ordonanta de plata – lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei

ordonanta de plata – lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al creantei; contract cadru din cuprinsul caruia lipseste anexa privind tarifele; nedepunerea facturilor a caror contravaloare este solicitata

 

Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

 

Deliberand asupra prezentei cauze civile, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 23.08.2016 pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, sub nr. …., creditoarea S.C S.T.T. SRL, in contradictoriu cu debitoarea S.C P.T. S.R.L, a solicitat instantei emiterea unei ordonante de plata prin care sa se dispuna obligarea debitoarei la plata sumei de 118.354 lei reprezentand debit restant aferent serviciilor prestate in temeiul contractului de prestari servicii nr. 571/18.02.2015, la care se adauga penalitatile de intarziere percepute conform art. 18 din contract.

In motivare, creditoarea a aratat ca, la data de 18.02.2015, partile au incheiat contractul de prestari servicii nr. 571, avand ca obiect asigurarea de catre prestator si utilizarea de catre beneficiar a locurilor ofertate in locatiile prestatorului, pentru turistii beneficiarului, la tarifele din anexele la contract, pentru sezonul 2015. Conform sustinerilor creditoarei, obligatia de decontare a serviciilor prestate de catre aceasta este reglementata in capitolul IV art. 6 lit. i si capitolul VIII art. 12 si art. 13.

Creditoarea a mai precizat ca, desi facturile au fost emise corespunzator tarifelor stabilite in cazul fiecarei comenzi, debitoarea a achitat doar partial contravaloarea acestor servicii, ultima plata, in cuantum de 56.914 lei, fiind efectuata la data de 03.08.2015.

Referitor la penalitatile de intarziere solicitate, creditoarea a indicat dispozitiile art. 18 din contract, aratand ca nerespectarea termenului de plata de catre beneficiar (7 zile de la primirea facturilor prin posta) duce la aplicarea de penalitati in cuantum de 0,3% pe zi de intarziere, pentru depasirea termenelor de plata cu mai mult de 30 de zile de la scadenta, urmand ca, incepand cu cea de-a 31 zi, sa se aplice penalitati de intarziere de 1%/zi calculate la suma datorata.
Creditoarea a mai sustinut ca, anterior introducerii prezentei cereri, a emis somatia prin care a solicitat achitarea debitului restant in termen de 15 zile de la comunicare, insa debitoarea nu a efectuat plata.

In drept, creditoarea a invocat dispozitiile art. 1014 si urm. C.pr.civ., precum si dispoziile Legii nr. 72/2013.

In probatiune, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si a atasat la dosarul cauzei, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele: contract de prestari servicii nr. 571/18.02.2015 (f. 13-17), anexa nr. 2 (f. 18), fisa de cont pentru debitoare si explicatii (f. 21-30), situatia facturilor scadente la data de 25.07.2016 stinse in ordinea operarii efective (. 31), factura seria CVRE nr. 151048/27.08.2015 (f. 32),  factura seria CVRE nr. 151049/27.08.2015 (f. 33), hotel voucher no. 453279 (f. 34), comanda nr. 2767/11.08.2015 si factura proforma (f. 35), factura seria CVRE nr. 151023/24.08.2015 (f. 36), hotel voucher no. 390576 (f. 37), comanda nr. 170/27.02.2015 si factura proforma (f. 38), factura seria CVRE nr. 151022/24.08.2015 (f. 39), factura seria CVRE nr. 150799/03.08.2015 (f. 40), factura seria CVRE nr. 150800/03.08.2015 (f. 41), hotel voucher no. 439835 (f. 42), comanda nr. 1734/03.07.2015 si factura proforma (f. 43), confirmare de primire (f. 44) si nota de inventar (f. 45).
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 200 lei, astfel cum rezulta din chitanta din data de 08.09.2016 (f. 10), conform prevederilor art. 6 alin. 2 din O.U.G nr. 80/2013.

Legal citata, debitoarea nu a depus la dosarul cauzei intampinare.

La termenul din data de 11.11.2016, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri solicitata de creditoare, in cadrul careia i-a pus in vedere acesteia sa depuna la dosarul cauzei anexa 1 a contractului de prestari servicii nr. 571/18.02.2015, precum si dovezile de comunicare ale facturilor catre debitoare. La acelasi termen, instanta i-a pus in vedere creditoarei sa precizeze modul de calcul al sumei solicitate cu titlu de debit principal.

La data de 17.11.2016, creditoarea a depus la dosarul cauzei, prin fax si prin posta, cerere precizatoare (f. 95-99), prin care a aratat ca debitele restante corespunzatoare serviciilor facturate pentru fiecare din locatiile in cadrul carora au fost prestate serviciile turistice sunt urmatoarele: Baile Felix, debit restant 1788 lei, Covasna, debit restant 6.499 lei si Baile Herculane, debit restant 110.067 lei.

Creditoarea a atasat la cererea precizatoare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, urmatoarele inscrisuri: situatia facturile emise catre agentia P.T. in anul 2015 (f. 100-111), corespondenta e-mail (f. 112), tarife hoteluri 2015 (f. 113-123), factura seria CVRE nr. 151048/27.08.2015 (f. 124),  factura seria CVRE nr. 151049/27.08.2015 (f. 125), factura seria CVRE nr. 151022/24.08.2015 (f. 126), factura seria CVRE nr. 151023/24.08.2015 (f. 127), factura seria CVRE nr. 150799/03.08.2015 (f. 128), fisa de cont (f. 129), factura seria CVRE nr. 150800/03.08.2015 (f. 130), borderouri (f. 138-153) , nota de transport (f. 154), fisa de cont (f. 155) si factura seria FERE nr. 1502790/24.08.2015 (f. 156).

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In fapt, la data de 18.02.2015, intre creditoarea S.C S.T.T. S.R.L, in calitate de prestator, si debitoarea S.C P.T. S.R.L, in calitate de beneficiar, s-a incheiat contractul de prestari servicii nr. 571, avand ca obiect asigurarea de catre prestator si utilizarea de catre beneficiar a locurilor ofertate in locatiile prestatorului pentru turistii beneficiarului, la tarifele din anexele la contract, parte integranta din acesta, pentru sezonul 2015, astfel cum rezulta din contractul atasat la dosarul cauzei (f. 13-17), insusit de parti prin semnatura, care are valoarea probatorie conferita de dispozitiile art. 273 C.pr.civ..

In drept, instanta constata incidenta dispozitiilor art. 1014 si urm. C.pr.civ. privitoare la procedura ordonantei de plata. Conform prevederilor art. 1014 C.pr.civ., procedura ordonantei de plata se aplica in cazul creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege. Astfel, procedura ordonantei de plata este o cale rapida de recuperare a unei creante, care ii permite creditoarei obtinerea unui titlu executoriu in masura in care sunt intrunite conditiile anterior mentionate din cuprinsul art. 1014 C.pr.civ.

Luand in considerare dispozitiile art. 1014 C.pr.civ, instanta analizeaza conditiile pentru a fi aplicabila procedura ordonantei de plata, si anume: cererea sa vizeze obligatia de a da o suma de bani, sa existe un contract civil constatat printr-un inscris insusit de parti prin semnatura, iar creanta sa fie certa, lichida si exigibila.

In ceea ce priveste cererea creditoarei privitoare la obligarea debitoarei la plata sumei de 118.354 lei reprezentand debit restant aferent serviciilor prestate in temeiul contractului de prestari servicii nr. 571/18.02.2015, la care se adauga penalitatile de intarziere percepute conform art. 18 din contract, instanta considera indeplinita prima conditie care presupune ca cererea de emitere a ordonantei de plata vizeaza exclusiv obligatia de a da o suma de bani.
De asemenea, instanta considera indeplinita si conditia existentei unui contract civil, constatat printr-un inscris insusit de parti prin semnatura deoarece contractul de prestari servicii nr. 571/18.02.2015, atasat la dosarul cauzei (f. 13-17), poarta atat semnatura creditoarei, cat si cea a debitoarei.

In ceea ce priveste caracterul cert al creantei, instanta constata ca o creanta este certa cand existenta sa neindoielnica rezulta din inscris, astfel cum reiese din interpretarea prin analogie a dispozitiilor art. 663 alin. 2 C.pr.civ..

Instanta apreciaza ca aceasta conditie nu este indeplinita deoarece existenta creantei nu rezulta in mod neindoielnic din cuprinsul contractului de prestari servicii nr. 571/18.02.2015. In acest sens, instanta are in vedere prevederile art. 2 si art. 7 din contract, potrivit carora serviciile pe care prestatorul se obliga sa le presteze, respectiv tarifele pe care beneficiarul se obliga sa le achite, sunt prevazute in anexa nr. 1 la contract. Cu privire la acest aspect, societatea creditoare a inteles sa depuna la dosarul cauzei doar anexa 2 (f. 18), care vizeaza grila de supracomision, fara a atasa si anexa 1, in cadrul careia, conform contractului, sunt prevazute serviciile si tarifele aferente, desi instanta i-a pus in vedere in mod expres creditoarei sa depuna aceasta anexa.
Totodata, creditoarea nu a dovedit nici existenta facturilor emise in baza contractului, or conform art. 12 din conventia partilor, plata si decontarile serviciilor prestate se efectueaza pe baza facturii emise de prestator, insotita de borderoul de prestatii si exemplarul original al biletului. In acest sens, instanta constata ca, desi creditoarea a aratat in cuprinsul cererii precizatoare modul de calcul al sumei solicitate cu titlu de debit principal,  aceasta a indicat o serie de facturi care stau la baza solicitarii sale (f. 96-98), fara a  le depune la dosarul cauzei. Societatea creditoare a atasat doar facturile seria CVRE nr. 151048/27.08.2015, in valoare de 1.981 lei (f. 32), seria CVRE nr. 151049/27.08.2015, in valoare de 756 lei (f. 33), seria CVRE nr. 151023/24.08.2015, in valoare de 1.197 lei (f. 36), seria CVRE nr. 151022/24.08.2015, in valoare de 1.197 lei (f. 39), seria CVRE nr. 150799/03.08.2015, in valoare de 1.026 lei (f. 40), seria CVRE nr. 150800/03.08.2015 (f. 41), in valoare de 1.026 lei, seria FERE nr. 1502790/24.08.2015, in valoare de 1.788 lei (f. 86), care nu sunt acceptate la plata prin semnatura si nici nu fac dovada raporturilor contractuale in baza carora acestea au fost emise.

In lipsa acestor elemente, instanta apreciaza ca existenta creantei nu rezulta din cuprinsul inscrisurilor atasate la dosarul cauzei.

Cu privire la caracterul lichid al creantei, instanta constata ca, utilizand interpretarea analogica a dispozitiilor art. 663 alin. 3 C.pr.civ., o creanta este lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand inscrisul contine elemente care permit stabilirea lui.
Instanta apreciaza ca nici aceasta conditie nu este indeplinita deoarece obiectul creantei nu este determinat in cuprinsul contractului de prestari servicii nr. 571/18.02.2015, iar acesta nu contine elemente care permit stabilirea lui. In acest sens, instanta are in vedere dispozitiile art. 7 din contract, conform carora tarifele prestatiilor ce fac obiectul contractului sunt stabilite prin anexa 1, parte integranta la prezentul contract, or, astfel cum s-a retinut in cele ce preced, aceasta nu a fost depusa la dosarul cauzei. Corespondenta prin e-mail atasata la dosar (f. 112), prin care creditoarea transmite tarifele serviciilor sale pentru anul 2015, nu este de natura sa conduca la o concluzie contrara, cata vreme cuantumul creantei nu rezulta din insusi inscrisul insusit de parti prin semnatura.

Referitor la caracterul exigibil al creantei, instanta retine ca acesta presupune ca obligatia debitorului sa fie ajunsa la scadenta sau acesta sa fie decazut din beneficiul termenului de plata, astfel cum reiese din prevederile art. 663 alin. 4 C.pr.civ..

Instanta apreciaza ca nici aceasta conditie nu este indeplinita, avand in vedere, in primul rand, faptul ca societatea creditoare nu a facut dovada existentei neindoielnice a unei creante. In al doilea rand, conform art. 13 din contract, partile au convenit ca plata facturilor emise de prestator se va face in termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora prin posta. Or, instanta constata ca societatea creditoarea nu a facut dovada emiterii facturilor indicate in cuprinsul cererii precizatoare si nici cea a primirii lor de catre debitoare, astfel incat nu se poate aprecia ca obligatia de plata a contravalorii acestora este exigibila. Borderourile depuse de creditoare la dosarul cauzei (f. 74-85) nu pot dovedi contrariul, intrucat acestea nu atesta continutul expedierilor si nici data la care acestea au fost primite de catre debitoare.
Totodata, contrar sustinerilor creditoarei, instanta apreciaza ca nu se impune aplicarea dispozitiilor art. 1019 alin. 3 C.pr.civ., potrivit carora nedepunerea intampinarii poate fi considerata ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. Astfel, in primul rand, instanta retine ca dispozitiile anterior mentionate confera doar posibilitatea de a considera nedepunerea intampinarii ca o recunoastere a pretentiilor creditorului, in functie de imprejuarile cauzei. Astfel, faptul ca societatea debitoare nu a depus intampinare la dosarul cauzei si nici nu a contestat creanta nu presupune automat ca pretentiile creditoarei au fost recunoscute. In al doilea rand, chiar si in lipsa contestarii creantei, instanta trebuie sa verifice daca, prin raportare la inscrisurile depuse la dosarul cauzei, pretentiile creditoarei au suport probator si sunt intrunite conditiile emiterii ordonantei de plata. Or, in prezenta cauza, creditoarea nu a facut dovada caracterului cert, lichid si exigibil al creantei sale.

Avand in vedere considerentele expuse anterior si constatand ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 1014 alin. 1 C.pr.civ., instanta, in temeiul prevederilor art. 1.021 alin. 1 C.pr.civ., instanta urmeaza sa respinga cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de creditoarea S.C S.T.T. S.R.L, in contradictoriu cu debitoarea S.C P.T. S.R.L, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

Respinge cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de creditoarea S.C S.T.T. S.R.L, ….., in contradictoriu cu debitoarea S.C P.T. S.R.L, ……, ca neintemeiata.

Cu drept de a formula cerere in anulare pentru creditoare in termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea in anulare se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 25.11.2016.PRESEDINTE,                                                                       GREFIER,