Blog

Atribuirea beneficiului locuintei conjugale unuia dintre soti la desfacerea casatoriei nu este conditionata de existenta pe rolul instantelor de judecata a unui dosar avand ca obiect partaj

Atribuirea beneficiului locuintei conjugale unuia dintre soti la desfacerea casatoriei nu este conditionata de existenta pe rolul instantelor de judecata a unui dosar avand ca obiect partaj.

Obiectul sesizarii
Daca in interpretarea si aplicarea prevederilor art. 324 alin. (1) coroborat cu art. 324 alin. (4) din Codul civil prin sintagma „pana la data ramanerii definitive a hotararii de partaj” se intelege ca solutionarea petitului avand ca obiect atribuirea beneficiului locuintei conjugale unuia dintre soti la desfacerea casatoriei este conditionata de existenta pe rolul instantelor de judecata a unui dosar avand ca obiect partaj cu privire la locuinta conjugala a partilor sau sintagma „pana la data ramanerii definitive a hotararii de partaj” reprezinta momentul pana la care o hotarare pronuntata intr-un dosar avand ca obiect atribuirea beneficiului locuintei la desfacerea casatoriei isi produce efectele juridice.

Contract de donatie. Actiune revocatorie

Starea de insolvabilitate a debitorului, provocata sau accentuata prin incheierea actului de donatie atacat pe calea actiunii pauliene, nu rezulta doar din absenta oricarui venit de natura a face imposibila recuperarea vreunei parti din creanta reclamantului, ci subzista si in cazul in care venitul existent nu ofera o perspectiva de timp rezonabila pentru achitarea acesteia.
Incasarea pensiei de catre paratul debitor nu impiedica o constatare in sensul ca partea reclamanta justifica un prejudiciu, conform art. 1562 alin.(1) Cod civil, ce consta in crearea sau marirea starii de insolvabilitate a debitorului, fiind suficient ca, prin incheierea actului de donatie, paratul ?i-a creat un dezechilibru financiar, punandu-l pe creditor in imposibilitate de a-si recupera creditul intr-un termen rezonabil.

dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii

potrivit art. 1103 C. civ., dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii. De asemenea, s-a invederat ca potrivit art.1106C. civ., nimeni nu poate fi obligat sa accepte o mostenire ce i se cuvine, ca, din pozitia exprimata de E. rezulta ca exista neintelegeri intre succesibili cu privire la acceptarea mostenirii si ca pana la expirarea termenului de 1 an prevazut de lege pentru acceptarea mostenirii, cele trei persoane nu au calitatea de mostenitori, ci de succesibili.

Succesiune vacanta, colaterali privilegiati, pretentii, asociatii de proprietari

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de 19.07.2018, sub dosar nr. #####/4/2018, reclamanta Asociatia De Proprietari #### ###, in contradictoriu cu paratul Municipiul Bucuresti prin Primarul General, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se constate deschisa succesiunea defunctei ######## ########, decedata la data de 23.12.2016, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Bd. ######### #######, nr. 5-7, #### ###, ### #, #####, apt. D, sectorul 4, CNP #############, sa se constate ca succesiunea ramasa de pe urma defunctei ######## ######## este vacanta, nefiind acceptata in termenul de prescriptie al dreptului de optiune succesorala prevazut de art. 700 C.civil de catre o persoana cu vocatie succesorala utila, sa se constate ca paratul Municipiul Bucuresti culege intreaga mostenire, in temeiul art.680 C.civil si a devenit proprietarul imobilului situat in Bucuresti, Bd. ######### #######, nr.5-7, #### ###, ####, #####, apt. D, sectorul 4 de la data de 23.12.2016, sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei este formata din cota de 1/1 din imobilul situat in Bucuresti, Bd. ######### #######, nr.5-7, #### ###, ####, #####, apt. D, sectorul 4, pasivul succesoral fiind format din sumele restante la plata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si penalitatile aferente, sa fie obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 9091,64 de lei, reprezentand contravaloarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari restante si penalitatile de intarziere aferente apartamentului ,,D” de la adresa mai sus mentionata pentru perioada martie 2015-martie 2018, reprezentand 4577,44 lei, cote de intretinere, 3940,72 lei, penalitati de intarziere si 416 lei, reprezentand fond de reparatii, cu cheltuieli de judecata.

Mostenirea legala si testamentara. Cauze de nulitate a testamentului

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a III a Civil sub nr. __ reclamantele N_ Z_ , si A_ A_ , A___ A_ A__ A____ au chemat în judecata pe pârâta D_ D_, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta : sa se constate deschisa succesiunea defunctului N_ D_ , decedat la data de 09.03.2010, cu ultimul domiciliu în Mun. Bucuresti, ___. 293, sector 3, natura succesiunii testamentara, în baza testamentului autentificat sub nr. 1383/23.05.1996, de BNP M_ D_, sa se constate ca defuncta N_ D_ C_ are calitatea de legatar universal al acestuia ; sa se constate deschisa succesiunea defunctei N_ D_ C_ decedata la data de 16.11.2014, cu ultimul domiciliu în Bucuresti, __. 293, Sector 3, natura succesiunii fiind legala; sa se constate ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctei N_ D_ C_: A_ A_ – în calitate de mama, ascendent privilegiat, cu o cota de 5/20 din masa succesorala ; N_ Z_ – in calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; Vernian M_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; F_ F_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; G_ G_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; B_ B_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala.