Actiune revocatorie. Inopozabilitatea contractului de partaj voluntar autentificat

Actiune revocatorie. Inopozabilitatea contractului de partaj voluntar autentificat. 

Reclamanta, in contradictoriu cu paratii a solicitat ca, pe calea actiunii revocatorii, sa se declare inopozabil fata de aceasta contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public MN.

 

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI6 BUCURESTI-SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 8654

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 30.10.2015

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE: A__________ C___

GREFIER: M______ C____

Pe rol se afla pronuntarea in cauza civila avand ca obiect actiune in constatare privind pe reclamanta P____ G_______ in contradictoriu cu paratii C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____.

Dezbaterile si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la termenul de judecata din data de 28.10.2015, fiind consemnate prin incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta avand nevoie de timp mai indelungat pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 30.10.2015, cand a hotarat urmatoarele:

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.11.2014 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta P____ G_______, in contradictoriu cu paratii C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____, a solicitat ca, pe calea prezentei actiuni revocatorii, sa se declare inopozabil fata de aceasta contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public M______ N_____.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, intrucat paratul C_____ A________ R___ ii datora o suma foarte mare de bani, a formulat actiune in instanta in vederea recuperarii acesteia.

Prin sentinta civila nr. 6083/12.09.2011 pronuntata de Judecatoria Sector 6 in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, ramasa definitiva si irevocabila, paratul C_____ A________ R___ a fost obligat sa ii plateasca suma de xxxxx euro sau echivalentul in lei la data platii, plata dobanzii legale incepand cu data introducerii cererii de chemare in judecata pana la plata efectiva, plata sumei de 10.430 lei, cheltuieli de judecata.

Dorind sa preintampine tocmai fraudarea drepturilor sale de creditor si cunoscand faptul ca paratii detin in coproprietate un imobil-cladire, si teren situat in ______________________________, reclamanta a solicitat notarea litigiului in cartea funciara.

Intrucat litigiul nu avea ca obiect o cerere referitoare la imobil, prin incheierea nr.xxxxxx din data de 08.01.2013, reclamantei i-a fost respinsa cererea, dar intentia de notare a fost anterior comunicata si sotilor C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____.

La aceeasi data, reclamantei i-a fost eliberatsi un extras de carte funciara, ocazie cu care a constatat existenta a trei acte juridice incheiate de parati in fraudarea intereselor sale, acte incheiate de acestia imediat dupa depunerea cererii sale de hotarare a litigiului.

Reclamanta a formulat o actiune revocatorie, solicitand instantei sa dispuna comunicarea la dosar a acestor contracte de catre biroul notarial. Dosarul a fost inregistrat sub nr. XXXXXXXXXXXXX la Judecatoria Sector 6, iar instanta a dispus comunicarea actelor, inclusiv a contractului de partaj voluntarincheiat de parati, avand ca obiect apartamentul nr. 115 situat in Municipiul Bucuresti, _____________________, _____________, _______________.

In drept, reclamanta a invocat disp.art.369 alin.3 Cod civil, art. 15621565 Cod civil.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, in copie, act de lichidare a regimului comunitatii legale autentificat sub nr. 620/12.12.2012 la BNPA D____ A______ V______ si N_____ M______, extrase de pe site-ul Instantaui Bucuresti si al Curtii de Apel Bucuresti, adresa nr. xxxxxx/03.10.2014,adresa nr. xxxxx/26.09.2014, adresa nr. xxxxxx/02.10.2014, adresa nr. xxxxx/30.09.2014, adresa nr. xxxxxx/26.09.2014, adresa nr. 3776/23.06.2014, adresa nr. 3508/25.06.2014, adresa nr. xxxxx/26.06.2014, sentinta civila nr. 6083/12.09.2011 pronuntata de Judecatoria sector 6 Bucuresti, incheiere din data de 19.09.2014.

La data de 05.05.2015, paratii au depus la doar intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii formulate de reclamanta ca prescrisa, lipsita de interes, iar pe fond neintemeiata.

Prescriptia dreptului la actiune reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.

In privinta actiunii revocatorii,legiuitorul a prevazut termenul de prescriptie conform art. 1564 Cod civil, respectiv: „Daca prin lege nu se prevede altfel, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca prejudiciul ce rezulta din actul atacat”.

Asa cum rezulta chiar din cererea de chemare in judecata, reclamanta a cunoscut existenta prejudiciul ce rezulta din actul atacat – inca din luna ianuarie 2013.

In ceea ce priveste dreptul la actiune in repararea unei pagube provocate printr-o actiune ilicita, legiuitorul a stabilit o regula speciala, exceptie de la regula generala, respectiv de la data la care pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel chemat sa raspunda de producerea acesteia. Paratii au solicitat sa se constate faptul ca, asa cum chiar reclamanta a recunoscut, aceasta cunostea atat paguba cat si existenta actului juridic incheiat de parati, respectiv contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.570/29.10.2012, inca din luna ianuarie 2013.

Mai mult, reclamanta a mai formulat o actiune revocatorie ce a facut obiectul dosarului nr.XXXXXXXXXXXXX,inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 6 in data de 14.05.2013, actiune prin care reclamanta a solicitat sa fie declarate inopozabile urmatoarele acte juridice: Act de lichidare a regimului comunitatii legale autentificat sub nr. 620/12.12.2012, contract de partaj voluntar autentificat sub nr. 620/12.12.2012.

Astfel, daca la momentul formularii primei cereri de chemare in judecata, respectiv 14.05.2013, reclamanta cunostea incheierea contractului de partaj voluntar, aceasta cunostea dupa cum a recunoscut paguba, inca o data avand dovada ca reclamanta cunostea sau trebuia sa cunoasca si existenta contractului de partaj voluntar autentificat sub nr.570/29.10.2012, contract ce face obiectul prezentei actiunii.

Paratii au solicitat sa se constate faptul ca reclamanta a recunoscut faptul ca a cunoscut inca din luna ianuarie 2013, existenta unui partaj incheiat intre parati, dar a omis sa solicite instantei la acea data ca toate actele incheiate de parati, asa cum a rezultat din extrasul de carte funciara, sa fie declarate inopozabile fata de reclamanta.

In aceste conditii, la data cand reclamanta a formulat prezenta cerere de chemare in judecata, respectiv 09.12.2014, intervenise prescriptia dreptului la actiune inca din luna ianuarie 2013.

Avand in vedere faptul ca reclamanta, prin cererea de chemare in judecata a facut vorbire de „incheierea nr. xxxxxx/08.01.2013 si de un extras de carte funciara eliberate de OCPI Ilfov”, paratii au solicitatca instanta sa puna in vedere acesteia sa depuna aceste documente la dosarul cauzei.

Din aceste considerente, paratii au solicitat admiterea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune si respingerea actiunii ca tardiv introdusa.

Conform art. 1562 Cod civil, daca dovedeste un prejudiciu, creditorul poate cere sa fie declarate inopozabile fata de el actele juridice incheiate de debitor in frauda drepturilor sale, paratii au solicitat sa se constate faptul ca, in situatia de fata, reclamanta nu a facut dovada prejudiciului.

Interesul reclamantei nu este actual in promovarea acestei actiuni, in conditiile in care reclamanta nu face dovada ca debitorul este insolvabil.

Reclamanta nu a dovedit un prejudiciu real, actele juridice incheiate de parati nu au fost incheiate in frauda drepturilor reclamantei, deoarece dreptul de creanta al reclamantei nefiind lichid si nici exigibil la momentul cand partile au incheiat partaj si divortul, dreptul de creanta nu putea fi valorificat prin executare.

Interesul reprezinta folosul practic urmarit de cel care a pus in miscare actiunea civila. Interesul, adica folosul practic pe care o parte il urmareste prin punerea in miscare a procedurii judiciare, trebuie sa fie nascut si actual.

Conform art. 379 alin. 1, alin. 2 si alin. 3 Cod procedura civila, nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si exigibila; daca datoria consista in suma nelamurita, urmaririle se vor amana pana mai intai se va face lichidarea; creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila.

Deci, pentru ca reclamanta nu detinea la momentul cand partile au incheiat partajul si divortul o creanta cu aceste caractere, ea nu putea obtine valorificarea sa pe calea urmaririi silite, prin urmare nu putea invoca nici existenta unui folos material, sau existenta unui prejudiciu.

Reclamanta nu a facut dovada ca paratul este insolvabil.

Paratii au precizat faptul ca acest partaj incheiat nu a fost incheiat de debitorul C_____ R___ A________, in frauda drepturilor reclamantei, acest partaj voluntar este consecinta divortului intervenit intre parati.

Divortul intervenit intre parati nu a avut ca scop fraudarea intereselor reclamantei, paratul C_____ R___ A________ s-a recasatorit si si-a intemeiat o familie noua.

Mai mult, la momentul cand s-a incheiat partajul intre parati, cat si in prezent, bunurile supuse partajului erau si sunt ipotecate in favoarea Volksbank Romania S.A. pentru creditele pe care paratii le au la aceasta banca, deci aceste imobile nu puteau fi executate de catre reclamanta.

Paratii au precizat faptul ca reclamanta a cunoscut faptul ca aceste imobile sunt ipotecate in favoarea bancii inca din anul 2008, deoarece chiar reclamanta a fost girant la unul dintre credite.

Din aceste considerente, paratii ausolicitat respingerea actiunii formulata de reclamanta ca inadmisibila, prematura si lipsita de interes.

Alaturat intampinarii, paratii au anexat, in copie, certificatul de casatorie ________ nr.xxxxxx eliberat de Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti la data de 18.04.2015.

La data de 22.05.2015, reclamanta a depus la raspuns la intampinarea paratilor C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____, solicitand respingerea ca neintemeiate a apararilor facute in cuprinsul acesteia.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, reclamanta a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata, actiunea fiind introdusa inlauntrul termenului de 1 an prevazut de disp. art. 1564 Cod civil, calculat de la data la care a luat cunostinta de existenta acestui contract de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012.

Astfel, din extrasul de carte funciara emis la data de 08.01.2013, reclamanta a luat cunostinta de existenta a trei acte juridice incheiate intre parati, acte cu privire la care reclamanta a solicitat sa se constate de catre instanta inopozabilitatea acestora fata de reclamanta, cauza facand obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecatoriei Sector 3.

Intrucat nu detinea aceste inscrisuri si nu le putea obtine deoarece nu era parte, reclamanta a solicitat in instanta emiterea unei adrese la Biroul notarului public care le-a intocmit si autentificat.

Reclamanta a luat cunostinta de continutul acestor acte la termenul de judecata din data de 04.12.2013, iar din continutul acestora a aflat si de existenta contractului de partaj nr. 570 ce face obiectul prezentei cauze.

La urmatorul termen de judecata, respectiv 20.01.2013, reclamanta a formulat cerere completatoare, pe care a depus-o in copie, solicitand sa se declare inopozabila fata de aceasta si acest act juridic dar, conform noilor prevederi procedurale, paratii nu si-au dat acordul pentru aceasta completare.

Fata de imprejurarea ca a luat cunostinta de existenta contractului de partaj nr. 570 la data de 04.12.2013 si a depus prezenta cerere la data de 13.11.2014, reclamanta a solicitat respingerea ca neintemeiata a exceptiei prescriptiei dreptului la actiune.

In ceea ce priveste fondul cauzei, s-a invocat faptul ca reclamanta nu ar fi facut dovada vreunui prejudiciu, ca nu a dovedit un interes in promovarea actiunii si nici nu a dovedit ca paratul C_____ A________ R___ ar fi insolvabil.

Asa cum rezulta din actiune si din totalitatea inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, reclamanta a pornit executarea silita in temeiul unor titluri executorii, respectiv hotarari judecatoresti, paratul C_____ A________ R___, avand fata de reclamanta o datorie de 80.000 euro, iar dupa ce executarea a fost incuviintata, a constatat ca nu mai avea ce sa execute, acesta transferand toate bunurile in patrimoniul sotiei sale, parata C_____ O___ R_____.

Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca hotararea judecatoreasca a ramas definitiva la data de 09.11.2012, dar s-a redactat dupa mai mult de un an, astfel incat nu avea cum sa o puna in executare, aspect care a profitat paratilor care au avut timp suficient sa intocmeasca totalitatea actelor susmentionate, tocmai pentru ca reclamanta sa nu mai aiba ce sa execute.

Intentia de fraudare a intereselor sale si reaua-credinta a paratilor la incheierea acestor acte a fost dovedita si de faptul ca, daca la data de 08.01.2013 imobilul din Ciolpani era liber de sarcini, iar la data de 31.05.2013, acest imobil era ipotecat in favoarea Volksbank pentru suma de 360.000 CHF (conform extrasului CF eliberat la data de 17.12.2013).

Interesul reclamantei in promovarea actiunii este vadit, data fiind imprejurarea ca a solicitat executarea silita la inceputul anului 2014, iar executorul judecatoresc nu a mai identificat niciun bun sau venituri ce ar putea fi executate, toate bunurile paratului C_____ fiind transferate in patrimoniul sotiei sale.

Pentru aceste considerente si mentinandu-si solicitarile din cererea introductiva de instanta, reclamanta a solicitat respingerea apararilor formulate de parati ca neintemeiate.

Raspunsul la intampinare a fost insotit de copii de pe extrase de carte funciara pentru informare.

Instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul paratilor, iar pentru parat a incuviintat proba cu inscrisuri.

La termenul de judecata din data de 16.09.2015, reclamanta a depus la dosar interogatoriile formulate pentru a fi administrate paratilor (filele 115 si 116).

Urmare solicitarii instantei, la data de 22.10.2015, Biroul Individual Notarial N_____ M______ a inaintat la dosar, in copie, contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 privind pe C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____ (filele 160-163).

Asupra exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, instanta retine urmatoarele:

Dreptul subiectiv este format din doua componente. O prima componenta este reprezentata de posibilitatea recunoscuta de lege sau de un alt act normativ titularului dreptului subiectiv de a avea o anumita conduita si de a pretinde unei terte persoana sa dea, sa faca ori sa nu faca ceva pe care acesta putea realiza in lipsa interdictiei. Cea de-a doua componenta este reprezentata de posibilitatea titularului dreptului subiectiv de a proceda la realizarea prerogativelor cuprinse in continutul dreptului recurgand in acest sens la forta de constrangere a statului.

Modalitatea prin care o persoana interesata in realizarea unui folos material sau in preintampinarea unui prejudiciu poate uza de forta de constrangere a statului este dreptul la actiune, asa cum rezulta din prevederile art. 192 Cod procedura civila.

Acest drept la actiune nu este insa nelimitat in timp din mai multe motive. Un prim motiv ar fi acela al principiului ocrotirii aparentei de legalitate sau altfel spus al inexistentei obligatiei, ceea ce inseamna ca, pana in momentul introducerii actiunii, se prezuma ca, intre cele doua persoane intre care s-a creat raportul juridic de drept procesual civil, nu a existat un raport juridic de natura patrimoniala si, astfel, nu exista nicio obligatie din partea paratului fata de reclamant. Numai dupa introducerea actiunii se poate vorbi de existenta cel putin a unui drept litigios (drept alegat) a unui drept prezumat relativ (iuris tantum) in favoarea reclamantului care dupa parcurgerea tuturor fazelor unui proces civil se poate transforma intr-o prezumtie absoluta (iuris ____________________ la randul ei tot printr-o prezumtie absoluta a autoritatii de lucru judecat prevazuta de art. 431Cod procedura civila si recunoscuta reclamantului inca de la nasterea raportului juridic prin efectul in principiu declarativ al unei hotarari judecatoresti.

Tot ca un argument in sensul ocrotirii principiului aparentei de legalitate, se poate afirma faptul ca nu este permisa ca o situatie nesigura din cauza atitudinii unui creditor sa persiste un timp foarte indelungat, scop care solicita o sanctiune corespunzatoare pentru felul in care un creditor a inteles sa uzeze de aceea prerogativa a dreptului sa subiectiv de a uza de forta de constrangere a statului. Aceasta sanctiune de drept civil prin care un creditor nediligent pierde orice posibilitate de a mai uza pentru viitor de forta de constrangere a statului, reprezentat in principiu prin dreptul la actiune in justitie este prescriptia dreptului la actiune.

Prescriptia dreptului la actiune chiar daca opereaza ope legis, judecatorului neramanandu-i decat sarcina de a constata interventia acesteia, aceasta nu poate interveni decat in masura in care in cursul unui proces civil una dintre parti sau judecatorul din oficiu solicita constatarea acesteia. In vederea realizarii acestui scop (constatarea interventiei prescriptiei dreptului la actiune) a fost creat un mijloc procedural cunoscut sub denumirea de exceptia prescriptiei dreptului la actiune care fiind o exceptie de fond, relativa si peremptorie poate fi invocata de catre partea in favoarea careia curge termenul.

Acest ultim fapt obliga instanta, in conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 Cod procedura civila, ca in momentul in care in fata sa a fost ridicata exceptia prescriptiei dreptului la actiune, sa procedeze inainte de a analiza fondul cauzei la verificarea implinirii in cauza a termenului de prescriptie, iar, in masura in care constata ca aceasta a intervenit, sa admita exceptia si sa respinga actiunea ca fiind prescrisa.

Din analiza obiectului si motivarii cererii reclamantei rezulta ca, in speta de fata, aceasta solicita constatarea inopozabilitatii unui act juridic civile incheiat in frauda drepturilor sale, intemeiat pe dispozitiile art. 15621565 Cod civil.

In consecinta, in speta de fata, izvorul dreptului de creanta al reclamantei fiind prevederile legale mai sus mentionate, instanta considera ca pentru declararea inopozabilitatii acestui act juridic este momentul la care a luat cunostinta de existenta acestuia,

In consecinta, din cele aratate rezultand ca dreptul la actiune al reclamantei s-a nascut la data de 04.12.2013, instanta considera ca termenul de prescriptie a actiunii de fata a inceput sa curga de la aceasta date.

In consecinta, instanta constata ca actiunea reclamantei nu este prescrisa, fiind introdusa in data de 14.11.2014, moment in care este nu implinit termenul de prescriptie de 1 an prevazut de art. 1564 Cod civil.

Pentru aceste motive, instanta va respinge ca neintemeiata exceptia invocata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Pe calea prezentei actiuni revocatorii, reclamanta a solicitat sa se declare inopozabil respectiv contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public M______ N_____ intrucat a fost incheiat de catre paratii C_____ R___ A________ si C_____ O___ R_____ in frauda drepturilor sale.

Paratii au fost casatoriti de la data de 16.07.1977 pana la data de 15.05.2014, cand au divortat conform sentintei civile nr. 4069/15.05.2014 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX de Judecatoria Sector 6 Bucuresti.

Reclamanta a imprumutat pe parat cu suma de xxxxx de euro, acesta din urma trebuind sa restituie suma la data de 29.05.2008, in conditiile refuzului acestuia de a restitui suma imprumutata, la data de 21.01.2011 reclamanta a solicitat, in cadrul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, obligarea intimatului parat la restituirea sumei imprumutate. Cauza a fost solutionata prin sentinta civila nr.6083/12.09.2011 a Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti, filele 86-87.

In timp ce dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX se afla pe rol reclamanta a solicitat notarea litigiului in Cartea Funciara, insa prin incheierea nr. xxxxxx/07.12.2012 s-a respins cererea.

Prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public M______ N_____, C_____ A________ a cedat lui C_____ O___ R_____ cota sa de 1 din imobilul apartamentul nr. 115 situat in Bucuresti, _____________________, _____________, _______________, cu numar cadastral xxxxxx-C21-U3 Bucuresti intabulat in CF xxxxxx-C21-U3, fara plata vreunei sulte.

Prin actul de lichidare a regimului comunitatii legale autentificat sub nr. 620/12.12.2012 la BNP M______ N_____ s-au indicat ca bunuri proprii ale paratei C_____ O___ R_____ apartamentul nr. 115 situat in Bucuresti, _____________________, _____________, _______________, cu numar cadastral xxxxxx-C21-U3 Bucuresti intabulat in CF xxxxxx-C21-U3, ca urmare a actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public M______ N_____.

Actiunea pauliana constituie mijlocul procesual prin care creditorul poate ataca in justitie, in scopul anularii, actele juridice ale debitorului sau facute in frauda drepturilor sale, avand drept scop de a inlatura activitatea frauduloasa a debitorului, prin care isi creeaza sau isi sporeste starea de insolvabilitate. Actiunea pauliana se fundamenteaza pe principul potrivit caruia oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare, adica cu intregul sau patrimoniu, asupra caruia se intinde dreptul de gaj general al creditorilor, cat si pe pricipiul executarii de buna credinta al contractelor.

Scopul actiunii pauliene este de a asigura si pastra integritatea patrimoniului debitorului asupra caruia creditorul are un drept de gaj general, prin desfiintarea actelor frauduloase pe care debitorul le-ar face in dauna creditorilor sai.

In drept sunt incidente prevederile art.1562 Cod civil,potrivit cu care: „Daca dovedeste un prejudiciu, creditorul poate cere sa fie declarate inopozabile fata de el actele juridice incheiate de debitor in frauda drepturilor sale”.

Din dispozitiileart. 1562 si art. 1563 din Codul civil, rezulta care sunt conditiile de admitere a actiunii revocatorii: actul atacat sa fii creat creditorului un prejudiciu, sa existe o frauda a debitorului, creditorul sa aiba o creanta certa lichida si exigibila si, in principiu, anterioara actului atacat si complicitatea la frauda a tertului cu care debitorul a incheiat actul atacat.

Reclamanta este titulara unei creante certe, lichide si exigibile impotriva paratului C_____ A________ R___, anterioara actului juridic a caruiinopozaabilitate se solicita a se constata in prezenta cauza, contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public M______ N_____.

Reclamanta a facut dovada existentei creantei pretinse, aceasta rezultand din cele hotarate in mod irevocabil, cu putere de lucru judecatdin sentinta civila nr. 6083/12.09.2011 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, sentinta care a ramasa definitiva la 09.11.2012, fiind definitiva si executorie la data introducerii actiunii, si care a devenit irevocabila la data de 15.09.2014, dupa pronuntarea hotararii primei instante.

La data introducerii actiunii, precum si la acest moment prejudiciul era cert si determinat, rezultand atat din contractul de imprumut, cat si dintr-o hotarare definitiva ce se putea pune oricand in executare silita. Deci, reclamanta a dovedit ca la data promovarii prezentei actiuni exista un titlu executoriu, respectiv o hotarare judecatoreasca definitiva.

Prin urmare, reclamanta a dovedi anterioritatea creantei si a titlului executoriu.

Prin actele incheiate intre paratii, dupa ramanerea definitivala datade 09.11.2012 a sentintei civile nr. 6083/12.09.2011 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, debitorul C_____ A________ R___ a actionat cu intentia de a-si provoca sau mari starea de insolvabilitate, prejudiciind pe reclamanta.

In contextul contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 de notarul public M______ N_____, debitorul nu poate garanta restituirea sumei de xxxxx de euro, intrucat a scos un bun din patrimoniul sau, in contextul in care cunostea ca reclamanta avea impotriva sa o creanta constatata prin hotarare judecatoreasca, iar dupa incheierea actelor ce se cer a fi anulate, acesta, debitorul creantei anterior mentionate, nu mai are alte surse care sa acopere creanta, intrucat a renuntat la cota lui parte in favoarea fostei sale sotii.

Acest aspect rezulta din actele incheiate, precum si din dovada diligentelor efectuate in dosarulde executare nr. 1425/2014 prin intermediul B__ C________ si D____, respectiv raspunsurile comunicate de la Directiile Generale de Impozite si Taxe locale a Sectoarelor 1-6din care rezulta ca acesta nu figureaza cu bunuri impozabile, nefigurand nici cu conturi deschise la diverse institutii bancare, respectiv banca Romaneasca, Volksbank Romania SA, Ing Bank NV Amsterdam, BRD, Raiffeisen bank SA, raspunsurile de la acestea fiind negative.

Nefiind probat ca paratul ar mai detine alte bunuri mobile sau imobile din care s-ar putea acoperi in intregime creanta reclamantei, se va retine, in cauza, ca starea de insolvabilitate a paratului a fost creata cu intentia de a scoate din patrimoniul sau bunuri de natura a forma obiectul dreptului de gaj al creditorilor chirografari si sa impiedice astfel recuperarea de catre reclamanta a creantei intermediul unei executari silite.

Avand in vedere modul in care a actionat debitorul, instanta apreciaza ca acesta a procedat in acest fel cu intentia de a-si mari starea de insolvabilitatea, prejudiciind creditoarea sa, reclamanta din prezenta cauza.

In speta s-a facut dovada complicitatii la frauda a tertului, fosta sotie a paratului, cu care debitorul a incheiat actul atacat, frauda relevandu-se indiferent daca actele incheiate sunt cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. In doctrina s-a retinut ca atunci cand actul este cu titlu gratuit, dovada existentei creantei, stabilirea prejudiciului si frauda debitorului sunt suficiente pentru admiterea actiunii pauliene si desfiintarea actului, chiar daca tertul dobanditor este de rea credinta.

Este evident ca tertul –respectiv fosta sotie a cunoscut despre creanta detinuta impotriva sotului sau si ca a actionat in sensul de a proteja un bun comun, convenind ca cota debitorului sa fie preluata, fara sulta. Neplata unei sulte echivaleaza cu cedarea cotei din bun cu titlu gratuit, astfel ca modul in care s-au incheiat actele si efectul produs de acestea duc la ideea ca demersul partilor contractante a fost de a impiedica creditoarea sa execute silit bunul detinut in coproprietate de catre debitor, si astfel de a micsora gajul legal din care creditorul si-ar fi putut indestula creanta.

Avand in vedere toate aspectele invederate mai sus, instanta apreciaza ca se impune admiterea cererii si va declara inopozabil fata de reclamanta P____ G_______ contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 al BNP M______ N_____ incheiate de paratii C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____ in limita valorii creantei rezultate din sentinta civila nr. 6083/12.09.2011 a Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti.

Avand in vedere prevederile art. 453 Cod procedura civila, intrucat reclamanta a facut dovada efectuarii cheltuielilor de judecata va obliga paratii la plata catre reclamanta a sumei de 6065 lei, cheltuieli de judecata constand in taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat, filele 111, 112.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge ca neintemeiata exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de parati.

Admite cererea formulata de reclamanta P____ G_______, domiciliata in Bucuresti, ___________________________ nr. 10, ______________, ________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, in contradictoriu cu paratii C_____ A________ R___, CNP xxxxxxxxxxxxx si C_____ O___ R_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii domiciliati in Bucuresti, _____________________, ______________, ______________, sector 6 si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr. 57, ___________. 6, _________________.

Declara inopozabil fata de reclamanta P____ G_______ contractul de partaj voluntar autentificat sub nr. 570/29.10.2012 al BNP M______ N_____ incheiate de paratii C_____ A________ R___ si C_____ O___ R_____ in limita valorii creantei rezultate din sentinta civila nr. 6083/12.09.2011 a Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti.

Obliga paratii la plata catre reclamanta a sumei de 6065 lei, cheltuieli de judecata.

Cu apel in 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria sectorului 6 Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 30.10.2015.

PRESEDINTE GREFIER

Red.AC/Thred.MV