Avocat.Reducerea cuantumului cheltuielilor de judecata in baza art. 451 alin. 2 noul C. proc. civ.

Avocat.Reducerea cuantumului cheltuielilor de judecata in baza art. 451 alin. 2 noul C. proc. civ.

Reducerea cuantumului cheltuielilor de judecata de catre instanta, in baza art. 451 alin. 2 noul C. proc. civ., in care urmeaza a fi suportate, de catre partea aflata in culpa, cheltuielile de judecata facute de catre partea adversa, constituie, in legatura cu onorariul avocatial, o forma de angajare indirecta a raspunderii civile delictuale a titularului cererii privind executarea silita, sub aspectul exercitiului abuziv al dreptului acestuia de a solicita cheltuielile de executare, fata de prevederile art. 12 alin. 2 noul C. proc. civ..

Tribunalul BUCURESTI 1876/2017

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2017:012.xxxxxx

 

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA

DECIZIA CIVILA NR. 1876 A

Sedinta publica din data de 07.06.2017

Tribunalul constituit din:

Presedinte: F_________ M______ P______

Judecator: A______ M____ D__________

Grefier: M____ M________ T_____

 

Pe rol se afla solutionarea cererii de apel civil formulat de apelanta parata A________ A______ S_____ impotriva Sentintei civile nr.xxxxx/15.12.2016  pronuntata de Judecatoria Sector 2 Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata reclamanta S_________ G______ L&D SA, avand ca obiect – pretentii.

La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta apelanta-parata A________ A______ S_____ personal si care se legitimeaza in fata instantei cu CI, RR, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx si intimata reclamanta prin reprezentant conventional, cu imputernicire avocatiala la fila 47 din dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza tribunalului obiectul cererii, stadiul procesual, modalitatea indeplinirii procedurii de citare, dupa care,

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe noi de administrat, tribunalul acorda cuvantul pe fondul apelului, acesta fiind in stare de judecata.

Apelanta parata solicita instantei sa admita apelul astfel cum a fost formulat si motivat avand in vedere ca au fost solicitate cheltuieli de judecata ca urmare a unui litigiu de munca aflat in faza de contestatie in anulare. Arata ca onorariul de avocat in cuantum de 2500 euro este unul foarte mare. Solicita diminuarea cheltuielilor de judecata cu titlu de onorariul de avocat avand in vedere calea extraordinara de atac, in revizuire acordandu-se un onorariu de 3000 lei, acesta fiind unul rezonabil. In subsidiar solicita instantei sa respinga onorariul de avocat solicitat de partea adversa, avand in vedere ca in discutie este un litigiu de munca. Arata ca nu solicita cheltuieli de judecata.

Intimata-reclamanta solicita instantei sa respinga apelul si sa mentina sentinta de fond ca fiind temeinica si legala. Arata ca desi in discutie sunt cheltuieli de judecata cu privire la o cale extraordinara de atac, munca avocatului a fost aceeasi avand in vedere ca a trebuit sa reanalizeze actele din dosare si sa se faca aparari. Invedereaza ca au fost dovedite cheltuielile de judecata solicitate.

Interpelata fiind, invedereaza ca s-a ocupat de la inceput de dosar aceeasi societate de avocati.

Solicita cheltuieli de judecata constand in onorariul de avocat in cuantum de 1785 lei si depune dovezi in acest sens.

Tribunalul considerand dezbaterile inchise, retine apelul spre solutionare.

 

TRIBUNALUL,

 

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti la data de 13.06.2016, reclamanta S_________ G______ L&D SA a chemat in judecata pe parata A________ A______ S_____, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 11.055,84 lei, reprezentand cheltuieli de judecata constand in onorariu avocatial, achitate de reclamanta in dosarul nr. XXXXXXXXXXX de pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Conflicte de Munca, avand ca obiect “contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr. 2663/01.07.2015, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Conflicte de Munca, in dosarul nr. xxxxx/3/2013.

In motivare, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 9294/27.10.2014, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. xxxxx/3/2013 a fost respinsa ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de catre parata impotriva reclamantei. Impotriva acestei hotarari a formulat apel parata, calea de atac fiind respinsa prin decizia civila nr. 2663/01.07.2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. xxxxx/3/2013. Ulterior, parata A________ – A______ S_____ a formulat contestatie in anulare, formandu-se pe rolul Curtii de Apel Bucuresti dosarul nr. XXXXXXXXXXX. Cererea paratei a fost respinsa ca inadmisibila prin decizia civila nr. 228/19.01.2016 (definitiva), pronuntata in dosarul sus-mentionat.

In baza contractului de asistenta juridica nr. xxxxxxx/05.11.2015, incheiat intre reclamanta si Cabinetul de Avocat L_____ P____ din Bucuresti, a fost convenit un onorariu in suma de 11.055,84 lei (TVA inclus) pentru reprezentare in dosarul avand ca obiect contestatie in anulare, fiind astfel emisa factura fiscala ________ F nr. 3127/09.11.2015, factura achitata, astfel cum rezulta din extrasul de cont curent din data de 24.11.2015 si, respectiv, din ordinul de plata nr. xxxxxxxxx/17.11.2015.

A mai aratat ca in fata instantei de judecata investita cu solutionarea contestatiei in anulare, reclamanta si-a rezervat dreptul de a recupera cheltuielile de judecata pe cale separata.

Reclamanta precizeaza ca, in temeiul art. 453  alin. (1) Cod de procedura civila si avand in vedere culpa procesuala a paratei, care a pierdut litigiul, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata, in cauza fiind indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale.

A mai aratat ca se impune obligarea paratei la suportarea cheltuielilor de judecata, conform dispozitiilor art. 1.516 Cod civil, cu atat mai mult cu cat a adresat paratei o notificare prin care i-a solicitat plata sumei ce face obiectul cauzei, demers ramas fara rezultat.

In drept, a invocat prevederile art. 94, art. 194, 453 alin. (1) Cod procedura civila, art. 1.516, art. 1.522 Cod civil si urm., precum si totalitatea dispozitiilor legale la care a facut trimitere in actiune.

Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, sau diminuarea sumei solicitate pana la un nivel proportional cu prestatia efectiva si necesara a avocatilor G______, un nivel necesar a fi unul decent si corelat cu realitatile juridice din speta, cu cele de practica judiciara si cu cele economice, pentru a nu constitui imbogatire fara justa cauza a partii adverse si avocatilor acesteia.

In motivare parata a aratat, in esenta, ca a fost angajata a reclamantei G______ L&D (denumita anterior, succesiv, Shell Gas Romania, respectiv Petrom LPG SA), societate preluata de domnul C_______ B_____ si ca s-a dispus discretionar inlocuirea sa din functia de Director Departament Juridic, R______ Publice si Resurse Umane al societatii. A precizat ca, desi decizia de concediere a fost vadit nelegala, trei complete de judecata ale Curtii de Apel Bucuresti (cel din apel, urmat de cele din contestatia in anulare si revizuire) au refuzat sa aplice prevederile legale care obligau, printre altele, la constatarea nulitatii absolute a respectivei decizii de concediere.

A precizat ca reclamanta a obtinut deja cheltuieli de judecata totale in cadrul acestui litigiu de 31.193 RON (7.000 EUR), acordate in fond si in apel si ca prezenta cerere reprezinta un abuz si echivaleaza cu imbogatirea fara just temei a societatii dlui B_____ si a avocatilor acestuia.

Reclamanta a mai formulat pretentii de 2.000 Euro + TVA pentru calea de atac a revizuirii, cerere ce face obiectul unui dosar distinct al Judecatoriei Sector 2 Bucuresti, respectiv dosarul nr. xxxxx/300/2016, desi putea si trebuia sa solicite ambele sume in cadrul aceluiasi dosar.

A mai aratat ca onorariul solicitat este cel putin uluitor pentru o cale extraordinara de atac, __________________ dreptul muncii, unde solutionarea a avut loc _____________________, de nici 10 minute. Prestatia avocatiala efectiva nu poate fi apreciata ca depasind 6-7 ore, incluzand drumul la si de la instanta si cele 10 minute cat a durat dezbaterea in cadrul termenului din 19.01.2016 cand s-a solutionat contestatia in anulare. Asa fiind, un onorariu avocatial de 2.500 EUR inclusiv TVA constituie o cheltuiala vadit disproportionata fata de necesitatea reala de aparare in cauza, nefiind intrunite conditiile legale pentru ca parata sa fie obligata la plata sumei solicitate. Onorariu de 2.500 Eur inclusiv TVA apare ca platit de G______ eventual pentru un rezultat favorabil in dosar si nu pentru vreo prestatie avocatiala extinsa (care nu exista) efectuata de avocat, fiind pur volitiv, de premiere a avocatului si nu un cost provocat de litigiu.

Onorariul este, in mod flagrant, un cost vadit disproportionat, nemaiintalnit in remunerarea prestatiei avocatiale _____________________ ales ____________________ muncii, unde angajatul a fost concediat si lasat fara surse de venituri, cererea fiind neintemeiata, abuziva, constituind o incercare de imbogatire fara justa cauza pe seama paratei.

Onorariul nu poate fi apreciat ca fiind un cost necesar, deoarece parata se putea apara prin personalul propriu de specialitate, G______ avand angajati consilieri juridici cu experienta.

In drept, au fost invocate prevederile art. 205 C.proc.civ., art. 452, art. 451 alin. (2) C.proc.civ., celelalte texte de lege mentionate in intampinare.

Reclamanta a formulat raspuns la intampinare prin care a solicitat inlaturarea apararilor paratei.

Prin Sentinta civila nr. xxxxx/15.12.2016, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a admis cererea avand ca obiect pretentii formulata de reclamanta S_________ G______ L&D SA, in contradictoriu cu parata A________ A______ S_____; a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 11.055,84 lei reprezentand cheltuieli de judecata determinate de dosarul nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a si a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 3394,06 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca, prin sentinta civila nr. 9294/27.10.2014, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. xxxxx/3/2013 a fost respinsa ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de catre parata impotriva reclamantei, prin care parata a contestat decizia de concediere a sa. Apelul formulat de parata a fost respins prin decizia civila nr. 2663/01.07.2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. xxxxx/3/2013.

Parata A________ – A______ S_____ a formulat si contestatie in anulare ce a format obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti, contestatie respinsa ca inadmisibila prin decizia civila nr. 228/19.01.2016 (f. 9-15).

Pentru reprezentarea reclamantei in acest din urma dosar s-a incheiat contractul de asistenta juridica nr. xxxxxxx/05.11.2015 cu Cabinetul de Avocat L_____ P____ (f. 16), convenindu-se un onorariu in suma de 2.000 euro +TVA, respectiv 11.055,84 lei (TVA inclus), achitat de reclamanta potrivit ordinului de plata nr. xxxxxxxxx/17.11.2015 (f. 18).

Prin cererea de chemare in judecata pendinte, reclamanta solicita obligarea paratei la plata sumei de 11.055,84 lei reprezentand contravaloarea onorariului de avocat achitat pentru reprezentarea sa cu succes in dosarul nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti, avand ca obiect contestatie in anulare.

In drept, instanta de fond a retinut ca, potrivit art. 453 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuielile de judecata. Cheltuielile de judecata pot fi solicitate atat pe cale accesorie, cat si pe calea unei actiuni de sine statatoare, principale. In ambele situatii, cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata are ca temei culpa procesuala a partii adverse, ce a cazut in pretentii.

Atunci cand este formulata pe cale accesorie, cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata urmeaza soarta actiunii principale, iar cand este formulata pe cale principala, temeiul de drept al cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecata este culpa procesuala definitiv stabilita a partii adverse (art. 1357 C.civ.). Prin urmare, pentru succesul unei actiuni in pretentii avand ca obiect cheltuielile de judecata solicitate pe cale principala, trebuie sa existe o culpa stabilita in mod definitiv in sarcina partii careia i se solicita aceste cheltuieli, altfel spus, partea parata sa fi pierdut in mod definitiv litigiul intentat impotriva sa.

In cauza dedusa judecatii, astfel cum s-a aratat anterior, contestatia in anulare formulata de parata a fost respinsa ca inadmisibila prin decizia civila nr. 228/19.01.2016  pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, culpa procesuala a paratei fiind stabilita, de asemenea, in mod definitiv.

Sustinerile paratei referitoare la nelegalitatea deciziei de concediere si criticile aduse hotararilor judecatoresti pronuntate in litigiul purtat intre parti nu pot fi analizate in cauza, o solutie contrara determinand incalcarea autoritatii de lucru judecat.

De asemenea, se apreciaza ca este irelevanta imprejurarea ca reclamanta a solicitat si obtinut cheltuieli de judecata in suma de 7.000 euro pentru solutionarea litigiului in fond si in apel, prezenta cauza avand ca obiect cheltuielile de judecata efectuate in contestatia in anulare.

Similar, faptul ca reclamanta a solicitat in cadrul unui dosar distinct cheltuielile de judecata efectuate in revizuire, nu poate conduce la aprecierea ca prezenta cerere este neintemeiata. Nu exista nicio dispozitie legala care sa impuna reclamantei sa solicite toate cheltuielile in cadrul unui dosar unic, iar litigiile sunt, fara indoiala, distincte. De altfel, nici parata nu a apreciat ca se impune reunirea celor doua cauze, din moment ce nu a invocat exceptia conexitatii.

Nici sustinerile referitoare la faptul ca este vorba despre un „onorariu premiu” si care nu ar putea fi apreciat ca o cheltuiala determinata de proces, nu pot fi retinute. Astfel, din cuprinsul contractului de asistenta juridica rezulta ca onorariu este datorat pentru activitatea prestata de avocat, respectiv redactare, semnare, depune intampinare si reprezentare in cadrul contestatiei in anulare.

Cu privire la cererea paratei de reducere a onorariului, instanta retine ca potrivit art. 451 alin. 2 C.proc.civ.: „Instanta poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau”.

Avand in vedere aceste dispozitii legale, instanta a constatat ca pentru a se face aplicarea acestora este necesar a se constata faptul ca onorariul este vadit disproportionat raportat la criterii enumerate. Or, suma de 2000 euro + TVA achitata de reclamanta pentru reprezentarea sa in cadrul contestatiei in anulare nu poate fi apreciata nici macar ca disproportionata si, cu atat mai putin, vadit disproportionata. Chiar daca litigiul s-a solutionat la un singur termen de judecata, aspect previzibil avand in vedere obiectul acestuia, nu se poate aprecia ca suma este disproportionata, observand faptul ca este vorba despre o societate mare, iar avocatul a indeplinit mandatul sau conform contractului incheiat cu reclamanta.

Instanta de fond a avut in vedere, totodata, si obiectul litigiului care a determinat cheltuielile, respectiv contestatie in anulare, cale extraordinara de atac, promovata in contextul in care parata pierduse fondul si apelul. Parata si-a asumat riscul determinarii unor cheltuieli suplimentare din partea reclamantei prin promovarea unei cai extraordinare de atac, concluzie cu atat mai evidenta cu cat parata are studii de specialitate, ocupand, pana la concediere, functia de Director Departament Juridic, Relatii Publice si Resurse Umane al societatii reclamante.

Prin urmare, instanta a apreciat ca suma solicitata a fost necesara pentru reprezentarea reclamantei in litigiul mentionat, este una rezonabila si, in niciun caz, nu este vadit disproportionata raportat la complexitatea cauzei si la activitatea desfasurata de avocat.

In temeiul art. 453 C.proc.civ. raportat la art. 1357 C.civ., instanta a admis actiunea, dispunand obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 11.055,84 lei reprezentand cheltuieli de judecata determinate de dosarul nr. nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a.

In temeiul art. 453 C.pr.civ., constatand culpa procesuala a paratei, a obligat-o pe acesta la plata catre reclamanta a sumei de 3394,06 lei cheltuieli de judecata constand in taxa de timbru achitata in prezenta cauza si onorariu de avocat (f. 89-91).

In ceea ce priveste aceste din urma cheltuieli, instanta de fond a apreciat ca nu este niciun temei pentru a se aprecia ca acestea nu pot fi acordate, cu atat mai mult cu cat reclamanta a adresat o notificare paratei in sensul achitarii acestora, anterior introducerii actiunii (f. 22-24).

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata A________ A______ S_____, cerere inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a Civila sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, la data de 24.02.2017, solicitand, in baza art. 466 si urm. C.proc.civ., admiterea apelului, schimbarea in tot a hotararii atacate, si respingerea pretentiilor in suma de 11.055,84 RON rezultand din factura nr. 3127/09.11.2015 solicitata, respectiv diminuarea acestei sume pana la un nivel proportional cu prestatia efectiva a avocatilor G______ in dosarul nr. XXXXXXXXXXX (contestatie in anulare), cu apararea reala si necesara, tinand cont de circumstantele cauzei, adica pana la un nivel decent si corelat cu realitatile juridice din speta, cu cele de practica judiciara si cu cele economice, pentru a nu constitui imbogatire fara justa cauza a partii adverse si avocatilor acesteia. Raportat la cererea G______ de obligare a apelantei la plata suplimentara a 2.763 RON onorariu avocat in prezenta cauza si, in plus, a taxei de timbru de 640 lei, drept cheltuieli de judecata in prezenta actiune pe cale separata, a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata, nelegala.?

In motivarea apelului, s-a aratat ca, actele procesuale formulate de apelanta in prima instanta (prin intampinare, concluzii orale, concluziile scrise), apararile si probele administrate, respectiv practica judiciara anexata apelului de fata, cuprinzand hotararile civile privind cheltuielile de judecata acordate de instanta pentru faza apelului, respectiv faza revizuirii in acelasi litigiu de munca (obiect unic – contestatie decizie de concediere), hotarari ramase definitive, pronuntate de catre aceeasi instanta de fond (Judecatoria Sector 2).

Cererea G______ de obligare a apelantei la plata a 11.055,84 RON cheltuieli de judecata in contestatia in anulare este neintemeiata si nelegala, reprezentand o veritabila imbogatire fara justa cauza a paratei prin diminuarea vadit disproportionata, abuziva a patrimoniului apelantei, fapt pentru care a solicitat respingerea acesteia, respectiv diminuarea cuantumului onorariului de avocat solicitat drept cheltuieli pana la nivel proportional cu munca efectiv prestata de avocat in dosarul de baza (faza revizuirii).

Suma de 11.055,84 este prea mare, fiind vadit disproportionata fata de prestatia efectuata cat si fata de practica instantelor chiar in aceeasi cauza.

Cererea de obligare la plata a onorariului de 2.500 Euro inclusiv TVA contractat si facturat in temeiul contractului de asistenta juridica nr. xxxxxxx/05.11.2015 este neintemeiata si nelegala, reprezentand o incercare de imbogatire fara justa cauza a paratei, prestatia avocatiala fiind una extrem de limitata in cauza, respectiv: cale extraordinara de atac (contestatie in anulare), cu un singur termen de judecata, fara prezentare de noi probe sau audiere de martori, unde intampinarea paratei contine aproximativ 20 pagini cu argumente copiate din dosarul de fond in proportie de 90%; solicitarea ca apelanta sa plateasca suma de 11.055,84 RON (2.500 EUR) reprezinta o premiere a avocatilor partii adverse, intrucat suma este vadit disproportionata fata de necesitatea de aparare sau fata de prestatia avocatiala efectiva a avocatului, de maximum 6- 7 ore pentru cele 20 de pagini ale intampinarii pregatite de avocat (si acestea copiate in cea mai mare parte din documentele dosarului de fond) si prezentarea la unicul termen din 19.01.2016.

Plata unui asemenea onorariu nu poate fi intemeiata pe 453 (1) C.proc.civ., “Partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca cheltuieli de judecata”, pentru ca nu reprezinta contravaloarea vreunei munci necesare si prestate pentru apararea partii, ci este rezultatul vointei unilaterale si exclusive a G______ de a-si imbogati avocatul prin obligarea apelantei la plata de cheltuieli de judecata aberant de mari. Partea care a pierdut procesul nu poate fi obligata sa plateasca pentru o asemenea imbogatire fara justa cauza a (avocatului) partii adverse, nu acesta este sensul art. 453 (1) C.proc.civ.

In acelasi context legiuitorul a stabilit in art. 451 (2) C.proc.civ., tocmai pentru evitarea unor potentiale abuzuri din partea unei parti precum in cazul de fata, ca onorariul de avocat sa faca obiectul reducerii de catre instanta de judecata inclusiv din oficiu, indicandu-se corelarea in acest sens cu criteriul justei proportii intre prestatia avocatului, necesitatea de aparare din cauza, circumstantele acesteia, pentru ca suma pretinsa sa reprezinte corespunzator activitatea desfasurata in cauza, pentru a fi evitate vaditele disproportii.

Intr-un litigiu similar, initiat de aceeasi reclamanta G______ la aceeasi data cu prezentul, referindu-se la calea de atac extraordinara a revizuirii in acelasi dosar de baza (Litigiul de dreptul muncii avand drept obiect contestatie decizie de concediere), instanta a admis doar o suma de 3.000 Ron cheltuieli de judecata, pentru 2 termene si 20 pagini de intampinare, in conditiile in care G______ a solicitat exact acelasi cuantum ca in prezentul dosar (2.500 Euro + supliment de 2.736 Ron onorariu avocat + taxa judiciara de timbru 667 ron).

Prin urmare, nu se poate ca in prezentul dosar, unde discutam de numai 1 singur termen de judecata in calea extraordinara de atac a Contestatiei in anulare, si tot pentru 20 de pagini scrise (in cea mai mare parte copiate din dosarul de apel) sa se accepte o suma de 11.055,84 Ron, vadit disproportionata.

Mai mult, chiar si pentru faza de apel, cuprinzand 3 termene de judecata si incluzand administrare de probe, suma acordata de instanta de judecata tot pe cale separata (Judecatoria Sector 2) a fost mai mica, respectiv 10.924,4 RON, instanta respingand totodata pretentiile onorariului contractat dupa pronuntarea sentintei in apel, care dublau acest onorariu de avocat G______ solicitand cheltuieli totale pentru apel de 5.000 Euro (Anexa 2 a prezentului Apel) Hotararea civila nr. 6166/9.05.2016 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Prin urmare, nu se poate sustine nici logic si nici legal solicitarea, respectiv acordarea unei sume inca si mai mari (aici 11.055,84 RON) drept onorariu avocat pentru calea de atac extraordinara a contestatiei in anulare, ce face obiect al prezentului dosar (care, cu 1 termen si fara prezentare de noi probe scrise sau martori, este evident, mult mai simpla decat faza apelului in sine).

Pentru a reflecta si mai bine absurditatea situatiei, totalul cheltuielilor de judecata solicitate – si acceptate de instanta Judecatoria sector 2 – prin Hotararea apelata – pentru calea extraordinara 11 contestatiei in anulare (Dosar nr. XXXXXXXXXXX Curtea de Apel Bucuresti) este in fapt 14.450 RON (11.055 Ron pentru calea extraordinara plus 3395 Ron cheltuieli la cheltuieli de judecata), Comparativ cu 10.924 cheltuieli de judecata pentru actiunea principala (in apel).

Cu privire la suma de 2.763 RON “Cheltuieli de judecata pentru cheltuieli de judecata”, si, in plus, 640 Iei taxa judiciara de timbru: in doua dosare similare, referindu-se la acelasi litigiu de munca (si unde, daca G______ ar fi cerut cheltuielile pretinse pe cale accesorie litigiului de baza, acestea nici nu se timbrau), instanta a respins ca neintemeiata solicitarea paratei de ma obliga la plata suplimentara de „Cheltuieli de judecata pentru cheltuieli de judecata”.

Judecatoria Sector 2 a respins totodata ca neintemeiata in unul dintre dosare inclusiv plata taxei judiciare de timbru, constatand ca G______ putea sa ceara cheltuieli de judecata in cadrul litigiului de munca – sursa (care era netimbrat), neputandu-se retine culpa procesuala a Subsemnatei pentru promovarea actiunii in pretentii pe cale separata de catre G______, acest fapt neputandu-mi fi imputat.

Astfel, prin doua hotarari, in doua dosare introduse de G______ pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti pentru cheltuieli de judecata pe cale separata – pentru faza de apel, respectiv pentru revizuire, instanta de judecata a considerat neintemeiata aceasta cerere, astfel: prin Hotararea civila nr. xxxxx/1.11.2016 din celalalt dosar nr. xxxxx/300/2016 intre aceleasi parti, inregistrat de G______ in aceeasi zi cu prezenta cauza si rezultand din acelasi litigiu de dreptul muncii, nu se poate retine culpa procesuala a apelantei in cauza raportat la alegerea unilaterala facuta de G______ de a solicita pe cale separata cheltuieli de judecata, pentru ca G______ avea posibilitatea de a solicita aceste cheltuieli in cadrul litigiului care le-a generat, scutit de taxa de timbru sau alte costuri. Asa fiind, patrimoniul Subsemnatei nu poate fi diminuat doar prin alegerea G______ de a cere cheltuieli pe cale separata, notificandu-mi niste pretentii aberante si pe care apelanta nu le considera datorate la plata, solicitate unilateral.

In acelasi sens a statuat Judecatoria Sectorului 2 si prin Hotararea civila nr. 6166/9.05.2016 (Anexa 2 a prezentului Apel, ultima fila), privind aceleasi parti – G______ si apelanta, obiectul fiind tot cheltuieli de judecata pe cale separata, unde de asemenea G______ a solicitat noi cheltuieli de judecata peste cheltuielile de judecata din faza de Apel a litigiului de munca. Si atunci instanta de judecata, Judecatoria sector 2, a statuat faptul ca sunt neintemeiate pretentiile reprezentand cheltuieli de judecata suplimentare in litigiul pentru cheltuieli de judecata, intrucat “(…) Concret, reclamanta a promovat prezenta cerere pe cale separata, insa faptul ca a considerat necesar sa angajeze un avocat, platind un onorariu in plus fata de cel deja achitat in dosarul de baza, nu poate conduce la micsorarea patrimoniului paratei cu aceasta suma. Instanta considera ca aceasta cheltuiala nu indeplineste caracterul necesar pentru a putea fi pusa in sarcina partii adverse. (…)”.

De asemenea, s-a aratat ca instanta de fond motiveaza ca onorariul de avocat ar fi justificat in acest cuantum (exagerat de mare) pentru ca firma G______ este mare. Aceasta nu este, in mod evident, o motivare legala, intrucat legea nu prevede acceptarea cheltuielilor de judecata proportional cu marimea liniei.

Altfel, s-ar afla in situatia absurda in care o societate cu cifra de afaceri de 1.000 de ori mai mare decat cea a paratei (de exemplu: Petrom) sa poata solicita, proportional cu suma ceruta aici, cheltuieli de judecata de 2.5 milioane de euro pentru un litigiu de munca. De altfel, calcularea cheltuielilor de judecata proportional cu marimea firmei care le solicita reprezinta o motivare nelegala a deciziei instantei, intrucat legea prevede ca acestea sunt relationate direct si proportional cu prestatia efectiva a avocatului, cu necesitatea reala a apararii in cauza, cu natura cauzei, cu munca efectiva si dovedita din speta concreta. Nicidecum nu se pot justifica cheltuielile de judecata prin motivarea judecatorului fondului “ (—) observand faptul ca este vorba despre o societate mare, iar avocatul a indeplinit mandatul sau conform contractului incheiat cu reclamanta”.

Motivarea judecatorului fondului, conform careia apelanta ar fi trebuit sa stiu, tocmai pentru ca sunt jurist, faptul ca promovand o cale de atac extraordinara, ma expun la cheltuieli de judecata suplimentare este neintemeiata, injusta, chiar discriminatorie.

Astfel, daca s-ar considera ca temeinica si legala o asemenea motivare, ar fi insemnat ca trebuia sa accepte o cheltuiala oricat de mare. Sau ca ar fi trebuit sa stiu ca nu putea sa castige acest litigiu, fapt imposibil de prevazut, justitiabilii precum apelanta (cu pregatire juridica) actionand in instanta pe baza cunostintelor juridice si promovand caile de atac extraordinare tocmai pentru ca, conform legii, evalueaza faptul ca ar trebui sa castige in acel dosar, nu sa piarda prin neaplicarea corespunzatoare a prevederilor imperative ale legislatiei muncii (in cazul de fata am contestat o decizie de concediere nula absolut, pentru mai multe considerente, cel mai simplu de redat dintre ele fiind ca mi-au fost acordate doar 19 zile lucratoare de preaviz, nu minimum legal de 20, fapt evident din simpla numarare corecta a zilelor de preaviz din decizia de concediere, cu calendarul ortodox public in fata, iar sanctiunea este conform Deciziei RIL ICCJ nr. 8/2014 nulitatea absoluta, dupa cum am subliniat si in intampinarea din prezentul dosar).

Este evident ca printr-o atare motivare, instanta de judecata i-a aplicat un fel de sanctiune personala, civila, tocmai pe motiv ca apelanta a pregatire juridica. Un atare rationament este complet strain logicii juridice, fiind de asemenea nelegal, discriminatoriu si impotriva evidentei din speta de fata. Practic instanta ii imputa faptul ca am exercitat caile extraordinare de atac, desi ar fi trebuit sa considera ca e suficient ca a pierdut (nelegal, adaug eu) la momentul solutionarii apelului.

Mai mult, coroborand cu cealalta motivare, aceea care justifica pretentiile vadit disproportionate ale G______ prin faptul ca este o firma mare, ar rezulta concluzia absurda ca ar fi trebuit sa accept si sa platesc o cheltuiala de judecata oricat de mare, fara sa o contest, pentru ca aceasta este calculata proportional cu marimea firmei care a concediat-o. Ori, apelanta neaga tocmai acest mod de stabilire a cheltuielilor de judecata si sustine ca acestea (cheltuielile de judecata) trebuie stabilite conform cu prestatia avocatiala efectiva, necesara in cauza, dovedita in concret (in speta fiind un singur termen de judecata, fara administrare de probe, de 10 minute, plus cele 20 pagini de intampinare, din care 90% copiate din dosarul de fond).

Totodata a subliniat faptul ca intimata G______ se putea apara in acest litigiu cu apelanta (inclusiv in litigiul de dreptul muncii) prin personalul propriu, fara a angaja cheltuielile pe care i le solicita, societatea avand angajati consilieri juridici cu experienta.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 466 si urm. C.proc.civ., precum si celelalte prevederi legale la care a facut referire in cererea de apel.

Intimata G______ L&D S.A. a depus la dosar, in temeiul prevederilor art. 471 alin. (5) si urm. C.proc.civ. intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat cu consecinta mentinerii hotararii atacate ca legala si temeinica; cu cheltuieli de judecata.

In motivare, s-a aratat ca in ceea ce priveste sustinerile apelantei referitoare la caracterul vadit disproportionat al onorariului achitat de intimata, pentru reprezentare in dosarul nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Conflicte de munca, avand ca obiect contestatie in anulare, solicitand respingerea ca neintemeiate.

Apelanta din prezenta cauza afirma ca, prin obligarea acesteia la suportarea cheltuielilor de judecata in cuantum de 11.055,84 de lei, se realizeaza o “veritabila imbogatire fara justa cauza” a intimatei, doamna A______ nesfiindu-se sa aduca, in repetate randuri, jigniri la adresa intimatei, a reprezentantilor conventionali ai acesteia, dar si asupra infaptuirii actului de justitie, in general (cu ocazia sustinerilor sale orale de la termenul de judecata din data de 17.11.2016).

Intimata apreciaza ca nu pot fi primite afirmatiile apelantei care, in mod cu totul subiectiv si rau voit, catalogheaza activitatea realizata de catre reprezentantii conventionali ai intimatei, cu ocazia reprezentarii societatii G______ L&D S.A. in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, ca fiind limitata.

Aprecierile doamnei A______ cu privire la judecarea cauzei – avand ca obiect contestatie in anulare – intr-un singur termen de judecata, fara administrare de noi probe si redactarea intampinarii “care contine aproximativ 20 de pagini cu argumente copiate din dosarul de fond in proportie de 90%” sunt criterii pur subiective, iar asa-zisa “premiere a avocatilor partii adverse” si multitudinea detaliilor referitoare la activitatea reprezentantilor conventionali se impun a fi inlaturate.

Astfel cum a mentionat si cu ocazia judecarii fondului prezentei cauze, a solicitat a se lua act ca suma de 11.055,84 de lei, achitata de apelanta pentru reprezentare in fata Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Conflicte de Munca, nu este una vadit disproportionata, fiind stabilita in raport de prevederile Legii nr. 51/1995 si ale Statutului Profesiei de Avocat, avandu-se in vedere criterii precum:  interesele partilor din proces; situatia patrimoniala a acestora (cu accent pe faptul ca parata, la momentul disponibilizarii, a primit suma de 270.279 de lei cu titlu de salarii compensatorii – aspect care nu a fost combatut in niciun moment in fata primei instante); complexitatea cauzei dedusa judecatii – cu mentiunea ca solutionarea litigiului ce a facut obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXX nu s-a facut intr-un singur termen de judecata, ci in doua termene de judecata. Apoi, fiind o cale extraordinara de atac, aceasta a presupus o documentare juridica de exceptie, deoarece caile extraordinare de atac se intalnesc rar in practica judiciara; timpul si volumul de munca solicitate pentru executarea mandatului primit in acest sens; notorietatea, vechimea in munca, experienta si reputatia avocatului titular – doamna avocat L_____ P____ – care are o vechime de peste 30 de ani in domeniul juridic.

Pe langa toate aceste aspecte, s-a invederat ca parata insasi a ales sa angajeze una dintre societatile de avocati de prestigiu din Romania – S_____ si Asociatii -, pentru reprezentare in litigiul de dreptul muncii, serviciile juridice oferite implicand, foarte probabil, un onorariu superior celui solicitat de reprezentantul conventional al intimatei.

S-a solicitat a se lua act ca, desi incearca sa se prezinte din nou ca fiind o angajata eliminata pe nedrept, iar nu din cauza situatiei economice in care se afla societatea G______ L8cD S.A. la data concedierilor, doamna A______ omite sa precizeze ca la momentul disponibilizarii a primit, cu titlu de salarii compensatorii, suma de 270.279 de lei, alegand sa angajeze societatea de avocati mai sus amintita incercarea nefericita de a demonstra ca decizia de concediere ar fi fost una abuziva.

Acest aspect a fost invederat si cu ocazia judecarii fondului prezentei cauze, apelanta recunoscand oral incasarea acestei sume, la termenul de judecata din data de 17.11.2016.

Obligatia de a suporta cheltuielile de judecata in cuantum de 11.055,84 de lei este o obligatie legala, instituita in sarcina partii care a pierdut procesul, iar afirmatiile paratei sustinute oral la termenul de judecata din data de 17.11.2016, referitoare la “modul aberant” in care a fost solutionat litigiul de dreptul muncii si la activitatea “jenanta” prin care este infaptuit actul de justitie, de catre instantele judecatoresti, in general, reprezinta inca o dovada a caracterului rau voit al afirmatiilor apelantei.

Prima instanta in mod legal a stabilit ca nu pot fi retinute sustinerile partii adverse, referitoare la faptul ca aceasta suma reprezinta un „onorariu premiu” si ca nu ar putea fi apreciat ca o cheltuiala determinata de un proces.

Astfel cum rezulta din cuprinsul contractului de asistenta juridica aflat la dosarul cauzei, obiectul Contractului de Asistenta Juridica, incheiat intre subscrisa si reprezentantul conventional pentru reprezentare in fata Curtii de Apel Bucuresti, il reprezinta activitatile de redactare, semnare, depunere intampinare si reprezentare in instanta, in fata instantei investita cu solutionarea unei cai extraordinare de atac – contestatie in anulare.

In continuare, doamna A______ sustine ca obligarea acesteia la plata unui asemenea onorariu nu poate fi intemeiata pe prevederile art. 453 Cod procedura civila, deoarece nu reprezinta contravaloarea unei munci necesare pentru apararea partii.

Lasand la o parte faptul ca nici intimata, nici reprezentantii conventionali, nu au indraznit vreodata sa faca astfel de afirmatii referitoare la activitatea apelantei, s-a solicitat sa ia act ca temeiul obligarii partii adverse la plata sumei solicitata cu titlu de cheltuieli de judecata il reprezinta prevederile art. 1357 Cod civil, referitoare la raspunderea civila delictuala.

A sustinut in fata primei instante si a invederat tribunalului ca motivul pentru care intimata a solicitat, pe cale separata, cheltuielile de judecata ocazionate de dosarul nr. XXXXXXXXXXX este unul simplu: nu a dorit executarea silita a doamnei A______, mijloc procedural care implica automat cheltuieli suplimentare in sarcina acesteia – onorariul executorului judecatoresc, calculat la valoarea creantei solicitate.

Insa, indiferent de acest aspect, este dreptul fiecarei parti de a alege modalitatea de recuperare a cheltuielilor de judecata – in procesul care le-a generat, sau pe cale separata -, atat timp cat dispozitiile legale in materie prevad aceasta posibilitate, practica judiciara confirmand acest lucru.

Catalogarea actiunii intimatei ca fiind un abuz este facuta, de asemenea, cu rea-credinta, cata vreme doamna A______ a fost notificata in prealabil sa-si execute benevol obligatia de plata a sumei de 11.055,84 de lei, prin notificarea aflata la dosarul cauzei. Acest aspect a fost retinut si de prima instanta, in justificarea motivului pentru care nu pot fi primite afirmatiile apelantei.

Refuzul apelantei de a da curs solicitarii reprezinta inca o dovada a faptului ca doamna A______ este total straina de sistemul juridic (desi, paradoxal, aceasta a ocupat postul de jurist in cadrul subscrisei), iar demersul sau “abuziv” apare ca o necesitate, cata vreme nimanui nu ii este permis sa isi faca dreptate singur.

S-a solicitat a se lua act ca referirile la litigiul purtat anterior, pentru recuperarea cheltuielilor de judecata generate de intentarea unei alte cai extraordinare de atac – revizuire – (punctul 2, pagina 3 din apel) sunt fara relevanta pentru solutionarea prezentei cauze, cu atat mai mult cu cat aceeasi apelanta a mai fost obligata la suportarea unor cheltuieli de judecata in cuantum „exagerat” – 16.318.52 lei – prin Hotararea Civila nr. 9994/2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

Totalitatea cheltuielilor de judecata solicitate si obtinute de intimata au fost si sunt ocazionate doar de procese intentate impotriva intimatei de catre doamna A______ care, la fel ca in prezenta cauza, s-a prezentat drept angajatul concediat pe nedrept, desi legalitatea Deciziei prin care subscrisa am luat aceasta masura a fost stabilita in mod definitiv de 4 instante de judecata, in aceste conditii, este evident faptul ca apelanta si-a asumat, in deplina cunostinta de cauza, riscul suportarii unor cheltuieli de judecata.

In mod corect a procedat prima instanta cand, pentru justificarea admiterii actiunii subscrisei, a statuat ca apelanta trebuia sa stie ca prin intentarea unei cai extraordinare de atac – contestatie in anulare – se expune unor cheltuieli suplimentare, deoarece subscrisa am incheiat cate un contract de asistenta juridica cu reprezentantul conventional pentru fiecare faza procesuala – fond, apel, contestatie in anulare si revizuire.

La fel ca in fata instantei de fond, apelanta reitereaza aprecierile sale subiective referitoare Ia litigiul de dreptul muncii – solutionat definitiv de catre Curtea de Apel Bucuresti -, fara a intelege sau accepta ca aceste aspecte au intrat in puterea lucrului judecat, continuand sa se infatiseze ca fiind o victima a unor acte nelegale, abuzive, exercitate atat de catre subscrisa, cat si de sistemul judiciar.

Apelanta A______ sustine, din nou in mod neintemeiat, ca o motivare precum cea a instantei de fond – referitoare la cuantumul onorariului achitat in raport de “marimea firmei” – nu reprezinta o motivare legala, intrucat “legea nu prevede acceptarea cheltuielilor de judecata proportional cu marimea firmei”.

Nimeni niciodata nu a afirmat un asemenea lucru, stiut fiind faptul ca legea nu obliga partea care pierde procesul la acceptarea cheltuielilor de judecata proportional cu marimea firmei, ci la suportarea cheltuielilor de judecata pe care demersurile sale juridice le-au ocazionat partii adverse, cu atat mai mult cu cat, prin aceste demersuri, persoana in cauza cauzeaza un prejudiciu.

In cauza dedusa judecatii, temeiul legal si faptic al solicitarilor noastre il reprezinta raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie a doamnei A______, care se reflecta si prin atitudinea rauvoitoare de care da dovada in sustinerile sale.

Astfel, desi apelanta stia (in raport de postul ocupat in cadrul subscrisei) ca investirea instantei de judecata va implica in sarcina intimatei costuri necesare pentru angajarea unui aparator ales, a preferat sa pateze numele intimatei (prin sustinerile orale si scrise, in special referitoare la conducerea G______ L&D S.A.), a obligat-o (implicit) sa se prezinte in instanta pentru apararea imaginii si a drepturilor sale legitime si, atunci cand Curtea i-a dat castig de cauza, a refuzat sa achite contravaloarea cheltuielilor pe care numai actiunile fostei salariate le-a ocazionat, fara a avea un temei legal (si nici moral).

Intimata a solicitat a se lua act de obiceiul deja cunoscut al partii adverse care, inevitabil, cu ocazia fiecarui proces pe care l-a purtat, face referire la asa-zisele “sanctiuni personale” pe care le suporta, pe considerentul ca aceasta ar avea pregatire juridica (pag. 5 din apel, penultimul paragraf).

Faptul ca doamna A______ neaga tocmai modul de stabilire a onorariului de avocat (care este reglementat de Legea nr. 51/1995 si de Statutul Profesiei), nu poate constitui temei pentru ca Onoratul Tribunal sa primeasca sustinerile sale, cu atat mai mult cu cat instanta este chemata tocmai sa aplice legea, iar o asemenea nemultumire poate fi exprimata prin alte mijloace legale (exceptie de neconstitutionalitate etc.).

Concluzionand, rugam Instanta sa ia act ca afirmatiile paratei nu reprezinta altceva decat o incercare jenanta de a justifica refuzul privind executarea, de buna-voie, a obligatiilor instituite de lege in sarcina partii care pierde procesul, iar sustinerile privind riscul imbogatirii fara justa cauza reprezinta o confirmare a faptului ca doamna A________ A______ S_____ este total straina de sistemul juridic.

In raport de toate aceste aspecte, s-a solicitat a se lua act de netemeinicia sustinerilor apelantei, acestea fiind facute cu vadita rea credinta.

Referitor la suma reprezentand onorariu avocat si taxa de timbru, achitate de intimata pentru investirea instantei cu prezenta cauza, s-a solicitat respingerea sustinerilor apelantei ca neintemeiate.

Daca temeiul solicitarii cheltuielilor de judecata, din dosarul avand ca obiect contestatie in anulare, il reprezinta dispozitiile art. 1.357 si urm. Cod civil – raspundere civila delictuala pentru fapta proprie, in ceea ce priveste sumele achitate cu titlu de onorariu de avocat pentru reprezentare in prezenta cauza si taxa de timbru (datorata in temeiul dispozitiilor OUG nr. 80/2013), impun a fi acordate intimatei tocmai in temeiul prevederilor art. 453 Cod procedura civila – partea care pierde procesul este obligata la suportarea cheltuielilor de judecata.

Dupa cum se poate observa, prima instanta a facut o aplicare corecta a dispozitiilor legale, stabilind ca “atunci cand este formulata pe cale accesorie, cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata urmeaza soarta actiunii principale, iar cand este formulata pe cale principala, temeiul de drept al cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecata este culpa procesuala definitiv stabilita a partii adverse”.

Urmand acelasi fir logic, corect a procedat judecatorul fondului prin obligarea partii adverse la suportarea acestor sume, cata vreme au fost stabilite exclusiv prin raport la creanta principala – 11.055,84 de lei.

Prin urmare, aprecierile (din nou) subiective ale apelantei se impun a fi inlaturate, cata vreme totalitatea sumelor acordate prin sentinta atacata au suport legal.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 471 alin. (5) Cod procedura civila, precum si celelalte dispozitii legale la care a facut trimitere.

Analizand apelul formulat prin prisma motivelor invocate, tribunalul retine urmatoarele:

Ca o chestiune prealabila, tribunalul retine ca potrivit art. 477 alin 1 NCPC, instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite, expres sau implicit de catre apelant precum si cu privire la solutiile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata. Prin urmare, si in calea de atac a apelului este pe deplin aplicabil principiul disponibilitatii care guverneaza procesul civil, motiv pentru care tribunalul va analiza legalitatea si temeinicia sentintei pronuntate de prima instanta numai prin raportare la criticile invocate de apelanta-parata in cererea de apel.

Prin cererea de apel, apelanta-parata a criticat sentinta pronuntata de instanta de fond sub aspectul caracterului disproportionat al pretentiilor reclamantei si nelegalitatea obligarii acesteia la plata cheltuielilor de judecata efectuate in prezentul litigiu.

Tribunalul retine in privinta situatiei de fapt, ca apelanta-parata a formulat contestatie in anulare impotriva Deciziei civile nr. 2663/01.07.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. xxxxx/3/2013, formandu-se in acest sens dosarul nr. XXXXXXXXXXX.

Prin Decizia civila nr. 228/19.01.2016 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Civila (f.9-15) a fost respinsa ca inadmisibila contestatia in anulare.

In vederea asigurarii reprezentarii in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, intimata a apelat la serviciile Cabinetului de avocat L_____ P____, fiind incheiat in acest sens contractul de asistenta juridica _______ nr. xxxxxxx/2015 (f.16) prin care s-a stabilit un onorariu de avocat pentru redactare, semnare intampinare, reprezentare in fata instantei in valoare de 2000 euro +TVA, acesta fiind achitat la data de 17.11.2015 astfel cum rezulta din ordinul de plata aflat la fila 18 din dosar.

Prin cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul prezentului litigiu, intimata-reclamanta G______ L&D SA a solicitat obligarea apelantei-parate la plata sumei de xxxxx,84 lei reprezentand cheltuielile de judecata constand in onorariu de avocat achitate in dosarul nr. XXXXXXXXXXX.

In conformitate cu prevederile art. 453 alin. 1 NCPC, partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata.

Din analiza acestor prevederi legale, tribunalul retine ca fundamentul solicitarii cheltuielilor de judecata avansate de partea care a castigat procesul, in care sunt incluse si sumele de bani platite avocatului cu titlu de onorariu, il reprezinta culpa procesuala a celeilalte parti. Aceste cheltuieli pot fi solicitate atat pe cale accesorie cat si pe cale principala, alegerea uneia dintre aceste modalitati revenind in exclusivitate partii indreptatite sa le solicite.

In continuare, tribunalul retine ca  in conformitate cu prevederile art. 1357 NCC cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie este obligat sa il repare iar potrivit alin. 2 autorul prejudiciului raspunde pentru culpa cea mai usoara. Din interpretarea acestor dispozitii legale, rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia autorului faptei ilicite.

Totodata, potrivit art. 249 NCPC, cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca astfel ca in cadrul actiunii in raspundere civila delictuala, reclamantei ii revine sarcina probei privind toate elementele raspunderii civile delictuale, respectiv, fapta ilicita, prejudiciul, vinovatia si legatura de cauzalitate concreta dintre fapta si prejudiciu, astfel cum rezulta acestea din dispozitiile  art.1357 NCC.

In ceea ce priveste fapta ilicita instanta retine ca aceasta presupune orice fapta, prin care incalcandu-se normele dreptului obiectiv sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau intereselor apartinand unei persoane. In speta, aceasta a constat in pierderea de catre apelanta-parata a procesului avand ca obiect contestatie in anulare si declanseaza raspunderea civila delictuala a acesteia al carei continut il constituie obligatia civila de reparare a prejudiciului cauzat adica de restituire a sumelor pe care partea care a castigat procesul a fost nevoita sa le realizeze. Astfel, contractul incheiat de partea care a castigat procesul, cu avocatul sau, isi va produce efectele si fata de partea care a pierdut procesul, in baza unuia dintre principiile care guverneaza repararea prejudiciului in materia raspunderii civile delictuale, anume principiul repararii integrale.

Cu privire la cerinta existentei unui prejudiciu, tribunalul retine ca prin prejudiciu se intelege consecinta negativa suferita de o persoana ca urmare a faptei ilicite savarsita de o alta persoana. De asemenea, pentru a putea fi reparat prejudiciul trebuie sa intruneasca doua cerinte : sa fie cert si sa nu fi fost reparat in prealabil de o alta persoana.

In continuare, trebuie observat ca potrivit art. 451 alin. 2 NCPC, instanta poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei. Masura luata de instanta nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau.

Astfel, dreptul de a pretinde despagubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o fapta ilicita, ca orice drept subiectiv civil, este susceptibil de a fi exercitat abuziv iar sanctiunea care intervine in cazul abuzului de drept consta in obligarea autorului abuzului la plata de despagubiri pentru prejudiciul de ordin patrimonial sau moral cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului sau, potrivit regulilor din materia raspunderii civile delictuale.

Reducerea cuantumului in care urmeaza a fi suportate, de catre partea aflata in culpa, cheltuielile de judecata facute de catre partea adversa, constituie, in legatura cu onorariul avocatial, o forma de angajare indirecta a raspunderii civile delictuale a titularului cererii privind executarea silita, sub aspectul exercitiului abuziv al dreptului acestuia de a solicita cheltuielile de executare, fata de prevederile art. 12 alin. 2 NCPC.

In prezenta cauza, tribunalul retine ca reducerea onorariului avocatial solicitat de intimata-reclamanta se impune in raport de urmatoarele elemente: obiectul si complexitatea cauzei, natura acesteia, timpul si volumul de munca solicitat pentru executarea mandatului primit. Astfel, in privinta complexitatii cauzei, tribunalul constata ca este vorba despre o contestatie in anulare in cadrul careia s-a solicitat anularea deciziei pronuntate in apel pe motiv ca dezlegarea data apelului este rezultatul unor erori materiale. Ori, in speta, intimata-reclamanta a apelat pentru asigurarea reprezentarii la acelasi cabinet de avocat care a reprezentat partea si in litigiul de fond astfel incat este evident ca litigiul nu a avut o complexitate ridicata pentru avocat. Mai mult, trebuie retinut ca formularea apararii in cadrul contestatiei in anulare nu a solicitat din partea avocatului utilizarea unor elemente deosebite de drept si nici nu a fost necesara conlucrarea cu experti sau alti specialisti.

De asemenea, litigiul a fost solutionat la primul termen de judecata in baza exceptiei inadmisibilitatii astfel ca activitatea avocatului a fost limitata la redactarea si depunerea intampinarii si sustinerea la termenul de judecata a exceptiei inadmisibilitatii.

In conditiile in care pentru activitatea prestata de avocat in cadrul litigiului de fond (litigiu de dreptul muncii cu o complexitate ridicata) a fost acordata cu titlu de onorariu de avocat suma de 2000 euro +TVA (f.17-20 dos apel), tribunalul apreciaza ca fiind excesiva solicitarea intimatei-reclamante de plata a aceleiasi sume pentru contestatia in anulare. Un argument suplimentar in acest sens este si faptul ca pentru promovarea unei alte cai extraordinare de atac (revizuirea) instanta investita cu solutionarea dosarului nr. xxxxx/300/2016 a apreciat ca onorariul pretins de xxxxx,66 lei este disproportionat si a dispus obligarea apelantei-parate la plata unei sume de 3000 lei cu acest titlu. (f.12-15 dos apel)

Prin urmare, tribunalul apreciaza ca si in cauza de fata se impune asigurarea unui echilibru intre drepturile si interesele legitime ale celor doua parti prin reducerea onorariului de la suma de 2000 euro +TVA la suma de 3000 lei, aceasta fiind una rezonabila si proportionala cu activitatea prestata de avocat.

In continuare, tribunalul retine ca aplicarea art. 451 alin. 2 NCPC nu afecteaza in nici un fel contractul de asistenta juridica care isi produce pe deplin efectele intre parti ci instanta doar apreciaza in ce masura onorariul partii creditoare trebuie suportat de partea adversa. Aceasta solutie  este in acord si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, aceasta considerand cu privire la rambursarea cheltuielilor de judecata, in care sunt cuprinse si onorariile avocatiale, ca „ acestea urmeaza sa fie recuperate de partea care a castigat procesul, numai in masura in care constituie cheltuieli necesare , care au fost in mod real facute , in limita unui cuantum rezonabil „, avand in vedere rolul judecatorului in desfasurarea procesului, care ii ofera posibilitatea unei imagini de ansamblu asupra complexitatii cauzei si muncii depuse de avocat (cauza Nielsen si Johnsen impotriva Norvegiei, cauza S____ si Parcalab impotriva Romaniei, cauza Almeida, Garret si altii contra Portugaliei).

In privinta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciul constatat ca fiind produs in patrimoniul intimatei-reclamante, tribunalul retine ca acesta exista, prejudiciul fiind consecinta directa a faptei paratei care a pierdut procesul ce a facut obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXX.

Referitor la culpa, tribunalul retine ca aceasta a apartinut apelantei-parate care a introdus o cererea de chemare in judecata inadmisibila.

In ceea ce priveste solicitarea intimatei-reclamante privind cheltuielile de judecata efectuate in prezentul dosar, tribunalul apreciaza ca nu se poate retine culpa procesuala a apelantei-parate intrucat intimata-reclamanta avea posibilitatea de a solicita cheltuielile de judecata chiar in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, cu atat mai mult cu cat onorariul de avocat fusese achitat anterior primului termen de judecata iar cererea privind cheltuielile de judecata in dosarul respectiv era scutita de la plata taxei judiciare de timbru.

Faptul ca reclamanta a inteles sa isi valorifice pretentiile pe cale separata nu justifica rambursarea catre aceasta a cheltuielilor de judecata efectuate in prezentul dosar, apelanta-parata nefiind in culpa in privinta acestui aspect.

Pentru motivele expuse, tribunalul, in temeiul art. 480 alin. 2 NCPC, va admite apelul, va schimba in tot sentinta civila apelata in sensul ca va admite in parte cererea, va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 3000 lei reprezentand cheltuieli de judecata determinate de dosarul nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a si va respinge ca nefondata cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecata efectuate la fond si in apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite apelul formulat de apelanta-parata A________ A______ S_____ cu domiciliul in Bucuresti, ____________________ 60, _____________, ____________, sector 2 impotriva sentintei civile nr. xxxxx/15.12.2016 pronuntata de Judecatoria Sector 2 Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata reclamanta S_________ G______ L&D SA cu sediul ales la C.A. L_____ P____ in Bucuresti, _____________________, _____________, ______________, sector 3.

Schimba in tot sentinta civila apelata in sensul ca :

Admite in parte cererea.

Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 3000 lei reprezentand cheltuieli de judecata determinate de dosarul nr. XXXXXXXXXXX al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a.

Respinge ca nefondata cererea apelantei-reclamante privind acordarea cheltuielilor de judecata efectuate la fond si in apel.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 07.06.2017.

 

PRESEDINTE,               JUDECATOR,          GREFIER,

       F_________ M. PitulacAndreea M. D__________              M____ M. T_____

 

Red.AMD/Tehnored.IP/29.08.2017/4 ex.

Jud fond-A______ M______ JS2

sursa: www.rolii.ro