Constituirea si inscrierea asociatiei. Dobandirea personalitatii juridice

Constituirea si inscrierea asociatiei. Dobandirea personalitatii juridice

 

Art. 4

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.
Art. 5

(1)Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

(2)In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta.

Art. 6

(1)In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2)Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b)exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;

c)denumirea asociatiei;

d)sediul asociatiei;

e)durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f)patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor;

g)componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h)persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i)semnaturile asociatilor.

(3)Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b)explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

c)modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

d)drepturile si obligatiile asociatilor;

e)categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

f)atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

g)destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

(4)La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.

(1)In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

(2)Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

a)datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;

b)exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;

c)denumirea asociatiei;

c)denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul «asociatie». Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana.
d)sediul asociatiei;

e)durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f)patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. in cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;

f)patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
g)componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h)persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i)semnaturile membrilor asociati.

(3)Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);

b)precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

c)modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

d)drepturile si obligatiile asociatilor;

e)categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

f)atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

g)destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
(4)In cazul in care din asociatie fac parte persoane ale caror nume sau ale caror denumiri sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, numele sau denumirile sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale asociatiei.
Art. 7

(1)Oricare dintre asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.

(2)Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a)actul constitutiv;

b)statutul asociatiei;

c)acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.

(1)Oricare dintre membrii asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul. (2)Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a)actul constitutiv;

b)statutul asociatiei;

c)actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

c1)copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati;

c2)declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei care, in temeiul alin. (1), formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta;

d)dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

(21)In cazul in care documentele prevazute la alin. (2) lit. c) si c1) sunt redactate intr-o limba straina, ele se depun in copie certificata, insotite de traducerea legalizata efectuata de un traducator autorizat.

(3)Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice.

(3)Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local.
(3)Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fara scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonante. Astfel, o denumire este susceptibila de a fi apropriata daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel – asociatie, fundatie sau federatie – prin inscrierea ei anterioara in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

(31)Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national sau local se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «academie», «autoritate», «consiliu», «agentie» sau derivatele acestora.

(31)Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: „comisariat”, „inspectorat”, „garda”, „autoritate”, „politie”, „jandarmerie”, „protectia consumatorilor” sau derivatele acestora.
(32)Inscrierea unei asociatii folosind in denumirea sa cuvintele «national» sau «roman» ori derivatele acestora se realizeaza numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

(33)Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Camera», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania», «Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania», «Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania», precum si altele asemenea.

(34)Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului constitutiv si a statutului ca o filiala sau sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie.

(35)Interdictiile cu privire la denumire prevazute pentru asociatii si fundatii sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru federatii.

(4)In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.
(4)In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3)-(33) si alin. (35), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.

Art. 8

(1)Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2)In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.