Conditiile restituirii cautiunii

Conditiile restituirii cautiunii

Din interpretarea dispozitiilor art. 7231 alin. (3) C. proc. civ. (art. 1064 NCPC), rezulta ca admisibilitatea cererii de restituire a cautiunii este conditionata de indeplinirea cumulativa a doua conditii, si anume existenta unei hotarari irevocabile prin care s-a solutionat fondul cauzei si neformularea de catre cel indreptatit a unei cereri de despagubiri in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii care a solutionat fondul cauzei. In speta, Inalta Curte a retinut ca ambele conditii au fost indeplinite, in sensul ca cererea de suspendare a executarii deciziei de impunere a fost respinsa, neavand relevanta modul de solutionare a cauzei, in favoarea sau in defavoarea partii reclamante, fiind indeplinita si conditia privind neformularea unei cereri de despagubire de catre cel indreptatit, in termen de 30 de zile de la data solutionarii irevocabile a fondului cauzei, astfel ca, in mod corect, instanta de fond a admis cererea de restituire a cautiunii.

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia nr. 1768/2015

Sedinta publica de la 29 aprilie 2015

Asupra recursului de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

  1. Circumstantele cauzei
  2. Obiectul cererii deduse judecatii si procedura derulata in fata primei instante

Prin cererea introdusa pe rolul Curtii de Apel Pitesti, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, la data de 2 aprilie 2014, astfel cum a fost precizata ulterior, reclamanta SC V.A. SA Pitesti a solicitat, in contradictoriu cu parata D.G.R.F.P. Ploiesti, restituirea cautiunii in suma de 10.345 RON, achitata in Dosarul nr. 1296/46/2010 ale Curtii de Apel Pitesti.

A aratat ca a platit, cu titlu de cautiune, suma de 10.345 RON, cu ocazia solutionarii cererii de suspendare a executarii actelor administrativ-fiscale. In cauza a fost pronuntata o solutie irevocabila si, nefiind ridicate pretentii din partea intimatei-parate in termenul de 30 de zile prevazut de lege, sunt indeplinite conditiile impuse de art. 7231 alin. (3) C. proc. civ.

  1. Hotararea instantei de fond

Prin Incheierea de sedinta din data de 29 aprilie 2014, Curtea de Apel Pitesti a admis cererea precizata, privind restituirea cautiunii, formulata de reclamanta si a dispus restituirea cautiunii in suma de 10.345 RON, achitata prin Ordinul de plata din 13 decembrie 2010 si Recipisa de consemnare din 13 decembrie 2010 la C.B. – Sucursala Pitesti.

A retinut instanta ca, prin Incheierea din data de 15 decembrie 2010, in Dosarul nr. 1296/46/2010, Curtea de Apel Pitesti a admis cererea reclamantei SC V.A. SA de suspendare a executarii Deciziei din 14 mai 2010, pana la solutionarea irevocabila a fondului contestatiei.

Pentru solutionarea cererii de suspendare, a fost achitata cautiune in suma de 10.345 RON, prin Ordinul de plata din 13 decembrie 2010 si Recipisa de consemnare din 13 decembrie 2010 la C.B. – Sucursala Pitesti.

Actiunea de fond a fost solutionata prin Sentinta civila nr. 311/F-CONT din 12 septembrie 2012 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti, ramasa irevocabila prin Decizia civila nr. 841 din 20 februarie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia contencios administrativ si fiscal, prin care s-au desfiintat partial actele fiscale, reclamanta fiind exonerata de la plata sumei totale de 363.719 RON.

Astfel, instanta de fond a apreciat ca sunt indeplinite conditiile impuse de art. 7231 alin. (3) C. proc. civ.

  1. Recursul exercitat in cauza si apararile intimatilor-parati

Impotriva solutiei instantei de fond, parata D.G.R.F.P. Ploiesti – A.J.F.P. Arges a formulat recurs, intemeiat pe art. 304 pct. 9 C. proc. civ., solicitand modificarea incheierii recurate in sensul respingerii cererii de restituire a cautiunii.

A sustinut recurenta-parata ca nu sunt indeplinite conditiile impuse de art. 7231 C. proc. civ., in sensul ca fondul litigiului dintre parti nu a fost solutionat irevocabil in favoarea reclamantei, care datoreaza, in parte, sumele stabilite prin actele administrative fiscale contestate.

A mai precizat ca, incepand cu data de 17 august 2011, reclamanta SC V.A. SA se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006, executarea silita fiind suspendata in temeiul art. 36 din acest act normativ.

Intimata-reclamanta SC V.A. SA a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, apreciind ca sunt neintemeiate sustinerile recurentei, fiind indeplinite conditiile art. 7231 alin. (3) C. proc. civ.

  1. Considerentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie asupra recursului
  2. Inalta Curte, examinand incheierea recurata, in raport cu actele si lucrarile dosarului, cu sustinerile partilor, precum si cu dispozitiile legale incidente in cauza, inclusiv cele ale art. 3041, constata ca recursul este nefondat pentru considerentele ce vor fi prezentate in continuare.

Reclamanta SC V.A. SA a solicitat eliberarea cautiunii achitate prin Ordinul de plata din 13 decembrie 2010 si Recipisa de consemnare din 13 decembrie 2010 la C.B. – Sucursala Pitesti, stabilita de instanta de fond si consemnata in Dosarul nr. 1296/46/2010 al Curtii de Apel Pitesti, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Aceasta cautiune a fost stabilita, in temeiul art. 215 C. proc. fisc., ca si conditie legala pentru solutionarea cererii reclamantei de suspendare a executarii Deciziei de impunere din 14 mai 2010 emise de D.G.F.P. Arges.

Prin Incheierea de sedinta din 15 decembrie 2010, cererea de suspendare a fost admisa, Curtea de Apel Pitesti dispunand suspendarea executarii Deciziei din 14 mai 2010 pana la solutionarea irevocabila a cauzei de fond.

Ulterior, incheierea de suspendare a deciziei mentionate a fost casata, prin Decizia civila nr. 2.331 din 19 aprilie 2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia contencios administrativ si fiscal, si, in rejudecare, cererea de suspendare, disjunsa din Dosarul nr. 1296/46/2010, a fost respinsa prin Sentinta civila nr. 452 din 18 noiembrie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 1173/46/2011, ramasa irevocabila la 16 martie 2012 prin respingerea, ca tardiv declarat, a recursului reclamantei SC V.A. SA.

Actiunea in anularea Deciziei din 18 august 2010, emisa de parata D.G.F.P. Arges, cu consecinta anularii Deciziei de impunere din 14 mai 2010 si a Raportului de inspectie fiscala din 14 mai 2006, a fost solutionat prin Sentinta civila nr. 311/F-CONT din 12 septembrie 2012 a Curtii de Apel Pitesti, sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, prin care s-a dispus anularea partiala a Deciziei din 18 august 2010, a Deciziei de impunere din 14 mai 2010 si a Raportului de inspectie fiscala din 14 mai 2010, emise de D.G.F.P. Arges, stabilindu-se ca reclamanta nu datoreaza catre bugetul de stat sumele de 304.413,56 RON, cu titlu de TVA suplimentara, si 293.327 RON, reprezentand accesoriile primei sume.

Sentinta civila nr. 311/F-CONT din 12 septembrie 2012 a Curtii de Apel Pitesti, a devenit irevocabila prin Decizia civila nr. 841 din 20 februarie 2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care s-a admis recursul declarat de D.G.R.F.P. Ploiesti (succesoare a D.G.F.P. Arges), s-a modificat in parte sentinta in sensul ca a fost exonerata reclamanta de plata sumei totale de 363.719 RON, din care 302.414 RON reprezinta TVA si 61.305 RON accesorii aferente, si s-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei recurate.

Potrivit dispozitiilor art. 7231 alin. (3) C. proc. civ.:

„Cautiunea se elibereaza celui care a depus-o in masura in care asupra acesteia cel indreptatit in cauza nu a formulat cerere pentru plata despagubirii cuvenite, pana la implinirea termenului de 30 de zile de la data la care, prin hotarare irevocabila, s-a solutionat fondul cauzei. Cu toate acestea, cautiunea se elibereaza de indata, daca partea interesata declara, in mod expres, ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru prejudiciile cauzate.”

Din interpretarea acestor dispozitii rezulta ca admisibilitatea cererii de restituire este conditionata de indeplinirea cumulativa a doua conditii, si anume existenta unei hotarari irevocabile prin care s-a solutionat fondul cauzei si neformularea de catre cel indreptatit a unei cereri de despagubiri in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii care a solutionat fondul cauzei.

In speta, Inalta Curte constata, in acord cu instanta de fond, ca aceste doua conditii au fost indeplinite.

Astfel, conditia privind solutionarea irevocabila a fondului cauzei este indeplinita. Este neintemeiata critica recurentei-parate in sensul ca litigiul dintre parti nu a fost solutionat irevocabil „in favoarea reclamantei”, pentru ca dispozitiile C. proc. civ. nu disting asupra modului de solutionare, in favoarea sau in defavoarea partii reclamante.

Si conditia privind neformularea unei cereri de despagubire de catre cel indreptatit este indeplinita in speta, pentru ca, recurenta-parata, desi apreciaza ca nu sunt realizate conditiile impuse de articolul mentionat, nu a sustinut si nici nu a facut vreo dovada in sensul ca, in termen de 30 de zile de la data solutionarii irevocabile a fondului cauzei, ar fi formulat vreo cerere pentru plata de despagubiri.

Aspectul invocat de recurenta-parata, referitor la faptul ca, incepand cu data de 17 august 2011, SC V.A. SA se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006, fiind suspendata executarea silita in temeiul art. 36 din lege, nu are relevanta in cauza.

Cautiunea prevazuta de art. 215 C. proc. fisc. are drept scop constituirea la indemana autoritatii emitente a actelor de impunere fiscala a unei garantii pentru acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite.

Dupa cum s-a retinut mai sus, cererea de suspendare a executarii deciziei de impunere a fost respinsa, si, de altfel, recurenta-parata nu a solicitat, in termenul de 30 de zile de la solutionarea irevocabila a fondului cauzei, obligarea partii adverse la plata de despagubiri din suma achitata cu titlu de cautiune.

  1. Temeiul legal al solutiei adoptate in recurs

Fata de considerentele expuse, Inalta Curte, constatand ca nu exista motive de casare sau de modificare a incheierii atacate, in baza dispozitiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de D.G.R.F.P. Ploiesti – A.J.F.P. Arges impotriva Incheierii din 29 aprilie 2014 a Curtii de Apel Pitesti, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, pronuntata in Dosarul nr. 1296/46/2010, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 29 aprilie 2015.

Procesat de GGC – N