Insolventa. Atragerea raspunderii solidare a administratorilor pentru datoriile fiscale ale societatii insolvabile. Conditii

Insolventa. Atragerea raspunderii solidare a administratorilor pentru datoriile fiscale ale societatii insolvabile. Conditii

 

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia nr. 1587/2014Dosar nr. 770/54/2012

Sedinta publica de la 27 martie 2014

Asupra recursului de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

  1. Circumstantele cauzei
  2. Obiectul actiunii

Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Craiova, la data de 29 martie 2012, reclamanta N.M. a chemat in judecata pe parata A.F.P. Craiova, solicitand anularea deciziei din 12 iunie 2008 privind antrenarea raspunderii solidare cu SC I. SRL.

In motivarea actiunii , s-a aratat ca la data de 8 decembrie 2008, reclamanta a primit de la D.G.F.P. Dolj, A.F.P. Craiova o somatie din care rezulta ca urmeaza sa fie executata pentru suma de 12.413 RON reprezentand un debit de 107.599 RON la care s-au adaugat penalitati si dobanzi in suma de 404.814 RON.

Prin contestatia depusa la data de 16 decembrie 2008 reclamanta a solicitat sa se verifice inca o data situatiile financiare apartinand debitoarei SC I. SRL si sa se constate ca nu are nicio culpa care sa atraga raspunderea sa in solidar cu aceasta societate, debitul si penalitatile imense imputate neavand suport real.

Prin decizia nr. 107836 din 23 decembrie 2008 emisa de D.G.F.P. Dolj, A.F.P. Craiova s-a respins aceasta contestatie cu motivarea ca reclamanta a fost decazuta din dreptul de a formula o astfel de contestatie.

Impotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestatie, iar prin sentinta nr. 241 din 16 iunie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, ramasa definitiva si irevocabila, a fost anulata decizia din 23 decembrie 2008 si a fost obligata parata sa emita o alta decizie prin care sa solutioneze fondul contestatiei prin emiterea unei alte decizii.

La data de 12 februarie 2012, reclamanta a primit o noua somatie si deplasandu-se la sediul paratei i-a fost inaintata decizia atacata din 12 iunie 2008.

  1. Hotararea instantei de fond

Prin sentinta nr. 883 din 28 septembrie 2012, Curtea de Apel Craiova a admis actiunea formulata de N.M. si a anulat decizia privind raspunderea in solidara din 12 iunie 2008 si decizia privind solutionarea contestatiei formulata impotriva deciziei mentionate.

Curtea a retinut faptul ca reclamanta a contestat decizia din data de 12 iunie 2008 emisa de catre D.G.F.P. Dolj, A.F.P. Craiova prin care s-a dispus antrenarea raspunderii solidare a reclamantei in solidar cu SC I. SRL, in temeiul art. 27 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 republicata, pentru obligatii de plata restante ale debitorului declarat insolvabil.

Potrivit art. 27 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003, astfel cum era in vigoare la data emiterii deciziei, pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentului cod raspund solidar cu acesta administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia.

Analizand decizia de raspundere in solidar, instanta de judecata a constatat ca organul fiscal nu descrie care sunt actiunile de instrainare sau ascundere si nici bunurile mobile si imobile din patrimoniul SC I. SRL care au facut obiectul actiunilor frauduloase.

Pe de alta parte, s-a retinut ca nu sunt aratate nici elemente care sa conduca la concluzia ca a existat din partea reclamantei o rea-credinta cu care sa fi actionat cand a instrainat sau ascuns bunurile societatii.

Prin urmare, Curtea a retinut ca in mod gresit organul fiscal a apreciat ca fiind indeplinite dispozitiile art. 27 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003, in conditiile in care nu sunt intrunite elemente constitutive ale faptei stabilite de catre respectivele dispozitii.

Totodata s-a retinut ca actul administrativ trebuie sa cuprinda elementele de fapt si de drept obligatorii, respectiv descrierea in concret a starii de fapt si indicarea dispozitiilor legale aplicabile, elemente necesare pentru realizarea trasaturii executarii din oficiu a actului administrativ si realizarea controlului judiciar in procedura contenciosului administrativ.

  1. Impotriva sentintei pronuntata de Curtea de Apel Craiova a declarat recurs D.G.F.P. Dolj, in prezent D.G.R.F.P. Craiova, in numele si pentru A.F.P. a Municipiului Craiova.

Motivele de recurs sunt intemeiate pe dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 3041 C. proc. civ.

Recurenta invoca aplicarea gresita a legii si arata ca procesul-verbal de constatare a insolvabilitatii SC I. SRL nu a fost contestat.

Din cuprinsul procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate si din actele depuse la dosar rezulta ca sunt indeplinite conditiile impuse de dispozitiile art. 27 C. proc. fisc.

Pentru a interveni raspunderea solidara, cu caracter special, este necesar a fi indeplinite conditiile cumulative generale, ale raspunderii civile privind existenta prejudiciului, existenta unei fapte ilicite, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul produs, precum si existenta unei forme de vinovatie.

In ceea ce priveste prejudiciul, recurenta apreciaza ca exista si a fost cauzat ca urmare a neachitarii creantelor fiscale de catre debitoare.

Fapta ilicita este reglementata de norma speciala sub forma acelor modalitati de savarsire, instrainare sau ascundere de bunuri.

Fapta ilicita este conditionata de existenta calitatii de asociat, actionar, administrator sau orice alta persoana fizica ce desfasoara o activitate in interesul persoanei juridice, dar aceasta activitate are ca rezultat starea de insolvabilitate.

Raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu este reglementat de dispozitiile art. 27 C. proc. fisc., in sensul ca instrainarea bunurilor a provocat starea de insolvabilitate a persoanei juridice.

In ceea ce priveste vinovatia, recurenta considera ca trebuie facuta distinctia intre cele doua modalitati de savarsire a faptei ilicite, instrainarea sau ascunderea bunurilor.

In cazul ascunderii cu rea-credinta si sub orice forma a bunurilor, vinovatia este caracterizata de norma juridica sub aspectul intentiei directe, faptuitorul prevazand rezultatul faptei ilicite si urmarind producerea acestuia.

In cazul instrainarii bunurilor, formele de vinovatie sunt cele instituite de principiile dreptului comun.

In acest sens, raspunderea civila este angajata in prezenta simplei neglijente, dar si a usurintei sau imprudentei.

Analiza existentei sau inexistentei trebuie realizata si prin prisma regimului special privind indeplinirea obligatiei administratorilor, conform art. 72 din Legea nr. 31/1990.

Apararile formulate de intimata-reclamanta N.M.

Prin concluziile scrise depuse la dosar, intimata solicita respingerea recursului ca nefondat, pentru neindeplinirea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 C. proc. fisc.

  1. Considerentele Inaltei Curti, instanta competenta sa solutioneze calea de atac extraordinara exercitata

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 27 alin. (1) lit. b) C. proc. fisc., pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, raspund solidar cu acesta administratorii, actionarii, asociatii, orice alte persoane care au provocat insolvabilitate persoanei juridice debitoare prin instrainarea, ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile, proprietatea acesteia.

Din analiza normei legale incidente se desprinde concluzia sa pentru atragerea raspunderii solidare a intimatei-reclamante, in calitate de asociat si administrator la SC I. SRL, organul fiscal este dator sa dovedeasca modalitatea prin care s-a provocat starea de insolvabilitate a societatii, instrainare sau ascundere a bunurilor mobile, imobile aflate in proprietatea acesteia, precum si reaua-credinta a persoanei obligate solidar.

Or, atat in cuprinsul actelor administrativ-fiscale contestate, cat si in cuprinsul motivelor de recurs, se observa ca nu se indica in concret si nu se dovedeste implicarea intimatei-reclamante in ajungerea in stare de insolvabilitate a societatii.

Mai mult, motivele de recurs formulate de recurenta descriu situatia de fapt si de drept numai din punct de vedere teoretic, fara sa demonstreze legatura de cauzalitate dintre declararea insolvabilitatii SC I. SRL si fapta intimatei-reclamante.

Este corect ceea ce a invocat recurenta, respectiv necesitatea intrunirii dispozitiilor legale pentru atragerea raspunderii solidare, insa rationamentul nu a indicat care sunt actiunile de instrainare sau ascundere a bunurilor din patrimoniul societatii, ce bunuri au fost instrainate sau ascunse si nici elementele care sa conduca la concluzia ca intimata a fost de rea-credinta.

In ceea ce priveste incidenta prevederilor art. 72 din Legea nr. 31/1990, se constata ca acestea reglementeaza raspunderea generala a administratorilor, iar temeiul juridic al raspunderii solidare din prezenta cauza este art. 27 alin. (1) C. proc. fisc., ce reglementeaza o raspundere speciala, sub conditia indeplinirii cerintelor impuse de aceasta norma.

  1. Fata de acestea, in temeiul art. 312 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., coroborat cu art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, modificata si completata, recursul va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge declarat de D.G.F.P. Dolj, in prezent D.G.R.F.P. Craiova, in numele si pentru A.F.P. a Municipiului Craiova impotriva sentintei nr. 883 din 28 septembrie 2012 a Curtii de Apel Craiova, sectia contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 27 martie 2014.