Daca societatea intrata in insolventa nu detine bunuri sau sunt insuficiente procedura se va inchide.

In cazul in care societatea intrata in insolventa nu detine bunuri sau acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative legate de efectuarea procedurii si niciun creditor nu se ofera sa avanseze corespunzatoarele sume, judecatorul-sindic va audia de urgenta creditorii, si, daca acestia refuza sa acopere cheltuielile, procedura se va inchide, debitorul fiind radiat din registrul de inmatriculari. In speta, niciunul dintre creditori nu a fost prezent la sedinta, nici nu a oferit sumele corespunzatoare, prin urmare, procedura poate fi inchisa oricand.

 

R O M A N I A

CURTEA DE APEL TIMISOARA

SECTIA A II-A CIVILA

Operator date 2928

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

DECIZIA CIVILA NR. 652/A

Sedinta publica din data de 07 septembrie 2015

Presedinte: A___ C_______ B___

Judecator: R_____ L_______ Iotcovici

Grefier: F______ L____ N__

S-a luat in examinare apelul declarat de creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE Timisoara prin ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___ impotriva sentintei civile nr. 449/05.05.2015, pronuntata de Tribunalul A___ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu debitoarea intimata _______________ prin lichidator judiciar Cabinet I_________ de Insolventa B______ C_____ C____, avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei.

La apelul nominal facut in sedinta publica, nu se prezinta partile.

  Procedura de citare este legal indeplinita.

Dupa deschiderea dezbaterilor s-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat, Curtea retine cauza spre solutionare.

C U R T E A

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

P___ sentinta civila nr. 449/05.05.2015, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, Tribunalul A___ a dispus, in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, inchiderea procedurii insolventei debitorului _______________ si radierea acestuia din evidentele Oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul A___, descarcarea lichidatorul judiciar Cabinet  I_________  de Insolventa B______ C_____ C____ de orice indatoriri sau de responsabilitati cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinta, actionari si asociati.

De asemenea, a aprobat cheltuielile de procedura in suma de 145,64 lei si onorariul in suma de 3.000 lei+TVA si a dispus eliberarea acestor sume din fondul de lichidare.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatorul sindic a constatat ca prin incheierea civila nr.1366/9.12.2014 s-a admis cererea formulata de catre debitorul _______________ Simand pentru deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr.85/2014 si s-a numit lichidator judiciar Cabinet  I_________  de Insolventa B______ C_____ C____.

Avand in vedere imprejurarea ca, toate demersurile efectuate de catre lichidatorul judiciar Cabinet I_________ de Insolventa B______ C_____ C____ privind identificarea bunurilor debitorului, au ramas fara rezultat, astfel cum rezulta din raportul de activitate prezentat de catre lichidatorul judiciar in sedinta din data de 7.04.2015 f.233-234; vazand ca, din raportul privind cauzele  si imprejurarile care  au determinat starea de insolventa a debitorului nu rezulta incidenta art. 169 din Legea nr.85/2014; retinand ca, unicul creditor nu si-a manifestat optiunea de a avansa sume necesare continuarii procedurii, iar creditorul convocat pentru termenul de fond, nu s-a prezentat pentru audiere; judecatorul sindic a apreciat ca in aceasta situatie sunt aplicabile prevederile art.174 din Legea nr.85/2014 si a dispus in consecinta.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE Timisoara prin ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___, solicitand admiterea apelului si schimbarea sentintei atacate, in sensul continuarii procedurii si a se dispune lichidatorului judiciar sa formuleze actiunea de atragere a raspunderii patrimoniale fata de fostele organe de conducere ale societatii debitoare, conform art. 169 din Legea nr. 85/2014.

In motivarea apelului, creditoarea apelanta sustine, in esenta, ca nu se poate dispune inchiderea procedurii cat timp, in urma demersurilor efectuate, nu s-a constatat lipsa bunurilor urmaribile in patrimoniul debitoarei si nu se constata cu certitudine ca nu sunt persoane vinovate de starea de insolventa a debitoarei; ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile exprese prev. de art. 174 alin. 1 si 2 si art. 175 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, avand in vedere si ca lichidatorul judiciar nu a promovat actiunea de atragere a raspunderii fostului administrator al societatii, astfel ca obligatia acestuia de diligenta nu a fost indeplinita.

Apelanta mentioneaza ca s-a opus inchiderii procedurii considerand ca nu suntem in situatia reglementata de disp. art. 175 din Legea nr. 85/2014 si a solicitat lichidatorului judiciar sa formuleze actiunea de atragere a raspunderii fostului administrator al societatii debitoare. Totodata, invoca disp. art. 40, art. 174, art. 97 alin. 1din Legea nr. 85/2014, sustinand ca nu poate fi acceptata solutia de inchidere a procedurii cat timp nu a fost respectata o dispozitie imperativa a legii, ceea ce adus la imposibilitatea realizarii scopului declarat al legii, enuntat in art. 2 din Legea nr. 85/2014; ca desi art. 58 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, prevede printre atributiile principale ale lichidatorului judiciar si intocmirea actelor prevazute la art. 67 alin. 1, in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor.

De asemenea, apelanta creditoare invoca disp. art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, aratand ca potrivit doctrinei, raspunderea administratorului pentru starea de insolventa este reglementata de dispozitiile referitoare la mandat, iar mandatul este cuprins in actul constitutiv al societatii, astfel ca lichidatorul judiciar avea datoria de a intocmi un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila starea de insolventa a debitoarei si de a cere atragerea raspunderii fostilor administratori; ca actiunea de atragere a raspunderii nu este conditionata de existenta unor lichiditati in averea debitoarei sau de avansarea de sume de catre creditori; ca trebuia analizata eventualitatea unor actiuni oblice pentru recuperarea de creante si trebuia promovata actiunea de atragere a raspunderii, de catre lichidatorul judiciar, cu atat mai mult cu cat actiunile lichidatorului sunt scutite de plata taxelor de timbru, asa incat nu erau generatoare de costuri, sens in care in cauza putea fi utilizat fondul de lichidare, nefiind necesara in opinia apelantei, nici avansarea sumelor de catre creditori in vederea continuarii procedurii insolventei.

Considera ca lichidatorul judiciar nu si-a indeplinit toate obligatiile legale si nu a facut toate demersurile pentru identificarea bunurilor debitoarei, astfel ca nu se poate dispune in cauza inchiderea procedurii.

In drept, apelanta  a indicat dispozitiile art. 2, 8 alin. 4, 39 alin. 4, 40, 58 alin. 1, 97 alin. 1, 169 alin. 1, 174 din Legea nr. 85/2014, art. 73, 134, 181 din Legea nr. 31/1990, art. 11 alin. 4 din Legea contabilitatii, art. 466 si 480 alin. 2 C.proc.civ.

Examinand apelul de fata, prin prisma criticilor formulate de apelanta si a prevederilor art. 466 si urmatoarele noul Cod procedura civila, Curtea constata ca acesta este nefondat, judecatorul sindic pronuntand o hotarare temeinica si legala, conforma cu probele de la dosar.

Astfel, in cauza inchiderea procedurii s-a realizat in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, conform caruia: „(1) in orice stadiu al procedurii prevazute de prezentul titlu, daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va audia de urgenta creditorii intr-o sedinta, iar in cazul refuzului exprimat de acestia de a avansa sumele necesare sau in cazul neprezentarii acestora, desi s-a indeplinit procedura citarii prin BPI, va da o sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 167.”

Pentru a se dispune aceasta masura s-a constatat de judecatorul sindic, pe baza rapoartelor prezentate de lichidatorul judiciar desemnat pe seama debitoarei, ca debitoarea nu dispune de bunuri valorificabile si ca creditorii debitoarei nu si-au manifestat intentia de a avansa eventualele sume ce ar fi necesare continuarii procedurii de insolventa.

Astfel, lichidatorul judiciar, avand la dispozitie actele contabile ale debitoarei, a intocmit raportul privind cauzele si imprejurarile care au generat aparitia starii de insolventa a debitoarei, constatand ca nu sunt incidente prevederile art.169 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, in averea debitoarei nu au fost identificate faptic bunuri sau alte resurse financiare de natura a asigura continuarea procedurii.

Niciunul dintre creditori nu a fost prezent nici la sedinta primei instante din                                                        23.02.2015 cand s-a pus in discutie inchiderea procedurii in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014.

In aceste conditii, inchiderea procedurii in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014 se poate dispune oricand, nefiind conditionata de vreun act sau moment anume in cadrul procedurii insolventei.

In ceea ce priveste cererea creditoarei de a fi angajata raspunderea administratorului debitoarei, potrivit art. 169 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Curtea retine ca aceasta se poate face ca regula numai la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului si numai ca exceptie in conditiile art. 169 al. 2 din lege.

De aceea, din interpretarea textului art. 169 din Legea nr. 85/2014 rezulta ca, de fapt, creditoarea nu are calitatea procesuala activa sa formuleze o cerere de atragere a raspunderii in prima instanta si, cu atat mai mult, nu poate face obiect al recursului o astfel de cerere.

De asemenea, lichidatorul judiciar nu poate fi obligat sa formuleze o asemenea actiune, daca acesta considera ca nu sunt intrunite conditiile legale pentru a se dispune antrenarea raspunderii membrilor de conducere sau de supraveghere din cadrul debitoarei aflate in procedura insolventei.

In ceea ce priveste invocarea de catre creditoare a dispozitiilor art. 39 al. 4 din Legea 85/2014, de a fi continuata procedura apelandu-se la fondul de lichidare, Curtea retine ca legiuitorul a prevazut solutia inchiderii procedurii in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014 pentru a se evita efectuarea de cheltuieli din fondul de lichidare in conditiile in care se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative, iar creditorii, persoane direct interesate in continuarea procedurii, nu isi asuma riscul efectuarii unor astfel de cheltuieli.

Asa fiind, constatand ca nu exista motive de schimbare sau anulare a sentintei apelate, in baza art. 480 Cod procedura civila Curtea va respinge ca nefondat apelul declarat de creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara – Administratia Judeteana a Finantelor Publice A___.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul formulat de catre apelanta creditoare DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE Timisoara – ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___ impotriva sentintei civile nr. 449/05.05.2015, pronuntata de Tribunalul A___ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu _______________.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din 07.09.2015.

Presedinte, Judecator,
dr. A___ C_______ B___ R_____ L_______ Iotcovici