Accesiune imobiliara artificiala. Se tinde la obtinerea unei hotarari privind dobandirea proprietatii asupra constructiei prin accesiune imobiliara artificiala prin eludarea normelor privind autorizarea si disciplina in constructii art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991

Accesiune imobiliara artificiala. Se tinde obtinerea unei hotarari privind dobandirea proprietatii asupra constructiei prin accesiune imobiliara artificiala prin eludarea normelor privind autorizarea si disciplina in constructii art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991

Accesiune imobiliara. Recunoasterea dreptului de proprietate asupra lucrarilor edificate in lipsa autorizatiei de construire

Potrivit art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 (3) in situa?ia in care construc?ia realizata fara autoriza?ie de construire intrune?te condi?iile urbanistice de integrare in cadrul construit preexistent, autoritatea administra?iei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autoriza?ii de construire in vederea intrarii in legalitate, in coroborare cu luarea masurilor legale care se impun, numai in baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerin?a esen?iala de calitate „rezisten?a mecanica ?i stabilitate” privind starea structurii de rezisten?a in stadiul fizic in care se afla construc?ia, precum ?i pentru cerin?a esen?iala de calitate „securitatea la incendiu”, numai dupa emiterea Acordului de mediu, in condi?iile legii.