Sintagma „de la adoptarea acesteia” prevazuta de art. 26 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari este neconstitutionala

Sintagma „de la adoptarea acesteia” prevazuta de art. 26 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari este neconstitutionala

DECIZIE nr. 670 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Augustin Zegrean                                                       – presedinte

Aspazia Cojocaru                                                        – judecator

Acsinte Gaspar                                                           – judecator

Petre Lazaroiu                                                            – judecator

Iulia Antoanella Motoc                                                 – judecator

Ion Predescu                                                              – judecator

Puskas Valentin Zoltan                                                – judecator

Tudorel Toader                                                           – judecator

Ingrid Alina Tudora                                                     – magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Gheorghe Alecsandrut, Angela Alecsandrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secara si Geta Secara in Dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curtii de Apel Bacau – Sectia civila, cauze minori, familie, conflicte de munca si asigurari sociale.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 12 mai 2011 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, in conformitate cu prevederile art. 14 si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amanat pronuntarea pentru data de 18 mai 2011.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 5 iulie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 3.735/279/2008, Curtea de Apel Bacau – Sectia civila, cauze minori, familie, conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de Gheorghe Alecsandrut, Angela Alecsandrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secara si Geta Secara intr-o cauza civila avand ca obiect recursul formulat impotriva unei decizii civile pronuntate de Tribunalul Neamt privind anulare act.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca textele de lege criticate sunt neconstitutionale, intrucat proprietarii care nu au avut cunostinta nici de adunarea asociatiei de proprietari si, evident, nici de faptul ca s-ar fi adoptat vreo hotarare a acesteia nu mai au posibilitatea apararii drepturilor ai caror titulari sunt, intrucat, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decadere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculeaza de la adoptarea hotararii. Asa fiind, prevederile legale criticate restrang dreptul la aparare al proprietarilor care nu au avut cunostinta de adunarea generala si nici posibilitatea de a participa la dezbateri si carora nu li s-a comunicat hotararea. De asemenea, apreciaza ca este incalcat accesul liber la justitie, intrucat acest drept este limitat de promovarea actiunii in termen de 45 de zile de la adoptare, moment de care nu au cum sa aiba cunostinta pana in ziua comunicarii hotararii. Astfel, autorii exceptiei considera ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale prin faptul ca legiuitorul nu a impus prin norma legala criticata obligativitatea ca hotararile adoptate sa fie comunicate tuturor proprietarilor intr-un anumit termen, iar termenul de promovare a actiunii in justitie de 45 de zile sa fie calculat de la comunicarea hotararilor adoptate de asociatia de proprietari, si nu de la adoptarea lor.

Curtea de Apel Bacau – Sectia civila, cauze minori, familie, conflicte de munca si asigurari sociale si-a exprimat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate, in sensul ca aceasta este intemeiata, fara a-si motiva insa opinia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 nu contravin Constitutiei, insa, cu privire la prevederile art. 26 din acelasi act normativ, apreciaza ca acestea sunt neconstitutionale, intrucat prevederile legale criticate ingradesc dreptul partilor interesate de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 25 alin. (4) si art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au urmatorul continut:

– Art. 25 alin. (4):

„Hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor”;

– Art. 26:

„Daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.”

In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 21 care consacra accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la aparare si art. 44 privind dreptul de proprietate privata, precum si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 14 privind interzicerea discriminarii, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept si art. 18 privind restrangerile ce pot fi aduse drepturilor si libertatilor, dispozitii cuprinse in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textele de lege criticate nu fac niciun fel de distinctie intre proprietarii membri ai asociatiei de proprietari si ceilalti proprietari. Asa cum rezulta si din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari privind buna intretinere si exploatare a condominiului, inclusiv cele de reabilitare termica si/sau cele de consolidare, sunt obligatorii pentru toti proprietarii din condominiu, indiferent daca sunt sau nu membri ai asociatiei de proprietari. Asa fiind, Curtea apreciaza ca nu poate fi retinuta contrarietatea acestor prevederi cu principiul constitutional al egalitatii in drepturi, prevazut in art. 16 alin. (1) din Legea fundamentala.

Curtea constata ca autorii exceptiei sustin ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale prin faptul ca legiuitorul nu a impus obligativitatea ca termenul de promovare a actiunii in justitie indreptate impotriva hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de proprietari sa fie calculat de la comunicarea hotararilor adoptate de asociatia de proprietari, si nu de la momentul adoptarii acestora.

Din perspectiva acestei critici, Curtea constata ca prevederile art. 26 din Legea nr. 230/2007 sunt susceptibile a ridica probleme de constitutionalitate in ceea ce priveste momentul de la care proprietarii pot ataca in justitie hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari. In acest context, referitor la principiul accesului liber la justitie, consacrat prin art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea considera ca acesta este infrant din urmatoarele considerente:

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin Hotararea din 21 februarie 1975, pronuntata in Cauza Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, releva importanta deosebita pe care aceasta instanta o atribuie principiului liberului acces la justitie pentru insasi existenta unei societati democratice. Astfel, acestei hotarari ii poate fi atribuit un dublu merit: pe de o parte, acela de a fi transat problema privind sfera de aplicabilitate a art. 6 paragraful 1 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, in sensul in care acesta reglementeaza nu numai conditiile necesare desfasurarii unui proces echitabil, ci si dreptul de a accede la un astfel de proces pentru apararea drepturilor prevazute de lege, iar pe de alta parte, acela de a fi subliniat importanta exercitarii unui asemenea drept in contextul unei societati democratice si al unui stat de drept. Asa cum s-a subliniat in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, simpla sa consacrare legala, chiar si la nivelul suprem, prin Constitutie, nu este de natura a asigura si o eficacitate reala a acestuia, atat timp cat, in practica, exercitarea sa intampina obstacole. Accesul la justitie trebuie sa fie asigurat, in consecinta, in mod efectiv si eficace.

In sensul considerentelor expuse mai sus, in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat ca scopul Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale este „sa apere nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete si efective”, in acest sens fiind Hotararea din 12 iulie 2001, pronuntata in Cauza Printul Hans-Adam II de Liechtenstein impotriva Germaniei si Hotararea-pilot din 12 octombrie 2010 pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei.

Totodata, principiul accesului liber la justitie implica si adoptarea de catre legiuitor a unor reguli de procedura clare, care sa cuprinda cu precizie conditiile si termenele in care justitiabilii isi pot exercita drepturile lor procesuale. In acest sens, prin Hotararea din 29 martie 2000 pronuntata in Cauza Rotaru impotriva Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului reaminteste ca o norma este „previzibila” numai atunci cand este redactata cu suficienta precizie, in asa fel incat sa permita oricarei persoane sa isi corecteze conduita, iar prin Hotararea din 26 aprilie 1979 pronuntata in Cauza Sunday Times contra Regatului Unit, aceeasi Curte a decis ca „cetateanul trebuie sa dispuna de informatii suficiente asupra normelor juridice aplicabile intr-un caz dat si sa fie capabil sa prevada, intr-o masura rezonabila, consecintele care pot aparea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie sa fie, in acelasi timp, accesibila si previzibila”.

Referitor la textul art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, acesta prevede ca hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor. In speta de fata, Curtea Constitutionala retine ca asociatia de proprietari nu si-a indeplinit obligatia de comunicare a hotararii adoptate, astfel incat nu s-a realizat publicitatea hotararilor ce vizeaza in mod direct proprietarii.

Din continutul textului art. 26 din Legea nr. 230/2007 rezulta indubitabil dreptul oricarui proprietar/coproprietar dintr-un imobil cu destinatie de locuinte de a ataca in justitie hotararea adunarii generale a asociatiei, daca aceasta „este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor”, iar termenul de contestare a hotararii adunarii generale a proprietarilor curge la fel, atat pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei, cat si pentru membrii acesteia, si anume de la data adoptarii hotararii.

In aceste conditii, Curtea apreciaza ca proprietarii care nu au avut cunostinta de adunarea generala a asociatiei de proprietari si nici de faptul ca s-a adoptat o hotarare a acesteia, prin care au fost afectati, se pot afla in situatia de a nu putea contesta hotararea in termenul prevazut de norma legala criticata, si anume cel de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Din aceasta perspectiva, Curtea constata ca art. 26 din Legea nr. 230/2007 aduce atingere dreptului de a accede efectiv la justitie pentru apararea drepturilor legitime al persoanelor interesate.

Asa fiind, Curtea constata ca sintagma „de la adoptarea acesteia” cuprinsa in art. 26 din Legea nr. 230/2007 este neconstitutionala, referitor la momentul de la care se poate ataca in justitie respectiva hotarare.

In ceea ce priveste sustinerea referitoare la neconstitutionalitatea prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, Curtea apreciaza ca aceasta nu poate fi primita, intrucat acest text de lege, care reglementeaza procedura ce trebuie urmata pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a asociatiei de proprietari, nu contravine niciuneia din normele constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Pentru motivele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

  1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si constata ca sintagma „de la adoptarea acesteia” este neconstitutionala, exceptie ridicata de Gheorghe Alecsandrut, Angela Alecsandrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secara si Geta Secara in Dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curtii de Apel Bacau – Sectia civila, cauze minori, familie, conflicte de munca si asigurari sociale.
  2. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicata de aceiasi autori, in acelasi dosar, al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 18 mai 2011.

-****-

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 421 din data de 16 iunie 2011