Infiintarea S.R.L, societatii in nume colectiv, in comandita simpla

Infiintarea S.R.L, societatii in nume colectiv, in comandita simpla

 

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata

Operatiuni prealabile

Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original), completata cu 3 denumiri , in ordinea preferintelor, respectiv de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema.

Inregistrare

 1. Cererea de inregistrare (original) ;
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina;
 3. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
 • persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (original);
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (original);
 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 2. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
 3. Declaratia ca persoana are calitatea de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata sau ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic nu este asociat unic in alta societate cu raspundere limitata (original);
 4. Actul constitutiv (original);
 5. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (copie);
 6. Cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;

10.Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;

 1. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii);
 2. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 3. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
 4. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 5. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);
 6. Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in România, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
 7. Daca este cazul:
 • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificata);
 • avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018;
 • hotarârea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane (copie certificata);
 • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (copie certificata);
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa);
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

18.Dovezile privind plata tarifului legal.

19.Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice.