Partaj judiciar. Cerere de revizuire tardiva

R O M A N I A

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA I CIVILA

Decizia nr. 500/2013

Dosar nr. 4960/1/2012

Sedinta publica din 6 februarie 2013

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 471/R din 10 noiembrie 2011, Curtea de Apel Galati, sectia I civila a admis recursul declarat de paratul I.S. (declarat in contradictoriu cu reclamanta I.I. si paratii B.D., B.A.M., S.S., I.V., I.F., I.D., in actiunea civila avand ca obiect partaj judiciar – actiune in constatare) impotriva deciziei civile nr. 88 din 27 aprilie 2011 pronuntata de Tribunalul Braila in dosarul nr. 51/196/2005; a modificat in parte decizia atacata in sensul ca a admis apelul declarat de acest parat impotriva sentintei civile nr. 363 din 15 ianuarie 2009 a Judecatoriei Braila pe care a schimbat-o in parte, in sensul ca a dispus iesirea partilor din indiviziune conform dispozitivului acestei decizii; a respins recursul declarat de I.C. impotriva aceleiasi decizii.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de recurs a retinut ca atat reclamantul cat si paratul sunt nemultumiti de varianta de lotizare adoptata de instanta de fond si mentinuta de instanta de apel, primul considerand ca ia-fost atribuit un lot mai mic decat cel care i se cuvine in raport cu cota pe care o detine din mostenire si cu actele sale de proprietate, iar celalalt ca mentinerea starii de indiviziune cu privire la o portiune din curte favorizeaza mentinerea starii conflictuale si a problemelor existente intre parti.

In atare situatie, instanta de recurs a constatat ca varianta 5 de lotizare propusa de expertiza efectuata in cauza respecta cel mai bine dispozitiile art. 673 C. proc. civ. si a dispus in consecinta.

Impotriva deciziei civile nr. 471/R din 10 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Galati, la data de 9 iulie 2012, au formulat cerere de revizuire B.D. si B.A.M., aratand ca dispozitivul acesteia, prin care mostenitorilor lui I.A. (I.F., I.D. si I.V.) li s-a atribuit un lot de 48 mp, data fiind cota lor de 3/32 din imobilul in suprafata de 512 mp, este potrivnic cu cel al deciziei civile nr. 277/R din 10 mai 2007 al aceleiasi instante, prin care numitului I.A. i s-a atribuit un lot de 86 mp (prin consfintirea contractului de vanzare-cumparare din 14 mai 2001, incheiat intre B.D., B.A.M., in calitate de cumparatori, si I.A., in calitate de vanzator, avand ca obiect imobilul situat in Braila, cartier R.N., judetul Braila, alcatuit din teren in suprafata de 86 p si constructie de 86 mp).

Examinand cererea de revizuire in raport de exceptia de tardivitate invocata din oficiu, a carei analiza este prioritara raportat la aspectele de fond ale cererii, fata de caracterul sau peremptoriu, inalta Curte urmeaza a o respinge, ca tardiv formulata, pentru urmatoarele considerente:

Caile de atac si termenele in care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publica, deoarece se intemeiaza pe interesul general de a inlatura orice imprejurari ce ar putea tergiversa, in mod nejustificat, judecata unei cauze.

In consecinta, nici partile si nici instanta de judecata nu pot deroga, pe cale de interpretare, de la termenele prevazute de lege pentru exercitiul unei cai de atac si de la modalitatea in care acestea se calculeaza.

Cererea de revizuire a fost intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ.

Potrivit art. 324 alin. (1) pct. 1 din acelasi cod, in cazurile prevazute de art. 322 pct. 1, 2 si 7 alin. (1), termenul de revizuire este de o luna si se va socoti de la comunicarea hotararii definitive, iar cand hotararile au fost date de instante de recurs, dupa evocarea fondului, de la pronuntare; pentru hotararile prevazute la pct. 7 alin. (2), termenul se va socoti de la pronuntarea ultimei hotarari.

Avand in vedere dispozitiile legale anterior citate, inalta Curte constata ca termenul prevazut de art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. a fost depasit, intrucat decizia a carei revizuire se solicita a fost pronuntata la data de 10 octombrie 2011, iar prezenta cerere a fost formulata la data de 9 iulie 2012, data postei.

Legea sanctioneaza cu decaderea nerespectarea termenelor procedurale stabilite pentru exercitarea cailor de atac, sens in care sunt de observat si dispozitiile art. 103 alin. (1) C. proc. civ., potrivit carora neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui act de procedura in termenul legal atrag decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa sa.

In speta, revizuentii au incalcat prevederile art. 324 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., deoarece au formulat cererea cu depasirea termenului legal prevazut de textul mentionat, imprejurare fata de care, data fiind prioritatea solutionarii exceptiei de tardivitate, celelalte aspecte invederate prin cererea de revizuire nu vor mai fi analizate, in conformitate cu dispozitiile art. 137 alin. (1) din acelasi cod, exceptia tardivitatii cererii fiind o exceptie procesuala absoluta si dirimanta, peremptorie, ce face de prisos analiza fondului.

In cauza nu pot fi retinute apararile revizuentului B.D. in sensul ca termenul cererii de revizuire curge de la momentul pronuntarii deciziei civile nr. 359/R din 12 iunie 2012, prin care s-a admis cererea de lamurire a dispozitivului deciziei a carei revizuire se solicita, formulata de petentul I.C.

Obiectul revizuirii este determinat in mod clar de dispozitiile art. 322 alin. (1) C. proc. civ., conform carora se poate solicita revizuirea „unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari date de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul”.

Or, decizia civila nr. 359/R din 12 iunie 2012 este data in lamurirea dispozitivului deciziei civile nr. 471/R din 10 octombrie 2011, fiind distincta de aceasta si neincadrandu-se in sfera hotararilor judecatoresti evocate prin textul legal anterior citat, termenul de exercitare a caii de atac raportandu-se la decizia ce a solutionat fondul, in speta, decizia a carei revizuire se solicita, si nu la decizia lamuritoare.

Pentru aceste considerente, cererea de revizuire urmeaza a fi respinsa, ca tardiv formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 Respinge, ca tardiva, cererea de revizuire formulata de B.D. si B.A.M. impotriva deciziei nr. 471/R din 10 octombrie 2011 a Curtii de Apel Galati – sectia I civila.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 6 februarie 2013