Modificari la intocmirea actelor constitutive ale societatilor comerciale

Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, prin articolul 129, modifica o serie de dispozitii din Legea nr.31/1990. Modificarile vor intra in vigoare incepand cu data de 26 noiembrie 2022 si vizeaza mai multe capitole ale Legii societatilor comerciale.Capitolul afectat actului constitutiv a suferit urmatoarele modificari:

 

1-Nu pot avea calitatea de fondatori ai actului constitutiv fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege. (art.6)

 

2-A devenit obligatorie mentionarea in cuprinsului actului constitutiv indiferent de tipul de societate:

-a raspunderii fondatorilor pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a fonda o societate (art.61);

-a capitalul social subscris, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura, modul evaluarii acestuia; (art.7 litera c)

-modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale a asociatilor, cu votul tuturor asociatilor, in cazul in care, datorita paritatii participarii la capitalul social, nu poate fi stabilita o majoritate absoluta; (art.7 litera d1)

-durata mandatului asociatilor care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; (art.7 litera e)

-modul de dizolvare si de lichidare a societatii; modalitatile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui in acord cu creditorii, in cazul dizolvarii fara lichidare, atunci cand asociatii sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii. (art.7 litera i)

-Datele de identificare ale fondatorilor includ (in plus fata de numele, prenumele, codul numeric personal si, daca era cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia care erau obligatorii):

a)pentru persoanele fizice: resedinta, actul de identitate/pasaportul, seria, numarul, emitentul, data eliberarii, perioada de valabilitate;

b)pentru persoanele juridice: firma, sediul, nationalitatea, numarul de ordine in registrul comertului si/sau codul unic de inregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii nationale aplicabile.

 

3-Pentru societatile in comandita pe actiuni a devenit obligatorie mentionarea in cuprinsului actului constitutiv:

-tipul societatii (respectiv inchis sau deschis), precum si orice restrictie cu privire la transferul de actiuni; (art.8)

-dupa caz, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii; (art.8 litera k1)

 

4-In privinta varsamintelor la data constituirii:

 (1)Societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla sunt obligate sa verse integral la constituire capitalul social subscris.

(2)Societatea cu raspundere limitata trebuie sa verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai tarziu de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii, iar diferenta de capital social subscris va fi varsata:

a)pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data inmatricularii;

b)pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.(Art. 91)