Penalitati de intarziere cand executarea in natura nu mai este posibila

Penalitatile de intarziere pana la punerea in executare a unei hotarari judecatorești au doar rolul unui mijloc de constrangere pentru executarea in natura a obligatiei de a face, astfel ca, daca, din motive obiective, executarea hotararii nu ar mai fi posibila, nici aplicarea penalitatilor nu și-ar mai atinge scopul. Eventualul prejudiciu rezultat din neexecutare s-ar putea recupera doar pe calea unei actiuni separate.

 

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A IX-A C_________ ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSAR NR.___________

SENTINTA CIVILA NR.1413

SEDINTA PUBLICA DE LA 17 DECEMBRIE 2020

CURTEA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE – A___ J____

GREFIER – G_______ P_____

 

Pe rol fiind solutionarea actiunii in contencios administrativ si fiscal formulata de reclamanta B___ Prest S.R.L., in contradictoriu cu paratii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si A_________ A__________ Bucuresti-I____-A______ A_____ Dezvoltare Regionala Bucuresti-I____,avand ca obiect „amenda pentru neexecutarea hotararii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )”.

La apelul nominal facut in sedinta publica, in ordinea listei de sedinta a raspuns reclamanta B___ Prest SRL prin avocat D______ D____ in baza imputernicirii avocatiale _______ _______/2020 aflata la dosar fila 3 si paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, prin consilier juridic V_______ A_____ cu delegatie pe care o depune la dosar, lipsind paratul A_________ A__________ A________-I____ – Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-I____.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional depune la dosarul cauzei intampinarea in original in 3 exemplare.

Curtea aduce la cunostinta partilor faptul ca prin intampinare paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a facut referire la schimbarea denumirii institutiei, motiv pentru care se va face modificarile de rigoare in citativ in sensul ca, in loc de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional se va mentiona in calitate de parat Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional totodata intreaba daca partea reclamanta este de acord cu aceasta schimbare.

Reclamanta prin avocat arara ca este de acord cu modificarea din citativ.

C____ comunica in sedinta publica reclamantei prin avocat un exemplar al intampinarii si inscrisurilor depuse de paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional la dosar.

Curtea pune in discutie , ca si chestiune prealabila, cu privire la primul capat de cerere si anume aplicarea unei amenzi ministrului Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional sau dupa caz sefului Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional, cu precizarea ca nu a chemat in judecata si persoanele fizice care ocupa aceste functii pentru aplicarea amenzii si daca se apreciaza ca amenda poate fi aplicata chiar si fara a fi chemate in judecata persoanele care functiile de ministru respectiv de sef al Autoritatii de Management sau este suficient a se chema in judecata institutiile respective.

Reclamanta prin avocat invedereaza Curtii faptul ca in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ autoritatea parata este obligata fata de creditor si are posibilitatea sa cheme in judecata salariatul care se face obligat raspunzator de savarsirea acestuia, ce i s-a creat autoritatii parate prin obligatiile care vor fi impuse prin hotararea ce se va pronunta.

La interpelarea expresa a Curtii daca mai sunt cereri prealabile de formulat sau alte exceptii de invocat, partile avand cuvantul pe rand arata ca nu mai au cererii prealabile de formulat sau alte exceptii de invocat.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau alte exceptii de invocat Cutea invoca din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor pe capatul de cerere privind aplicarea amenzii

Reclamanta prin avocat solicita respingerea exceptiei cu motivarea ca amenda poate fi aplicata conducatorilor chiar daca nu sunt chemati in judecata ei ci doar institutiile pe care le reprezinta iar daca se impune poate sa precizeze numele acestora, respectiv I__ S_____ ministru la Ministerul Lucrarilor Publice si doamna B______ E_____ care este director la A_________ A__________.

Curtea aduce la cunostinta faptul ca reclamanta a solicitat ca aplicarea amenzii o doreste in sarcina Autoritatii de management nu a sefului Organismului Intermediar.

Reclamanta prin avocat arara ca a constat din intampinarea depusa de paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional ca o parte din atributiile si reglementarile ce tin de problemele aratate au fost atribuite Organismului Intermediar si din partea Organismului intermediar a constat ca raspunde directorul general adjunct in persoana doamnei B______ E_____.

Curtea arata ca, cererea de chemare in judecata este formulata in sensul de a se aplica o amenda sefului Autoritatii de Management care este diferi de A_________ A__________.

Reclamanta prin avocat invedereaza Curtii faptul ca solicita acordarea unui termen pentru a preciza numele sefului Autoritatii de Management.

Curtea aduce la cunostinta reclamantei prin avocat ca aceasta precizare este de fapt o completare a cererii de chemare in judecata cu introducerea in cauza a unor noi parati, nu este vorba doar de o precizare, motiv pentru care acorda cuvantul pe cererea de amanare formulata de reclamanta in sensul completarii actiunii.

Paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional prin consilier juridic arata ca se opune cererii de amanare in sensul completarii actiunii avand in vedere faptul ca din actele transmise de catre ADRBI atat in faza prin care s-a respins cererea de finantare cat si din actele ulterioare rezulta foarte clar care sunt persoanele care au ocupat functii de conducere si ar fi putut fi chemate sa raspunda in acest sens si ca atare se opune implicit cererii de completare a actiunii.

Curtea va respinge cererea de amanare ca nemaiavand obiect, dat fiind faptul ca completarea se face pana la primul termen de judecata fara acordul partilor, daca este facuta dupa aceea este cu acordul partilor si cum una dintre parti s-a opus completarea nu mai poate avea loc.

Totodata acorda cuvantul pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor pe capatul de cerere privind amenda invocata din oficiu.

Reclamanta prin avocat avand in vedere respingerea cererii de amanare privind completarea cererii de chemare in judecata a celorlalte persoane lasa la aprecierea instantei pronuntarea pe acest capat de cerere, cu precizarea ca nu insista in sanctionarea acelor persoane ci ii intereseaza capatul doi de cerere.

Curtea aduce la cunostinta partilor faptul ca prin intampinarea Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-I____ s–a invocat cumva la finalul acestei o exceptie a inadmisibilitatii actiunii pe motiv ca nu ar fi fost formulata cererea in cadrul dosarului de executare silita motiv pentru care acorda cuvantul pe aceasta.

Reclamanta solicita respingerea exceptiei invocate avand in vedere faptul ca se afla pe taramul contenciosului administrativ respectiv art.24 care reglementeaza in mod special executarea silita a unei hotarari pronuntate de o instanta de contencios administrativ astfel ca exceptia invocata este una neintemeiata instanta care a solutionat fondul cauzei astfel cum prevede art.25 din Legea contenciosului administrativ este competenta sa solutioneze aceasta procedura speciala. Aceeasi recomandare este data si de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in Decizia nr.12/2018.

Paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional prin consilier juridic solicita admiterea exceptiei in sensul ca desi actiunea reclamatei vizeaza dispozitiile art.24 alin.2 din Legea contenciosului administrativ practic face vorbire practic despre neexecutarea cu rea credinta din partea celor ce trebuiau sa execute respectiva hotarare.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat Cutea acorda cuvantul pe probe in sustinerea si combaterea cereri.

Reclamanta prin avocat solicita in sustinerea cereri proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional prin consilier juridic solicita in combaterea cererii cereri proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Curtea in temeiul art.255 si urm. NCPC, incuviinteaza pentru toate partile proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, totodata acorda cuvantul pe fondul cauzei.

Reclamanta prin avocat solicita in ceea ce priveste capatul 2 al cererii de chemare in judecata reglementat pe art.24 al.3 din Legea nr.554/2004 teza finala, obligarea autoritatilor parate la plata catre reclamanta a penalitatilor de 1%/zi intarziere stabilind valoarea obiectului cauzei la suma de 890.000 lei echivalentul a sumei de 200.000 euro la cursul de 4,45 lei/euro, valabil la data aprobarii cererii de finantare ca urmare a neexecutarii obligatiei de finalizare a procedurii de solutionare a cererii de finantare, astfel cum a solicitat si dezvoltat pe larg prin cererea de chemare in judecata pe care o sustine oral.

Paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional prin consilier juridic, solicita respingerea cererii pentru argumentele expuse pe larg prin intampinare pe care le sustine oral.

Curtea, in conformitate cu prevederile art.494 Noul Cod procedura civila, declara dezbaterile inchise si retine cauza spre solutionare.

Cererile

Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-sectia a IX-a, in data de 03.12.2020, reclamanta B___ Prest SRL a chemat in judecata pe paratii B_________ B_________ B______, Dezvoltarii si Administratiei-Autoritatea de Management pentru P__ si A_________ A__________ Bucuresti-I____-A______ A_____ Dezvoltare Regionala Bucuresti-I____, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna:

1.Aplicarea unei amenzi ministrului B_________ B______, dezvoltarii si administratiei/conducatorului Autoritatii de Management pentru P__, in cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie/zi de intarziere, pe perioada 15.04.2018-data executarii sentintei civile nr.1520/27.05.2015 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti-sectia a VIII-a, in dosarul nr.___________.

2.Obligarea paratelor la plata catre reclamanta a unei penalitati de 1%/zi de intarziere, pe perioada 15.04.2018-data executarii sentintei civile nr.1520/27.05.2015 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti-sectia a VIII-a, in dosarul nr.___________, cu precizarea ca obligatia este evaluabila in bani la suma de 890.000 lei (echivalentul a 200.000 Euro, la cursul de 4,45 euro/leu), reprezentand valoarea finantarii ce ar fi trebuit acordata.

In fapt, reclamanta a afirmat, in esenta, faptul ca in data de 30.08.2010, a depus la Ol ADRBI pentru P__, Axa prioritara 4- Sprijinirea mediului de afaceri regional si local; Domeniul de interventie 4.3- Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, cererea insotita de proiectul „Dezvoltarea Capacitatii dle. Productie a societatii C___ C___ C__ si inregistrata la autoritatea parata sub nr. __________.3/564/30.08.2010, Cod SIMS _____, proiect declarat conform si inclus in lista de rezerva astfel cum rezulta din adresa nr. 5686/18.05.2011 emisa de OI-ADRBI.

Prin adresa nr. 4018 din data de 08.04.2014, emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale prin Ol ADRBI i s-a comunicat ca, in urma evaluarii tehnice si financiare , cererea de finantare a fost acceptata la finantare, societatea fiind evaluata cu un punctaj de „4,73” ,prin aceeasi adresa fiindu-le comunicata lista documentelor necesare vizitei precontractuale la locul implementarii proiectului. Valoarea totala a proiectului a fost stabilita la suma de 890 000 lei, echivalentul sumei de 200 000 euro, la un curs de 4.45 lei/1 euro.

Urmare vizitei la fata locului din data de 20.05.2014, efectuata de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale, i s-a recomandat depunerea unor documente respectiv: autorizatia de construire, incheierea unui contract de superficie asupra terenului pe care urma sa se realizeze investitia si prezentarea extrasului de carte funciara pentru terenul in cauza, recomandari ce au fost respectate prin depunerea in termen a documentelor solicitate. Aceasta ultima etapa anterioara perfectarii contractului de finantare a fost finalizata prin incheierea raportului de vizita la fata locului cuprinzand si recomandarea autoritatii partate de perfectarea contractului de finantare.

Prin adresa nr. 7179/30.05.2014, autoritatea parata le-a comunicat respingerea cererii de finantare cu motivarea ca nu s-a facut dovada detinerii dreptului de creanta privind imobilul ce ne confera dreptul de obtinere a autorizatiei de construire potrivit Legii nr. 50/1991 in conformitate cu ghidul solicitantului 4.3 sectiunea II. 1- Criterii de eligibilitate.

Contestatia formulata impotriva deciziei de respingere a cererii de finantare a fost respinsa ca neintemeiata, prin adresa nr. _____/10.09.2014 motivat de lipsa in dosarul cuprinzand cererea de finantare a dovezii de detinere a dreptului de creanta privind imobilului ce le confera dreptul de a obtine autorizatia de construire potrivit Legii 50/1991.

Prin Sentinta nr. 1520 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a C_________ Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 27 mai 2015,in dosarul nr. ___________, a fost admisa in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta impotriva autoritatilor parate, a fost respinsa Scrisoarea de notificare a beneficiarului cu privire la respingerea finantarii si adresa privind respingerea contestatiei administrative nr. _____/03.07.2014 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, auturitatle parate, fiind obligate sa continue procedura de solutionare a cererii de finantare de la etapa verificarii conditiilor precontractuale.

Recursul promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si recursul declarat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti- I____, impotriva Sentinta nr. 1520 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a Vllha C_________ Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 27 mai 2015 au fost respinse prin Decizia nr. 1113, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia C_________ Administrativ si Fiscal in sedinta publica din data de 15 martie 2018.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a formulat cerere” de lamurirea dispozitivului deciziei nr. 1113 din 15 martie 2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul ___________, prin care recursul promovat de cele doua recurente a fost respins in motivarea cererii. aratand faptul ca M.D.R.A.P. nu mai are posibilitatea legala de continuare a procedurii de solutionatre a cererii de finantare, intrucat termenele pana la care puteau fi contractate fondurile si implementate prioectele au fost depasite.

Prin incheierea data in sedinta din data de 10 mai 2018, asupra cererii de lamurire a dispozitivului hotararii in dosarul ___________, Inalta curte de Casatie si Justitie Sectia de C_________ Administrativ si Fiscal, concluzionand ca dispozitivul deciziei pronuntata in recurs este clar, neechivoc si nu contine dispozitii potrivnice, a fost respinsa cererea de lamurire a dispozitivului deciziei.

Desi la momentul pronuntarii Sentintei nr. 1520/27.05.2015 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a Vlll-a C_________ Administrativ si Fiscal, pronuntata in dosarul ___________, schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 nu era inschis, in mod culpabil, autoritatile parate nu au pus in executare sentinta pronuntata in dosarul ___________ iar dupa data de 31 decembrie 2015 continuarea procedurii de solutionare a cererii de finantare nu a mai fost posibila intrucat Programul Operational Regional 2007-2013 a fost inchis.

Prin notificarea nr. 67/14.02.2020 comunicata prin intermediul Biroului ExecutoF Judecatoresc B____ G______ a notificat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si respectiv A_________ A__________ A________- I____- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti – I____, sa procedeze la executarea obligatiei stabilita prin dispozitivul Sentintei nr. 1520 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a Vlll-a C_________ Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 27 mai 2015 in dosarul nr. ___________, insa autoritatile parate nu au dat curs notificarii.

Urmare somatiei comunicata prin intermediul B__ B____ G______, parata Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin adresa nr. ______/16.11.2020, cu referire la obligatia de continuare a procedurii de solutionare a cererii de finantare nr. BI/27/4/4.3/564/30.08.2020 cod SMIS _____, ca si cum nu s-ar cunoaste faptul ca Programul Operational 2007-2013 a fost inchis, a comunicat faptul ca prin adresa nr. _____/06.07.2018, a solicitat ARD A________ A____, sa reia analiza cererii de finantare a societatii.

In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin (1) din Legea 544/2004, daca in urma admiterii actiunii, autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii civile se face de bunavoie in termenul prevazut in continutul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in termen de cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.

In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin (3) din Legea nr. 554/2004, la cererea creditorului, in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita, care curge de la expirarea termenului prevazut la alineatul 1 si care nu au fost respectate in mod culpabil, instanta de executare, prin hotarare data cu citarea partilor, aplica coordonatorului autoritarii publice, sau dupa caz, persoanei obiigate, o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi intarziere care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului ii acorda penalitati, in conditiile art. 906 din Codul de procedura civila.

In sustinerea cererii invoca si Decizia nr. 12/2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel lasi Sectia C_________ Administrativ si Fiscal in dosarul ____________, prin care s-a precizat faptul ca procedura de executare silita prevazuta de art 24 si 25 din Legea 554/2004 a hotararilor de contencios administrativ se face in 2 etape.

Prima etapa este prevazuta de art. 24 alin (3) si consta in sesizarea de catre creditor a instantei de executare cu cererea de amendare a conducatorului autoritatii publice cu o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi intarziere, precum si cererea de acordare de penalitati de intarziere in favoarea reclamantului(creditorului)in conditiile art. 906 din Codul de procedura civila, stabilite _________________ lei pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei in cazul in care obligatia nu este evaluabila in bani, sau a unei penalitati cuprinsa ______________ 1% din valoarea obiectului obligatiei, pe zi intarziere, daca obligatia este evaluabila in bani.

A doua etapa este reglementata prin dispozitiile art. 24 alin (4) din Legea nr. 554/2004 si consta in fixarea de catre instanta de executare, la cererea creditorului, a sumei definitive datorata de parat(debitor) statului cu titlu de amenda, a sumei datorata creditorului cu titlu de penalitati precum si a despagubirilor stabilite in conditiile art. 892 din Codul de procedura civila, datorate creditorului pentru neexecutarea in natura a obligatiei.

Arata ca se afla in situatia in care valoarea obiectului obligatiei este cunoscuta si este reprezentata de valoarea cererii de finantare ce a fost aprobata de autoritatile parate, aceasta fiind ultima operatiune ce trebuia efectuata pentru finalizarea procedurii de finantare nr. BI/27/4/4.3/564/30.08.2010, cod SM1S _____, astfel cum rezulta si din raportul de vizita la fata tocului din data de 20.05.2014 care s-a finalizat cu recomandarea din partea autoritarilor parate de perfectarea contractului de finantare.

In drept, invoca dispozitiile art. 24 si 25 din Legea nr. 554/2004, art. 892 si 906 din Codul de procedura civila, Decizia 12/2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Decizia 303/2019 a Curtii Constitutionale referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin (4) din Legea 554/2004 in interpretarea data de Inalta Curte de Casatie si Justitie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 12/22 februarie 2018.

Paratul Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (succesor in drepturi si obligatii al fostului Minister al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate, afirmand:

In fapt, SC C___ C___ C__ a depus, in cadrul domeniului major de interventie 4.3. ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, in regiunea Bucuresti-I____, cererea de finantare nr. BI/27/4/4.3/564/ 30.08.2010, aferenta proiectului ”Dezvoltarea capacitatii de productie a SC C___ C___ C__ BUCURESTI”.

Desi etapa de verificare preliminara a fost parcursa inca din prima jumatate a anului 2011, din cauza insuficientei alocarii financiare, cererea de finantare a fost inclusa in lista de rezerva.

Proiectele aflate in lista de rezerva sunt luate in considerare in vederea finantarii doar ca urmare a disponibilizarii fondurilor, care poate fi rezultatul, spre exemplu, al rezilierii unor contracte de finantare sau al inregistrarii unor economii la proiectele finalizate.

Astfel, abia in luna aprilie 2014, cuantumul fondurilor suplimentare disponibile in regiunea Bucuresti-I____ a permis continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare a proiectului propus de SC C___ C___ C__. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-I____ (in calitate de Organism Intermediar – OI) a acceptat transmiterea autorizatiei de construire ulterior datei vizitei la fata locului precontractuale, iar prin adresa nr. 220/29.05.2014, SC C___ C___ C__ a transmis ADRBI o ________ documente, printre care si Autorizatia de construire nr. 258-F/29.05.2014.

Ulterior transmiterii acestor documente, in cadrul etapei precontractuale, prin Scrisoarea ADRBI nr.7179/30.05.2014 s-a adus la cunostinta SC C___ C___ C__ faptul ca, in speta, cererea de finantare a fost respinsa ca urmare a constatarii nerespectarii conditiei de eligibilitate referitoare la detinerea dreptului de executie a lucrarilor de constructii asupra imobilului ce face obiectul proiectului, asa cum aceasta este prevazuta in ghidul solicitantului.

ADRBI a precizat ca la momentul depunerii cererii de finantare la data de 30.08.2010, a fost completata Declaratia de eligibilitate depusa pe proprie prin care s-a declarat ca: ”SC C___ C___ C__ detine dreptul de executie a lucrarilor de constructii asupra imobilului ce face obiectul proiectului, conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare”;

Totodata, ADRBI a precizat ca la data intocmirii documentatiei de contractare, pentru dovedirea dreptului de executie a lucrarilor de constructii asupra imobilului ce facea obiectul proiectului, au fost atasate urmatoarele acte: contractul de comodat incheiat la data de 03.07.2008; contractul de constituire a dreptului de uzufruct cu incheiere de autentificare nr.1266/27.05.2014; extrasul de carte funciara nr._____/09.05.2014 – nume proprietar: _________________________; autorizatia de construire nr.258-F/29.05.2014; autorizatia de construire nr.192-F/18.05.2011.

Astfel, SC C___ C___ C__ a prezentat un contract de comodat ca dovada a detinerii dreptului de executie a unor lucrari de constructii cu caracter permanent, ceea ce contravine prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 50/1991, in baza unui contract de comodat, se poate dovedi dreptul de executie numai pentru lucrari de constructii cu caracter provizoriu.

SC C___ C___ C__ a contestat decizia ADRBI, iar in urma analizei efectuate, contestatia a fost respinsa ca neintemeiata prin decizia institutiei noastre nr._____/03.07.2014.

Astfel, in ceea ce priveste emiterea deciziei nr.7179/30.05.2014, acest act a fost emis de catre ADRBI si nu de catre institutia parata asa cum, in mod eronat, sustine reclamanta in cuprinsul actiunii (pag.3, primul alineat).

De altfel, in cuprinsul actiunii, reclamanta face o ________ afirmatii eronate prin care incurca atributiile celor doua entitati parate in prezenta speta, respectiv MLPDA si ADRBI.

Urmare a respingerii contestatiei administrative a SC C___ C___ C__, aceasta societate a promovat actiune in contradictoriu cu institutia parata si cu ADRBI, iar in acest sens, pe rolul Curtii de Apel s-a format dosarul nr.___________ in care reclamanta a solicitat instantei de fond sa dispuna:

– anularea deciziei nr._____/03.07.2014 privind respingerea contestatiei formulate de reclamanta impotriva deciziei prin care a fost respinsa finantarea proiectului ”Dezvoltarea capacitatii de productie a SC C___ C___ C__;

– anularea deciziei nr.7179/30.05.2014 prin care a fost respinsa finantarea proiectului ”Dezvoltarea capacitatii de productie a SC C___ C___ C__;

– obligarea ministerului la emiterea deciziei de aprobare a finantarii proiectului ”Dezvoltarea capacitatii de productie a SC C___ C___ C__ si respectiv perfectarea contractului de finantare.

Prin Sentinta civila nr.1520/27.05.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr.___________, instanta de fond a admis in parte actiunea formulata de SC C___ C___ C__ si a anulat Scrisoarea si notificarea beneficiarului in vederea respingerii finantarii nr.7179/30.05.2014 emisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Bucuresti-I____ si adresa privind respingerea contestatiei administrative nr._____/03.07.2014 emisa de institutia noastra.

Totodata, Curtea de Apel Bucuresti a obligat ministerul si ADRBI sa continue procedura de verificare a cererii de finantare a SC C___ C___ C__ de la etapa verificarii conditiilor precontractuale.

Deci, in speta, prin Sentinta civila nr.1520/27.05.2015 nu s-a dispus obligarea ministerului la emiterea deciziei de aprobare a finantarii proiectului ”Dezvoltarea capacitatii de productie a SC C___ C___ C__ si respectiv perfectarea contractului de finantare, ci obligarea entitatilor parate la reluarea procedurii de verificare.

Ministerul si ADRBI au formulat recurs impotriva Sentintei civile nr.1520/27.05.2015, cereri care au fost respinse ca neintemeiate prin Decizia nr.1113/15.03.2018.

Totodata, ministerul a promovat cerere de lamurire a deciziei ICCJ nr.1113/15.03.2018 (prin care a fost respins recursul ministerului).

Prin Incheierea din data de 10.05.2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr.___________ a fost respinsa cererea ministerului de lamurire a dispozitivului deciziei ICCJ nr.1113/15.03.2018.

Ministerul a efectuat acele operatiuni administrative care ii reveneau ca urmare a ramanerii definitive a Sentintei civile nr.1520/27.05.2015, in sensul ca a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa dispuna urgentarea motivarii, a redactarii si a comunicarii Deciziei ICCJ nr.1113/15.03.2018 (comunicata in 02.05.2018) si a promovat cerere de lamurire a deciziei ICCJ nr.1113/15.03.2018, cerere care a fost respinsa prin Incheierea ICCJ din data de 10.05.2018 (comunicata in data de 21.11.2019).

Pentru o mai buna intelegere a contextului, trebuie precizat faptul ca in cuprinsul recursului promovat impotriva Sentintei civile nr.1520/27.05.2015, pe langa alte critici promovate in cauza, a invocat exceptia de nelegalitate a autorizatiilor de construire emise de Primaria Sectorului 5 A________ A_____ SC C___ C___ C__, respectiv autorizatia de construire nr.192-F/18.05.2011 si autorizatia de construire nr.258-F/29.05.2014.

Totodata, a invederat Inaltei Curti de Casatie si Justitie faptul ca referitor la obligarea paratilor de a continua procedura de solutionare a cererii de finantare a SC C___ C___ C__ de la etapa verificarii conditiilor contractuale, Proiectele finantate in cadrul domeniului de interventie 4.3 se supun regulilor ajutorului de minimis si prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr.155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” in cadrul axei prioritare ”Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, potrivit dispozitiilor art.7 alin.(3) din Regulamentul UE nr.1407/2013, termenul limita pana la care puteau fi contractate fondurile prin intermediul schemei de ajutor de minimis a fost data de 30.06.2014.

Totodata, conform prevederilor art.9 lit.e) din Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice nr.155/2008 reiese ca durata de implementare a proiectului nu poate sa depaseasca data de 31.12.2015.

In consecinta, in situatia in care recursul formulat de minister urma sa fie respins, a aratat ca demersul juridic al SC C___ C___ C__ este lipsit de finalitate, intrucat schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie ”Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” in cadrul axei prioritare ”Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 este inchisa din 30.06.2014.

Totodata, a mentionat faptul ca SC C___ C___ C__ poate depune o noua cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu conditia respectarii tuturor conditiilor de eligibilitate, inclusiv a celei referitoare la detinerea dreptului de executie a lucrarilor de constructii.

Fata de criticile privitoare la lipsa de finalitate a demersului judiciar al SC C___ C___ C__, in raport de inchiderea schemei de ajutor de minimis, Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat in considerentele Deciziei nr.1113/15.03.2018 (pag.10alin.1 si 2) ca acestea exced analizei instantei de recurs, intrucat vizeaza imprejurari ulterioare pronuntarii hotararii atacate, in conditiile in care Programul Operational Regional 2007-2013 s-a finalizat la data de 31.12.2015, iar hotararea instantei de fond a fost pronuntata in 27.05.2015.

Totodata, Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat ca sustinerile ministerului privind inchiderea programului pot fi valorificate intr-o procedura judiciara ulterioara ce tine de punerea in executare a hotararii judecatoresti.

Fata de cele dispuse de instanta de judecata, prin adresa nr._____/06.07.2018, ministerul a solicitat ADR A________ A____ sa reia analiza cererii de finantare a SC C___ C___ C__.

Totodata, prin adresa nr._____/27.02.2020 ministerul a solicitat ADR A________ A____ sa comunice care este stadiul verificarii cererii de finantare a SC C___ C___ C__.

Pana la data prezentei, ADR A________ A____ nu a comunicat institutiei noastre care este rezultatul verificarii cererii de finantare depusa de SC C___ C___ C__.

In ceea ce priveste solicitarea MLPDA ca ADR A________ A____ sa reia analiza cererii de finantare, invedereaza faptul ca intre minister si ADR A________ A____ (in calitate de Organism A__________ A_____ Programul Operational Regional – OIPOR) este incheiat Acordul–cadru nr.4777/25.09.2008 de delegare a atributiilor privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013.

In acest sens, arata ca prevederile art.26 alin.(4) si (5) din Acordul-cadru precizeaza faptul ca ”in vederea indeplinirii atributiilor delegate de catre AMPOR in baza prezentului Acord, OIPOR:

(…);

(4) primeste si inregistreaza cererile de finantare si documentele suport depuse de catre solicitanti, in vederea obtinerii finantarii in cadrul axelor prioritare / domeniilor majore de interventie ale P__, in conformitate cu procedurile interne relevante;

(5) verifica, in conformitate cu procedura stabilita prin manualele de proceduri interne relevante, conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare depuse de catre solicitanti, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de catre AMPOR si aprobate de CMPOR, precum si, dupa caz, cu alte prevederi relevante cuprinse in Ghidul solicitantului”.

Mai mult, intelege sa invoce jurisprudenta instantelor de judecata intr-o speta similara, respectiv Decizia civila nr.169/20.01.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr.___________*, in considerentele (pag.7 alin.6-9) careia se arata urmatoarele:

”(…) desi Curtea retine ca societatea intimata a facut dovada asupra terenului respectiv, spre deosebire de prima instanta, constata ca nu poate fi primita solicitarea acesteia de obligare a institutiei pararte la constatarea confomitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare (…).

In sensul celor de mai sus, Curtea reaminteste ca pentru fiecare sesiune de depunere proiecte, este alocata o anumita suma si este stabilit un anumit termen de implementare.

Or, in speta, termenul de implementare a proiectului (care include si etapa semnarii contractului de finantare, dupa parcurgerea celorlalte etape anterioare, respectiv evaluarea tehnica si financiara, verificarea conformitatii proiectului tehnic si efectuarea vizitei la fata locului) s-a implinit in data de 31.07.2015.

Prin urmare, Curtea constata ca la acest moment, eventuala obligatie stabilita in sarcina autoritatii, in sensul de a constata eligibilitatea cererii de finantare, ramane fara finalitate, aceasta neputand produce niciun efect juridic, in conditiile in care termenul de implementare a expirat”.

De asemenea, invedereaza faptul ca in considerentele Deciziei civile nr.169/20.01.2016 (pag.7 alin.10), Curtea de Apel Timisoara retine ca ”societatea reclamanta ar putea fi indreptatita, cel mult, la a obtine despagubiri pentru eventualul prejudiciu care l-a suferit, dar nu in conditiile legii contenciosului administrativ, intrucat actul nu a fost anulat, asa cum impun disp. art. 19 al.1 din Legea nr.554/2004, ci in temeiul dispozitiilor de drept comun referitoare la raspunderea civila delictuala, in masura in care dovedeste indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de lege”.

In speta, intrucat actele administrative contestate au fost anulate, in temeiul art.19 alin.(1) din Legea nr.554/2004, reclamanta are posibilitatea sa solicite despagubiri printr-o cerere de chemare in judecata a ambelor parate, urmand sa dovedeasca prejudiciul.

Totodata, contrar sustinerii reclamantei care, la capatul 2 al actiunii sale, solicita obligarea paratelor la plata unei penalitati de 1% pe zi de intarziere, stabilind valoarea obiectului la care se aplica penalitatile la suma de 890.000 lei (echivalentul sumei de 200.000 euro, la un curs de 4,45 lei/1 euro), cat reprezinta valoarea cererii de finantare ca urmare a neexecutarii obligatiei de finalizare a procedurii de solutionare a cererii de finantare, invederam faptul ca si in situatia in care s-ar fi incheiat contractul de finantare cu SC C___ C___ C__, nu exista certitudinea ca ii va fi achitata aceasta suma in totalitate.

Astfel, arata ca beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila au obligatia sa implementeze proiectele cu respectarea legislatiei in vigoare, cheltuielile urmand a fi analizate daca sunt in conformitate cu proiectele finantate, respectiv daca sunt eligibile, in caz contrar fiind respinse de la finantare.

In speta, reclamanta se raporteaza la un presupus prejudiciu care nu este nici dovedit, nici cert.

In completarea apararilor, invedereaza faptul ca pe rolul Judecatoriei Sector 5 Bucuresti se afla dosarul nr._____/302/2020 cu termen de judecata la data de 11.01.2021, avand ca obiect contestatia la executare nr.______/18.11.2020 formulata de institutia noastra la Somatia si la Incheierea din data de 02.11.2020 privind cheltuielile de executare silita, acte emise in dosarul de executare nr.206/2020, acte comunicate institutiei noastre de Biroul Executorului Judecatoresc (B__) B____ G______, cu sediul in Bucuresti, _____________________-13, sector 1, la solicitarea creditoarei SC C___ C___ C__, cu sediul in Bucuresti, ___________________________.4, sector 5.

Arata ca prin instiintarea inregistrata la MLPDA cu nr.______/03.11.2020, B__ B____ G______ a comunicat ministerul si Agentiei pentru Dezvoltare Regionala A________ A____ (ADRBI) ca executarea silita a fost incuviintata prin Incheierea din data de 16.10.2020 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr._____/302/2020, fiind astfel declansata urmarirea silita directa impotriva ministerului in baza titlului executoriu constand in Sentinta civila nr.1520/27.05.2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti.

In ceea ce priveste contestatia la executare, arata ca a invederat Judecatoriei Sector 5 Bucuresti ca ministerul s-a conformat celor dispuse de instantele judecatoresti in dosarul nr.___________, anterior atat pronuntarii Incheierii din data de 16.10.2020 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, cat si primirii Somatiei emise in dosarul de executare nr.206/2020.

In consecinta, actiunea formulata de SC C___ C___ C__ care face obiectul prezentei spete, apare ca fiind o urmare a contestatiei la executare, demers care, apreciem ca nu poate fi calificat ca fiind unul de rea-credinta in conditiile art.24 alin.(2) si (3) din Legea nr.554/2004.

Parata Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucurresti – I____ a depus intampinare prin care a solicitat respingere actiunii ca neintemeiate, afirmand:

Pentru primul capat al cererii de chemare in judeca a al reclamantei, constatand ca nu sunt pretentii care sa vizeze Agentia pentru Dezvoltare Reginala Bucuresti-I____, intelege sa achieseze la considerentele pe care urmeaza sa le promoveze parata Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Publice, mentinandu-si opinia din preambulul prezentei intampinari cu privire la netemeinicia si nelegalitatea cererii de chemare in judecata.

Pentru al doilea capat de cerere, arata ca instanta a respins capatul de cerere privind plata sumei de 200.000 euro, retinand-se ca reclamanta nu a incheiat inca un contract de finantare si, in plus, chiar daca un astfel de contract ar fi fost incheiat, finantarea nu ar fi fost platita direct catre reclamanta, ci s-ar fi procedat la decontarea unor cheltuieli pe care reclamanta urma sa le efectueze.

Mai arata ca penalitatile nu pot fi acordate decat pentru o perioada de maxim 90 de zile, iar pentru perioada anterioara introducerii actiunii este culpa reclamantei care a lasat dosarul in nelucrare.

De asemenea, arata ca actiunea este inadmisibila deoarece nu a fost formulata in cadrul dosarului de executare silita deschis de B__ B____ G______.

In dovedirea actiunii si in aparare, s-au depus la dosar inscrisuri.

In sedinta de judecata de astazi, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor pe capatul de cerere avand ca obiect amenzile.

Analizand

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor pe capatul de cerere avand ca obiect amenzile

Potrivit art.24, alin.3 din Legea nr.554/2004, „ La cererea creditorului, in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita, care curge de la expirarea termenelor prevazute la alin.1 si care nu au fost respectate in mod culpabil, instanta de executare, prin hotarare data cu citarea partilor, aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului ii acorda penalitati, in conditiile art. 906 din Codul de procedura civila.”

Dupa cum rezulta din continutul textului de mai sus, amenda nu se aplica autoritatii publice, ci persoanei fizice care ocupa functia de conducator al autoritatii la publice sau persoanei fizice obligate la executarea hotararii judecatoresti.

F___ de cele de mai sus, instanta va admite exceptia de mai sus si, pe cale de consecinta, va respinge acest capat de cerere ca fiind introdus impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.

In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii

Avand in vedere ca hotararea judecatoreasca invocata de reclamanta este pronuntata de o instanta de contencios administrativ, executarea acesteia (partea din hotarare care se refera la emiterea unor acte adminstrative sau la indeplinirea unor operatiuni administrative) se realizeaza potrivit procedurii speciale reglementate de capitolul III al Legii nr.554/2004, nefiind necesara deschiderea unui dosar de executare silita potrivit Codului de procedura civila (cu exceptia partii din hotarare care se refera la plata unor despagubiri sau a cheltuielilor de judecata).

Ca atare, fiind reglementata expres de lege, cererea de obligare a autoritatii publice debitoare la plata de penalitati este, in mod evident, admisibila.

In consecinta, exceptia va fi respinsa ca neintemeiata.

In ceea ce priveste fondul

In data de 30.08.2010, reclamanta a depus cererea de finantare nr.B1/27/4/4.3/564/30.08.2010, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.

Prin decizia (denumita adresa) nr.7179/30.05.2014, cererea de finantare a fost respinsa de parata OI-ADRBI.

Reclamanta a formulat contestatie administrativa impotriva deciziei, aceasta fiind insa respinsa prin adresa nr._____/10.09.2014 emisa de Autoritatea de Management din cadrul MLPDA.

Prin Sentinta civila nr.1520/27.05.2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti-sectia a VIII-a, in dosarul nr.___________, ramasa definitiva prin decizia civila nr.1113/15.03.2018, au fost anulate cele doua acte, iar paratii au fost obligati sa continue procedura de solutionare a cererii de finantare, de la etapa verificarii conditiilor precontractuale.

In prezent, executarea in natura a obligatiei de a face, de mai sus, nu mai este posibila, dat fiind ca P__ 2007-2013 s-a inchis la data de 31.12.2015.

In consecinta, cererea reclamantei de obligare a paratilor la penalitati de intarziere pana la executarea in natura a obligatiei de mai sus este neintemeiata, o astfel de executare nemaifiind posibila, astfel incat aplicarea penalitatilor nu si-ar mai atinge scopul pentru care au fost instituite de legiuitor.

Astfel, dupa cum rezulta cu claritate din prevederile art.24, alin.2 („ In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se duce la indeplinire prin executare silita, parcurgandu-se procedura prevazuta de prezenta lege”) scopul procedurii de aplicare a penalitatilor (ca, de altfel, si a amenzilor) este acela de a constrange debitorul sa aduca la indeplinire obligatia din titlul executoriu.

Or, in conditiile in care obligatia nu mai poate fi executata, in mod evident, constrangerea debitorului nu mai are niciun sens.

Acelasi aspect rezulta si din prevederile art.24, alin.3 din lege, text care prevede ca cererea de aplicare a penalitatilor/amenzilor se face „in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita”, ceea ce presupune, prin ipoteza, ca s-ar putea obtine executarea silita, conditie care nu se indeplineste in speta de fata.

De altfel, imprejurarea ca penalitatile au doar rolul unui mijloc de constrangere pentru executarea in natura a de a face, care implica un fapt personal al debitorului, este confirmata inclusiv de decizia nr.12/2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanta suprema retinand:

-paragraful 71: „ … ratiunea reglementarii in doua etape a procedurii de aplicare a masurilor coercitive, care este aceea de a pune, intr-o prima etapa, presiune pe debitor pentru ca acesta sa execute hotararea judecatoreasca …”

-paragraful 95: „Din analiza alin. (4) al art. 24 rezulta ca dupa expirarea termenului de trei luni se considera ca mijloacele coercitive utilizate nu au avut eficienta si executarea silita nu este posibila. …”

-paragraful 97: „ … Penalitatile reglementate de art. 24 din Legea nr. 554/2004 au exclusiv un scop coercitiv, ele nu au un caracter reparator, …”

Conchizand, fata de cele de mai sus, instanta va respinge cererea de aplicare a penalitatilor, ca neintemeiata, urmand ca, eventualul prejudiciu produs reclamantei prin respingerea cererii de finantare sa poata fi acoperit, in masura in care va fi dovedit, pe calea unei actiunii in pretentii separate, desigur, in masura in care vor fi indeplinite conditiile legale de exercitare a acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge exceptia inadmisibilitatii, ca neintemeiata.

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor pe capatul de cerere avand ca obiect aplicarea amenzii.

Respinge capatul de cerere avand ca obiect aplicarea amenzii, ca fiind introdus impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.

Respinge in rest actiunea, formulata de reclamanta B___ Prest S.R.L., cu sediul in Bucuresti, ____________________________.4, sector si cu sediul ales pentru comunicarea actelor in oras B________, _________________, judetul I____, in contradictoriu cu paratii Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, cu sediul in Bucuresti, _______________________, Latura Nord, sector 5 si A_________ A__________ Bucuresti-I____-A______ A_____ Dezvoltare Regionala Bucuresti-I____, cu sediul in Bucuresti, _______________________.163, ______________, in privinta penalitatilor de intarziere, ca neintemeiata.

Cu recurs, in 5 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucuresti, sub sanctiunea nulitatii.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin intermediul grefei instantei, in conditiile art.396, alin.2 NCPC, azi, 17.12.2020.

Presedinte, Grefier

A___ J____ G_______ P_____

Red. AJ – 5 ex/2020

Comunicat 3 exemplare la data de

Acest document este preluat si procesat de o aplicatie realizata gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Continutul sau poate fi preluat si utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro