Comercial. Dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile

Comercial. Dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale

 

Potrivit dispozitiilor art. 56 din OG nr. 26/2000, se poate solicita dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale.
In cauza, s-a facut dovada indeplinirii acestor conditii legale si se poate constata starea de insolvabilitate deoarece intimata-debitoare nu are venituri sau bunuri urmaribile, stare de insolvabilitate ce conduce la dizolvarea acestei asociatii.

(Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a-IV-a Civila, decizia civila nr.1925/13.11.2013, in dosarul nr. 3258/303/2011) 

Prin actiunea inregistrata sub nr. 3258/303/2011 pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti, reclamanta R.A. APPS– Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar a solicitat, in contradictoriu cu parata Fundatia CSEA, sa se constate insolvabilitatea paratei si pe cale de consecinta sa se dispuna dizolvarea acesteia in temeiul art. 56 alin. 1 lit. d din O.G. nr. 26/2010.
In motivare, a aratat ca prin sentinta civila nr. 5755/23.04.2003 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia Comerciala parata a fost obligata sa-i plateasca suma de 21.388,08 lei. Hotararea a ramas definitiva, irevocabila si a fost investita cu formula executorie.
In baza titlului executoriu mentionat reclamanta a formulat cerere de  executare silita; B.E.J. a constatat ca debitoarea nu detine bunuri ce pot fi valorificate pentru recuperarea creantei, aspecte care sunt consemnate in procesul verbal de inchidere a executarii silite intocmit in data de 05.01.2007  in dosarul de executare nr. 6/2005.
In consecinta, reclamanta a considerat ca toate debitele obtinute impotriva paratei, acumulate ulterior celor prevazute in titlurile executorii mentionate mai sus nu mai pot fi recuperate.

Prin sentinta civila nr. 5989/08.09.2011, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a respins actiunea ca neintemeiata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut in esenta ca parata nu se incadreaza in categoriile de debitori prevazute la art. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Impotriva acestei hotarari a formulat apel reclamanta R.A. A.P.P.S. – Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar.
Apelanta a criticat hotararea ca netemeinica si nelegala, sustinand ca  situatia de fapt a fost gresit stabilita in sensul ca nu a fost dovedita starea de insolvabilitate a paratei.
Dovada starii de insolvabilitate o reprezinta neachitarea debitului datorat reclamantei astfel cum s-a constatat de catre executor prin procesul-verbal de inchidere a executarii silite, incheiat la 5 ianuarie 2007.
Dispozitiile art. 56 alin. 1 lit. d) din O.G. nr. 26/2000 desi se refera la insolvabilitatea persoanelor juridice fara scop patrimonial in realitate se  refera la starea de insolventa astfel cum este definita de art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006.
In consecinta, s-a solicitat admiterea apelului si modificarea sentintei apelate in sensul admiterii actiunii.

Prin decizia civila nr. 885A din 24.10.2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamanta R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat – Sucursala Pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar in contradictoriu cu parata Fundatia CSEA.
Pentru a decide astfel, analizand sentinta apelata prin prisma motivelor invocate si in temeiul art. 295 Cod procedura civila, tribunalul a constatat ca  apelul nu este fondat, retinand urmatoarele:
In conformitate cu art. 56 din O.G. nr. 26/2000, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu privire la asociatii si fundatii, asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice sau cand asociatia a  devenit insolvabila, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
Asa cum corect a retinut prima instanta, procedura insolventei reglementata prin  Legea nr. 85/2006 nu se aplica asociatiilor si fundatiilor, infiintarea, dizolvarea si lichidarea acestora fiind reglementata prin O.G. nr. 26/2000.
De altfel, o alta interpretare ar duce la aplicarea dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 care dispune ca toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita, avand ca obiect bunurile debitorului aflat in insolventa se suspenda de drept la data formularii cererii de insolventa.
Pentru considerentele retinute, in temeiul art. 296 Cod procedura civila, tribunalul a respins apelul ca neintemeiat.

Impotriva deciziei tribunalului a formulat recurs reclamanta Regia Autonoma – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat – Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar, care a sustinut urmatoarele:
Solutia pronuntata de tribunal este netemeinica si nelegala pentru urmatoarele argumente:
In sustinerea recursului, recurenta-reclamanta invoca dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, respectiv cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii si de asemenea, dispozitiile art. 304 indice 1 Cod procedura civila.
In fapt, intre RA – APPS – SAIFI si Fundatia CSEA  (actualmente Fundatia EA), s-a incheiat contractul de locatiune si prestari servicii nr. /20.06.2000.
Debitoarea nu si-a achitat obligatiile contractuale, motiv pentru care a fost actionata in instanta formandu-se dosarul nr. 5527/2003 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia Comerciala.
Instanta a dispus prin sentinta civila nr. 5755/23.04.2003 pronuntata in dosarul susmentionat admiterea cererii, obligand debitoarea la plata sumei de 21.388,08 lei, suma compusa din:
Chirie – 9769,13 lei pe perioada 06.2001 – 01.2003.
Prestari servicii – 7634,44 lei pe perioada 06.2001 – 01.2003 Utilitati – 1824,70 lei pe perioada 07.2001 – 02.2002 Penalitati – 226,47 lei pe perioada 06.2001 – 01.2003.
Hotararea a ramas definitiva, irevocabila si a fost investita cu formula executorie.
In baza titlului executor s-a formulat cerere de executare silita, cauza ce a format obiectul dosarului de executare nr. 6/2005.
In cursul executarii silite organul de executare a constatat ca debitoarea nu a fost identificata cu bunuri care ar fi putut fi valorificate pentru recuperarea creantei, aspecte care sunt consemnate in procesul-verbal de inchidere a executarii silite intocmit in data de 05.01.2007 in dosarul de executare nr. 6/2005.
Urmare a celor expuse, considera ca toate debitele obtinute impotriva debitoarei Fundatia CSEA (Fundatia EA) acumulate ulterior celor prevazute in titlurile executorii mai sus amintite nu mai pot fi recuperate.
Atat instanta de fond cat si cea de apel au respins cererea de dizolvare ca neintemeiata, motivata de faptul ca, nu pot fi aplicate prin asemanare norme speciale, respectiv art. 3 pct. l lit. a din Legea nr. 85/2006, deoarece in speta de fata ne aflam in cazul unei fundatii.
Considera ca este doar o eroare de interpretare a motivelor dezvoltate de catre recurenta-reclamanta prin care, intr-adevar a facut referire la procedura insolventei doar pentru a invedera instantelor ce constituie insolvabilitatea, deoarece in cazul constatarii starii de insolvabilitate a societatilor comerciale acestea vor intra sub incidenta Legii insolventei, iar in cazul constatarii insolvabilitatii asociatiilor si fundatiilor, dizolvarea si radierea acestora se face in raport de dispozitiile OG nr. 26/2000.

Prin decizia civila nr.1925/13.11.2013, in dosarul nr. 3258/303/2011  pronuntata de catre Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a-IV-a Civila, a fost admis recursul si a fost modificata decizia recurata in sensul ca a fost admis apelul formulat de reclamanta impotriva sentintei civile nr. 5989/08.09.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, a fost schimbata in tot sentinta apelata si pe fond a fost admisa actiunea, s-a constatat starea de insolventa a paratei si, pe cale de consecinta, s-a dispus dizolvarea acesteia conform art. 56 din OG nr. 26/2000.

Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, constata ca in cursul executarii silite efectuate de organul de executare a constatat ca debitoarea nu a fost identificata cu bunuri ce ar putea fi valorificate in vederea recuperarii creantei, astfel cum s-a stabilit prin procesul-verbal incheiat la data de 05.01.2007, in dosarul de executare nr/2005, incadrandu-se in dispozitiile art. 11 din OG nr. 26/2000, debitorul obligatiei fiind in stare de insolvabilitate, deoarece nu are venituri sau bunuri urmaribile.
Astfel, potrivit dispozitiilor art. 56 din OG nr. 26/2000, se poate solicita dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale.
In prezenta cauza s-a facut dovada indeplinirii acestor conditii legale si se poate constata starea de insolvabilitate deoarece intimata-debitoare nu are venituri sau bunuri urmaribile, stare de insolvabilitate ce conduce la dizolvarea acestei asociatii.
In consecinta, pentru considerentele aratate, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 3 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul si va modifica decizia recurata in sensul ca va admite apelul formulat de reclamanta impotriva sentintei civile nr. 5989/08.09.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, va schimba in tot sentinta apelata si pe fond va admite actiunea, va constata starea de insolventa a paratei si, pe cale de consecinta, va dispune dizolvarea acesteia conform art. 56 din OG nr. 26/2000.