Anularea Procesului-verbal al Adunarii Generale in ceea ce priveste aprobarea Regulamentului Condominiului

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI – SECTIA I CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 2222/2020

Sedinta publica din data de 23.03.2020

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: R_____ Marc______

GREFIER: A________ E_____ B_____

Pe rol se afla solutionarea cererii formulate de reclamanta F_____ S.R.L. B______ – S________ BUCURESTI, in contradictoriu cu parata ASOCIATIA DE P__________ G____ R________, avand ca obiect anulare act – contestatie impotriva procesului verbal din data de 21.10.2019.

Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la 09.03.2020 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la 23.03.2020 cand a hotarat:

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 31 . 10 .201 9 , sub nr. xxxxx /299/2019 , reclamanta F_____ SRL B______ in contradictoriu cu parata ASOCIATIA DE P__________ G____ R________ , a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea Procesului-verbal al Adunarii Generale a membrilor Asociatiei de P__________ din data de 21.10.2019 in ceea ce priveste aprobarea Regulamentului Condominiului.

In motivare, reclamanta a aratat ca, la data de 21.10.2019, a avut loc Adunarea Generala a membrilor Asociatiei de P__________ reconvocata, iar pe ordinea de zi a fost stabilit, la punctul 1, aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a Condominiului. Reclamanta a invocat prevederile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 196/2018, mentionand ca la sedinta Adunarii Generale au participat 8 p__________ din totalul de 34, adoptarea Regulamentului Condominiului fiind contrara legii, intrucat nu a fost aprobata de majoritatea proprietarilor din condominiu.

Reclamanta a mai invocat prevederile art. 47 alin. 1 si 3 din Legea nr. 196/2018, aratand ca, la momentul convocarii Adunarii Generale a Asociatiei de P__________ din data de 15.10.2019, reconvocata in data de 21.10.2019, ASOCIATIA DE P__________ G____ R________ nu avea organe de conducere. Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti se afla dosarul nr. xxxxx/299/2019, cu termen de judecata la data de 13.11.2019, avand ca obiect incuviintarea de catre instanta a hotararii prin care s-au numit membrii comitetului executiv al Asociatiei.

In drept , reclamanta a invocat dispozitiile art. 29 alin. 3 si art. 52 din Legea nr. 196/2018.

In probatiune, reclamant a a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri .

Cerere a a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei (f. 18) .

Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare, insa a depus inscrisuri la dosarul cauzei si s-a prezentat in fata instantei, prin aparator, pentru a formula aparari.

Instanta a incuviintat s i administrat proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoare le:

In fapt, i ntrucat la Adunarea Generala a Asociatiei de P__________ din data de 15.10.2019 nu a fost intrunit cvorumul, aceasta a fost reconvocata in data de 21.10.2019, ora 19:00 (f. 68).

La Adunarea Generala a Asociatiei de P__________ reconvocata din data de 21.10.2019, a fost adoptat Regulamentul de Ordine Interioara a Condominiului, potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi de catre cei prezenti (f. 5-9). Potrivit procesului-verbal al Adunarii Generale din data de 21.10.2019, la adunare au participat initial 8 membri ai asociatiei de p__________, procesul-verbal fiind semnat de 9 membri la final.

In drept, cu titlu preliminar, instanta subliniaza ca Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de p__________ si administrarea condominiilor a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018 si a intrat in vigoare la 60 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial, conform art. 109 din aceasta le ge.

Astfel, incepand cu data de 28 septembrie 2018 , a devenit aplicabila Legea nr. 196/2018, care a abrogat vechea reglementare aplicabila acestor tipuri de litigii, repectiv Legea nr. 230/2007.

Conform art. 22 alin. 1 si 2 din Legea nr. 196/2018, proprietarii din condominii trebuie sa adopte un document scris cu privire la regulile si conditiile de folosinta a partilor comune ale condominiului si normele de conduita si buna vecinatate dintre p__________, numit regulament al condominiului. Regulamentul condominiului se initiaza de catre presedintele asociatiei sau de catre comitetul executiv al asociatiei de p__________, se dezbate si se adopta in adunarea generala a asociatiei de p__________ cu acordul majoritatii proprietarilor din condominiu si este adus la cunostinta, prin afisare la avizier sau prin inmanarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, in termen de 7 zile de la adoptare.

Potrivit art. 47 din Legea nr. 196/2018, ( 1) Dupa constituirea asociatiei de p__________ va avea loc cel putin o data pe an, in primul trimestru, o intrunire a adunarii generale a asociatiei de p__________. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuala a cel putin unei adunari generale a asociatiei de p__________ apartine presedintelui asociatiei de p__________ si membrilor comitetului executiv. (2) Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de p__________. (3) Adunarea generala ordinara se convoaca de catre:

a) presedintele asociatiei de p__________ sau comitetul executiv;

b) cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de p__________.

(4) Proprietarii sunt anuntati, prin afisare la avizier si pe baza de tabel nominal convocator sau, in cazul proprietarilor care nu au fost anuntati, pe baza tabelului nominal convocator, prin posta cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, asupra oricarei adunari generale a asociatiei de p__________, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale, cu exceptia adunarilor generale extraordinare sau a adunarilor generale reconvocate care se pot convoca, in conditiile prevazute la alin. (3), cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita.

(5) Propunerea de ordine de zi a adunarii generale, semnata de presedinte, membrii comitetului executiv si de cenzor/comisia de cenzori, se aproba si se completeaza prin hotarare a adunarii generale.

Conform art. 48 din Legea nr. 196/2018 (1) Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de p__________ sunt prezenti personal sau prin reprezentanti care au o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza. (2) Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu din membrii asociatiei de p__________, intrunirea adunarii generale se suspenda si se reconvoaca in termen de maximum 15 zile de la data primei convocari in conditiile prevazute la art. 47. (3) La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de p__________ au fost convocati pe baza de tabel convocator sau prin posta cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, si prin afisare la avizier, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.

Interpretand textele de lege mentionate, instanta observa ca aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a Condominiului se face in adunarea generala a asociatiei de p__________ cu acordul majoritatii proprietarilor din condominiu . Cu toate acestea, prevederile art. 22 alin. 1 si 2 din Legea nr. 196/2018 trebuie interpretate prin coroborare cu prevederile art. 47 si 48 din acelasi text normativ. Astfel, in cazul in care, d aca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu din membrii asociatiei de p__________, intrunirea adunarii generale se suspenda si se reconvoaca , iar la adunarea generala reconvocata hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Prin urmare, chiar daca textul de lege care reglementeaza cu titlu special modalitatea de adoptare a Regulamentului de Ordine Interioara a Condominiului prevede acordul majoritatii proprietarilor , aceasta nu reprezinta o exceptie de la regula generala instituita de prevederile art. 47 si 48 din Legea nr. 196/2018.

In consecinta, critica reclamantei referitoare la participarea unui numar de 8 p__________ din cei 34 de p__________ din condominiu nu este intemeiata, avand in vedere ca regulamentul condominiului a fost aprobat in cadrul Adunarii General e a Asociatiei de P__________ reconvocate din data de 21.10.2019, cand era suficient acordul majoritatii prop r ietarilor prezenti.

In ceea ce priveste critica referitoare la faptul ca la momentul convocarii Adunarii Generale a Asociatiei de P__________ din data de 15.10.2019, reconvocata in data de 21.10.2019, ASOCIATIA DE P__________ G____ R________ nu avea organe de conducere, instanta o va respinge ca neintemeiata. Prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti la data de 04.12.2019, in dosarul nr. xxxxx/299/2019 (f. 52), instanta a respins cererea paratei din prezenta cauza de inregistrare a modificarilor intervenite cu privire la presedinte, membri comitet executiv, cenzor, conform procesului-verbal al Adunarii Generale Extraordinare din data de 08.07.2019. Motivul respingerii ASOCIATIEI DE P__________ G____ R________ nu a fost faptul ca aceasta nu ar avea organe de conducere, ci faptul ca, intrucat acordul de asociere si statutul nu prevad componenta nominala a organelor de conducere, modificarile cu privire la aceste persoane nu sunt supuse inregistrarii in registru.

Mai mult, parata a depus procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare din data de 08.07.2019 (f. 58-62), prin care au fost alesi presedintele asociatiei si membrii comitetului executiv, iar reclamanta nu a facut dovada anularii sau constatarii ineficientei acestuia. Pentru aceste motive, instanta considera ca parata avea organe de conducere legal cons t ituite.

Prin urmare, reclamanta nu a facut dovada ca parata nu ar fi avut organe de conducere legal alese la momentul convocarii si reconvocarii Adunarii Generale in cadrul careia a fost adoptat Regulamentului de Ordine Interioara a Condominiului.

Pentru aceste motive, instanta va respinge cererea reclamantei de a dispune anularea Procesului-verbal al Adunarii Generale a membrilor Asociatiei de P__________ din data de 21.10.2019 in ceea ce priveste aprobarea Regulamentului Condominiului , ca neintemeiata.

In ceea ce priveste plata cheltuielilor de judecata, instanta retine ca, potrivit art. 453 C. proc. civ., partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata. Asa cum rezulta din art. 451 C. proc. civ., cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru si timbru judiciar, onorarii avocati sau experti, sume cuvenite martorilor pentru deplasare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a procesului.

In concluzie, in temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila si retinandu-se culpa procesuala a reclamantei cu privire la nasterea litigiului, instanta o va obliga pe aceasta la plata catre parata a cheltuielilor de judecata constand in onorariu avocat de 1000 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta F_____ S.R.L. B______ – S________ BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, ______________________.11A, Corp C3, ______________, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/xxxxx/2013, CUI RO xxxxxxxx, avand sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de Avocat T____ G_____ L________, cu sediul in Bucuresti, _________________________.7, Corp A, sector 2, in contradictoriu cu parata ASOCIATIA DE P__________ G____ R________, cu sediul in Bucuresti, _______________________.22 – 24, sector 1, C__ xxxxxxxx , ca neintemeiata.

Obliga reclamanta la plata catre parata a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 23.03.2020.

Presedinte, Grefier,

Marc______ R_____ B_____ A________ E_____

Red. Jud . M.R../Tehnored. Gref. B.A.E ./5 ex. 24.04.2020

Sursa: www.rolii.ro