Familie. CONVENTIE din 20 iunie 1956 privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, incheiata la New York la 20 iunie 1956

Familie. CONVENTIE din 20 iunie 1956 privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, incheiata la New York la 20 iunie 1956

PREAMBUL

Tinid seama de urgenta solutionarii problemei umanitare care se pune pentru persoanele in nevoie al caror sustinator legal se afla in strainatate, tinind seama ca urmarirea actiunilor pentru pensie de intretinere sau executarea hotaririlor in strainatate da loc la grave dificultati legale si practice, hotarite sa prevada mijloacele care sa permita rezolvarea acestor probleme si depasirea acestor dificultati, partile contractante au convenit asupra celor ce urmeaza:

Art. 1: Obiectul conventiei

1.Prezenta conventie are ca obiect sa faciliteze unei persoane, denumita in cele ce urmeaza creditor, care se gaseste pe teritoriul uneia dintre partile contractante, obtinerea pensiei de intretinere la care ea pretinde ca are dreptul din partea unei persoane denumita in cele ce urmeaza debitor, care se afla sub jurisdictia unei alte parti contractante. Organismele care vor fi folosite in acest scop sint denumite in cele ce urmeaza autoritati transmitatoare si institutii intermediare.

2.Caile juridice prevazute in prezenta conventie completeaza, fara a le inlocui, orice alte cai juridice existente in dreptul intern sau in dreptul international.

Art. 2: Desemnarea institutiilor

1.Fiecare parte contractanta desemneaza,in momentul depunerii instrumentului de ratificare sau aderare, una sau mai multe autoritati administrative sau juridice care vor exercita pe teritoriul sau functiile de autoritati transmitatoare.

2.Fiecare parte contractanta desemneaza, in momentul depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare,un organism public sau privat care va exercita pe teritoriul sau functiile de institutie intermediara.

3.Fiecare parte contractanta comunica fara intirziere secretarului general al Natiunilor Unite desemnarile facute in aplicarea paragrafelor 1 si 2,precum si orice modificare care ar surveni in legatura cu aceasta.

4.Autoritatile transmitatoare si institutiile intermediare pot intra in mod direct in legatura cu autoritatile transmitatoare si institutiile intermediare ale altor parti contractante.

Art. 3: Prezentarea cererii catre autoritatea transmitatoare

1.In cazul in care un creditor se afla pe teritoriul unei parti contractante, denumita in cele ce urmeaza statul creditorului, iar debitorul se afla sub jurisdictia unei alte parti contractante, denumita in cele ce urmeaza statul debitorului, primul poate sa adreseze o cerere unei autoritati transmitatoare a statului unde se afla, pentru a obtine pensia de intretinere din partea debitorului.

2.Fiecare parte contractanta informeaza secretarul general asupra mijloacelor de proba cerute in mod normal in sprijinul cererilor de pensie de intretinere de catre legea institutiei intermediare, asupra conditiilor in care acestea trebuie sa fie prezentate pentru a fi admisibile si asupra celorlalte conditii impuse de catre aceasta lege.

3.Cererea trebuie sa fie insotita de toate documentele pertinente si mai ales, daca este cazul, de o procura care autorizeaza institutia intermediara sa actioneze in numele creditorului ori sa desemneze o persoana imputernicita sa actioneze in numele creditorului; cererea va fi, de asemenea, insotitade o fotografie a creditorului si, daca este posibil, de o fotografie a debitorului.

4.autoritatea transmitatoare ia toate masurile posibile pentru ca cerintele legii statului institutiei intermediare sa fie respectate; sub rezerva dispozitiilor acestei legi, cererea cuprinde urmatoarele date:

a)numele si prenumele, adresa, data nasterii, cetatenia si profesia creditorului, precum si, daca este cazul, numele si adresa reprezentantului sau legal;

b)numele si prenumele debitorului si, in masura in care creditorul are cunostinta adresele sale succesive din cursul ultimilor cinci ani, data sa de nastere, cetatenia si profesia sa;

c)o expunere detaliata a motivelor pe care se intemeiaza cererea, obiectul acesteia si orice alte date pertinente privind mai ales resursele si situatia familiala a creditorului si debitorului.

Art. 4: Transmiterea dosarului

1.Autoritatea transmitatoare trimite dosarul institutiei intermediare desemnata de statul debitorului, in afara de cazul ca ea considera cererea ca nefiind de buna credinta.

2.Inainte de a trimite dosarul, autoritatea transmitatoare se asigura ca piesele ce trebuie transmise sint in buna si cuvenita forma, potrivit legii statului creditorului.

3.Autoritatea transmitatoare poate sa comunice institutiei intermediare opinia sa asupra temeiniciei cererii si sa recomande ca creditorul sa beneficieze de asistenta judiciara si de scutire de cheltuieli.

Art. 5: Transmiterea hotatririlor judecatoresti si a altor acte judiciare

1.Autoritatea transmitatoare trimite, la cererea creditorului si in conformitate cu dispozitiile art.4, orice hotarire provizorie ori definitiva sau orice alt act judiciar referitor la pensia de intretunere intervenit in favoarea creditorului, in fata unui tribunal competent al uneia dintre partile contractante si, daca este necesar si posibil, o dare de seama asupra dezbaterilor in cursul carora a fost luata acea hotarire.

2.Hotaririle si actele judiciare vizate la paragraful precedent pot inlocui sau completa piesele mentionate la art.3.

3.Procedura prevazuta la art.6 poate fi, in conformitate cu legea debitorului, fie o procedutra de exequatu sau de inregistrare, fie o noua actiune bazata pe hotarirea transmisa in virtutea dispozitiilor paragrafului 1.

Art. 6: Functiile institutiei intermediare

1.Actionind in limite puterilor conferitee de catre creditor, institutia intermediara ia, in numele creditorului, taoate masurile potrivite pentru asigurarea obtinerii pensiei de intretinere. In special, ea incheie tranzactii, iar atunci cind este necesar intenteaza si susutine o actiune privind pensia de intretinere si face demersuri pentru executarea oricarei hotariri, ordonante sau altui act judiciar.

2.Institutia intermediara tine la curent autoritatea transmitatoare.Daca ea nu poate actiona, va comunica motivele si va transmite dosarul autoritatii transmitatoare.

3.In afara unor dispozitii contrare din prezenta conventie, legea care reglementeaza actiunile mentionate si orice chestiuni conexe este legea statului debitorului, inclusiv in materie de drept international privat.

Art. 7: Comisii rogatorii

In cazul in care legea celor doua parti contractante interesate admite comisii rogatorii, sint aplicabile urmatoarele dispozitii:

a)tribunalul sesizat cu actiunea de pensie de intretinere va putea, pentru procurarea de acte sau alte probe, sa ceara efectuarea unei comisii rogatorii, fie tribunalului competent al celeilalte parti contractante, fie oricarei alte autoritati sau institutii desemnate de partea contractanta, unde urmeaza a se efectua comisia rogatorie;

b)pentru ca partile sa poata asista sau sa poata fi reprezentate, autoritatea solicitata este obligata sa informeze autoritatea transmitatoare si institutia intermediara interesate, precum si pe debitor, asupra datei si locului unde se va proceda la luarea masurii solicitate;

c)comisia rogatorie sa fie efectuata cu toata diligenta necesara; daca ea nu este indeplinita intr-un termen de patru luni, incepind din momentul primirii cererii de catre autoritatea solicitata, autoritatea solicitanta va trebui sa fie informata asupra motivelor neefectuarii sau ale intirzierii;

d)efectuarea comisiei rogatorii nu va putea sa dea loc la rambursarea taxelor sau cheltuielilor, de orice natura ar fi;

e)efectuarea comisiei rogatorii nu va putea fi refuzata decit:

1.daca nu se poate stabili autenticitatea documentului;

2.daca partea contractanta pe teritoriul careia comisia ar urma sa fie indeplinita o considera a fi de natura sa aduca atingere suveranitatii sau securitatii sale.

Art. 8: Modificarea hotaririlor judecatoresti

Dispozitiile prezentei conventii sint, deopotriva, aplicabile cererilor privind modificarea hotaririlor judecatoresti date in materie de obligatii de intretinere.

Art. 9: Scutiri si facilitati

1.In procedurile reglementate prin prezenta conventie, creditorii beneficiaza de tratamentul si de scutirile de taxe si cheltuieli acordate creditorilor care isi au resedinta in statul unde este intentata actiunea ai carei cetateni sint.

2.Creditorii straini sau nerezidenti nu pot fi obligati sa depuna cautiune judicatum solvi, nici sa faca vreo alta plata sau depozit.

3.Nici o remuneratie nu poate fi perceputa de catre autoritatile transmitatoare si institutiile intermediare pentru serviciile pe care acestea le presteaza, potrivit dispozitiilor prezentei conventii.

Art. 10: Transferuri de fonduri

Partile contractante a caror lege impune restrictii la transferurile de fonduri in strainatate vor acorda cea mai mare prioritate transferurilor de fonduri destinate sa fie varsate ca pensii de intretinere sau sa acopere cheltuielile angajate pentru orice actiune in justitie reglementata prin prezenta conventie.

Art. 11: Clauza federala

In cazul unui stat federativ sau neunitar, se vor aplica dispozitiile urmatoare:

a)in ceea ce priveste articolele prezentei conventii, a caror punere in aplicare tine de actiunea legislativa a puterii legislative federale, obligatiile guvernului federal vor fi, in aceasta masura, aceleasi ca si cele ale partilor care nu sint state federative;

b)in ceea ce priveste articolele prezentei conventii a caror aplicare tine de actiunea legislativa a fiecareia din statele, provinciile sau cantoanele constitutive care, in virtutea sistemului constitutional al federatiei, nu sint tinute sa adopte masuri legislative, guvernul federal va aduce aceste articole la cunostinta autoritatilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor, cit mai curind posibil si cu avizul sau favorabil;

c)un stat federativ parte la prezenta conventie va comunica, la cererea oricarei alte parti contractante care i-ar fi transmisa de catre secretarul general, o prezentare a legislatiei si a practicilor in vigoare in federatie si in unitatile sale constitutive referitoare la o dispozitie sau alta in conventie, indicind masura in care s-a dat urmare mentionatei dispozitii printr-o aciune legislativa sau alta.

Art. 12: Aplicarea teritoriala

Dispozitiile prezentei conventii se extind sau se aplica, in aceleasi conditii, teritoriilor neautonome, sub tutela sau oricarui alt teritoriu pentru care o parte contractanta asigura relatiile internationale, afara daca acea parte contractanta, ratificind prezenta conventie sau aderind la ea, declara ca conventia nu se va aplica unuia sau altuia din aceste teritorii. Orice parte contractanta care va fi facut aceasta declaratie va putea extinde ulterior, in orice moment, aplicarea conventiei la teritoriile astfel excluse sau la oricare dintre ele.

Art. 13: Semnare, ratificare si aderare

1.Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare pin la 31 decembrie 1956 oricarui stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite, oricarui stat nemembru care este parte la Statutul Curtii Internationale de Justitie sau membru al unei institutii specializate,precum si oricarui alt stat nemembru invitat de Consiliul Economic si Social sa devina parte la conventie.

2.Prezenta conventie va fi ratificata. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general.

3.Oricare stat mentionat la paragraful 1 al presentului articol va putea in orice moment sa adere la prezenta conventie. Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul general.

Art. 14: Intrarea in vigoare

1.Prezenta conventie va intra in vigoare in cea de a treizecea zi care va urma datei depunerii celui de al treilea instrument de ratificare sau aderare, efectuata conform dispozitiilor art.13.

2.Fata de fiecare stat care o va ratifica sau va adera la conventie dupa depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare sau de aderare, conventia va intra in vigoare in cea de-a treizecea zi care va urma datei depunerii de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.

Art. 15: Denuntare

1.Orice parte contractanta va putea denunta prezenta conventie printr-o notificare adresata secretarului genmeral.Denuntarea se va putea aplica, de asemenea, unuia sau ansamblului teritoriilor mentionate la art.12.

2.Denuntarea va deveni efectiva dupa trecerea unui an de la data primirii notificarii de catre secretarul general, intelegindu-se ca ea nu se va aplica la cauzele in curs in momentul in care ea va deveni efectiva.

Art. 16: Reglementarea diferendelor

Daca intre partile contractante apare un diferend in legatura cu interpretarea sau aplicarea prezentei conventii si daca acest diferend nu a fost reglementat prin alte cai, el este adus in fata Curtii Internationale de Justitie. Aceasta este sesizata fie prin notificarea unui acord special, fie prin cererea uneia dintre partile la diferend.

Art. 17: Rezerve

1.Daca in momentul semnarii, ratificarii sau aderarii, un stat face o rezerva la unul din articolele prezentei conventii, secretarul general va comunica textul rezervei tuturor statelor care sint parti la prezenta conventie si celorlalte state vizate la art. 13. Orice parte contractanta care nu accepta mentionata rezerva poate sa notifice secretarului general, intr-un termen de nouazeci de zile incepind de la data acestei comunicari, ca ea nu accepta rezerva si, in acest caz, conventia nu va intra in vigoare intre statul care ridica obiectia si statul autor al rezervei.Oricare stat care va adera ulterior la conventie va putea, in momentul aderarii sale, sa procedeze la o notificare de acest gen.

2.O parte contractanta va putea in orice moment sa-si retraga o rezerva pe care a facut-o, trebuind sa notifice secretarului general acesta retragere.

Art. 18: Reciprocitate

O parte contractanta nu poate invoca dispozitiile prezentei conventii impotriva altor parti contractante decit in masura in care ea insasi este legata de prezenta conventie.

Art. 19: Notificari facute de secretarul general

1.Secretarul general va notifica tuturor statelor membre ale Natiunilor Unite si statelor nemembre vizate la art.13:

a)comunicarile prevazute la paragraful 3 al art. 2;

b)datele furnizate in conformitate cu dispozitiile paragrafului 2 al art. 3;

c)declaratiile si notificarile facute in conformitate cu dispozitiile art. 12

d)semnaturile, ratificarile si aderarile facute in conformitate ci dispozitiile art. 13;

e)data la care conventia a intrat in vigoare in conformitate cu paragraful 1 al art. 14;

f)denuntarile facute in conformitate cu dispozitiile paragraf. 1 al art. 15;

g)rezervele si notificarile facute in conformitate cu dispozitiile art. 17;

2.Secretarul general va notifica, de asemenea, tuturor partilor contractante cererile de revizuire si raspunsurile date la aceste cereri in virtutea art. 20.

Art. 20: Revizuire

1.Orice parte contractanta va putea sa ceara oricind, prin notificare adresata secretarului general, revizuirea prezentei Conventii.

2.Secretarul va transmite acesta notificare fiecareia dintra partile contractante, invitind-o sa-i comunice intr-un termen de patru luni, daca este in favoarea convocarii unei conferinte care sa studieze revizuirea propusa.

Daca majoritatea partilor contractante raspunde afirmativ, secretarul general va convoca aceasta conferinta.

Art. 21: Pastrarea conventiei si limbile

Originalul prezentei conventii, ale carui texte in limbile chineza, engleza,franceza, rusa si spaniola sint deopotriva, autentice, va fi depus la secretarul general, care va asigura transmiterea de copii certificate tuturor statelor vizate la art.13.