Somatie de plata. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului

din 12 decembrie 2006

de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 61 litera (c),

avand in vedere propunerea Comisiei,

avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European[1],

hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat[2],

intrucat:

(1)       Comunitatea si-a propus ca obiectiv mentinerea si dezvoltarea unui spatiu de libertate, securitate si justitie in cadrul caruia se asigura libera circulatie a persoanelor. Pentru instituirea progresiva a unui astfel de spatiu, Comunitatea trebuie sa adopte, printre altele, masuri in domeniul cooperarii judiciare in materie civila care au o incidenta transfrontaliera si care sunt necesare bunei functionari a pietei interne.

(2)       In conformitate cu articolul 65 litera (c) din tratat, aceste masuri trebuie sa includa eliminarea obstacolelor din calea bunei desfasurari a procedurilor civile, favorizand, in cazul in care este necesar, compatibilitatea normelor de procedura civila aplicabile in statele membre.

(3)       Consiliul European reunit la Tampere la 15 si 16 octombrie 1999 a invitat Consiliul si Comisia sa elaboreze noi acte normative privind aspecte care contribuie la facilitarea cooperarii judiciare si la sporirea accesului la justitie si a mentionat explicit, in acest context, somatiile de plata.

(4)       La 30 noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program comun de masuri al Consiliului si Comisiei pentru punerea in aplicare a principiului recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala[3]. Programul prevede posibilitatea stabilirii unei proceduri specifice, uniforme sau armonizate in cadrul Comunitatii pentru obtinerea unei hotarari judecatoresti in anumite domenii, in special in domeniul creantelor necontestate. Acest demers a fost continuat prin Programul de la Haga, adoptat de catre Consiliul European la 5 noiembrie 2004, care a invitat la continuarea in mod activ a eforturilor referitoare la procedura europeana de somatie de plata.

(5)       La 20 decembrie 2002, Comisia a adoptat o Carte Verde cu privire la o procedura europeana de somatie de plata si privind masuri de simplificare si accelerare a litigiilor cu privire la cererile cu valoare redusa. Publicarea acestei Carti Verzi a lansat consultari referitoare la obiectivele si caracteristicile posibile ale unei proceduri europene uniforme sau armonizate de recuperare a creantelor necontestate.

(6)       Recuperarea rapida si eficienta a creantelor cu privire la care nu exista nici un litigiu in desfasurare are o importanta primordiala pentru operatorii economici din Uniunea Europeana, deoarece intarzierile la plata constituie una din principalele cauze de insolventa, care ameninta continuitatea activitatii intreprinderilor, in special a intreprinderilor mici si mijlocii, si provoaca pierderea a numeroase locuri de munca.

(7)       Toate statele membre incearca sa abordeze problema procedurilor colective de recuperare de creante necontestate, in majoritatea statelor prin intermediul unei proceduri simplificate de somatie de plata, dar atat continutul legislatiei nationale cat si eficacitatea procedurilor interne variaza considerabil. De asemenea, procedurile existente in prezent sunt adesea fie inadmisibile, fie nepractice in litigiile transfrontaliere.

(8)       Barierele in calea accesului la o justitie eficienta care rezulta din aceasta situatie in litigiile transfrontaliere, precum si denaturarea concurentei in cadrul pietei interne din cauza dezechilibrelor in functionarea instrumentelor procedurale puse la dispozitia creditorilor in diferite state membre, fac necesara o legislatie comunitara care sa garanteze conditii identice creditorilor si debitorilor pe tot cuprinsul Uniunii Europene.

(9)       Scopul prezentului regulament este de a simplifica, de a accelera si de a reduce costurile de procedura in cauzele transfrontaliere referitoare la creantele pecuniare necontestate, prin instituirea unei proceduri europene de somatie de plata, si de a asigura libera circulatie a somatiilor europene de plata in cadrul tuturor statelor membre prin stabilirea unor standarde minime prin respectarea carora nu mai este necesara nicio procedura intermediara in statul membru de executare inaintea recunoasterii si executarii.

(10)     Procedura instituita de prezentul regulament ar trebui sa constituie un instrument complementar si facultativ pentru reclamant, care este in continuare liber sa recurga la o procedura prevazuta de legislatia nationala. In consecinta, prezentul regulament nu inlocuieste si nici nu armonizeaza mecanismele de recuperare a creantelor necontestate existente in temeiul legislatiei nationale.

(11)     Procedura ar trebui sa se bazeze cat mai mult posibilul pe utilizarea unor formulare tip pentru orice comunicare intre instanta si parti pentru a facilita desfasurarea procedurii si a permite utilizarea procesarii automate a datelor.

(12)     Atunci cand hotarasc ce instante sunt competente sa emita o somatie europeana de plata, statele membre ar trebui sa ia in considerare in mod corespunzator necesitatea garantarii accesului la justitie.

(13)     Reclamantul ar trebui sa fie obligat sa furnizeze, in cererea de somatie europeana de plata, informatii suficiente pentru identificarea si justificarea clara a creantei astfel incat sa permita paratului sa decida in cunostinta de cauza fie sa se opuna acesteia, fie sa nu o conteste.

(14)     In acest context, reclamantul ar trebui sa fie obligat sa includa o descriere a elementelor de proba in sprijinul creantei. In acest scop, formularul de cerere ar trebui sa cuprinda o lista cat mai exhaustiva posibil a elementelor de proba prezentate in mod obisnuit in sprijinul creantelor pecuniare.

(15)     Introducerea unei cereri de somatie europeana de plata ar trebui sa atraga dupa sine plata oricaror cheltuielilor de judecata aplicabile.

(16)     Instanta ar trebui sa examineze cererea, inclusiv problema competentei si descrierea elementelor de proba, pe baza informatiilor furnizate in formularul de cerere. Acest lucru ar permite instantei sa examineze prima facie temeinicia cererii si, printre altele, sa respinga cererile vadit nefondate sau inadmisibile. Aceasta examinare nu ar trebui sa fie neaparat efectuata de catre un judecator.

(17)     Respingerea cererii nu poate fi atacata in recurs. Cu toate acestea, nu este exclusa o eventuala reexaminare a hotararii care respinge cererea la acelasi nivel de jurisdictie in conformitate cu legislatia nationala.

(18)     Somatia europeana de plata ar trebui sa informeze paratul ca poate plati reclamantului suma stabilita sau poate face opozitie in termen de treizeci de zile in cazul in care intentioneaza sa conteste creanta. Paratul ar trebui sa primeasca de la reclamant informatii complete privind creanta si, de asemenea, ar trebui sa fie prevenit in legatura cu valoarea juridica a somatiei europene de plata si, in special, in legatura cu consecintele pe care le-ar avea necontestarea creantei.

(19)     Avand in vedere diferentele intre normele de procedura civila din statele membre si in special cele care reglementeaza comunicarea si notificarea actelor, este necesar sa se dea o definitie precisa si detaliata a standardelor minime care ar trebui sa se aplice in cadrul procedurii europene a somatiei de plata. In special, in ceea ce priveste respectarea acestor standarde, nu ar trebui sa fie considerata suficienta o modalitate de comunicare sau de notificare a somatiei europene de plata bazata pe o fictiune juridica.

(20)     Toate modalitatile de comunicare si notificare prevazute la articolele 13 si 14 se caracterizeaza fie printr-o certitudine absoluta (articolul 13), fie printr-un grad ridicat de probabilitate (articolul 14), ca actul comunicat sau notificat a parvenit celui caruia ii este destinat.

(21)     Notificarea sau comunicarea personala adresata altor persoane decat paratul, in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) literele (a) si (b) ar trebui sa fie considerata conforma cerintelor acestor dispozitii numai in cazul in care persoanele respective au primit/acceptat efectiv somatia europeana de plata.

(22)     Articolul 15 ar trebui sa se aplice situatiilor in care paratul nu se poate reprezenta singur in instanta, de exemplu in cazul unei persoane juridice, si in care este desemnata prin lege o persoana abilitata sa il reprezinte, precum si situatiilor in care paratul a autorizat o alta persoana, in special un avocat, sa il reprezinte in procedura judiciara respectiva.

(23)     Pentru a face opozitie, paratul poate utiliza formularul tip stabilit de catre prezentul regulament. Cu toate acestea, instantele ar trebui sa ia in considerare orice alta forma scrisa de opozitie in cazul in care aceasta este exprimata cu claritate.

(24)     O opozitie prezentata in termenul prevazut ar trebui sa puna capat procedurii europene a somatiei de plata si sa duca la trecerea automata a litigiului la procedura civila de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul a cerut in mod expres oprirea procedurii in aceasta eventualitate. In sensul prezentului regulament, conceptul de „procedura civila de drept comun” nu ar trebui sa fie neaparat interpretat in conformitate cu legislatia nationala.

(25)     Dupa expirarea termenului prevazut pentru a face opozitie, paratul ar trebui sa aiba dreptul, in anumite cazuri exceptionale, sa ceara o reexaminare a somatiei europene de plata. Dreptul de a solicita o reexaminare in circumstante exceptionale nu ar trebui sa insemne ca paratul dispune de o a doua posibilitate de a se opune creantei. In cursul procedurii de reexaminare, evaluarea temeiniciei creantei ar trebui sa se limiteze la examinarea motivelor care decurg din circumstantele exceptionale invocate de parat. Celelalte circumstante exceptionale ar putea in special include cazul in care somatia europeana de plata se intemeia pe informatii false furnizate in formularul de cerere.

(26)     Cheltuielile de judecata prevazute la articolul 25 nu ar trebui sa includa, de exemplu, onorariul avocatului sau cheltuielile de comunicare sau notificare a documentelor in cazul in care aceasta este efectuata de o alta entitate decat o instanta.

(27)     O somatie europeana de plata emisa intr-un stat membru si care a devenit executorie ar trebui sa fie considerata, in scopul executarii, ca si cum ar fi fost emisa in statul membru in care este solicitata executarea. Increderea reciproca in administrarea justitiei in statele membre face ca o instanta dintr-un stat membru sa poate considera ca sunt indeplinite toate conditiile de emitere a unei somatii europene de plata pentru a permite executarea somatiei in toate celelalte state membre fara un control judecatoresc privind aplicarea corecta a normelor minime de procedura in statul membru in care somatia trebuie sa fie executata. Fara a aduce atingere dispozitiilor prezentului regulament, in special standardelor minime stabilite la articolul 22 alineatele (1) si (2) si la articolul 23, procedurile de executare a somatiei europene de plata ar trebui sa fie in continuare reglementate de legislatia nationala.

(28)     Pentru calcularea termenelor ar trebui sa se aplice Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplica termenelor, datelor si expirarii termenelor[4]. Este necesar ca paratul sa fie informat cu privire la aceasta si cu privire la faptul ca se vor lua in considerare zilele nelucratoare din statul membru in care se afla instanta care emite somatia europeana de plata.

(29)     Intrucat obiectivul prezentului regulament, si anume instituirea unui mecanism rapid si uniform de recuperare a creantelor pecuniare necontestate in toata Uniunea Europeana, nu poate fi realizat in mod satisfacator de catre statele membre si, prin urmare, avand in vedere dimensiunile si efectele regulamentului, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii astfel cum este prevazut la articolul 5 din tratat. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este prevazut la articolul mentionat, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(30)     Masurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentului regulament trebuie sa fie adoptate in conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei[5].

(31)     In conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind pozitia Regatului Unit si a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, Regatul Unit si Irlanda si-au notificat dorinta de a participa la adoptarea si aplicarea prezentului regulament.

(32)     In conformitate cu articolele 1 si 2 din Protocolul privind pozitia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, Danemarca nu participa la adoptarea prezentului regulament, nu are obligatii in temeiul acestuia si nu i se aplica,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

(1)       Prezentul regulament are drept obiect:

(a)       simplificarea, accelerarea si reducerea costurilor litigiilor transfrontaliere referitoare la creantele pecuniare necontestate prin instituirea unei proceduri europene de somatie de plata;

si

(b)       asigurarea liberei circulatii a somatiilor europene de plata in toate statele membre prin stabilirea unor standarde minime prin respectarea carora nu este necesara nicio procedura intermediara in statul membru de executare inaintea recunoasterii si executarii.

(2)       Prezentul regulament nu impiedica reclamantul sa-si valorifice o creanta in sensul articolului 4 recurgand la o alta procedura prevazuta de legislatia unui stat membru sau de legislatia comunitara.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)       Prezentul regulament se aplica in materie civila si comerciala in litigiile transfrontaliere, indiferent de natura instantei. Acesta nu reglementeaza materia fiscala, materia vamala sau materia administrativa, nici raspunderea statului pentru actiuni sau omisiuni comise in exercitarea puterii publice („acta jure imperii”).

(2)       Sunt excluse de la aplicarea prezentului regulament:

(a)       regimurile matrimoniale, testamentele si succesiunile;

(b)       falimentele, concordatele si alte proceduri similare;

(c)        asigurarile sociale;

(d)       creantele care decurg din obligatii necontractuale, cu exceptia situatiilor in care

(i)         acestea au facut obiectul unui acord intre parti sau exista o recunoastere a datoriei;

sau

(ii)        acestea se refera la datorii lichide care decurg din proprietatea comuna asupra unui bun;

(3)       In sensul prezentului regulament, prin „stat membru” se intelege toate statele membre cu exceptia Danemarcei.

Articolul 3

Litigii transfrontaliere

(1)       In sensul prezentului regulament, un litigiu transfrontalier este un litigiu in care cel putin una din parti are domiciliul sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, altul decat statul membru al instantei sesizate.

(2)       Domiciliul se determina in conformitate cu articolele 59 si 60 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2002 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala[6].

(3)       Momentul la care se apreciaza caracterul transfrontalier al unui litigiu este cel la care se introduce cererea de somatie europeana de plata in conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 4

Procedura europeana de somatie de plata

Se instituie o procedura europeana de somatie de plata pentru recuperarea creantelor pecuniare lichide si exigibile la data la care se introduce cererea de somatie europeana de plata.

Articolul 5

Definitii

In sensul prezentului regulament:

(1)       prin „stat membru de origine” se intelege statul membru in care se emite o somatie europeana de plata;

(2)       prin „stat membru de executare” se intelege statul membru in care se solicita executarea unei somatii europene de plata;

(3)       prin „instanta” se intelege orice autoritate a unui stat membru care este competenta in ceea ce priveste somatiile europene de plata sau in orice alta materie conexa;

(4)       prin „instanta de origine” se intelege instanta care emite o somatie europeana de plata.

Articolul 6

Competenta

(1)       In sensul aplicarii prezentului regulament, competenta se determina in conformitate cu normele de drept comunitar aplicabile in materie, in special regulamentul (CE) nr. 44/2001.

(2)       Cu toate acestea, in cazul in care creanta se refera la un contract incheiat de catre o persoana, consumatorul, pentru o folosinta care ar putea fi considerata ca neavand legatura cu activitatea profesionala a acestuia si in cazul in care acest consumator este paratul, competenta apartine numai instantelor din statul membru in care paratul isi are domiciliul, in sensul articolului 59 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

Articolul 7

Cererea de somatie europeana de plata

(1)       Cererea de somatie europeana de plata se introduce utilizandu-se formularul tip A din anexa I.

(2)       Cererea contine urmatoarele elemente:

(a)       numele si adresa partilor si, dupa caz, ale reprezentantilor acestora, precum si ale instantei sesizate;

(b)       valoarea creantei, in special principalul si, dupa caz, dobanzile, penalitatile contractuale si costurile;

(c)        in cazul in care se cer dobanzi la creanta, rata dobanzii si perioada pentru care se cer aceste dobanzi, cu exceptia cazului in care la principal se adauga automat dobanzi legale in temeiul legislatiei statului membru de origine;

(d)       cauza actiunii, inclusiv descrierea circumstantelor invocate ca temei al creantei si, dupa caz, a dobanzilor cerute;

(e)       o descriere a elementelor de proba in sprijinul creantei;

(f)        temeiul competentei;

si

(g)       caracterul transfrontalier al litigiului in sensul articolului 3.

(3)       In cerere, reclamantul declara ca dupa cunostinta sa informatiile furnizate sunt exacte si recunoaste ca orice declaratie falsa intentionata risca sa atraga sanctiunile prevazute de legislatia statului membru de origine.

(4)       Reclamantul poate informa instanta, intr-un apendice anexat cererii, ca se opune trecerii la procedura civila de drept comun in conformitate cu articolul 17 in cazul in care paratul face opozitie. Reclamantul pastreaza posibilitatea de a informa instanta ulterior in acest sens, dar in orice caz inainte de emiterea somatiei de plata.

(5)       Cererea se introduce pe suport de hartie sau prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de statul membru de origine si care poate fi utilizat de instanta de origine, inclusiv pe cale electronica.

(6)       Cererea se semneaza de catre reclamant sau, dupa caz, de catre reprezentantul acestuia. Atunci cand cererea se introduce pe cale electronica in conformitate cu alineatul (5), aceasta se semneaza in conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice[7]. Aceasta semnatura este recunoscuta in statul membru de origine fara a putea fi supusa unor conditii suplimentare.

Cu toate acestea, aceasta semnatura electronica nu este necesara in cazul si in masura in care instantele din statul membru de origine sunt dotate cu un alt sistem electronic de comunicatii accesibil unui grup dat de utilizatori certificati inscrisi in prealabil si care permite o identificare sigura a acestor utilizatori. Statele membre informeaza Comisia cu privire la existenta unor astfel de sisteme.

Articolul 8

Examinarea cererii

Instanta sesizata cu o cerere de somatie europeana de plata examineaza, in cel mai scurt termen si bazandu-se pe formularul de cerere, daca sunt indeplinite conditiile mentionate la articolele 2, 3, 4, 6 si 7 si daca cererea apare a fi intemeiata. Aceasta examinare poate fi efectuata cu ajutorul unei proceduri automatizate.

Articolul 9

Completari si rectificari

(1)       In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile mentionate la articolul 7, instanta da reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice cererea, cu exceptia cazului in care aceasta este in mod vadit nefondata sau inadmisibila. In acest scop, instanta utilizeaza formularul tip B din anexa II.

(2)       Atunci cand instanta cere reclamantului sa completeze sau sa rectifice cererea, aceasta stabileste un termen pe care il considera corespunzator avand in vedere circumstantele. Instanta poate proroga acest termen in cazul in care considera util acest lucru.

Articolul 10

Modificarea cererii

(1)       In cazul in care conditiile prevazute la articolul 8 sunt indeplinite numai pentru o parte a cererii, instanta informeaza reclamantul cu privire la aceasta utilizand formularul tip C din anexa III. Reclamantul este invitat sa accepte sau sa refuze o propunere de somatie europeana de plata pentru suma stabilita de instanta si este informat cu privire la consecintele deciziei sale. Reclamantul raspunde trimitand inapoi formularul tip C pe care i l-a adresat instanta in termenul stabilit de aceasta in conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

(2)       In cazul in care reclamantul accepta propunerea instantei, instanta emite o somatie europeana de plata, in conformitate cu articolul 12, pentru partea din cerere care a fost acceptata de reclamant. Urmarile care decurg din aceasta pentru restul cererii initiale sunt reglementate de legislatia nationala.

(3)       In cazul in care reclamantul nu trimite raspunsul in termenul stabilit de instanta sau refuza propunerea acesteia, instanta respinge in intregime cererea de somatie europeana de plata.

Articolul 11

Respingerea cererii

(1)       Instanta respinge cererea in cazul in care:

(a)       nu sunt indeplinite conditiile mentionate la articolele 2, 3, 4, 6 si 7;

sau

(b)       cererea este vadit nefondata;

sau

(c)        reclamantul omite sa trimita raspunsul in termenul stabilit de instanta in conformitate cu articolul 9 alineatul (2);

sau

(d)       reclamantul omite sa trimita raspunsul in termenul stabilit de instanta sau refuza propunerea instantei, in conformitate cu articolul 10.

Reclamantul este informat cu privire la motivele respingerii prin formularul tip D din anexa IV.

(2)       Respingerea cererii nu poate fi atacata cu recurs.

(3)       Respingerea cererii nu il impiedica pe reclamant sa-si valorifice creanta printr-o noua cerere de somatie europeana de plata sau prin orice alta procedura prevazuta de legislatia unui stat membru.

Articolul 12

Emiterea unei somatii europene de plata

(1)       In cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la articolul 8, instanta emite somatia europeana de plata in cel mai scurt termen si in principiu in termen de treizeci de zile de la introducerea cererii, utilizand formularul tip E din anexa V.

In calculul termenului de treizeci de zile nu este cuprins si termenul necesar reclamantului pentru a completa, rectifica sau modifica cererea.

(2)       Somatia europeana de plata se emite impreuna cu o copie a formularului de cerere. Aceasta nu cuprinde informatiile furnizate de reclamant in apendicele 1 si 2 ale formularului tip A.

(3)       In somatia europeana de plata, paratul estre informat cu privire la posibilitatea:

(a)       de a plati reclamantului suma care este mentionata in somatia de plata;

sau

(b)       de a se opune somatiei de plata facand opozitie la instanta de origine, opozitie care trebuie trimisa in termen de treizeci de zile de la data la care i s-a comunicat sau notificat somatia.

(4)       In conformitate cu somatia europeana de plata, paratul este informat ca:

(a)       somatia a fost emisa numai pe baza informatiilor furnizate de reclamant si nu a fost verificata de catre instanta;

(b)       somatia va deveni executorie cu exceptia cazului in care s-a facut opozitie la instanta, in conformitate cu articolul 16;

(c)        atunci cand s-a facut opozitie procedura continua in fata instantelor competente din statul membru de origine in conformitate cu normele de procedura civila de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul a cerut in mod expres ca procedura sa ia sfarsit in acest caz.

(5)       Instanta se asigura ca somatia de plata este comunicata sau notificata paratului in conformitate cu legislatia nationala, potrivit modalitatilor conforme standardelor minimale stabilite la articolele 13, 14 si 15.

Articolul 13

Comunicarea sau notificarea insotita de confirmarea de primire de catre parat

Somatia europeana de plata poate fi comunicata sau notificata paratului in conformitate cu legislatia nationala a statului in care trebuie efectuata comunicarea sau notificarea, intr-unul din urmatoarele moduri:

(a)       comunicare sau notificare personala, paratul semnand o confirmare de primire care contine data primirii;

(b)       comunicare sau notificare personala printr-un document semnat de persoana competenta care a efectuat comunicarea sau notificarea, cu mentiunea ca paratul a primit actul sau ca a refuzat sa il primeasca fara niciun motiv legitim, precum si cu data la care a fost comunicat sau notificat actul;

(c)        comunicare sau notificare prin posta, paratul semnand si trimitand inapoi o confirmare de primire care contine data primirii;

(d)       comunicare sau notificare prin mijloace electronice, cum ar fi faxul sau posta electronica, paratul semnand si trimitand inapoi o confirmare de primire care contine data primirii.

Articolul 14

Comunicarea sau notificarea neinsotita de confirmarea de primire de catre parat

(1)       Somatia europeana de plata poate fi, de asemenea, comunicata sau notificata paratului in conformitate cu legislatia nationala a statului in care trebuie efectuata comunicarea sau notificarea, intr-unul din urmatoarele moduri:

(a)       comunicare sau notificare personala, la adresa personala a paratului, unor persoane care locuiesc la aceeasi adresa ca acesta sau care sunt angajate la aceasta adresa;

(b)       in cazul in care paratul este un lucrator care desfasoara o activitate independenta sau o persoana juridica, comunicare sau notificare personala, in localurile comerciale ale paratului, unor persoane angajate ale paratului;

(c)        depunerea somatiei in cutia postala a paratului;

(d)       depunerea somatiei la un oficiu postal sau la autoritatea publica competenta si comunicare scrisa cu privire la aceasta depunere in cutia postala a paratului, cu conditia ca aceasta comunicare scrisa sa mentioneze clar natura juridica a actului sau faptul ca este echivalenta cu o notificare sau comunicare si ca de la aceasta data incep sa curga termenele;

(e)       prin posta fara dovada prevazuta la alineatul (3), atunci cand paratul este domiciliat in statul membru de origine;

(f)        prin mijloace electronice cu confirmare de primire automata, cu conditia ca paratul sa fi acceptat expres in prealabil acest mod de comunicare sau notificare.

(2)       In sensul prezentului regulament, comunicarea sau notificarea in temeiul alineatului (1) nu este admisa in cazul in care adresa paratului nu este cunoscuta cu certitudine.

(3)       Comunicarea sau notificarea in conformitate cu alineatul (1) literele (a), (b), (c) si (d) este atestata de:

(a)       un act semnat de persoana competenta care a efectuat comunicarea sau notificarea cu mentionarea urmatoarelor elemente:

(i)         modalitatea de comunicare sau de notificare utilizata,

si

(ii)        data comunicarii sau a notificarii,

si

(iii)       atunci cand somatia de plata a fost comunicata sau notificata unei alte persoane decat paratul, numele acestei persoane si legatura acesteia cu paratul,

sau

(b)       o confirmare de primire de la persoana care a primit comunicarea sau notificarea, in temeiul alineatului (1) literele (a) si (b).

Articolul 15

Comunicarea sau notificarea unui reprezentant

Comunicarea sau notificarea in temeiul articolelor 13 sau 14 se poate face, de asemenea, unui reprezentant al paratului.

Articolul 16

Opozitia la somatia europeana de plata

(1)       Paratul poate face opozitie la somatia europeana de plata la instanta de origine utilizand formularul tip F din anexa VI care ii este transmis odata cu somatia europeana de plata.

(2)       Opozitia se trimite in termen de treizeci de zile de la data comunicarii sau notificarii somatiei catre parat.

(3)       Paratul indica in opozitie ca el contesta creanta fara a fi obligat sa precizeze motivele acestei contestatii.

(4)       Opozitia se introduce pe suport de hartie sau prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de statul membru de origine si care poate fi utilizat de instanta de origine, inclusiv pe cale electronica.

(5)       Opozitia se semneaza de catre parat sau, dupa caz, de catre reprezentantul acestuia. Atunci cand opozitia se introduce pe cale electronica in conformitate cu alineatul (4), aceasta se semneaza in conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva 1999/93/CE. Aceasta semnatura se recunoaste in statul membru de origine fara a putea fi supusa unor conditii suplimentare.

Cu toate acestea, aceasta semnatura electronica nu este necesara in cazul si in masura in care instantele din statul membru de origine sunt dotate cu un alt sistem electronic de comunicatii accesibil unui grup dat de utilizatori certificati inscrisi in prealabil si care permite o identificare sigura a acestor utilizatori. Statele membre informeaza Comisia cu privire la existenta unor astfel de sisteme.

Articolul 17

Efectele opozitiei

(1)       In cazul in care s-a facut opozitie in termenul prevazut la articolul 16 alineatul (2), procedura continua in fata instantelor competente din statul membru de origine in conformitate cu normele de procedura civila de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul a cerut expres ca procedura sa ia sfarsit in acest caz.

Atunci cand reclamantul si-a valorificat creanta recurgand la procedura europeana a somatiei de plata, nicio dispozitie a legislatiei nationale nu aduce atingere pozitiei sale in cursul procedurii civile de drept comun ulterioare.

(2)       Trecerea la procedura civila de drept comun in sensul alineatului (1) este reglementata de legislatia statului membru de origine.

(3)       Reclamantul este informat cu privire la orice opozitie facuta de parat si cu privire la orice trecere la procedura civila de drept comun.

Articolul 18

Forta executorie

(1)       In cazul in care, in termenul prevazut la articolul 16 alineatul (2), luand in considerare un termen suplimentar necesar sosirii opozitiei, nu a fost facuta nicio opozitie la instanta de origine, instanta de origine declara de indata ca somatia europeana de plata este executorie, utilizand formularul tip G din anexa VII. Instanta verifica data la care a fost comunicata sau notificata somatia de plata.

(2)       Fara a aduce atingere alineatului (1), conditiile formale necesare dobandirii fortei executorii sunt reglementate de legislatia statului membru de origine.

(3)       Instanta trimite somatia europeana de plata executorie paratului.

Articolul 19

Eliminarea procedurii de exequatur

O somatie europeana de plata devenita executorie in statul membru de origine se recunoaste si se executa in celelalte state membre fara a fi necesara o declaratie de constatare a fortei executorii si fara ca recunoasterea acesteia sa poata fi contestata.

Articolul 20

Reexaminarea in cazuri exceptionale

(1)       Dupa expirarea termenului prevazut la articolul 16 alineatul (2), paratul are dreptul sa ceara reexaminarea somatiei europene de plata in fata instantei competente din statul membru de origine in cazul in cazul in care:

(a)       (i)         somatia de plata a fost comunicata sau notificata in conformitate cu una din modalitatile prevazute la articolul 14;

si

(ii)        comunicarea sau notificarea nu a intervenit in timp util pentru a-i permite sa-si pregateasca apararea, fara ca acest lucru sa-i poata fi imputabil,

sau

(b)       paratul a fost impiedicat sa-si conteste creanta de cauze de forta majora sau datorita unor circumstante extraordinare, fara ca acest lucru sa-i poata fi imputabil,

cu conditia ca, in ambele cazuri, sa actioneze cu promptitudine.

(2)       Dupa expirarea termenului prevazut la articolul 16 alineatul (2), paratul are, de asemenea, dreptul sa ceara reexaminarea somatiei europene de plata in fata instantei competente din statul membru de origine atunci cand somatia de plata a fost emisa in mod vadit eronat, tinand seama de cerintele stabilite de prezentul regulament sau avand in vedere alte circumstante exceptionale.

(3)       In cazul in care instanta respinge cererea paratului pe motiv ca nu este indeplinita niciuna din conditiile de reexaminare mentionate la alineatele (1) si (2), somatia europeana de plata ramane valabila.

In cazul in care instanta hotaraste ca reexaminarea se justifica pe motiv ca este indeplinita una din conditiile de reexaminare mentionate la alineatele (1) si (2), somatia europeana de plata este nula si neavenita.

Articolul 21

Executarea

(1)       Fara a aduce atingere dispozitiilor prezentului regulament, procedurile de executare sunt reglementate de legislatia statului membru de executare.

Somatia europeana de plata devenita executorie se executa in aceleasi conditii ca o hotarare executorie luata in statul membru de executare.

(2)       In scopul executarii in alt stat membru, reclamantul furnizeaza autoritatilor de executare competente din acest stat membru:

(a)       o copie a somatiei europene de plata, astfel cum este declarata executorie de catre instanta de origine si care indeplineste conditiile necesare pentru stabilirea autenticitatii acesteia;

si

(b)       dupa caz, traducerea somatiei europene de plata in limba oficiala a statului membru de executare sau, in cazul in care acest stat membru are mai multe limbi oficiale, in limba oficiala sau intr-una din limbile oficiale ale procedurii judiciare din locul unde se solicita executarea, in conformitate cu legislatia acestui stat membru, sau intr-o alta limba pe care statul membru de executare a declarat ca o va putea accepta. Fiecare stat membru poate indica limba sau limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene, altele decat limba sa, pe care le poate accepta pentru o somatie europeana de plata. Traducerea este certificata de catre o persoana autorizata in acest scop intr-unul din statele membre.

(3)       Nicio cautiune si nici un depozit, indiferent de denumire, nu pot fi impuse reclamantului care, intr-un stat membru, solicita executarea unei somatii de europene de plata emise intr-un alt stat membru datorita faptului ca este un resortisant strain sau ca nu are domiciliul sau resedinta in statul membru de executare.

Articolul 22

Refuzul executarii

(1)       La cererea paratului, instanta competenta din statul membru de executare refuza executarea in cazul in care somatia europeana de plata este incompatibila cu o hotarare pronuntata sau o somatie emisa anterior in orice stat membru sau intr-o tara terta, cu conditia ca:

(a)       hotararea pronuntata sau somatia emisa anterior sa priveasca aceleasi parti intr-un litigiu avand acelasi obiect;

si

(b)       hotararea pronuntata sau somatia emisa anterior sa indeplineasca conditiile necesare recunoasterii acesteia in statul membru de executare;

si

(c)        incompatibilitatea sa nu fi putut fi invocata in cursul procedurii judiciare in statul membru de origine.

(2)       Executarea este, de asemenea, refuzata, la cerere, in cazul si in masura in care paratul a platit reclamantului suma stabilita in somatia europeana de plata.

(3)       O somatie europeana de plata nu poate face in niciun caz obiectul unei reexaminari pe fond in statul membru de executare.

Articolul 23

Suspendarea sau limitarea executarii

Atunci cand paratul a cerut reexaminarea in conformitate cu articolul 20, instanta competenta in statul membru de executare poate, la cererea paratului:

(a)       sa limiteze procedura de executare la masuri asiguratorii;

sau

(b)       sa subordoneze executarea constituirii unei garantii pe care o determina;

sau

(c)        in circumstante exceptionale, sa suspende procedura de executare.

Articolul 24

Reprezentarea in justitie

Reprezentarea de catre un avocat sau un licentiat in stiinte juridice nu este obligatorie:

(a)       pentru reclamant in ceea ce priveste cererea de somatie europeana de plata;

(b)       pentru parat in ceea ce priveste opozitia la o somatie europeana de plata.

Articolul 25

Cheltuielile de judecata

(1)       Suma cheltuielilor de judecata aferente unei proceduri europene a somatiei de plata si procedurii civile de drept comun care urmeaza in cazul unei opozitii la somatia europeana de plata intr-un stat membru nu este mai mare decat cheltuielile de judecata generate de o procedura civila de drept comun neprecedata de o procedura europeana a somatiei de plata in statul membru respectiv.

(2)       In sensul prezentului regulament, cheltuielile de judecata cuprind cheltuielile si taxele care urmeaza sa fie achitate instantei, a caror valoare este stabilita in conformitate cu legislatia nationala.

Articolul 26

Relatia cu dreptul procesual national

Orie aspect de procedura care nu este reglementat in mod expres prin prezentul regulament este reglementat de legislatia nationala.

Articolul 27

Relatia cu Regulamentul (CE) nr. 1348/2000

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea si comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila si comerciala[8].

Articolul 28

Informatii referitoare la cheltuielile de comunicare sau de notificare si la executare

Statele membre colaboreaza pentru a asigura informarea publicului si a mediilor profesionale in ceea ce priveste:

(a)       cheltuielile de comunicare sau notificare a documentelor;

si

(b)       autoritatile de executare competente in sensul aplicarii articolelor 21, 22 si 23,

in special prin Reteaua Judiciara Europeana in materie civila si comerciala stabilita in conformitate cu Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001[9].

Articolul 29

Informatii referitoare la competenta, la procedurile de reexaminare, la mijloacele de comunicare si la regimul lingvistic

(1)       Cel tarziu la 12 iunie 2008, statele membre informeaza Comisia cu privire la:

(a)       instantele competente pentru emiterea unei somatii europene de plata;

(b)       procedura de reexaminare si instantele competente in sensul aplicarii articolului 20;

(c)        mijloacele de comunicare acceptate in sensul procedurii europene a somatiei de plata si care pot fi utilizate de catre instante;

(d)       limbile acceptate in temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (b).

Statele membre informeaza Comisia cu privire la orice modificare ulterioara a acestor informatii.

(2)       Comisia pune la dispozitia publicului informatiile notificate in conformitate cu alineatul (1) prin publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si prin orice alt mijloc corespunzator.

Articolul 30

Modificari aduse anexelor

Formularele tip din anexe se actuealizeaza sau fac obiectul unei adaptari tehnice, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament, in conformitate cu procedura mentionata la articolul 31 alineatul (2).

Articolul 31

Comitetul

(1)       Comisia este asistata de comitetul instituit prin articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

(2)       In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5a alineatele (1)-(4) si articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozitiilor articolului 8.

(3)       Comitetul isi stabileste regulamentul de procedura.

Articolul 32

Reexaminarea

Cel tarziu la 12 decembrie 2013, Comisia prezinta Parlamentului European, Consiliului si Comitetului Economic si Social European un raport detaliat de reexaminare a aplicarii procedurii europene a somatiei de plata. Acest raport cuprinde o evaluare a aplicarii procedurii si un studiu de impact largit pentru fiecare stat membru.

In acest scop si pentru a se asigura ca sunt luate in considerare in mod corespunzator cele mai bune practici in cadrul Uniunii Europene si ca acestea sunt conforme cu principiile ameliorarii legislatiei, statele membre informeaza Comisia cu privire la aplicarea procedurii europene a somatiei de plata la nivel transfrontalier. Aceste informatii se refera la cheltuielile de judecata, la rapiditatea procedurii, la eficacitate, la facilitate in utilizare si la procedurile interne de somatie de plata in statele membre.

Raportul Comisiei este insotit, dupa caz, de propuneri de adaptare.

Articolul 33

Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplica de la 12 decembrie 2008, cu exceptia articolelor 28, 29, 30 si 31, care se aplica de la 12 iunie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre in conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

Adoptat la Strasbourg, 12 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European                                           Pentru Consiliu

Presedintele                                                                          Presedintele

J. BORREL FONTELLES                                       M. PEKKARINEN

ANEXA I

Cerere de somatie de plata europeana ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul A Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

A se citi instructiunile de la ultima pagina; ele va vor ajuta sa completati acest formular.

A se avea in vedere in special ca acest formular se completeaza in limba sau intr-una din limbile acceptate de instanta care urmeaza sa fie sesizata. Acest formular este disponibil in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, ceea ce poate ajuta la completarea in limba necesara.

1. InstantaInstanta

Adresa

 

Numarul cauzei(se completeaza de catre instanta)
Data primirii de catre instanta
Codul postal Orasul Tara
Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz) *
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** E-mail***
Profesia*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz) *
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** E-mail ***
Profesia*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz) *
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** E-mail ***
Profesia*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz) *
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** E-mail ***
Profesia*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
3. Temeiul competentei instantei
Coduri: 01 domiciliul paratului sau co-paratului 07 in aspecte legate de asigurari, domiciliul titularului politei, al asiguratului sau al beneficiarului
02 locul executarii obligatiei in cauza 08 domiciliul consumatorului
03 locul producerii faptului cauzator de prejudicii 09 locul unde angajatul isi desfasoara munca
04 in cazul unui litigiu referitor la exploatarea unei sucursale, a unei agentii sau a oricarei alte unitati, locul unde se afla acestea 10 locul unde se afla unitatea care a angajat lucratorul
05 sediul trustului 11 locul unde se afla bunul imobil
06 in cazul unui litigiu referitor la plata remuneratiei solicitate pentru operatiunea de salvarea de care a beneficiat o incarcatura sau un navlu, competenta teritoriala a instantei sub jurisdictia careia incarcatura sau navlul a fost sau ar fi putut fi sechestrat(a) 12 instanta aleasa prin acordul partilor
13 domiciliul creditorului obligatiei de intretinere
14 Altele (a se preciza)
Codul Precizare numai pentru codul 14
4. Caracterul transfrontalier al litigiului
Coduri: 01 Belgia02 Republica Ceha

03 Germania

04 Estonia

05 Grecia

06 Spania07 Franta

08 Irlanda

09 Italia

10 Cipru

11 Letonia12 Lituania

13 Luxemburg

14 Ungaria

15 Malta

16 Tarile de Jos17 Austria

18 Polonia

19 Portugalia

20 Slovenia

21 Slovacia22 Finlanda

23 Suedia

24 Regatul Unit

25 Altele (a se preciza)

Domiciliul sau resedinta obisnuita a reclamantului Domiciliul sau resedinta obisnuita a paratului Tara in care se afla instanta
Coordonatele bancare (facultativ)
Plata cheltuielilor de judecata de catre reclamant
Coduri: 01 prin virament bancar

04 in cadrul asistentei judiciare

02 cu card de credit

05 Altele (a se preciza)

03 prin prelevare de catre instanta din contul reclamantului

In cazul in care se aleg codul 02 sau codul 03, se vor completa datele bancare in apendicele 1.
Codul Daca se alege codul 05, a se preciza
5.2 Plata de catre parat a sumei stabilite
Titularul contului Numele bancii (codul BIC) sau alt cod bancar pertinent
Numarul de cont Numarul international de cont bancar (IBAN)
EUR Euro CYP Lira cipriota CZK Coroana ceha EEK Coroana estoniana GBP Lira sterlina
HUF Forint maghiar LTL Litas lituanian LVL Lats leton MTL Lira malteza PLN Zlot polonez
SEK Coroana suedeza SIT Tolar sloven SKK Coroana slovaca Altele (in conformitate cu codul bancar international)
6. Principalul Moneda Valoarea totala a principalului, exclusiv dobanzi si cheltuieli
Creanta se refera la (codul 1)
01 un contract de vanzare02 un contract de locatiune – bun mobil

03 un contract de locatiune – bun imobil

04 un contract de locatiune – in scop comercial

05 un contract de prestari servicii – electricitate, gaz, apa, telefon

06 un contract de prestari de servicii – servicii medicale

07 un contract de prestari de servicii – transporturi

08 un contract de prestari de servicii – consultanta in domeniul juridic, fiscal, tehnic

09 un contract de prestari de servicii – hoteluri, restaurante

10 un contract de prestari de servicii – reparatii11 un contract de prestari de servicii – brokeraj

12 un contract de prestari de servicii – altele (a se preciza)

13 un contract de constructie

14 un contract de asigurare

15 un imprumut

16 o garantie de orice tip

17 obligatii necontractuale care fac obiectul unui acord intre parti sau al unei recunoasteri a datoriei (de exemplu, daune-interese, imbogatire fara justa cauza)

18 creante care rezulta din proprietatea comuna asupra unui bun19 daune-interese – contract

20 un contract de abonare (ziar, revista)

21 o contributie a membrilor

22 un contract de munca

23 o solutionare extrajudiciara

24 un contract de intretinere

25 altele (a se preciza)

Circumstante invocate (codul 2)
30 neplata31 plata insuficienta

32 intarziere la plata

33 bunuri care nu sunt livrate sau servicii care nu sunt prestate34 livrarea unor bunuri cu defecte sau a unor servicii de proasta calitate 35 bunuri sau servicii care nu sunt conforme cu comanda36 altele (a se preciza)
Alte informatii (codul 3)
40 locul de cumparare41 locul de livrare

42 data cumpararii

43 data livrarii44 tipul de bunuri sau servicii in cauza

45 adresa bunului imobil

46 in cazul imprumut, obiectul imprumutului; credit de consum47 in cazul imprumut, obiectul imprumutului; credit ipotecar

48 altele (a se preciza)

Nr. de identificare Cod 1 Cod 2 Cod 3 Explicatie Data (sau perioada) Suma
Nr. de identificare Cod 1 Cod 2 Cod 3 Explicatie Data (sau perioada) Suma
Nr. de identificare Cod 1 Cod 2 Cod 3 Explicatie Data (sau perioada) Suma
Nr. de identificare Cod 1 Cod 2 Cod 3 Explicatie Data (sau perioada) Suma
Creanta a fost cedata reclamantului de catre (dupa caz):
Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Informatii suplimentare privind creantele referitoare la contracte incheiate cu consumatorul (dupa caz)
Creanta priveste un contract incheiat cu consumatorul

 

da        nu

Paratul este consumatorul

 

 

 

 

 

da                    nu

Reclamantul are domiciliul in statul membru unde se afla instanta sesizata, in sensul articolului 59 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului

 

 

da                    nu

7. DobanziCoduri (a se combina o cifra si o litera):
01 rata dobanzii legaleA anual 02 rata contractuala a dobanziiB semestrial 03 capitalizarea dobanzilorC trimestrial 04 rata dobanzii imprumutului**D lunar 05 Suma calculata de catre reclamant**E altele*** 06 altele***
Numarul de identificare* Codul Rata dobanzii (%) % peste rata de baza a BCE stabilita asupra (suma) de la pana la
Numarul de identificare* Codul Rata dobanzii (%) % peste rata de baza a BCE stabilita asupra (suma) de la pana la
Numarul de identificare* Codul Rata dobanzii (%) % peste rata de baza a BCE stabilita asupra (suma) de la pana la
Numarul de identificare* Codul Rata dobanzii (%) % peste rata de baza a BCE stabilita asupra (suma) de la pana la
Numarul de   A se preciza in cazul codului 6 si/sau Eidentificare*

*A se indica numarul de identificare al creantei in cauza        **contractat de catre reclamant si cel putin egal cu valoarea principalului

*** A se preciza

8. Penalitati contractuale (dupa caz)
Suma A se preciza
9. Cheltuieli (dupa caz)
Coduri: 01 Cheltuieli de judecata 02 Altele (a se preciza)
Codul Precizare (numai pentru codul 02) Moneda Suma
Codul Precizare (numai pentru codul 02) Moneda Suma
Codul Precizare (numai pentru codul 02) Moneda Suma
Codul Precizare (numai pentru codul 02) Moneda Suma
10. Elemente de proba disponibile in sprijinul creantei
Coduri: 01 proba cu inscrisuri 02 proba cu martori 03 expertiza 04 cercetarea unui obiect sau cercetarea la fata locului 05 altele (a se preciza)
Numarul de identificare* Codul Descrierea probei Data (ziua/luna/anul)
Numarul de identificare* Codul Descrierea probei Data (ziua/luna/anul)
Numarul de identificare* Codul Descrierea probei Data (ziua/luna/anul)
Numarul de identificare* Codul Descrierea probei Data (ziua/luna/anul)
*A se indica numarul de identificare al creantei in cauza
11. Declaratii si informatii suplimentare (dupa caz)
Prin prezenta, solicit instantei sa ordone paratului (paratilor) sa plateasca reclamantului (reclamantilor) valoarea principalului indicat mai sus, majorat cu dobanzile, penalitatile contractuale si cheltuielile.
Declar pe propria raspundere ca informatiile furnizate sunt exacte.
Iau act de faptul ca orice declaratie falsa este sanctionata in temeiul legislatiei statului membru de origine.
Intocmit la (Ziua/luna/anul) Semnatura si/sau stampila
Apendicele 1 la cererea de somatie europeana de plata
Coordonatele bancare in scopul plati cheltuielilor de judecata de catre reclamant
Codul 02 cu card de credit 03 prin prelevare de catre instanta din contul bancar al reclamantului
Titularul contului Numarul bancii (codul BIC) sau alt cod bancar relevant/Societatea care a emis cardul de credit
Numarul contului/cardului Numarul international de cont bancar (IBAN)/data de expirare si numarul de siguranta al cardului de credit
Apendicele 2 la cererea de somatie europeana de plata
Opozitie la trecerea la procedura civila de drept comun
Numarul cauzei (se completeaza in cazul in care prezentul apendice nu este trimis instantei cu formularul de cerere)
Intocmit la (Ziua/luna/anul) Semnatura si/sau stampila
INDICATII PENTRU A COMPLETA FORMULARUL DE CERERE
Informatii importante
Prezentul formular se completeaza in limba sau intr-una din limbile acceptate de instanta care urmeaza sa fie sesizata. Acest formular este disponibil in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, ceea ce va poate ajuta sa il completati in limba ceruta.
In cazul in care paratul face opozitie la creanta dumneavoastra, procedura va continua in fata instantelor competente in conformitate cu normele de procedura civila de drept comun. In cazul in care nu doriti sa continuati procedura in aceasta situatie, este, de asemenea, necesar sa completati apendicele 2 la prezentul formular. Acest apendice trebuie sa ajunga la instanta inaintea emiterii somatiei europene de plata.
In cazul in care cererea priveste o creanta impotriva unui consumator in cadrul unui contract de consum, este necesar ca aceasta sa fie introdusa la instanta competenta din statul membru in care consumatorul isi are domiciliul. In celelalte cazuri, cererea se introduce la instanta competenta in temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala. In Atlasul judiciar european sunt disponibile informatii cu privire la regulile de competenta judiciara.
(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm).
Semnati si datati ultima pagina a formularului si indicati numele si prenumele cu majuscule.
Instructiuni
La inceputul fiecarei sectiuni, veti gasi coduri specifice de inserat, dupa caz, la rubricile corespunzatoare.
1. Instanta Pentru alegerea instantei este necesar sa se ia in considerare temeiul competentei instantei.
2. Partile si reprezentantii acestora In aceasta rubrica se indica informatiile cu privire la identitatea partilor si, dupa caz, a reprezentantilor acestora, utilizand codurile mentionate in formular. La rubrica [Codul de identificare], se indica, dupa caz, numarul atribuit, in anumite state membre, avocatilor in scopul comunicarii electronice cu instanta [a se vedea articolul 7 alineatul (6) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006], numarul de inregistrare in cazul societatilor sau al organizatiilor sau orice alt numar de identificare care permite identificarea persoanei fizice. La rubrica [Alte precizari], se indica orice alta informatie care permite identificarea persoanei (de exemplu, data de nastere si postul pe care il ocupa in societatea respectiva). In cazul in care numarul partilor si/sau al reprezentantilor este mai mare de patru, se utilizeaza rubrica [11].
3. Temeiul competentei instantei A se vedea rubrica „Informatii importante” de mai sus.
4. Caracterul transfrontalier al cauzei Pentru a putea beneficia de procedura europeana a somatiei de plata, este necesar sa se indice cel putin doua state diferite in casutele acestei rubrici.
5. Coordonatele bancare (facultativ) La rubrica [5.1] se poate indica instantei modul de plata a cheltuielilor de judecata ales. Nu toate modalitatile de plata mentionate la aceasta rubrica sunt neaparat disponibile in instanta sesizata prin intermediul acestei cereri. Este necesar sa se verifice ce modalitati de plata sunt acceptate de instanta respectiva, luand legatura cu aceasta sau consultand site-ul Internet al Retelei Judiciare Europene in materie civila si comerciala (http://ec.europa.eu/civiljustice). In cazul in care optati pentru plata cu un card de credit sau autorizati instanta sa preleveze cheltuielile din contul dumneavoastra bancar, trebuie sa indicati informatiile necesare cu privire la cardul de credit sau la contul bancar in apendicele 1 la prezentul formular. In rubrica [5.2], puteti indica in ce forma doriti sa primiti plata de la parat. In cazul in care doriti ca aceasta sa se efectueze prin virament bancar, indicati coordonatele bancare necesare.
6. Principalul Aceasta rubrica descrie principalul si circumstantele pe care acesta se intemeiaza cu ajutorul codurilor mentionate in formular. Este necesar sa numerotati creantele de la 1 la 4 atribuindu-le un numar de identificare. Se precizeaza fiecare creanta la rubrica situata dupa numarul de identificare, indicandu-se numerele corespunzatoare pentru codurile 1, 2 si 3. In cazul in care spatiul disponibil nu este suficient, se utilizeaza rubrica [11]. La rubrica [Data (sau perioada)] se indica, de exemplu, data contractului sau a evenimentului cauzator de prejudicii sau perioada de locatiune.
7. Dobanzi In cazul in care se cer dobanzi, este necesar ca acest lucru sa fie precizat pentru fiecare creanta indicata in rubrica [6], cu ajutorul codurilor mentionate in formular. Codul trebuie sa contina cifra (primul rand de coduri) si litera (al doilea rand de coduri) corespunzatoare. De exemplu, atunci cand este vorba de o rata a dobanzii care a facut obiectul unui contract si care are o periodicitate anuala, codul este 02A. In cazul in care se cer dobanzi pana la hotararea instantei, ultima rubrica (pana la) ramane necompletata. Codul 01 se utilizeaza pentru o rata a dobanzii legale. Codul 02 se utilizeaza pentru o rata a dobanzii asupra careia au convenit partile. Atunci cand se utilizeaza codul 03 (capitalizarea dobanzilor), este necesar ca suma indicata sa constituie baza pentru restul perioadei. Capitalizarea dobanzilor se refera la cazul in care dobanzile scadente se adauga la creanta principala si sunt luate in considerare la calcularea viitoarelor dobanzi. Pentru tranzactiile comerciale mentionate de Directiva 2000/35/CE din 29 iunie 2000, rata dobanzii legale este rata dobanzii aplicata de catre Banca Centrala Europeana operatiunii sale principale de refinantare efectuata cel mai recent inainte de prima zi calendaristica a semestrului respectiv („rata de referinta”), majorata cu cel putin sapte puncte. Pentru un stat membru care nu participa la cea de-a treia faza a Uniunii economice si monetare, rata de referinta mentionata anterior este rata dobanzii de referinta echivalenta stabilita la nivel national (de exemplu, de catre banca centrala). In ambele cazuri, rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului respectiv se aplica in urmatoarele sase luni [a se vedea articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2000/35/CE]. „Rata de baza a BCE” este rata dobanzii aplicata de Banca Centrala Europeana principalelor operatiuni de refinantare ale acesteia.
8. Penalitati contractuale (dupa caz)
9. Cheltuieli (dupa caz) In cazul in care se cere rambursarea cheltuielilor, se realizeaza o descriere a acestora cu ajutorul codurilor mentionate in formular. Rubrica [precizari] se completeaza numai pentru codul 02, adica atunci cand se cere rambursarea altor cheltuieli decat cheltuielile de judecata, de exemplu, onorariul reprezentantului reclamantului sau cheltuielile efectuate inainte de procedura in instanta. In cazul in care se solicita rambursarea cheltuielilor de judecata, dar nu se cunoaste valoarea exacta a acestora, este necesara completarea rubricii [Cod (01)], dar rubrica [Suma] poate ramane necompletata; aceasta va fi completata de catre instanta.
10. Elemente de proba disponibile in sprijinul creantei In aceasta rubrica se precizeaza elementele de proba in sprijinul fiecarei creante cu ajutorul codurilor mentionate in formular. Este necesar ca la rubrica [Descrierea dovezii] sa fie mentionate, de exemplu, titlul, numele, data si/sau numarul de ordine al documentului respectiv, suma indicata pe acest document si/sau numele martorului sau al expertului.
11. Declaratii si informatii suplimentare (dupa caz) Aceasta rubrica poate fi utilizata in cazul in care nu ati avut suficient loc in vreuna din rubricile anterioare sau, dupa caz, pentru a se oferi informatii suplimentare utile instantei. De exemplu, in cazul in care creanta implica mai multi parati, fiecare fiind tinut pentru o parte din creanta, in aceasta rubrica se indica suma datorata de catre fiecare dintre ei.
Apendicele 1 In cazul in care alegeti sa platiti cheltuielile de judecata cu un card de credit sau autorizati instanta sa preleveze aceste cheltuieli din contul dumneavoastra bancar, este necesar sa indicati aici informatiile privitoare la cardul de credit sau la contul bancar. Nu toate modalitatile de plata mentionate la aceasta rubrica sunt neaparat disponibile in instanta sesizata prin intermediul acestei cereri. Informatiile mentionate in apendicele 1 nu se transmit paratului.
Apendicele 2 In cazul in care nu doriti sa continuati procedura in situatia in care paratul ar face opozitie la creanta, este necesar sa informati aici instanta cu privire la aceasta. In cazul in care transmiteti aceste informatii instantei dupa ce ati trimis formularul de cerere, este necesar sa indicati numarul cauzei furnizat de catre instanta. Informatiile mentionate in apendicele 2 nu se transmit paratului.

ANEXA II

Cerere adresata reclamantului de a completa si/sau de a rectifica cererea de somatie europeana de plata ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul B Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
1. Instanta Numarul cauzei
Instanta Intocmit la Data (ziua/luna/anul)
Adresa
Codul postal Orasul Tara Semnatura si/sau stampila
2. Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
Ca urmare a examinarii cererii dumneavoastra de somatie europeana de plata, completati si/sau sa rectificati cererea atasata, astfel cum este indicat in continuare, in cel mai scurt timp si pana la __/__/__
Cererea dumneavoastra initiala se completeaza si/sau rectifica in limba sau intr-una din limbile acceptate de instanta sesizata.
In cazul in care cererea dumneavoastra nu se completeaza si/sau rectifica in termenul mentionat anterior, aceasta va fi respinsa de catre instanta, in conditiile prevazute de regulament.
Cererea dumneavoastra nu a fost completata in limba corespunzatoare. Completati cererea intr-una din urmatoarele limbi:
01 Ceha02 Germana

03 Estona

04 Spaniola

05 Greaca06 Franceza

07 Italiana

08 Letona

09 Lituaniana10 Maghiara

11 Malteza

12 Olandeza

13 Polona14 Portugheza

15 Slovaca

16 Slovena

17 Finlandeza18 Suedeza

19 Engleza

20 Altele (a se preciza)

Codul limbii Precizari privind limba (numai pentru codul 20)
Urmatoarele elemente urmeaza sa fie completate si/sau modificate:
Coduri:
01 Partile si reprezentantii acestora02 Temeiul competentei

03 Caracterul transfrontalier al litigiului

04 Coordonatele bancare05 Principalul

06 Dobanzile

07 Penalitatile contractuale08 Cheltuielile

09 Elementele de proba

10 Declaratiile suplimentare11 Semnatura

 

Codul A se preciza
Codul A se preciza
Codul A se preciza
Codul

Codul

A se preciza

A se preciza

 

ANEXA III

Propunere adresata reclamantului de a modifica o cerere de somatie europeana de plata ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul C Articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
1. Instanta Numarul cauzei
Instanta Intocmit la Data (ziua/luna/anul)
Adresa
Codul postal Orasul Tara Semnatura si/sau stampila
2. Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
Dupa examinarea cererii dumneavoastra de somatie europeana de plata, instanta considera ca cererea indeplineste numai partial conditiile cerute. Prin urmare, instanta propune modificarea acestei cereri dupa cum urmeaza:
Trimiteti instantei raspunsul in cel mai scurt timp si pana la __/__/__
In cazul in care raspunsul nu este trimis in termenul mentionat anterior sau in cazul refuzarii prezentei propuneri, instanta va respinge, in conditiile prevazute de regulament, cererea de somatie europeana de plata in totalitate.
In cazul acceptarii prezentei propuneri, instanta va emite o somatie europeana de plata privind partea in cauza din cerere. Posibilitatea de recuperare, in cadrul unei alte proceduri, a partii din cererea initiala la care nu se refera somatia europeana de plata depinde de legislatia nationala a statului membru in care a fost sesizata instanta.
Accept propunerea instantei mentionata anterior Refuz propunerea instantei mentionata anterior
Intocmit la Data (ziua/luna/anul) Numele, prenumele

Semnatura si/sau stampila

 

 

 

 

ANEXA IV

Decizie de respingere a unei cereri de somatie europeana de plata ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul D Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
1. Instanta Numarul cauzei
Instanta Intocmit la Data (ziua/luna/anul)
Adresa
Codul postal Orasul Tara Semnatura si/sau stampila
2. Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
Ca urmare cererii dumneavoastra de somatie europeana de plata, in conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006*, instanta respinge cererea pentru urmatorul (urmatoarele) motiv(e):
01 Cererea nu intra in domeniul de aplicare al articolului 2 din regulament [articolul 11 alineatul (1) litera (a)].02 Cererea nu priveste un litigiu transfrontalier in sensul articolului 3 din regulament [articolul 11 alineatul (1) litera (a)].

03 Cererea nu priveste o creanta pecuniara lichida si exigibila, astfel cum este indicat la articolul 4 din regulament [articolul 11 alineatul (1) litera (a)].

04 Instanta nu este competenta in conformitate cu articolul 6 din regulament [articolul 11 alineatul (1) litera (a)].

05 Cererea nu indeplineste conditiile prevazute la articolul 7 din regulament [articolul 11 alineatul (1) litera (a)].

06 Cererea este in mod vadit nefondata [articolul 11 alineatul (1) litera (b)].

07 Cererea nu a fost completata sau rectificata in termenul stabilit de instanta [articolul 9 alineatul (2) si articolul 11 alineatul (1) litera (c)].

08 Cererea nu a fost modificata in termenul stabilit de instanta [articolul 10 si articolul 11 alineatul (1) litera (d)].

Motivul (motivele) respingerii (se utilizeaza codurile de mai sus):
Codul
            Se completeaza in cazul in care este necesar
Codul
            Se completeaza in cazul in care este necesar
Codul
            Se completeaza in cazul in care este necesar
Codul
            Se completeaza in cazul in care este necesar
Prezenta decizie de respingere nu poate fi atacata in recurs. Cu toate acestea, decizia de respingere nu exclude posibilitatea unei noi cereri de somatie europeana de plata, nici orice alta procedura prevazuta de legislatia unui stat membru.

ANEXA V

Somatia europeana de plata ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul E Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
1. Instanta Numarul cauzei
Instanta Intocmit la Data (ziua/luna/anul)
Adresa
Codul postal Orasul Tara Semnatura si/sau stampila
2. Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
EUR Euro CYP Lira cipriota CZK Coroana ceha EEK Coroana estoniana GBP Lira sterlina
HUF Forint maghiar LTL Litas lituanian LVL Lats leton MTL Lira malteza PLN Zlot polonez
SEK Coroana suedeza SIT Tolar sloven SKK Coroana slovaca Altele (in conformitate cu codul bancar international)
In conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, instanta a emis prezenta somatie europeana de plata pe baza cererii anexate. Prin prezenta hotarare sunteti somat sa platiti reclamantului urmatoarea suma:
Paratul 1Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii a sau organizatiei Moneda Suma Data (ziua/luna/anul)
Principal
Dobanzi (de la)
Penalitati contractuale
Cheltuieli
Suma totala
Paratul 2Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Moneda Suma Data (ziua/luna/anul)
Principal
Dobanzi (de la)
Penalitati contractuale
Cheltuieli
Suma totala
Raspundere solidara
INFORMATII IMPORTANTE PENTRU PARAT
Sunteti informat ca:
(a) aveti posibilitatea:(i) de a plati reclamantului suma indicata in prezenta somatie sau

(ii) de a contesta somatia facand opozitie la instanta care a emis somatia in termenul mentionat la litera (b);

(b) Opozitia se adreseaza instantei in termen de treizeci de zile de la data la care v-a fost comunicata sau notificata somatia. Aceasta perioada de treizeci de zile incepe in ziua urmatoare celei in care a fost comunicata sau notificata prezenta somatie. Perioada include zilele de sambata, duminica si zilele de sarbatori legale Atunci cand ultima zi a perioadei este sambata, duminica sau o zi de sarbatoare legala, perioada expira in prima zi lucratoare urmatoare [a se vedea Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971*]. Zilele se sarbatoare legala care se iau in calcul sunt cele din statul membru in care se afla instanta;
(c) Prezenta somatie a fost emisa numai in temeiul informatiilor furnizate de reclamant, care nu au fost verificate de catre instanta;
(d) Prezenta somatie devine executorie cu conditia sa nu se faca opozitie la instanta in termenul indicat la litera (b);
(e) Atunci cand se face opozitie, procedura continua in fata instantelor competente din statul membru in care a fost emisa prezenta somatie in conformitate cu normele de procedura civila de drept comun, cu conditia ca reclamantul sa nu fi solicitat in mod expres sa se puna capat procedurii in aceasta eventualitate.
* JO L 124, 8.6.1971 (de, fr, it, nl).editia speciala finlandeza: capitolul 1, volumul 1, p. 71.

editia speciala suedeza: capitolul 1, volumul 1, p. 71.

editia speciala engleza: seria 1, capitolul 1971 (II), p. 354.

editia speciala greaca: capitolul 01, volumul 1, p. 131.

editia speciala spaniola: capitolul 01, volumul 1, p. 149.

editia speciala portugheza: capitolul 01, volumul 1, p. 149.

editiile speciale ceha, estoniana, maghiara, letona, lituaniana, malteza, poloneza, slovaca si slovena: capitolul 01, volumul 1, p. 51.

ANEXA VI

Opozitie la somatia europeana de plata ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul F Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
1. Instanta Numarul cauzei(a se completa de catre instanta)
Instanta Data primirii de catre instanta
Adresa
Codul postal Orasul Tara
2. Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
Prin prezenta fac opozitie la somatia europeana de plata emisa la __/__/__.
Intocmit la Data (ziua/luna/anul) Numele, prenumele

 

Semnatura si/sau stampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA VII

Declaratie de constatare a fortei executorii ***PLEASE INSERT PICTURE FROM ORIGINAL***
Formularul G Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata
1. Instanta Numarul cauzei
Instanta Intocmit la Data (ziua/luna/anul)
Adresa
Codul postal Orasul Tara Semnatura si/sau stampila
2. Partile si reprezentantii acestora
Coduri: 01 Reclamant 03 Reprezentantul reclamantului* 05 Reprezentantul legal al reclamantului**
02 Parat 04 Reprezentantul paratului* 06 Reprezentantul legal al paratului **
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
Codul Numele, prenumele/Denumirea intreprinderii sau a organizatiei Codul de identificare (dupa caz)
Adresa Codul postal Orasul Tara
Telefon*** Fax*** Adresa electronica***
Activitatea*** Alte precizari***
* de exemplu, avocat **de exemplu, parinte, tutore, administrator ***facultativ
Prin prezenta, instanta declara ca somatia europeana de plata atasata, emisa la __/__/__ si comunicata sau notificata la __/__/__ este executorie in temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.
Informatii importante
Prezenta somatie europeana de plata este executorie de drept in toate statele membre ale Uniunii Europene, cu exceptia Danemarcei, fara ca in statul membru in care este solicitata executarea sa fie necesara o declaratie suplimentara de constatare a fortei executorii si fara sa fie posibila contestarea recunoasterii. Procedurile de executare sunt reglementate de legislatia statului membru de executare, cu exceptia cazului in care regulamentul prevede altfel.

[1] JO C 221, 8.9.2005, p. 77.

[2] Avizul Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicat înc? în Jurnalul Oficial), Pozi?ia comun? a Consiliului din 30 iunie 2006 (nepublicat? înc? în Jurnalul Oficial) ?i Pozi?ia Parlamentului European din 25 octombrie 2006. Decizia Consiliului din 11 decembrie 2006.

[3] JO C 12, 15.1.2001, p. 1.

[4] JO L 124, 8.6.1971, p. 1.

[5] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificat? prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

[6] JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dat? prin Regulamentul (CE) nr. 2245/2004 al Comisiei (JO L 381, 18.12.2004, p. 10).

[7] JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

[8] JO L 160, 30.6.2000, p. 37.

[9] JO L 174, 27.6.2001, p. 25.