contractul de donatie

Donatia

 

Incheierea contractului, Principiul irevocabilitatii donatiei, Efectele donatiei, Revocarea donatiei, Cauzele de revocare a donatiei, Revocarea promisiunii de donatie, Revocarea pentru ingratitudine, Efectele speciale ale revocarii, Revocarea pentru neexecutarea sarcinii, Intinderea obligatiei de executare, Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti, Caducitatea donatiilor, Donatiile simulate

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/civil/contracte/donatie/

Art. 1011: Forma donatiei

(1)Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2)Nu sunt supuse dispozitiei de la alin. (1) donatiile indirecte, cele deghizate si darurile manuale.

(3)Bunurile mobile care constituie obiectul donatiei trebuie enumerate si evaluate intr-un inscris, chiar sub semnatura privata, sub sanctiunea nulitatii absolute a donatiei.

(4)Bunurile mobile corporale cu o valoare de pana la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Darul manual se incheie valabil prin acordul de vointe al partilor, insotit de traditiunea bunului.

Art. 1012: Inregistrarea donatiei autentice

In scop de informare a persoanelor care justifica existenta unui interes legitim, notarul care autentifica un contract de donatie are obligatia sa inscrie de indata acest contract in registrul national notarial, tinut in format electronic, potrivit legii. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

Art. 1013: Formarea contractului

(1)Oferta de donatie poate fi revocata cat timp ofertantul nu a luat cunostinta de acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptarii.

(2)Oferta nu mai poate fi acceptata dupa decesul destinatarului ei. Mostenitorii destinatarului pot insa comunica acceptarea facuta de acesta.

(3)Oferta de donatie facuta unei persoane lipsite de capacitate de exercitiu se accepta de catre reprezentantul legal.

(4)Oferta de donatie facuta unei persoane cu capacitate de exercitiu restransa poate fi acceptata de catre aceasta, cu incuviintarea ocrotitorului legal.

Art. 1014: Promisiunea de donatie

(1)Sub sanctiunea nulitatii absolute, promisiunea de donatie este supusa formei autentice.

(2)In caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de donatie nu confera beneficiarului decat dreptul de a pretinde daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a facut si avantajele pe care le-a acordat tertilor in considerarea promisiunii.

Art. 1015: Principiul irevocabilitatii

(1)Donatia nu este valabila atunci cand cuprinde clauze ce permit donatorului sa o revoce prin vointa sa.

(2)Astfel, este lovita de nulitate absoluta donatia care:

a)este afectata de o conditie a carei realizare depinde exclusiv de vointa donatorului;

b)impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in viitor, daca valoarea maxima a acestora nu este determinata in contractul de donatie;

c)confera donatorului dreptul de a denunta unilateral contractul;

d)permite donatorului sa dispuna in viitor de bunul donat, chiar daca donatorul moare fara sa fi dispus de acel bun. Daca dreptul de a dispune vizeaza doar o parte din bunurile donate, nulitatea opereaza numai in privinta acestei parti.

Art. 1016: Intoarcerea conventionala

(1)Contractul poate sa prevada intoarcerea bunurilor daruite, fie pentru cazul ctnd donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul ctnd attt donatarul, cat si descendentii sai ar predeceda donatorului.

(2)In cazul in care donatia are ca obiect bunuri supuse unor formalitati de publicitate, attt dreptul donatarului, cat si dreptul de intoarcere sunt supuse acestor formalitati.

SECTIUNEA 2: Efectele donatiei

Art. 1017: Raspunderea donatorului

In executarea donatiei, dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.

Art. 1018: Garantia contra evictiunii

(1)Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului.

(2)In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru evictiune ca si vanzatorul.

Art. 1019: Garantia contra viciilor ascunse

(1)Donatorul nu raspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat.

(2)Totusi, daca a cunoscut viciile ascunse si nu le-a adus la cunostinta donatarului la incheierea contractului, donatorul este tinut sa repare prejudiciul cauzat donatarului prin aceste vicii.

(3)In cazul donatiei cu sarcini, in limita valorii acestora, donatorul raspunde pentru viciile ascunse ca si vanzatorul.

Revocarea donatiei

Art. 1020: Cauzele de revocare

Donatia poate fi revocata pentru ingratitudine si pentru neexecutarea fara justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Art. 1021: Modul de operare

Revocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept.

Art. 1022: Revocarea promisiunii de donatie

(1)Promisiunea de donatie se revoca de drept daca anterior executarii sale se iveste unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevazute la art. 1.023.

(2)De asemenea, promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand, anterior executarii sale, situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

Revocarea pentru ingratitudine

Art. 1023: Cazuri

Donatia se revoca pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri:

a)daca donatarul a atentat la viata donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat;

b)daca donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de donator;

c)daca donatarul refuza in mod nejustificat sa asigure alimente donatorului ajuns in nevoie, in limita valorii actuale a bunului donat, tinandu-se insa seama de starea in care se afla bunul la momentul donatiei.

Art. 1024: Cererea de revocare

(1)Dreptul la actiunea prin care se solicita revocarea pentru ingratitudine se prescrie in termen de un an din ziua in care donatorul a stiut ca donatarul a savarsit fapta de ingratitudine.

(2)Actiunea in revocare pentru ingratitudine poate fi exercitata numai impotriva donatarului. Daca donatarul moare dupa introducerea actiunii, aceasta poate fi continuata impotriva mostenitorilor.

(3)Cererea de revocare nu poate fi introdusa de mostenitorii donatorului, cu exceptia cazului in care donatorul a decedat in termenul prevazut la alin. (1) fara sa il fi iertat pe donatar. De asemenea, mostenitorii pot introduce actiunea in revocare in termen de un an de la data mortii donatorului, daca acesta a decedat fara sa fi cunoscut cauza de revocare.

(4)Actiunea pornita de donator poate fi continuata de mostenitorii acestuia.

Art. 1025: Efectele generale ale revocarii

(1)In caz de revocare pentru ingratitudine, daca restituirea in natura a bunului donat nu este posibila, donatarul va fi obligat sa plateasca valoarea acestuia, socotita la data solutionarii cauzei.

(2)In urma revocarii donatiei pentru ingratitudine, donatarul va fi obligat sa restituie fructele pe care le-a perceput inceptnd cu data introducerii cererii de revocare a donatiei.

Art. 1026: Efectele speciale ale revocarii

Revocarea pentru ingratitudine nu are niciun efect in privinta drepturilor reale asupra bunului donat dobtndite de la donatar, cu titlu oneros, de catre tertii de buna-credinta si nici asupra garantiilor constituite in favoarea acestora. In cazul bunurilor supuse unor formalitati de publicitate, dreptul tertului trebuie sa fi fost inscris anterior inregistrarii cererii de revocare in registrele de publicitate aferente.

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Art. 1027: Actiunile in caz de neexecutare a sarcinii

(1)Daca donatarul nu indeplineste sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii sai in drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donatiei.

(2)In cazul in care sarcina a fost stipulata in favoarea unui tert, acesta poate cere numai executarea sarcinii.

(3)Dreptul la actiunea prin care se solicita executarea sarcinii sau revocarea donatiei se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executata.

Art. 1028: Intinderea obligatiei de executare

Donatarul este tinut sa indeplineasca sarcina numai in limita valorii bunului donat, actualizata la data la care sarcina trebuia indeplinita.

Art. 1029: Efecte

Cand donatia este revocata pentru neindeplinirea sarcinilor, bunul reintra in patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite intre timp asupra lui, sub rezerva dispozitiilor art. 1.648.

Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti

Art. 1030: Caducitatea donatiilor

 

Donatiile facute viitorilor soti sau unuia dintre ei, sub conditia incheierii casatoriei, nu produc efecte in cazul in care casatoria nu se incheie.

Art. 1031: Revocabilitatea donatiei intre soti

Orice donatie incheiata intre soti este revocabila numai in timpul casatoriei.

Art. 1032: Nulitatea donatiei intre soti

Nulitatea casatoriei atrage nulitatea relativa a donatiei facute sotului de rea-credinta.

Art. 1033: Donatiile simulate

(1)Este lovita de nulitate orice simulatie in care donatia reprezinta contractul secret in scopul de a eluda revocabilitatea donatiilor intre soti.

(2)Este prezumata persoana interpusa, pana la proba contrara, orice ruda a donatarului la a carei mostenire acesta ar avea vocatie in momentul donatiei si care nu a rezultat din casatoria cu donatorul.