Organele asociatiei de proprietari: adunarea generala, comitetul executiv, presedintele, cenzorul sau comisia de cenzori

Organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 

Art. 45

Organele asociatiei de proprietari sunt:

 1. a) adunarea generala;
 2. b) comitetul executiv;
 3. c) presedintele;
 4. d) cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 46

(1) La adunarea proprietarilor in vederea constituirii asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenti un comitet executiv format din presedintele asociatiei de proprietari si un numar par de membri, precum si un cenzor sau o comisie de cenzori si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani si pot fi reinnoite.

(2) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor, atunci adunarea generala a proprietarilor mandateaza comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica cu studii superioare in domeniul economic sau juridic ori persoana juridica cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanta in domeniul fiscal, pe baza de contract individual de munca sau, dupa caz, contract de prestari de servicii.

(3) Structurile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociatiile de proprietari din condominiile cu mai mult de 10 unitati de proprietate imobiliara.

(4) La asociatiile de proprietari din condominiile care cuprind maximum 10 unitati de proprietate imobiliara, daca adunarea generala hotaraste in acest sens, presedintele asociatiei de proprietari poate indeplini si functia de administrator si se constituie urmatoarele organe:

 1. a) adunarea generala;
 2. b) presedintele;
 3. c)

(5) Functia de presedinte, respectiv membru in comitetul executiv, este incompatibila cu functia de cenzor sau membru in comisia de cenzori.

(6) Nu au dreptul de a fi alese sau numite in functii de conducere, administrare sau control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele inrudite pana la gradul al III-lea cu cei care deja ocupa aceste functii.

(7) Nu pot fi alese sau numite in functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnari, in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive, pentru infractiuni de

natura economico-financiara.

(8) Anterior alegerii sau numirii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie sa dovedeasca in adunarea generala respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale in vigoare si, in cazul administratorului si al cenzorului ori, dupa caz, al membrilor comisiei de cenzori, si a documentelor care sa ateste pregatirea profesionala in domeniu.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), sub sanctiunea anularii hotararii de numire/alegerii intr-o functie de conducere, administrare ori control din cadrul asociatiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi prezentat comitetului executiv in termen de cel mult 5 zile de la data adunarii generale.

Art. 47

(1) Dupa constituirea asociatiei de proprietari va avea loc cel putin o data pe an, in primul trimestru, o intrunire a adunarii generale a asociatiei de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuala a cel putin unei adunari generale a asociatiei de proprietari apartine presedintelui asociatiei de proprietari si membrilor comitetului executiv.

(2) Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de proprietari.

(3) Adunarea generala ordinara se convoaca de catre:

 1. a) presedintele asociatiei de proprietari sau comitetul executiv;
 2. b) cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.

(4) Proprietarii sunt anuntati, prin afisare la avizier si pe baza de tabel nominal convocator sau, in cazul proprietarilor care nu au fost anuntati, pe baza tabelului nominal convocator, prin posta cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, asupra oricarei adunari generale a asociatiei de proprietari, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale, cu exceptia adunarilor generale extraordinare sau a adunarilor generale reconvocate care se pot convoca, in conditiile prevazute la alin. (3), cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita.

(5) Propunerea de ordine de zi a adunarii generale, semnata de presedinte, membrii comitetului executiv si de cenzor/comisia de cenzori, se aproba si se completeaza prin hotarare a adunarii generale.

Art. 48

(1) Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentanti care au o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarii in numele carora

voteaza.

(2) Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu din membrii asociatiei de proprietari, intrunirea adunarii generale se suspenda si se reconvoaca in termen de maximum 15 zile de la data primei

convocari in conditiile prevazute la art. 47.

(3) La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati pe baza de tabel convocator sau prin posta cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, si

prin afisare la avizier, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.

(4) Hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii de la data afisarii acestora la loc vizibil, conform prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.

(5) Hotararile luate, in conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), obliga toti proprietarii sa participe, in proportiile stabilite de adunarea generala, la plata lucrarilor, precum si la cheltuielile de functionare, administrare, intretinere si de

inlocuire a partilor comune sau a elementelor transformate sau create.

Art. 49

(1) Hotararile asociatiei de proprietari sunt luate in adunarea generala a proprietarilor, iar executarea lor este incredintata comitetului executiv si administratorului.

(2) In vederea punerii in practica a hotararilor adunarii generale a asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei de proprietari emite decizii in conformitate cu prevederile legii.

(3) Pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a asociatiei de proprietari se au in vedere urmatoarele:

 1. a) fiecare proprietar, membru al asociatiei, are dreptul la un vot pentru unitatea sa de proprietate imobiliara;
 2. b) pentru hotararile cu privire la stabilirea fondurilor pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul f iecarui proprietar, membru al asociatiei, are o pondere egala cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna;
 3. c) in situatia in care un proprietar detine o cota-parte indiviza de parti comune mai mare de jumatate din totalul cotelor-parti indivize de proprietate comuna din condominiu, ponderea voturilor de care el dispune este limitata, fiind egala cu suma ponderii voturilor celorlalti proprietari;
 4. d) proprietarul, membru al asociatiei, poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
 5. e) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult un membru absent, daca prezinta imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza. O copie a imputernicirii se ataseaza procesului-verbal

al sedintei;

 1. f) presedintele, membrii comitetului executiv, administratorul, cenzorul/comisia de cenzori sau alt membru al familiilor acestora nu pot primi mandat pentru a reprezenta un alt proprietar in cadrul adunarii generale;
 2. g) in cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv;
 3. h) administratorul, reprezentantul administratorului, sotul/sotia acestuia si alti membri ai familiei sale, daca sunt membri ai asociatiei de proprietari la care acesta este angajat, nu au drept de vot in probleme referitoare la activitatea

administratorului.

(4) Hotararile adunarilor generale se iau in cadrul adunarii generale convocata sau reconvocata, dupa caz. In statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii de luare a hotararilor, dar nu cu mai putin de jumatate

plus unu din voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata. Pentru situatiile care vizeaza numai proprietarii unui tronson sau ai unei scari, hotararile sunt luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor scarii sau tronsonului respectiv, membri ai asociatiei de proprietari, pe baza de tabel nominal.

(5) Hotararile adunarilor generale se consemneaza, numai in timpul sedintei, in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii prezenti ai adunarii generale, de cenzor/comisia de cenzori si se afiseaza la avizier.

(6) In conditiile prevazute la art. 28, cu cel putin 3 zile inainte de adunarea generala, proprietarii au acces la toate documentele referitoare la executia bugetara pe anul trecut si la proiectul de buget pe anul in curs, precum si la orice

alte documente necesare bunei desfasurari a adunarii generale.

(7) Procesul-verbal al sedintei, care descrie evenimentele in desfasurare, hotararile adoptate si rezultatele voturilor, va fi redactat de un membru al asociatiei numit secretar al adunarii generale prin votul majoritatii celor prezenti. In termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generala, procesul-verbal al adunarii generale este adus la cunostinta tuturor proprietarilor, prin grija presedintelui asociatiei de proprietari, prin afisarea unei fotocopii datate la avizierul asociatiei de proprietari.

Art. 50

Acordul de vointa al asociatiei de proprietari se realizeaza:

 1. a) in adunarea generala a asociatiei de proprietari; sau
 2. b) in baza declaratiilor scrise si semnate ale fiecarui proprietar.

Art. 51

Adunarea generala a asociatiei de proprietari hotaraste, cu acordul a doua treimi din numarul total al proprietarilor din condominiu, asupra oricarei actiuni vizand modernizarea condominiului, cum ar fi transformarea unuia sau mai multor

elemente de echipament existent apartinand imobilului respectiv, adaugarea de elemente noi, amenajarea corpurilor de cladiri destinate folosintei comune sau crearea unor astfel de corpuri, cu conditia ca ea sa fie conforma destinatiei

condominiului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 52

(1) Daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa prejudicieze interesele proprietarilor, acestia sau orice persoana care se considera

vatamata intr-un drept al sau pot/poate ataca in justitie respectiva hotarare.

(2) Actionarea in justitie in conformitate cu prevederile alin. (1) nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.

Art. 53

Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:

 1. a) alege si revoca din functie presedintele, ceilalti membri ai comitetului executiv si cenzorul/comisia de cenzori;
 2. b) adopta si modifica statutul si regulamentul condominiului;
 3. c) adopta, modifica sau revoca hotarari;
 4. d) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;
 5. e) adopta hotarari privind executarea lucrarilor de intretinere, reparatii, modernizare, consolidare si reabilitare termica si eficienta energetica a condominiului;
 6. f) in baza acordului scris al tuturor proprietarilor adopta hotarari privind contractarea de imprumuturi de la banci in vederea acoperirii cheltuielilor pentru consolidarea si modernizarea condominiului, modernizarea instalatiilor si dotarilor aferente, reabilitarea termica in scopul cresterii performantei energetice, precum si pentru reabilitarea structuralarhitecturala a anvelopei in vederea cresterii calitatii ambiental-arhitecturale a condominiului, potrivit prevederilor legale;
 7. g) adopta hotarari asupra fondului anual de salarii si indemnizatii;
 8. h) adopta hotarari asupra cuantumului indemnizatiilor, precum si asupra numarului si functiilor personalului incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in cadrul asociatiei de proprietari pentru buna

administrare, gestionare si functionare a condominiului, dar si asupra valorii si a modalitatilor de contractare, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;

 1. i) stabileste modalitatile si transele de plata a contributiilor fiecarui proprietar, pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli, conform reglementarilor in vigoare;
 2. j) stabileste sistemul de penalizari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale in vigoare;
 3. k) mandateaza presedintele si comitetul executiv pentru angajarea si eliberarea din functie a administratorului, cenzorului/comisiei de cenzori sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a condominiului;
 4. l) poate stabili plafoanele minime de la care achizitionarea bunurilor sau contractarea serviciilor se face pe baza ofertelor operatorilor economici care satisfac cerintele asociatiei de proprietari, conform legislatiei in vigoare;
 5. m) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor membri ai asociatiei.

Art. 54

(1) Membrii comitetului executiv sunt desemnati de catre adunarea generala a asociatiei de proprietari, dintre membrii asociatiei de proprietari.

(2) Comitetul executiv este format din presedintele asociatiei si un numar par de membri, nu mai mare de patru, astfel incat numarul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci.

(3) In cazul in care o persoana juridica, proprietara a unei locuinte sau a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul condominiului, este aleasa ca membru al comitetului executiv, aceasta este reprezentata in comitetul executiv de un reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre aceasta.

(4) In cazurile prevazute la art. 46 alin. (4), presedintele asociatiei de proprietari preia toate atributiile si raspunderile comitetului executiv.

Art. 55

(1) Comitetul executiv are urmatoarele atributii:

 1. a) convoaca adunarea generala a asociatiei de proprietari cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar;
 2. b) duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere si a regulamentului condominiului;
 3. c) emite, daca este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;
 4. d) propune spre adoptare adunarii generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi;
 5. e) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
 6. f) stabileste conditiile privind folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, conform prevederilor legale;
 7. g) ia masuri pentru recalcularea cotelor-parti indivize rezultate in urma modificarii suprafetelor utile ale locuintelor sau spatiilor cu alta destinatie din condominiu;
 8. h) intocmeste si propune adunarii generale planuri de masuri si activitati si urmareste realizarea lor;
 9. i) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, inclusiv situatia incasarilor si platilor lunare;
 10. j) stabileste programul de incasari al asociatiei de proprietari;
 11. k) isi asuma obligatii, in baza hotararii adunarii generale, in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, in ceea ce priveste administrarea condominiului, luand toate masurile legale necesare;
 12. l) este consultat in legatura cu toate activitatile care implica asociatia de proprietari;
 13. m) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
 14. n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
 15. o) urmareste recuperarea eventualelor creante ale asociatiei;
 16. p) gestioneaza, conform hotararilor adunarii generale, derularea creditelor obtinute pentru consolidare, reabilitare termica, cresterea calitatii ambiental-arhitecturale a condominiului si alte lucrari;
 17. q) propune sistemul propriu de penalizari ale asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei, in conformitate cu art. 77 si cu prevederile legale in vigoare;
 18. r) notifica institutiilor publice abilitate cazurile in care exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale in vigoare;
 19. s) tine evidenta si raspunde de pastrarea in bune conditii a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociatiei de proprietari;
 20. s) propune adunarii generale cuantumul indemnizatiilor, precum si numarul si functiile personalului necesar a fi incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in cadrul asociatiei de proprietari pentru buna

administrare, gestionare si functionare a condominiului, in limita bugetului de venituri si cheltuieli;

 1. t) exercita alte atributii legale, care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale.

(2) Comitetul executiv avizeaza toate documentele asociatiei de proprietari, corespondenta si registrele privind gestiunea administratorului.

(3) Sedintele comitetului executiv se tin cel putin o data pe luna si se convoaca, pe baza de tabel convocator, de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.

(4) Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari si se semneaza de toti membrii prezenti, precum si de catre cenzor/comisia de cenzori si se afiseaza la avizier in termen de

maximum 7 zile de la data sedintei comitetului executiv.

(5) Administratorul, reprezentantul/reprezentantii administratorului, sotul/sotia, ascendentii, descendentii sai, precum si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, chiar daca sunt proprietari, nu pot fi membri ai comitetului executiv al asociatiei de proprietari.

(6) In cazul schimbarii sau demisiei comitetului executiv al asociatiei de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat sa transmita noului comitet executiv, in baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de presedintele

asociatiei de proprietari si de catre cenzor/comisia de cenzori, intr-un termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare si in folosinta.

(7) In cazul schimbarii sau demisiei unui membru al comitetului executiv al asociatiei de proprietari, acesta este obligat sa transmita, in termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, celorlalti membri ai comitetului executiv, in baza unui

proces-verbal de predare-primire vizat de presedintele asociatiei de proprietari si de catre cenzor/comisia de cenzori, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare sau in folosinta.

(8) In cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociatiei de proprietari, membrul demisionar isi exercita toate atributiile si raspunderile pana la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv in locul acestuia.

Art. 56

(1) Presedintele asociatiei de proprietari este candidatul, membru al asociatiei de proprietari, ales prin vointa sa si a jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti in cadrul adunarii generale. Presedintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atributiile sale unui membru al comitetului executiv, fara a fi exonerat de raspundere juridica.

(2) In caz de incetare a mandatului presedintelui inainte de termen, comitetul executiv convoaca, in termen de 5 zile de la incetarea mandatului, o adunare generala pentru alegerea unui nou presedinte.

(3) In cazul schimbarii presedintelui asociatiei de proprietari, vechiul presedinte este obligat sa transmita noului presedinte in termen de 5 zile de la incetarea mandatului sau, in baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv si de catre cenzor/comisia de cenzori, toate documentele si bunurile asociatiei pe care le-a avut in administrare sau in folosinta.

(4) In cazul in care adunarea generala a asociatiei de proprietari decide in acest sens, si cu acordul presedintelui in functie, asociatia de proprietari poate finanta participarea presedintelui la cursuri de perfectionare acreditate conform legii, referitoare la constituirea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Art. 57

Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:

 1. a) in baza mandatului acordat de adunarea generala reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile in instanta;
 2. b) semneaza documentele asociatiei de proprietari;
 3. c) supravegheaza si urmareste corecta punere in aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv;
 4. d) aduce la cunostinta proprietarilor prevederile statutului si regulamentului condominiului;
 5. e) raspunde in scris la sesizarile si contestatiile scrise ale proprietarilor din condominiu in termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;
 6. f) gestioneaza modul de indeplinire a obligatiilor ce revin asociatiei de proprietari in raport cu autoritatile publice;
 7. g) prezinta, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociatiei, oferind toate informatiile solicitate;
 8. h) poate propune, in scris, comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulamentul condominiului, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare;
 9. i) intocmeste si actualizeaza cartea de imobil, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 10. j) pastreaza si asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
 11. k) intocmeste tabelul convocator si afisul pentru avizier pentru adunarile generale si asigura semnarea acestuia de catre proprietari;
 12. l) asigura informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunarilor generale, cu 10 zile inainte de data stabilita pentru aceasta;
 13. m) afiseaza programul de incasari si datele de contact ale administratorului, ale membrilor comitetului executiv si ale membrilor comisiei de cenzori ori, dupa caz, ale cenzorului;
 14. n) afiseaza la avizier hotararile adunarii generale si ale sedintelor comitetului executiv in termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;
 15. o) in cazul modificarii cadrului legislativ privind asociatiile de proprietari, presedintele convoaca adunarea generala a asociatiei de proprietari pentru modificarea conforma a statutului asociatiei;
 16. p) informeaza proprietarii din condominiu cu privire la toate restrictiile referitoare la culoare, aspect, materiale si altele

asemenea, stabilite prin regulamentul local de urbanism, conform informatiilor furnizate de autoritatile administratiei publice locale;

 1. q) conduce sedintele adunarilor generale si ale comitetului executiv;
 2. r) afiseaza la avizier lista contractelor asociatiei de proprietari cu furnizorii de utilitati publice, cu administratorul si cu personalul angajat sau contractual al asociatiei;
 3. s) afiseaza la avizier lista si datele de contact ale institutiilor cu atributii de inspectie si control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociatiei de proprietari, ale administratorului,

respectiv ale membrilor asociatiei.

Art. 58

(1) Presedintele asociatiei de proprietari si membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, consemnata in procesul-verbal.

(2) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin sau pentru depasirea atributiilor legale si statutare, presedintele asociatiei de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, dupa caz, cenzorul raspund personal sau solidar pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor sau tertilor, dupa caz.

Art. 59

(1) Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociatia de proprietari sa urmareasca aplicarea prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari si sa verifice executia bugetului

de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, nu mai mare de cinci.

Art. 60

(1) In cazul in care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie sa aiba cel putin studii medii in domeniul economic sau studii in domeniul juridic.

(2) In cazul in care cenzorul este persoana juridica, acesta trebuie sa aiba domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanta in domeniul fiscal, conform legislatiei in vigoare.

(3) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori depun, daca adunarea generala a asociatiei de proprietari hotaraste astfel, in contul bancar al asociatiei de proprietari o garantie, pe baza unui contract de garantie incheiat in acest sens.

Cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat media anuala a totalului cheltuielilor lunare ale asociatiei.

(4) Deponentii garantiei prevazute la alin. (3) nu pot dispune in niciun mod de suma depusa drept garantie si nici de dobanda aferenta, decat dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) adunarea generala a asociatiei de proprietari a aprobat descarcarea de gestiune privind exercitiul financiar precedent;
 2. b) incetarea efectelor contractului incheiat intre asociatie si cenzor/membrii comisiei de cenzori.

(5) In cazul in care se constata de catre reprezentantii asociatiei de proprietari sau de catre proprietari deficit in gestiune, asociatia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului in gestiune, direct din contul bancar mentionat la alin. (3), cu aprobarea scrisa anterioara a adunarii generale, fara a avea nevoie de consimtamantul deponentului garantiei.

(6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociatiei de proprietari se intocmesc de catre cenzor/comisia de cenzori trimestrial si se prezinta comitetului executiv in cadrul sedintelor comitetului executiv, pentru luare de masuri in cazul in care se constata nereguli financiar-contabile, si anual, in cadrul adunarilor generale.

(7) In cazul constatarii unor nereguli in gestiunea financiar-contabila a asociatiei de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor prezentei legi in cazul hotararilor adunarii generale sau comitetului executiv,

cenzorul/comisia de cenzori instiinteaza proprietarii prin afisare la avizierul asociatiei de proprietari, in termen de cel mult 5 zile de la constatare.

(8) Cenzorul/Membrii comisiei de cenzori, angajat/angajati al/ai asociatiei de proprietari, este/sunt remunerat/remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, consemnata in procesul-verbal.

(9) Pentru neindeplinirea atributiilor ce ii/le revin, cenzorul/ membrii comisiei de cenzori raspunde/raspund personal sau in solidar pentru prejudiciile cauzate din vina lui/lor asociatiei si/sau proprietarilor.

Art. 61

Cenzorul/Comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:

 1. a) urmareste aplicarea prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari;
 2. b) verifica gestiunea financiar-contabila;
 3. c) verifica lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli conform documentelor, registrelor si situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv intocmite de catre administrator;
 4. d) cel putin o data pe an intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri;
 5. e) executa controale inopinate, impreuna cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilitatii si a activitatii de casierie, si consemneaza rezultatele controalelor in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de

proprietari;

 1. f) participa la adunarile generale ale asociatiei si ale comitetului executiv, asigurand legalitatea desfasurarii acestora.

Art. 62

In vederea facilitarii comunicarii dintre autoritatile administratiei publice locale si asociatiile de proprietari, presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa transmita, in termen de 30 de zile de la data modificarii, compartimentelor

prevazute la art. 10 datele de contact actualizate privind presedintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, dupa caz, cenzorul si administratorul.