infiintare societate pe actiuni (S.A) si in comandita pe actiuni

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatii pe actiuni si in comandita pe actiuni

 

Operatiuni prealabile

1.Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma

Inregistrare

1.Cererea de inregistrare (original)

2.Anexa 1 privind inregistrarea fiscala dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina

3.Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

 • persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (original);
 • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (original);

4.Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei (original);

5.Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);

6.Actul constitutiv (original)

7.Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social (procedura inregistrarii documentului se deruleaza prin intermediul oficiului registrului comer?ului) – copie.;

8.Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de actionari la capitalul social (copii);

9.Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);

10.Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);

10.Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copii certificate);

11.Dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a insarcinarii de cenzor/auditor de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutiv (original);

12.Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);

13.Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018, daca la sediul social, imobil cu destina?ie de locuin?a, nu se desfa?oara activitate, administratorul/administratorii societa?ii depune/depun o declara?ie pe propria raspundere, prin care atesta faptul ca la sediul social nu se desfa?oara activitate, in acest caz nefiind necesare formalita?ile prevazute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind infiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari, cu modificarile ?i completarile ulterioare;

14.Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in România, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

 • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata);
 • hotarârea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice (copie certificata);
 • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica  (copie certificata);
 • declaratia fondatorilor/ administratorilor/ membrilor directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa);
 • actele constatatoare ale operatiunilor incheiate de fondatori in contul societatii pe actiuni constituita prin subscriptie publica, aprobate de adunarea constitutiva, daca nu au fost prevazute in actul constitutiv (copie certificata);
 • in cazul societatii pe actiuni constituita prin subscriptie publica, prospectul de emisiune semnat de subscriitor, care a fost in prealabil publicat in Monitorul Oficial al României, Partea  a IV-a, procesul verbal al adunarii constitutive si dovada imputernicirii persoanei abilitate cu infiintarea societatii;
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 1. Declara?ie privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal: – tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.