In/existenta afectatiunii speciale in ceea ce priveste sumele datorate de tertul poprit asociatiei de proprietari

Existenta sau inexistenta unei afectatiuni speciale in ceea ce priveste sumele da-torate lunar de tertul poprit debitoarei asociatia de proprietari, in cererile avand ca obiect validarea popririi infiintate asupra sumelor de bani datorate de catre membrii asociatiei

Insolventa. DECIZIE 53/2018. Administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creantele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul intinderii

Insolventa. DECIZIE 53/2018. Administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creantele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul intinderii, pentru a stabili daca acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolventa a debitoarei 

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare. Obligativitatea achitarii obligatiilor la bugetul local

In actiunea prin care se solicita constatarea valabilitatii unei promisiuni bilaterale de schimb care vizeaza bunuri supuse impozitarii si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor sa prezinte certificat de atestare fiscala si sa aiba achitate toate obligatiile de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat bunul ce se instraineaza, indiferent daca bunurile au valoare egala sau valori diferite

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1.279 alin. (3) teza intai si art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, nu este obligatorie forma autentica la incheierea promisiunii de vanzare a unui bun imobil, in vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1.279 alin. (3) teza intai si art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, nu este obligatorie forma autentica la incheierea promisiunii de vanzare a unui bun imobil, in vederea pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic.

Imobile. Finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa se tina seama de termenele prevazute de acest articol, nu si de cele reglementate de art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Promisiune de vanzare. Art.5 alin.(1) din Legea 17/2014 se aplica promisiunilor bilaterale de vanzare-cumparare privind terenurile agricole din extravilan

Dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de regle-mentare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modi-ficare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agrico-la si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulte-rioare, se aplica promisiunilor bilaterale de vanzare-cumparare privind terenuri agricole situate in extravilan, incheiate anterior intrarii in vigoare a acestui act normativ, indiferent de momentul sesizarii instantei.
Instanta de judecata poate dispune indeplinirea formalitatilor in vederea obtinerii avizelor prevazute la art. 3 si art. 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificarile si com-pletarile ulterioare, de la autoritatile competente si parcurgerii procedurii privind respectarea dreptului de preemptiune prevazut de art. 4 din acelasi act normativ, in cursul judecatii.