Raspunderea asociatiei pentru neefectuarea reparatiilor. Regresul asiguratorului

Raspunderea asociatiei pentru neefectuarea reparatiilor. Regresul asiguratorului

Potrivit art. 2210, in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. Pentru existenta dreptului de regres al asiguratorului impotriva persoanei raspunzatoare este necesar ca in privinta acesteia sa fie indeplinite in mod cumulativ conditiile acestei forme de raspundere prevazute de art. 1357 NCC.
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. xxxxx

Sedinta din Camera de Consiliu, din data de 16.12.2014

Instanta constituita din:

Presedinte – A______ M____ D__________

Grefier – E____ A_________

Pe rol se afla solutionarea cererii formulata de reclamanta

______________________________ SA

in contradictoriu cu parata

A________ DE P__________ ___________________ ca obiect cerere cu valoare redusa.

La apelul nominal facut in sedinta Camera de Consiliu la strigarea cauzei la ordine si la sfarsitul sedintei de judecata, au lipsit partile.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca pricina se afla la primul termen de judecata, dupa care:

In baza art. 258 raportat la art. 255 C.p.c., instanta incuviinteaza proba cu inscrisuri, apreciind ca aceasta este admisibila, ducand la solutionarea cauzei.

Instanta, socotindu-se lamurita, in baza art. 394 C.p.c. declara dezbaterile inchise si retine cauza in pronuntare pe exceptie si pe fond.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.05.2014, sub numarul XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta Societatea de A________ Reasigurare Astra SA a solicitat in contradictoriu cu parata A________ de proprietari __________________________ la plata sumei de 2585,32 lei reprezentand contravaloarea despagubirii achitate catre P_______ S____, a dobanzii legale aferente acestei sume, incepand cu data de 14.02.2014 precum si a cheltuielilor de judecata de 200 lei taxa judiciara de timbru.

In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca la data de 17.10.2013, din cauza unei avarii la instalatia comuna de alimentare cu apa a blocului s-a produs un eveniment de tip inundatie avand drept consecinta inundarea apartamentului nr. 28 apartinand numitului P_______ S____ situat in imobilul din Bucuresti, _______________________, _____________, sector 3 asigurat la societatea reclamanta in baza politei Astra Pad Plus Bonus nr. BBxxxxxxxxxxxx1.

Valoarea pagubelor a fost stabilita in conformitate cu actele normative in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, in baza procesului-verbal de constatare intocmit de organele tehnice de specialitate ale ______________ in baza actelor depuse la dosarul de dauna BB1013IC023010, deschis cu ocazia producerii evenimentului asigurat. Reclamanta a achitat o despagubire in cuantum de 2585,32 lei in data de 14.02.2014.

Reclamanta a invederat ca in temeiul art. 22 Legea nr. 136/1995 asiguratorul se subroga in drepturile asiguratului sau despagubit, fiind in drept a recupera prejudiciul de la persoana raspunzatoare conform art. 1349 NCC si urmat.

In drept, au fost invocate prevederile art. 22 Legea nr. 136/1995, art. 1349 NCC, OG nr. 13/2011.

In probatiune, a fost solicitata proba cu inscrisuri. (f. 8-38).

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 200 lei conform chitantei de plata de la fila 45.

Desi i s-a comunicat in mod legal cererea de chemare in judecata, parata nu a depus la dosar intampinare.

La termenul din data de 16.12.2014, instanta, in temeiul art. 258 raportat la art. 255 NCPC, a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind-o ca fiind pertinenta, concludenta si utila pentru solutionarea cauzei.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Ca o chestiune prealabila, instanta retine ca potrivit art. 103 din Legea nr. 71/2011, obligatiile nascute din fapte juridice extracontractuale (licite sau ilicite) sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data producerii sau, dupa caz, a savarsirii lor. Pentru aceste motive, fata de data producerii evenimentului care face obiectul prezentei cauze (17.10.2013), instanta va analiza prezenta cerere prin prisma dispozitiilor legale ale Codului civil din 2009.

In conformitate cu prevederile art. 1025 NCPC titlul privind procedura cererilor cu valoare redusa se aplica atunci cand valoarea cererii fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de xxxxx lei la data sesizarii instantei.

Analizand dispozitiile legale mentionate anterior, instanta retine ca sunt indeplinite conditiile pentru judecarea cererii potrivit acestei proceduri speciale avand in vedere ca valoarea creantei solicitate initial (2585,32 lei ) nu depaseste pragul maxim de xxxxx lei iar prezentul litigiu nu se incadreaza printre cele prevazute la art.1025 alin. 2 si 3 NCPC ca fiind exceptate de la aplicarea procedurii cererilor cu valoare redusa.

In fapt, la data de 17.10.2013, din cauza unei fisuri la o conducta de apa situata in uscatoria blocului, deasupra apartamentului 28, apartamentul nr. 28 situat in Bucuresti, ________________________. 11, _____________, sector 3, apartinand numitului P_______ S____ a fost inundat.

Acest aspect rezulta din inscrisurile aflate in dosarul de dauna nr. BB1013IC023010, respectiv adeverinta eliberata de Asociatia de proprietari din data de 29.10.2013 (f. 16) care se coroboreaza cu declaratiile altor persoane care au fost de fata la producerea evenimentului (23-24).

In conformitate cu procesul-verbal de constatare (f. 32), devizul estimativ (f. 19) si actul de evaluare a pagubelor aflat la fila 13 din dosar, totalul prejudiciului produs apartamentului nr. 28 a fost de 2585,32 lei.

Avand in vedere ca la momentul producerii evenimentului, apartamentul nr. 28 era asigurat la societatea reclamanta conform politei de asigurare a locuintei si a continutului Astra Pad Plus Bonus (f.29), aceasta a achitat la data de 14.02.2014, persoanei pagubite valoarea prejudiciului cauzat respectiv suma de 2585,32 lei, astfel cum rezulta din extrasul de cont aflat la fila 8 din dosar.

Potrivit art. 2210 NCC, in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. Pentru existenta dreptului de regres al asiguratorului impotriva persoanei raspunzatoare este necesar ca in privinta acesteia sa fie indeplinite in mod cumulativ conditiile acestei forme de raspundere prevazute de art. 1357 NCC.

Potrivit art. 1357 NCC cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie este obligat sa il repare iar potrivit art.1357 alin. 2 NCC, autorul prejudiciului raspunde pentru culpa cea mai usoara. Din interpretarea acestor dispozitii legale, rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia autorului faptei ilicite.

Totodata, potrivit art. 249 NCPC, cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca astfel ca in cadrul actiunii in raspundere civila delictuala, reclamantului ii revine sarcina probei privind toate elementele raspunderii civile delictuale, respectiv, fapta ilicita, prejudiciul, vinovatia si legatura de cauzalitate concreta dintre fapta si prejudiciu, astfel cum rezulta acestea din dispozitiile art.1357 NCC.

In ceea ce priveste fapta ilicita instanta retine ca aceasta presupune orice fapta, prin care incalcandu-se normele dreptului obiectiv sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau intereselor apartinand unei persoane.Potrivit art. 34 Legea nr. 230/2007 administrarea, intretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt in sarcina asociatiei de proprietari iar potrivit art. 37 din acelasi act normativ pentru lucrarile privind proprietatea _____________________________________ de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, in vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.

Mai mult, conform art. 43 din HG nr. 1588/2007, « cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, in functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate in proprietate comuna”, . De asemenea, art. 44 alin. 1 din acelasi act normativ, prevede ca “cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comuna, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare la partile de constructii si instalatii aflate in si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, incalzire, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisul si altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna”.

Din cuprinsul procesului-verbal de constatare (f.32) si a adeverintei asociatiei de proprietari (f. 16), rezulta ca inundatia s-a produs datorita unei fisuri la conducta de apa comuna situate in uscatoria blocului.

Prin urmare, fapta ilicita comisa de parata a constat in incalcarea prevederilor legale mentionate anterior prin neluarea masurilor de intretinere a conductei ce face parte din proprietatea comuna a imobilului.

Referitor la cerinta existentei unui prejudiciu, instanta retine ca prin prejudiciu se intelege consecinta negativa suferita de o persoana ca urmare a faptei ilicite savarsita de o alta persoana. In prezenta cauza, acesta consta in valoarea avariilor produse apartamentului nr. 28, astfel cum acestea au fost constatate in actul de evaluare al pagubelor (f.13) si procesul-verbal de constatare (f. 32).

In ceea ce priveste raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu, instanta retine ca acesta reiese din inscrisurile aflate in dosarul de dauna, evenimentul produs fiind urmarea neindeplinirii de catre parata a obligatiei legale ce-i incumba de a mentine in stare buna conducta de apa aflata in coproprietate fortata.

In privinta vinovatiei paratei, aceasta rezulta din mijloacele de proba administrate in cauza.

Pentru toate aceste considerente, instanta va obliga parata la plata catre reclamanta a sumei datorate cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat in cuantum de 2585,32 lei,.

Referitor la obligarea paratei la plata dobanzii, instanta retine ca potrivit art. 1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, partile sunt libere sa stabileasca, in conventii, rata dobanzii atat pentru restituirea unui imprumut al unei sume de bani, cat si pentru intarzierea la plata unei obligatii banesti. Dobanda datorata de debitorul obligatiei de a da o suma de bani la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei, este denumita dobanda remuneratorie. Dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta este denumita dobanda penalizatoare. Daca nu se precizeaza altfel, termenul dobanda din prezenta ordonanta priveste atat dobanda remuneratorie, cat si dobanda penalizatoare. In art. 2, s-a prevazut ca, in cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea.

In speta, instanta retine ca sunt pe deplin indeplinite conditiile cerute pentru curgerea dobanzilor si anume: obligatia debitoarei consta in plata unei sume de bani, obligatia este lichida si exigibila, iar prin neplata sumei de bani datorate se prezuma ca lipsa de folosinta a acesteia a produs creditoarei un prejudiciu, ce se impune a fi reparat prin acordarea dobanzii legale calculate pe durata intarzierii in executare. Prin urmare, instanta va dispune obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumei de 2585,32 lei de la data de 14.02.2014 (data platii despagubirii de catre reclamanta) pana la momentul achitarii integrale a debitului de catre parata.

Fata de dispozitiile art. 453 alin. 1 NCPC, potrivit carora partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat procesul sa ii plateasca cheltuielile de judecata,instanta retine culpa procesuala a paratuluii si fata de cererea expresa a reclamantei in acest sens, instanta va obliga parata la plata cheltuielilor de judecata de 200 lei, constand in taxa judiciara de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamanta ______________________________ SA, JXXXXXXXXXXX, CUI RO xxxxxx, cu sediul in sector 3, Bucuresti, _____________________. 3, _______________>in contradictoriu cu parata A________ DE P__________ ________________ sediul in sector 3, Bucuresti, _______________________. 12.

Obliga parata la plata sumei de 2585,32 lei reprezentand contravaloarea despagubirii achitate numitului P_______ S____.

Obliga parata la plata dobanzii legale penalizatoare aferente sumei de 2585,32 lei, calculata de la data de 14.02.2014 (data platii) pana la data achitarii integrale a debitului.

Admite cererea privind cheltuielile de judecata.

Obliga parata la plata sumei de 200 lei reprezentand taxa judiciara de timbru.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinte, care se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.

Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica, azi, 16.12.2014.

PRESEDINTE, GREFIER,

A______ M____ D__________ E____ A_________

Red./Dact.: A.M.D./E.A./16.03.2015 / 4 ex.

sursa: http://www.rolii.ro/

alte subiecte despre asociatii <AICI> si despre asigurari <AICI>