Blog

dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii

potrivit art. 1103 C. civ., dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii. De asemenea, s-a invederat ca potrivit art.1106C. civ., nimeni nu poate fi obligat sa accepte o mostenire ce i se cuvine, ca, din pozitia exprimata de E. rezulta ca exista neintelegeri intre succesibili cu privire la acceptarea mostenirii si ca pana la expirarea termenului de 1 an prevazut de lege pentru acceptarea mostenirii, cele trei persoane nu au calitatea de mostenitori, ci de succesibili.

Succesiune vacanta, colaterali privilegiati, pretentii, asociatii de proprietari

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de 19.07.2018, sub dosar nr. #####/4/2018, reclamanta Asociatia De Proprietari #### ###, in contradictoriu cu paratul Municipiul Bucuresti prin Primarul General, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se constate deschisa succesiunea defunctei ######## ########, decedata la data de 23.12.2016, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Bd. ######### #######, nr. 5-7, #### ###, ### #, #####, apt. D, sectorul 4, CNP #############, sa se constate ca succesiunea ramasa de pe urma defunctei ######## ######## este vacanta, nefiind acceptata in termenul de prescriptie al dreptului de optiune succesorala prevazut de art. 700 C.civil de catre o persoana cu vocatie succesorala utila, sa se constate ca paratul Municipiul Bucuresti culege intreaga mostenire, in temeiul art.680 C.civil si a devenit proprietarul imobilului situat in Bucuresti, Bd. ######### #######, nr.5-7, #### ###, ####, #####, apt. D, sectorul 4 de la data de 23.12.2016, sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei este formata din cota de 1/1 din imobilul situat in Bucuresti, Bd. ######### #######, nr.5-7, #### ###, ####, #####, apt. D, sectorul 4, pasivul succesoral fiind format din sumele restante la plata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si penalitatile aferente, sa fie obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 9091,64 de lei, reprezentand contravaloarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari restante si penalitatile de intarziere aferente apartamentului ,,D” de la adresa mai sus mentionata pentru perioada martie 2015-martie 2018, reprezentand 4577,44 lei, cote de intretinere, 3940,72 lei, penalitati de intarziere si 416 lei, reprezentand fond de reparatii, cu cheltuieli de judecata.

Mostenirea legala si testamentara. Cauze de nulitate a testamentului

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a III a Civil sub nr. __ reclamantele N_ Z_ , si A_ A_ , A___ A_ A__ A____ au chemat în judecata pe pârâta D_ D_, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta : sa se constate deschisa succesiunea defunctului N_ D_ , decedat la data de 09.03.2010, cu ultimul domiciliu în Mun. Bucuresti, ___. 293, sector 3, natura succesiunii testamentara, în baza testamentului autentificat sub nr. 1383/23.05.1996, de BNP M_ D_, sa se constate ca defuncta N_ D_ C_ are calitatea de legatar universal al acestuia ; sa se constate deschisa succesiunea defunctei N_ D_ C_ decedata la data de 16.11.2014, cu ultimul domiciliu în Bucuresti, __. 293, Sector 3, natura succesiunii fiind legala; sa se constate ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctei N_ D_ C_: A_ A_ – în calitate de mama, ascendent privilegiat, cu o cota de 5/20 din masa succesorala ; N_ Z_ – in calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; Vernian M_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; F_ F_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; G_ G_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala; B_ B_ – în calitate de sora – colateral privilegiat cu o cota de 3/20 din masa succesorala.

Mostenire. Cotele descendentilor in concurs cu sotia

Mostenire. Cotele descendentilor in concurs cu sotia. Avand in vedere ca mostenirea defunctului S__G___ a fost acceptata atat de catre sotia sa supravietuitoare F_F_, cat si de catre descendentii sai de gradul I, cotele fiecaruia din masa succesorala se vor determina potrivit regulilor cuprinse in art. 971 alin.1 Cod civil, 972 alin.1 lit.a Cod civil si 975 alin.3 Cod civil. Astfel, sotul supravietuitor este chemat la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali, inclusiv cu clasa intai a descendentilor, prevazuta in art.964 alin.1 lit. a Cod civil, caz in care cota acestuia este de un sfert din mostenire, iar cota descendentilor este jumatate din trei sferturi din mostenire, fiecare.

Locul deschiderii succesiunii pentru autorul decedat in strainatate anterior datei de 17 august 2015

Prin cererea înregistrata la data de 20.06.2019 pe rolul Tribunalului I____ sub nr. _____, reclamantul A_ A__ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B__ B__, sa se constate deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctului M__ Jean, decedat la data de 25.06.2015, cu ultimul domiciliu în Franta; sa se constate ca succesorii defunctului sunt: C___ E____ (fiica) si B____ B____ (sotie); sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune din: bunuri mobile, bunuri imobile, apartamentul din P____ teren în suprafata de 2557 mp situat în P____, teren în suprafata de 2514 mp situat în P____, cota parte indiviza de 1/4 din terenul în suprafata de 5000 mp situat în P____; sa se stabileasca cotele ce revin fiecaruia dintre succesori si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.