Proprietate. Nationalizare. Hotarari judecatoresti definitive care constatau ca nationalizarea de catre fostul regim comunist a proprietatilor acestora fusese nelegala si ca nu au incetat sa fie titularii legitimi ai respectivelor proprietati

Proprietate. Nationalizare. Hotarari judecatoresti definitive care constatau ca nationalizarea de catre fostul regim comunist a proprietatilor acestora fusese nelegala si ca nu au incetat sa fie titularii legitimi ai respectivelor proprietati

HOTARARE din 26 februarie 2019 in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei

(Cererea nr. 19.788/03 si alte 18 cereri)

Prezenta versiune a fost rectificata la 13 iunie 2019 in conformitate cu art. 81 din Regulamentul Curtii Strasbourg

Definitiva

9 septembrie 2019

Hotararea a devenit definitiva in conditiile prevazute la art. 44 § 2 din Conventie. Aceasta poate suferi modificari de forma.

In Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a patra), reunita intr-o camera compusa din: Ganna Yudkivska, presedinte, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, Carlo Ranzoni, Georges Ravarani, Marko Bosnjak, Peter Paczolay, judecatori, si Marialena Tsirli, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu, la 22 ianuarie 2019, pronunta prezenta hotarare, adoptata la aceeasi data:

PROCEDURA

 1. La originea cauzei se afla cererile indreptate impotriva Romaniei, introduse la Curte in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale („Conventia”) de catre resortisanti romani, in marea lor majoritate, la diferite date indicate in tabelul anexat.
 2. Guvernul roman („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
 3. Guvernul roman a fost informat in privinta tuturor cererilor in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie; de asemenea, a fost informat in privinta unor cereri (nr. 37.487/03, 21.121/04, 13.354/05 si 35.547/07) in care au fost formulate capete de cerere si in temeiul art. 6 din Conventie.
 4. Informate in privinta dreptului lor de a depune observatii scrise in temeiul art. 36 § 1 din Conventie, guvernele francez (cererile nr. 37.487/03 si 7.174/04) si german (cererea nr. 12.838/07) nu si-au exprimat intentia de a interveni in cadrul procedurii.
 5. Doamna Iulia Motoc, judecator ales sa reprezinte Romania, s-a abtinut de la judecarea cauzei (art. 28 din Regulamentul Curtii). In consecinta, presedintele a decis sa il desemneze pe domnul Krzysztof Wojtyczek, judecatorul ales sa reprezinte Polonia, drept judecator ad-hoc (art. 26 § 4 din Conventie si art. 29 § 1 din Regulament).

IN FAPT

 1. Circumstantele cauzei
 2. Lista reclamantilor si detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate in tabelul anexat.
 3. Circumstantele de fapt si de drept prezentate in cererile actuale sunt similare cu cele ale reclamantilor din Cauza Strain si altii impotriva Romaniei (Cererea nr. 57.001/00, pct. 5-18, CEDO 2005-VII), precum si ale reclamantilor Rodan, sot si sotie, din Cauza Preda si altii impotriva Romaniei (Cererea nr. 9.584/02 si alte 7 cereri, pct. 35-41, 29 aprilie 2014).

Pe scurt, reclamantii au obtinut hotarari judecatoresti definitive care constatau ca nationalizarea de catre fostul regim comunist a proprietatilor acestora fusese nelegala si ca nu au incetat sa fie titularii legitimi ai respectivelor proprietati. In pofida faptului ca titlurile de proprietate ale acestora nu au fost contestate, reclamantii nu au putut redobandi posesia asupra proprietatilor, intrucat acestea din urma fusesera vandute de catre stat unor terte parti. Reclamantii nu au primit compensatii pentru respectivele proprietati.

 1. Dreptul si practica interne relevante
 2. Istoricul dreptului si practicii interne relevante in ceea ce priveste recunoasterea proprietatilor nationalizate in mod nelegal vandute de catre stat catre terte parti a fost rezumat in hotararile Curtii in cauzele Brumarescu impotriva Romaniei (MC) (nr. 28.342/95, pct. 34-35, CEDO 1999-VII); Strain si altii (citata anterior, pct. 19-23); Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei (nr. 30.767/05 si 33.800/06, pct. 44 si urm., 12 octombrie 2010); Preda si altii (citata anterior, pct. 68-74); si Dickmann si Gion impotriva Romaniei (nr. 10.346/03 si 10.893/04, pct. 52-58, 24 octombrie 2017).

IN DREPT

 1. Cu privire la conexarea cererilor
 2. Avand in vedere obiectul similar al cererilor, Curtea considera oportuna examinarea acestora conexat, intr-o singura hotarare.
 3. Locus standi
 4. Mostenitorii unora dintre reclamanti au informat Curtea despre decesul respectivilor reclamanti si, in calitate de rude apropiate, si-au exprimat intentia de a continua procedura in locul lor. Guvernul nu a prezentat obiectii in acest sens. Avand in vedere legaturile stranse de rudenie si interesele legitime ale mostenitorilor de a continua procedura, Curtea admite ca mostenitorii reclamantilor decedati pot continua procedura in locul lor. Prin urmare, va continua sa examineze cererile respective, la solicitarea mostenitorilor (a se vedea tabelul anexat pentru detalii).

III. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

 1. Reclamantii au sustinut ca imposibilitatea de a redobandi posesia proprietatilor lor nationalizate in mod nelegal sau de a le fi asigurate compensatii, in pofida hotararilor care le-au recunoscut drepturile de proprietate, a constituit o incalcare a dreptului lor la respectarea bunurilor, in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care prevede:

„Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

 1. Cu privire la admisibilitate
 2. Cererile nr. 20.106/04 si 12.838/07
 3. a) Cererea nr. 20.106/04 (Maria Magdalena Suru)
 4. In 2015, partile au transmis informatii actualizate cu privire la capetele de cerere formulate de reclamanta in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1; aceste informatii aratau ca, la 5 martie 2014, reclamanta a primit despagubiri din partea autoritatilor interne. In special, in temeiul unei hotarari din 19 iunie 2012 pronuntate de instantele interne, care i-au recunoscut inca o data dreptul la despagubiri, reclamanta fusese invitata sa aleaga doua proprietati dintr-o lista pusa la dispozitie de autoritati. Reclamanta a facut o alegere la momentul respectiv. In acest sens, Guvernul a sustinut ca problema ridicata de prezenta cerere a fost solutionata.
 5. In observatiile sale din 12 ianuarie 2015, reclamanta a aratat ca nu a putut intra in posesia proprietatilor primite ca despagubire.
 6. Curtea reaminteste ca, in temeiul art. 37 § 1 lit. b) din Conventie, poate „[…] in orice stadiu al procedurii, sa hotarasca scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cand circumstantele permit sa se traga concluzia ca […] litigiul a fost rezolvat […]”.
 7. Curtea ia nota de sustinerile partilor si de faptul ca reclamanta a acceptat despagubirea care i-a fost acordata la 5 martie 2014. Din dosarul cauzei, inclusiv din observatiile Guvernului din octombrie 2015, reiese ca, incepand cu 16 octombrie 2015, beneficiaza de deplina posesie asupra celor doua proprietati primite ca despagubire.
 8. Prin urmare, Curtea apreciaza ca aspectul care a dus la plangerea formulata de reclamanta in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 a fost solutionat in sensul art. 37 §1 lit. b) din Conventie si ca respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite in Conventie si in protocoalele la aceasta, nu ii impune sa continue examinarea cererii in temeiul art. 37 § 1 in fine. In consecinta, cauza trebuie sa fie scoasa de pe rol, in masura in care se refera la acest capat de cerere.
 9. b) Cererea nr. 12.838/07 (Michael si Iohann Ehrmann)
 10. Guvernul a sustinut, printre altele, ca reclamantii au depus cererea de restituire in 2005 si ca nu au introdus o cale de atac impotriva deciziei interne prin care li s-a respins actiunea in despagubiri. In consecinta, Guvernul a invocat neepuizarea cailor de atac interne disponibile.
 11. Reclamantii au sustinut ca autoritatile ar fi trebuit sa solutioneze cererea lor de reparare integrala (restitutio in integrum) in temeiul dispozitiilor generale care reglementeaza proprietatea, astfel cum sunt prevazute de Codul civil, iar nu in temeiul legilor speciale privind restituirea proprietatilor nationalizate.
 12. Curtea observa de la bun inceput ca hotararea judecatoreasca definitiva in cauza reclamantilor se limita la recunoasterea unui drept la despagubire in conformitate cu legile speciale de restituire a proprietatii si ca, in anul 2005, reclamantii au ales sa depuna o cerere de restituire in conformitate cu Legea nr. 10/2001 privind restituirile. Cu toate acestea, nu au urmat cu diligenta aceasta cale de atac.
 13. Avand in vedere cele mentionate anterior, Curtea considera ca obiectia Guvernului trebuie admisa si ca acest capat de cerere trebuie respins in temeiul art. 35 § 1 si § 4 din Conventie pentru neepuizarea cailor de atac interne.
 14. Restul cererilor
 15. Guvernul a sustinut ca reclamantii nu au epuizat caile de atac interne disponibile si/sau ca acestia nu puteau pretinde ca detin o proprietate in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, plangerile lor fiind, prin urmare, incompatibile rationae materiae.
 16. Reclamantii au contestat aceste argumente si au sustinut ca mecanismul de compensare instituit prin legislatia interna nu era eficient.
 17. Curtea reaminteste ca a luat deja pe larg in considerare si a respins aceleasi obiectii privind pretinsa inaplicabilitate a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie in situatii identice celor din prezenta cauza (a se vedea Strain si altii, citata anterior, pct. 30, 31 si 38).

De asemenea, a luat deja in considerare si a respins in repetate randuri sustinerile Guvernului in ceea ce priveste pretinsa eficacitate a legilor de restituire a proprietatii, inclusiv Legea nr. 10/2001 si Legea nr. 165/2013, in cauze in care existau titluri de proprietate valide concurente (a se vedea Strain si altii, citata anterior, pct. 54-56, Preda si altii, citata anterior, pct. 133 si 141, si Dickmann si Gion, citata anterior, pct. 72 si 78).

Constata ca, in cauza de fata, Guvernul nu a invocat niciun fapt nou sau argument in masura sa o convinga sa ajunga la o concluzie diferita cu privire la admisibilitatea acestui capat de cerere. Obiectia Guvernului in aceasta privinta trebuie asadar respinsa.

 1. De asemenea, Curtea observa ca aceste capete de cerere nu sunt in mod vadit nefondate in sensul art. 35 § 3 lit. a) din Conventie si ca nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie sa fie declarate admisibile.
 2. Cu privire la fond
 3. Reclamantii au sustinut ca faptul ca pana in prezent nu au redobandit posesia bunurilor lor sau nu le-a fost oferita o despagubire in cazul in care redobandirea posesiei nu era posibila le-a incalcat dreptul la respectarea bunurilor.
 4. Guvernul si-a reiterat obiectia privind admisibilitatea si a sustinut ca reclamantii ar fi trebuit sa urmeze procedurile prevazute de legile de restituire a proprietatii, inclusiv Legea nr. 165/2013.
 5. Curtea observa ca, la fel ca in cazul reclamantilor din Cauza Strain si altii, citata anterior, si, totodata, ca in cazul doamnei si domnului Rodan din Cauza Preda si altii, citata anterior, reclamantii din prezenta cauza au obtinut hotarari definitive care recunosteau nelegalitatea confiscarii proprietatilor lor de catre stat si dreptul lor de proprietate legitim cu efect retroactiv asupra respectivelor proprietati. Aceste hotarari nu au fost contestate sau casate pana in prezent. Reclamantii nu au fost in masura, pana in prezent, sa redobandeasca posesia proprietatilor mentionate in tabelul anexat sau sa obtina despagubiri pentru aceasta lipsire de proprietate.
 6. Curtea reaminteste ca in Cauza Preda si altii a constatat ca imposibilitatea reclamantilor de a redobandi posesia proprietatilor lor, in pofida hotararilor definitive care le recunosteau retroactiv drepturile de proprietate, a constituit o lipsire de proprietate in sensul celei de a doua teze a art. 1 primul paragraf din Protocolul nr. 1 si ca o astfel de lipsire, coroborata cu lipsa totala a unei despagubiri, le-a impus reclamantilor o sarcina disproportionata si excesiva, cu incalcarea dreptului lor la respectarea bunurilor, astfel cum este garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea Preda si altii, citata anterior, pct. 146, 148 si 49).

A reiterat constatarile din cauza cea mai recenta si similara, Dickmann si Gion, citata anterior (pct. 103-104).

 1. De asemenea, Curtea constata ca Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau argument in masura sa o convinga sa ajunga la o concluzie diferita in speta. In special, Legea nr. 165/2013, care, potrivit Curtii, nu ofera o cale de atac efectiva pentru situatii similare celor din prezenta cauza (a se vedea Preda si altii, citata anterior, pct. 149, Dickman si Gion, citata anterior, pct. 100-102, si supra, pct. 23), nu a fost modificata in urma hotararilor Curtii sus-mentionate. Nici Guvernul nu a sustinut ca practica instantelor interne s-a schimbat ulterior acestor hotarari pentru a interpreta Legea nr. 165/2013 astfel incat sa poata fi considerata ca oferind o cale de atac efectiva pentru reclamantii din speta.
 2. Considerentele de mai sus ii sunt suficiente Curtii pentru a-i permite sa concluzioneze ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.
 3. Cu privire la celelalte pretinse incalcari ale Conventiei
 4. Toti reclamantii, cu exceptia celor din cererile nr. 37.487/03, 1.195/04, 21.121/04 si 33.435/04, au formulat, de asemenea, diverse capete de cerere in temeiul art. 6 din Conventie pe care Curtea le-a examinat cu atentie. In lumina tuturor elementelor de care dispune si in masura in care este competenta sa se pronunte cu privire la aspectele invocate, Curtea constata ca acestea nu indica nicio aparenta incalcare a drepturilor si a libertatilor stabilite in Conventie sau in protocoalele la aceasta.
 5. Rezulta ca aceste capete de cerere sunt in mod vadit nefondate si trebuie respinse in conformitate cu art. 35 § 3 lit. a) si art. 35 § 4 din Conventie.
 6. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie
 7. Art. 41 din Conventie prevede:

„In cazul in care Curtea declara ca a avut loc o incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila.”

 1. Reclamantii au depus cereri de acordare a unei reparatii echitabile la diferite date, in perioada 2006-2010. In 2015 au actualizat aceste cereri la solicitarea Curtii.
 2. Guvernul a facut comentarii in replica la cererile initiale si actualizate ale reclamantilor de acordare a unei reparatii echitabile.
 3. In sprijinul cererilor si sustinerilor in ceea ce priveste prejudiciul material, reclamantii si Guvernul au transmis unul sau mai multe dintre urmatoarele documente:
 4. a) rapoarte de expertiza realizate de experti autorizati, fie ai Ministerului Justitiei sau membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor (ANEVAR), care este o asociatie recunoscuta de guvernul roman drept asociatie de interes public. Rapoartele de expertiza au estimat valoarea de piata a proprietatilor pretinse dupa vizitarea acestora (expertii reclamantilor), utilizand criteriile definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008, care stabileste chiriile proprietatilor de stat, standardele si recomandarile stabilite de Asociatia Nationala a Evaluatorilor (ANEVAR) si Standardele internationale de evaluare (IVS). Expertii guvernamentali nu au vizitat proprietatile;
 5. b) deciziile administrative in temeiul Legii nr. 165/2013 care acorda masuri compensatorii calculate potrivit criteriilor stabilite de legea mentionata sau valori estimative calculate de organele administrative competente (a se vedea art. 41 din Legea nr. 165/2013, Preda si altii, citata anterior, pct. 70);
 6. c) copii ale contractelor de vanzare care indica pretul pe metru patrat pentru proprietatile invecinate.
 7. Prejudiciu material
 8. Astfel cum Curtea s-a pronuntat in mai multe randuri, o hotarare prin care Curtea constata o incalcare impune statului parat obligatia legala de a pune capat respectivei incalcari si de a-i repara consecintele astfel incat sa restabileasca pe cat posibil situatia existenta inainte de incalcare [a se vedea Iatridis impotriva Greciei (reparatie echitabila) (MC), nr. 31.107/96, pct. 32, CEDO 2000-XI, si Guiso-Gallisay impotriva Italiei (reparatie echitabila) (MC), nr. 58.858/00, pct. 90, 22 decembrie 2009].
 9. Curtea considera ca, in circumstantele cauzei, restituirea proprietatilor in discutie va pune reclamantii, pe cat posibil, intr-o situatie echivalenta cu cea in care s-ar fi aflat daca nu ar fi fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1.
 10. In lipsa unei asemenea restituiri din partea statului parat, Curtea retine ca acesta trebuie sa plateasca reclamantilor, cu titlu de despagubire pentru prejudiciul material, o suma corespunzatoare cu valoarea actuala a proprietatilor (a se vedea Preda si altii, citata anterior, pct. 163).
 11. In ceea ce priveste suma de bani pretinsa cu titlu de foloase sau beneficii nerealizate din bunurile reclamantelor, Curtea respinge acest capat de cerere. A acorda o suma de bani pe aceasta baza ar reprezenta un proces speculativ, avand in vedere ca foloasele obtinute din detinerea proprietatii depind de diversi factori [a se vedea Buzatu impotriva Romaniei (reparatie echitabila), nr. 34.642/97, pct. 18, 27 ianuarie 2005, si Preda si altii, citata anterior, pct. 164) ].
 12. Curtea observa discrepanta dintre estimarile reclamantilor in privinta valorii proprietatilor lor si cele avansate de Guvern.
 13. Avand in vedere informatiile de care dispune referitoare la preturile bunurilor imobile pe piata locala, inclusiv documentele transmise de parti, precum si jurisprudenta sa consacrata privind cauze similare (a se vedea Maria Atanasiu si altii, citata anterior, pct. 253; Preda si altii, citata anterior, pct. 164; si Dickmann si Gion, citata anterior, pct. 113-18), Curtea considera rezonabil si echitabil, astfel cum prevede art. 41, sa acorde reclamantilor sumele indicate in tabelul anexat, pentru prejudiciul material.
 14. Prejudiciu moral
 15. Curtea considera ca ingerinta grava in exercitarea dreptului reclamantilor la respectarea bunurilor lor nu poate fi compensata in mod adecvat prin simpla constatare a unei incalcari a art. 1 din Protocolul nr. 1. Pronuntandu-se in echitate, in conformitate cu art. 41 din Conventie, Curtea acorda reclamantilor sumele indicate in tabelul anexat, pentru prejudiciul moral.
 16. Cheltuieli de judecata
 17. Unii dintre reclamanti fie nu au formulat cereri pentru rambursarea cheltuielilor de judecata, fie nu au reusit sa le justifice. In consecinta, Curtea nu considera ca exista vreun motiv pentru a le acorda vreo suma cu acest titlu (a se vedea tabelul anexat).
 18. In ceea ce priveste capetele de cerere formulate de restul reclamantilor, tinand seama de documentele pe care le detine si de jurisprudenta sa, Curtea considera rezonabil sa acorde sumele indicate in tabelul anexat pentru toate cheltuielile de judecata.
 19. Dobanzi moratorii
 20. Curtea considera necesar ca rata dobanzilor moratorii sa se intemeieze pe rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal, practicata de Banca Centrala Europeana, majorata cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

in unanimitate,

CURTEA:

 1. decide sa conexeze cererile;
 2. decide scoaterea de pe rol a capatului de cerere formulat in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie in Cererea nr. 20.106/04;
 3. declara capetele de cerere formulate in temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 admisibile, cu exceptia capatului de cerere formulat in Cererea nr. 12.838/07, iar restul capetelor de cerere inadmisibile;
 4. hotaraste ca a fost incalcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;
 5. hotaraste:
 6. a) ca statul parat trebuie sa restituie reclamantilor proprietatile lor, in termen de trei luni de la data ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie;
 7. b) ca, in lipsa unei asemenea restituiri, statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in acelasi termen de trei luni, sumele indicate in tabelul anexat, plus orice suma care poate fi datorata cu titlu de impozit, cu titlu de despagubire pentru prejudiciul material;
 8. c) ca, in orice caz, statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in acelasi termen de trei luni, sumele indicate in tabelul anexat, plus orice suma care poate fi datorata de reclamanti cu titlu de impozit, cu titlu de despagubire pentru prejudiciul moral si pentru cheltuielile de judecata;
 9. d) ca sumele de mai sus trebuie convertite in moneda nationala a statului parat la rata de schimb aplicabila la data platii;
 10. e) ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceste sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu trei puncte procentuale;1
 11. respinge cererile de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de cerere formulate de reclamanti.

Redactata in limba engleza, apoi comunicata in scris la 26 februarie 2019, in temeiul art. 77 § 2 si art. 77 § 3 din Regulamentul Curtii.

-****-

PRESEDINTE,

GANNA YUDKIVSKA

Grefier,

Marialena Tsirli

_______

1Rectificata la 13 iunie 2019: textul a fost:

„5. hotaraste:

 1. a) ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantilor, in termen de trei luni de la data ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, sumele indicate in tabelul din anexa, plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite in moneda nationala a statului parat la rata de schimb aplicabila la data platii;
 2. b) ca, de la expirarea termenului mentionat si pana la efectuarea platii, aceste sume trebuie majorate cu o dobanda simpla, la o rata egala cu rata dobanzii facilitatii de imprumut marginal practicata de Banca Centrala Europeana, aplicabila pe parcursul acestei perioade si majorata cu trei puncte procentuale;”

ANEXA: Lista cauzelor

Nr. Nr. cererii si data introducerii Numele reclamantului, cetatenia, data nasterii, domiciliul Reprezentat de Identificarea proprietatii Decizia interna care a recunoscut titlul de proprietate al reclamantilor Decizia interna care confirma validitatea titlului de proprietate al tertilor Sume propuse/cerere pentru acordarea de

A) despagubiri pentru prejudiciul material si moral

B) cheltuieli de judecata in euro

(EUR)

1. 19788/03 23.05.2003 Ana Ionescu

romana

n.: 27.10.1917

d.: 28.11.2012

continuata de mostenitor

Adrian Iancu

germana si italiana

14.02.1954

Roma

Cesare Massimo Bianca Apartamentul nr. 9 si cota de teren nerestituita de 1,183 mp, situate in Strada Unirii nr. 16, Arad Hotararea definitiva din 10 septembrie 2001 a Curtii de Apel Timisoara Hotararea definitiva din 10 septembrie 2001 a Curtii de Apel Timisoara Hotararea definitiva din 21 noiembrie 2002 a Curtii de Apel Timisoara (apartamentul nr. 9) 207.500

(202.500 + 5.000)

2.700

2. 29240/03 28.08.2003 Rodica Tanase

romana

20.03.1947

Deva

  112.20 mp din parterul cladirii situate in strada Iuliu Maniu nr. 6 (Strada Libertatii), Deva Hotararea definitiva din 18 martie 2003 a Curtii de Apel Timisoara Hotararea definitiva din 18 martie 2003 a Curtii de Apel Timisoara 61.900

(56.900 + 5.000)

3. 29286/03 08.08.2003 Sandu Bart

romana

26.04.1930

Iasi

actionand in nume propriu si in calitatea sa de mostenitor al reclamantei Ana Bart

Ana Bart

romana

n.: 06.10.1906

d.: 18.10.2004

  Casa si teren de 1.050 mp, situate in Calea Nationala nr. 39, Ripiceni Hotararea definitiva din 9 iulie 2002 a Curtii de Apel Suceava Hotararea definitiva din 9 iulie 2002 a Curtii de Apel Suceava 13.570

(8.570 + 5.000)

4. 36384/03 06.08.2003 Petru Nicolae Albu

romana

15.10.1939

Sibiu

Mariana Silvia Albu

romana

n.: 15.10.1939

d.: 03.02.2006

continuata de mostenitor

Daniela Sandru

cetatean al Statelor Unite ale Americii

19.07.1960

Miami

Traian Petru Mihaila

romana

02.10.1940

Deva

actionand in nume propriu si in calitate de mostenitor al reclamantei Sanda Zoe Mihaila

Ileana Viorica Oancea

romana

20.03.1934

Bucuresti

actionand in nume propriu si in calitate de mostenitoare a reclamantei Sanda Zoe Mihaila

Sanda Zoe Mihaila

romana

n.: 12.04.1937

d.: 08.01.2004

  Apartamentul nr. 3, situat in strada Oituz nr. 3, Sibiu Hotararea definitiva din 3 februarie 1999 a Curtii de Apel Alba Iulia Hotararea definitiva din 11 octombrie 2002 a Curtii de Apel Alba Iulia 48.200

(43.200 + 5.000)

5. 37487/03 03.10.2003 Nicolae Veniamin

franceza, romana

08.04.1946

Boulogne

Lascar Veniamin

franceza, romana

08.04.1946

Paris

Adrian Vasiliu Cladiri si un teren de 2.337,4 mp, situate in strada Oituz nr. 10 (fosta strada Oituz nr. 6), Bacau Hotararea definitiva din 10 aprilie 2003 a Curtii Supreme de Justitie Hotararea definitiva din 10 aprilie 2003 a Curtii Supreme de Justitie 574.521

(569.521 + 5.000)

6. 1195/04 26.11.2003 Marta Berling

romana

19.07.1935

Cluj

Mikolt Krisztina Kapcza Apartamentul nr. 12-13 (774/2/S/XII, 774/2/S/XIII), situat in Strada Republicii nr. 34, Turda Hotararea definitiva din 11 martie 1998 a Judecatoriei Turda Hotararea definitiva din 3 iunie 2003 a Curtii de Apel Brasov 77.000

(72.000 + 5.000)

3.300

7. 2676/04 24/11/2003 Stefan Nuta

romana

28.05.1946

Palaja

Nicoleta Tatiana Popescu Apartamentul nr. 37, 63 mp, bl. D/3, situat in strada Targu Neamt nr. 18, Bucuresti, sectorul 6 Hotararea definitiva din 16 septembrie 1994 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti Hotararea definitiva din 2 iunie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti 74.300

(69.300 + 5.000)

299,43

8. 7174/04 02/12/2003 Silvia Alevra

franceza

18/09/1940

Paris

Eugenia Alevra

romana

26/09/1959

Bucuresti

Ioana Alevra

romana

01/03/1982

Bucuresti

Constantin Alevra

franceza

n.: 18/01/1926

d.: 28/12/2004

continuata de mostenitor

George Aurel Alevra

romana

25/01/1957

Torrance

  Casa de 232 mp si un teren de 1.400 mp, situate in strada Nicolae Balcescu nr. 208 (strada Nicolae Balcescu nr. 202/Calea Domneasca nr. 178), Targoviste Hotararea definitiva din 14 noiembrie 2001 a Curtii Supreme de Justitie Hotararea definitiva din 10 iunie 2003 a Curtii de Apel Ploiesti 257.000

(252.000 + 5.000)

1.800

9. 8647/04 13/01/2004 Irinel Maria Bajenaru

romana

04/03/1976

Oradea

Gabriela Rusu

romana

14/11/1948

Oradea

Ioana Poenaru

romana

04/03/1976

Bucuresti

Gabriela Rusu Cladire si teren de 1.726 mp, situate in strada Vanatori nr. 10, Borsec 2 anexe la cladire si teren de 737 mp, situate in Calea Domneasca nr. 210, Galati Hotararea definitiva din 15 octombrie 2003 a Curtii de Apel Galati Decizia din 15 iulie 2005 a Primariei Galati Hotararea definitiva din 15 octombrie 2003 a Curtii de Apel Galati 111.970

(106.970 +5.000)

2.275

10. 20106/04 29/03/2004 Maria-Magdalena Suru

romana

30/09/1931

Bucuresti

Georgeta Andrei Tsakiri Casa cu teren aferent situate in strada Iacob Negruzzi nr. 15, Bucuresti, sectorul 1 Hotararea definitiva din 1 octombrie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti Hotararea definitiva din 1 octombrie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti
11. 21121/04 17/03/2004 Roxana Isabella Lya Ghiata

romana

09/01/1936

Madrid

Mirela Chelaru Apartament cu teren aferent, etajul 2, 141 mp, situate in strada Atena (fosta strada Aleea Zoe), Bucuresti, sectorul 1 Hotararea definitiva din 6 mai 1999 a Tribunalului Bucuresti Hotararea definitiva din 21 octombrie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti 126.500

(121.500 + 5.000)

12. 33435/04 13/12/2003 Mihai Sorin Radulescu

romana

04/01/1946

Bucuresti

Radu Florin Radulescu

romana

10/09/1947

Bucuresti

Mihai Sorin Radulescu Bunuri imobile situate in strada Dr. Lister nr. 61, Bucuresti (apartamentele nr. 1 si 3, cu garaj aferent si teren de 226,55 mp) Hotararea definitiva din 13 martie 2001 a Curtii de Apel Bucuresti Hotararea definitiva din 16 decembrie 2003 a Curtii Supreme de Justitie 653.773

(648.773 + 5.000)

13. 13354/05 23/03/2005 Eva Margaresta Curticean

romana

n.: 11/04/1936

d.: 30/11/2006

continuata de mostenitor

Sonia Curticean

romana

27/03/1958

Arad

  Apartamentul nr. 4 (134 mp) si apartamentul nr. 5 (84 mp), situate in strada Filimon Sarbu nr. 5A (Strada Catedralei nr. 6), Arad Hotararea definitiva din 8 octombrie 1998 a Judecatoriei Arad Hotararea definitiva din 1 octombrie 2004 a Curtii de Apel Timisoara (apartamentul nr. 5 – fostul nr. 6) Hotararea definitiva din 25 ianuarie 2005 a Curtii de Apel Timisoara (apartamentul nr. 4) 161.749

(156.749 + 5.000)

14. 15652/05 21/04/2005 Doina Eugenia Varna

romana

22/06/1927

Cluj-Napoca

Diana Alexandra Andrasoni Apartamentul nr. 13b, situat in strada Horea nr. 4, Cluj-Napoca Hotararea definitiva din 29 octombrie 2004 a Curtii de Apel Cluj Hotararea definitiva din 29 octombrie 2004 a Curtii de Apel Cluj 39.000

(34.000 + 5.000)

2.175

15. 6947/07 20/12/2006 Jenica Guran

romana

n.: 01/02/1926

d.: 10/09/2010

continuata de mostenitori:

1) Dumitru Dan Guran

romana

04/10/1956

Bucuresti

2) Cristian Mihail Guran

romana

08/11/1951

Bucuresti

Aurelia Ionescu

romana

23/07/1933

Bucuresti

Dumitru Dan Guran Apartamentele nr. 4 si 5, situate in strada Serban Voda nr. 224, Bucuresti, sectorul 4 Hotararea definitiva din 5 iulie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti Hotararea definitiva din 5 iulie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti 90.000

(85.000 + 5.000)

16. 12838/07 21/02/2007 Michael Ehrmann

germana

15/11/1963

Toging am Inn

Iohann Erhmann

germana

22/01/1962

Toging am Inn

Cezariana Ileana Bogos Casa si teren de 824 mp, situate in Strada Victoriei nr. 126, Valea Lunga (CF 777/b Valea Lunga, nr. topo. 272, 273) Hotararea din 3 octombrie 2006 a Curtii de Apel Alba Iulia, recunoscand dreptul la despagubiri Hotararea definitiva din 3 octombrie 2006 a Curtii de Apel Alba Iulia
17. 35547/07 14.08.2007 Nicolae Simizeanu

romana n.: 11.07.1940 d.: 26.04.2008 continuata de mostenitori

1) Simona Maria Ciobanu

romana

25.04.1968

Techirghiol

2) Nina Vivance Gabriela Simizeanu

romana

n.: 17.08.1946

d.: 02.06.2016

3) Radu Marius Simizeanu

romana

28.10.1969

Techirghiol

  Apartament si anexa, situate in strada Ion Lahovari nr. 83, Constanta Hotararea definitiva din 26 februarie 2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie Hotararea definitiva din 26 februarie 2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 83.000

(78.000 + 5.000)

2.150

18. 45689/07 17.07.2007 Serban Vlad Barcanescu

romana

06.07.1949

Bucuresti

  Apartamentul nr. 2, situat in strada Tunari nr. 83, Bucuresti, sectorul 2 Hotararea definitiva din 13 mai 1998 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti Hotararea definitiva din 5 martie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti 50.000

(45.000 + 5.000)

1.950

19. 50994/08 20.10.2008 Marin Moise

romana

22.11.1951

Bucuresti

  Apartamentul nr. 15, situat in Strada Lutherana nr. 5, Bucuresti, sectorul 1 Hotararea definitiva din 26 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti Hotararea definitiva din 26 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti 85.000

(80.000 + 5.000)

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 816 din data de 8 octombrie 2019