Societate pe actiuni avand ca unic actionar un consiliu local. Natura juridica a hotararii adoptate in aceasta calitate

Functionarea unei societati comerciale care a fost infiintata ca societate pe actiuni avand ca unic actionar Consiliul Local, precum si desemnarea organelor sale de conducere sau inlocuirea lor se face in temeiul dispozitiilor legii societatilor comerciale.

Asa fiind, faptul ca plenul Consiliului Local tine loc de adunare generala a actionarilor unei astfel de societati nu poate conduce la concluzia ca hotararea luata de Consiliul Local in ce priveste functionarea acestei societati are natura unui act administrativ care poate fi atacat in contencios administrativ, conform Legii nr. 554/2004.

 Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1287 din 8 martie 2012

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bihor, reclamantul J.P. a chemat in judecata pe parata SC E. SA Beius solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa o oblige pe parata la plata sumei de 130.059 lei titlu de daune, pentru revocarea nejustificata in functia de presedinte al Consiliului de Administratie si director al societatii.

Prin sentinta nr. 431/COM/2011, Tribunalul Bihor a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocata de parata SC E. SA Beius si, in consecinta, a respins ca inadmisibila cererea formulata de reclamant.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, in ceea ce priveste exceptia invocata de societatea parata, prima instanta a stabilit urmatoarele:

Reclamantul J.P. a fost numit in functia de director al societatii parate SC E. SA Beius prin Hotararea nr. 30 din 09.10.2000 al Consiliului Local.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului nr. 48 din 30.09.2003 s-a decis reorganizarea Consiliul de Administratie al SC E. SA, compus din trei membri (…). S-a stabilit ca acest consiliu de administratie va coordona activitatea unitatii, conform statutului propriu si a legislatiei in vigoare.(…)

Prin Hotararea nr. 86 din 22.10.2010 a Consiliului Local al municipiului, consiliu intrunit ca AGA a SC E. SA, s-a hotarat revocarea din functia de director al SC E. SA Beius a reclamantului J.P. Aducerea la indeplinire a respectivei dispozitii, conform art. 2 din HCL nr. 86/2010, s-a incredintat Presedintelui Consiliului de Administratie.

Prima instanta a constatat ca revocarea reclamantului J.P. din functia de director al societatii SC E. SA Beius nu s-a dispus printr-o hotarare AGA a paratei SC E. SA ci printr-o hotarare a Consiliului Local al municipiului (respectiv prin HCL nr. 86/22.10.2010), chiar daca acesta s-a intrunit ca AGA a SC E. SA nu a luat o hotarare ca adunare generala a actionarilor, ci a dispus printr-o hotarare luata in baza Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, motiv pentru care prima instanta a apreciat ca actiunea trebuia indreptata impotriva Consiliului Local al municipiului, conform Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004. Aceasta cu atat mai mult cu cat nu exista nici o dovada cu privire la faptul ca societatea parata ar fi solicitat sau ar fi propus schimbarea reclamantului din functia detinuta.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul J.P., solicitand anularea acesteia si trimiterea cauzei spre o noua judecare aceleasi instante.

Prin decizia nr. 83/2011 a Curtii de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, a fost admis, ca fondat, apelul declarat de reclamant, a fost anulata sentinta apelata si a fost trimisa cauza la prima instanta pentru o noua judecare.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de apel a retinut urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul J.P. a solicitat a se dispune obligarea paratului SC E. SA Beius la plata sumei de 130.059 lei, cu titlu de daune pentru revocarea sa din functia de presedinte al Consiliului de Administratie si director al societatii, cererea fiind solutionata de catre prima instanta, pe cale de exceptie, retinandu-se lipsa calitatii procesual pasive a paratei.

Potrivit Hotararii nr. 86/2010, Consiliul Municipal, „ca Adunare Generala a Actionarilor SC E. SA „, a hotarat revocarea din functia de director al societatii de mai sus a apelantului – reclamant J.P.

Prin Hotararea nr. 84 din 22.10.2010, Consiliul Municipal, in aceeasi calitate („ca A.G.A. SC E. SA”), a hotarat revocarea din functie a Consiliului de Administratie al societatii, format din d-nii J.P., P.D. si C.O.M.F., G.I. si B.A.M., iar prin Hotararea nr. 85 din 22.10.2010 emisa, de asemenea, de Consiliul Municipiului Beius au fost alesi noii membri ai Consiliului de Administratie si presedintele Consiliului de Administratie.

Din informatiile furnizate de catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Bihor a reiesit ca intimata-parata SC E. SA a fost infiintata in anul 1995 ca societate pe actiuni avand ca unic actionar pe Consiliul Local.

Potrivit art. 14 din Statutul actualizat al societatii comerciale E. SA Beius, A.G.A. formata din membrii Consiliului Local ca actionar unic, in afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, are ca atributii si alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a comisiei de cenzori.

Art. 18 din Statutul societatii prevede ca A.G.A. alege dintre membrii Consiliului de Administratie un presedinte, care poate fi directorul general al unitatii. Acelasi text mai statueaza ca directorul unitatii este revocat din functie sau numit in functie de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Din cele relevate mai sus reiese, fara nici un echivoc, ca hotararile
emise de catre Consiliul Local, prin care apelantul – reclamant a fost revocat din functia de presedinte al Consiliului de Administratie si director al societatii intimate au fost luate in calitatea sa de unic actionar
al societatii, si nicidecum in calitate de organ al administratiei publice locale, astfel cum gresit a retinut prima instanta. De altfel, chiar in cuprinsul hotararilor citate s-au mentionat in mod expres urmatoarele „Consiliul Municipal, ca Adunare Generala a Actionarilor SC
E. SA, hotaraste…….”

Asa fiind, in mod gresit, Tribunalul Bihor nu a analizat temeinicia cererii formulate de catre reclamant in contradictoriu cu parata pe care acesta a inteles sa o cheme in judecata, apreciind in mod eronat ca aceasta nu are calitate procesual pasiva, iar petentul ar trebui sa se adreseze instantei de contencios administrativ, conform Legii nr. 554/2004.

Obiectul cererii de chemare in judecata a fost clar precizat de catre reclamant, acesta solicitand obligarea societatii parate la plata unor daune –   interese in cuantum de 130.059 lei, reprezentand echivalentul remuneratiei cuvenite pe perioada de la revocarea din functie pana la data la care urma sa ii expire mandatul.

Intre apelant si Consiliul Local, ca organ al administratiei publice locale, nu exista nici un raport juridic fata de obiectul cererii de chemare in judecata, cu atat mai mult cu cat, asa cum s-a relevat deja, hotararile prin care s-a dispus revocarea acestuia din functie au fost emise de catre Consiliul Local in calitatea pe care acesta o detine in cadrul societatii intimate, respectiv, aceea de unic actionar.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata recurenta SC E. SA Beius, aducandu-i urmatoarele critici:

Instanta de apel a aplicat gresit legea si a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii, in sensul ca desi ultima numire a reclamantului in functia de presedinte al Consiliului de Administratie si director al SC E. SA a fost facuta in temeiul legii administratiei publice locale, instanta de apel a apreciat, in mod eronat, ca sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, actul de numire a reclamantului fiind unul administrativ, si nu unul comercial, fiind legala si temeinica solutia primei instante.(…)

Analizand decizia recurata, prin raportare la criticile formulate, Inalta Curte a constatat ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente.

SC E. SA este o societate comerciala care a fost infiintata si care functioneaza in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, chiar daca unicul asociat (actionar) este Consiliul Local.

Prin urmare, functionarea acestei societati, precum si desemnarea organelor sale de conducere sau inlocuirea lor se face in temeiul dispozitiilor legii societatilor comerciale.

Faptul ca plenul Consiliului Local tine loc de adunare generala a actionarilor SC E. SA nu poate conduce la concluzia ca hotararea luata de Consiliul Local in ce priveste functionarea acestei societati are natura unui act administrativ care poate fi atacat in contencios, cu atat mai mult cu cat din chiar cuprinsul hotararilor nr. 84 si 86 din 22 octombrie 2010 ale Consiliului Local al Municipiului rezulta ca hotararile s-au luat in calitate de Adunare Generala a Actionarilor de la SC E. SA.

Prin urmare, in mod legal, instanta de apel a anulat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare la prima instanta pentru solutionarea pe fond a cauzei.

Avand in vedere cele de mai sus, Inalta Curte, in baza art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a respins recursul ca nefondat.