Nulitatea actelor subsecvente inscrisului declarat fals. Actele subsecvente falsului nu se exclud

Nulitatea actelor subsecvente inscrisului declarat fals. Actele subsecvente falsului nu se exclud

In ipoteza motivului de revizuire privind o hotarare data in temeiul unui inscris declarat fals, actele subsecvente falsului nu se exclud. In speta, se retinuse declararea ca falsa a unor procese-verbale ale Consiliului de Adminstratie si AGA, precum si a hotararilor acestor organisme, acte ce au stat la baza incheierii unor contracte de asociere in participatiune. Asadar, toate aceste acte au fost declarate nule. Un inscris anulat nu echivaleaza cu un inscris fals, dar aceasta nu inseamna ca cele doua notiuni se exclud. De aceea anularea unor inscrisuri datorita subsecventei fata de un inscris fals intra in campul de aplicare al art. 322 pct. 4 vechiul Cod de procedura civila (art. 509 alin. (1) pct. 3 noul Cod de procedura civila).

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia nr. 2119/2016

Sedinta publica de la 14 decembrie 2016

Decizia nr. 2119/2016

Deliberand asupra recursului de fata, din actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VI-a civila, la data de 05 august 2014, sub nr. x/3/2014, revizuenta SC A. SA in contradictoriu cu intimata SC B. SRL a formulat cerere de revizuire a Sentintei civile nr. 5944 din 09 octombrie 2000 pronuntate de catre Tribunalul Bucuresti, in Dosarul nr. x/2000 prin care a solicitat admiterea cererii, schimbarea in tot a sentintei civile, in sensul respingerii cererii de chemare in judecata formulata de catre SC B. SRL, ca neintemeiata si obligarea SC B. SRL la plata cheltuielilor de judecata.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 322 pct. 4 coroborat cu art. 324 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ. de la 1865, art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/1999.

La data de 12 noiembrie 2014 SC A. SA a depus cerere precizatoare prin care a solicitat: in principal, admiterea cererii de revizuire si schimbarea in tot a sentintei civile intrucat a fost pronuntata in baza unui inscris declarat fals prin Decizia penala nr. 180/A din Dosarul nr. x/3/2009** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in subsidiar, pe cale incidentala, sa se constate ca inscrisul care a stat la baza pronuntarii sentintei civile este fals, respectiv contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 se circumscrie notiunii de inscris fals prevazuta la art. 322 pct. 4 C. proc. civ. in masura in care se apreciaza ca inscrisul nu a fost declarat fals pe cale principala.

Prin Sentinta civila nr. 6478 din 29 decembrie 2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VI-a civila, in Dosarul nr. x/3/2014 a fost respinsa solicitarea revizuentei-parate de constatare, pe cale incidentala, a caracterului fals al contractului de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999, ca neintemeiata. A fost respinsa cererea de revizuire, astfel cum a fost precizata, formulata de revizuenta-parata SC A. SA, impotriva Sentintei civile nr. 5944 din 09 octombrie 2000, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VI-a civila, in Dosarul nr. x/2000, in contradictoriu cu intimata-reclamanta SC B. SRL, ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, Tribunalul a avut in vedere considerentele sentintei penale si a constatat ca au fost declarate false ca atare numai procesele-verbale ale sedintelor CA si AGA, precum si hotararile organelor de conducere ale societatii revizuente emise in baza proceselor-verbale respective, printre care si Decizia nr. 11 din 04 mai 1999 a consiliului de administratie al SC A. SA si hotararea adunarii generale a actionarilor SC A. SA din 27 iunie 1999, invocate in sustinerea prezentei revizuiri.

In privinta contractelor de asociere in participatiune, inclusiv contractul nr. 248 din 14 mai 1999 incheiat cu intimata SC B. SRL s-a retinut ca se impune anularea acestora pentru doua motive: in temeiul art. 348 C. proc. pen., deoarece sunt rezultatul direct al falsificarii celor consemnate in procesele-verbale ale sedintelor CA si AGA, in sensul aprobarii lor si al intocmirii hotararilor AGA si CA in acelasi sens; in temeiul art. 34 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, deoarece la incheierea contractelor s-a incalcat principiul specialitatii capacitatii de folosinta.

Asadar, contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 incheiat cu intimata SC B. SRL nu a fost declarat fals prin hotararea penala definitiva invocata in cauza, neretinandu-se ca acesta a fost falsificat ca urmare a savarsirii infractiunii de fals intelectual de catre inculpat, ci numai ca acesta reprezinta un rezultat al falsificarii celorlalte inscrisuri anulate, respectiv procesele-verbale ale sedintelor CA si AGA in baza carora s-au inserat dispozitiile anulate din cadrul deciziilor CA si hotararilor AGA pentru incheierea contractelor de asociere in participatiune, hotarari AGA ce au fost adoptate cu incalcarea dispozitiilor prevazute de legiuitor pentru formarea vointei sociale in adunarea generala, respectiv a normelor de ordine publica referitoare la convocare, la publicitate, ordine de zi, deliberare si vot.

Pe cale de consecinta, in privinta contractului de asociere in participatiune dedus judecatii in cadrul Dosarului nr. x/2000 al Tribunalului Bucuresti, sectia comerciala, instanta nu a retinut ca acesta a fost plasmuit in integralitatea sa ori ca s-a alterat realitatea, din moment ce operatiunea de asociere in participatiune – ca situatie premisa pentru existenta infractiunii de fals intelectual, pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului – s-a realizat, situatia contrara nerezultand din considerentele Sentintei penale nr. 2076 din 09 octombrie 2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. x/299/2005 si nici din pozitia procesuala adoptata de revizuenta din prezenta cauza, parata in cauza solutionata prin Sentinta civila nr. 5944 pronuntata la data de 09 octombrie 2000 de Tribunalul Bucuresti, sectia comerciala, in Dosarul nr. x/2000 ori din probele administrate in acea cauza sau in litigiul de fata.

Pentru ca un inscris sa fie declarat fals, este necesar ca acesta sa fie el insusi obiectul actiunii de falsificare, fie in modalitatea de atestare a unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, fie in modalitatea omisiunii de a insera in act fapte sau imprejurari care trebuie sa fie inserate. Asadar, faptul ca inscrisul analizat a fost retinut de instanta penala ca fiind rezultatul actiunii de falsificare a unor alte inscrisuri nu satisface conditia inscrisului declarat fals, impusa de art. 322 pct. 4 teza a II-a C. proc. civ.

Drept consecinta, Tribunalul a apreciat ca revizuenta nu se poate prevala de nulitatea contractului de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 incheiat intre parti, dispusa prin Sentinta penala nr. 2076 din 09 octombrie 2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. x/299/2005, pentru a invoca motivul de revizuire prevazuta de art. 322 pct. 4 teza a II-a C. proc. civ., deoarece acest text nu se refera la inscrisuri declarate nule sau anulate, precum contractul in cauza, ci la inscrisuri declarate false. Prin acest caz de revizuire nu s-au avut in vedere nici situatiile in care actul nu corespunde vointei reale a partilor, o astfel de interpretare excedand ipotezei mentionate fara echivoc de art. 322 pct. 4 teza a II-a C. proc. civ.

In privinta celorlalte doua inscrisuri invocate prin cererea de revizuire, respectiv Decizia nr. 11 din 04 mai 1999 a consiliului de administratie al SC A. SA si hotararea adunarii generale a actionarilor SC A. SA din data de 27 iunie 1999, s-a constatat ca in cadrul Dosarului nr. x/2000 al Tribunalului Bucuresti, sectia comerciala, instanta a fost investita cu o cerere de chemare in judecata intemeiata pe dispozitiile art. 12 Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.

In fapt, cererea de chemare in judecata a fost motivata prin raportare la incheierea contractului de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 precum si prin invocarea dispozitiilor legale sus-mentionate (art. 12 Legii nr. 133/1999).

Ca atare, hotararea a carei revizuire se solicita s-a dat in temeiul acestor trei inscrisuri: contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 (despre care s-a retinut anterior neindeplinirea cerintei existentei inscrisului declarat fals), Hotararea adunarii generale ale actionarilor SC A. SA nr. 1 din 29 februarie 2000.

Instanta a constatat astfel ca reclamanta-intimata SC B. SRL nu s-a folosit in cauza de Decizia nr. 11 din 04 mai 1999 a consiliului de administratie al SC A. SA ori de hotararea adunarii generale a actionarilor SC A. SA din data de 27 iunie 1999 – invocate in cererea de revizuire – ci de o alta hotarare AGA, nefiind invocate de catre revizuenta ca inscrisuri declarate false prin Sentinta penala nr. 2078 din 09 octombrie 2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in Dosarul nr. x/299/2005.

Prin urmare, in conditiile in care niciuna dintre parti nu s-a folosit de vreunul dintre cele doua inscrisuri invocate prin cererea de revizuire ca fiind false, nu este indeplinita cerinta ca inscrisul sa fi constituit temeiul pronuntarii hotararii a carei revizuire se solicita. Cererea de chemare in judecata a fost solutionata de catre prima instanta in considerarea celor trei inscrisuri invocate in sustinere, depuse ca atare la dosar, care au fost apreciate ca fiind suficiente si totodata determinante pentru admiterea cererii.

A apreciat Tribunalul ca partile unui proces solutionat prin hotarare ramasa definitiva prin neapelare nu se pot prevala, in calea extraordinara de atac a revizuirii, de inscrisuri noi, chiar declarate false, insa neinfatisate in cadrul judecatii de fond, pentru a obtine retractarea respectivei hotarari, caci s-ar incalca autoritatea de lucru judecat. Astfel de inscrisuri, neinfatisate instantei de fond, nu pot fi considerate ca fiind determinante pentru solutionarea respectivei cauze, din moment ce nu au fost invocate si depuse la dosar. Lipseste, pe cale de consecinta, premisa cercetarii caracterului determinat al inscrisului invocat ca fals prin cererea de revizuire, fiind exclusa in sustinerea cazului de revizuire prevazut de art. 322 pct. 4 teza a II-a C. proc. civ. invocarea unui inscris declarat fals de care partile nu s-au folosit in cadrul cererilor si apararilor lor, formulate in cadrul procedurii in care s-a pronuntat hotararea atacata.

Nu in ultimul rand, instanta a constatat ca prin sentinta penala invocata de revizuenta s-a dispus si anularea hotararii AGA nr. 1 din 13 ianuarie 2000, depusa in cadrul litigiului de fond, insa anularea este numai partiala, dispunandu-se anularea exclusiv a dispozitiilor art. 10 pct. 3, 4, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23 din aceasta hotarare, care nu fac referire la contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 incheiat intre parti. De altfel, revizuenta nu a invocat hotararea AGA nr. 1 din 13 ianuarie 2000 ca inscris declarat fals in sustinerea cererii de revizuire, iar Tribunalul nu se poate substitui partii si sa completeze din oficiu motivele cererii de revizuire, caci s-ar incalca principiul disponibilitatii, precum si principiul dreptului la un proces echitabil, o asemenea situatie afectand dreptul intimatei de a fi judecata de o instanta independenta si impartiala.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel revizuenta SC A. SA, solicitand admiterea apelului, schimbarea Sentintei civile nr. 6478 din 29 decembrie 2014 in sensul admiterii cererii de revizuire si, in consecinta, retractarea Sentintei civile nr. 5944 din 09 octombrie 2000 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia comerciala, in sensul respingerii de chemare in judecata formulata de SC B. SRL ca neintemeiata; obligarea intimatei SC B. SRL la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces, in fond si in apel.

Prin Decizia civila nr. 663 din 13 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a V-a civila, a fost admis apelul declarat de apelanta revizuenta SC A. SA impotriva Sentintei civile nr. 6478 din 29 decembrie 2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia a VI-a civila, in Dosarul nr. x/3/2014, in contradictoriu cu intimata SC B. SRL. A fost schimbata in tot sentinta apelata in sensul ca a fost admisa cererea de revizuire. A fost schimbata in tot Sentinta comerciala nr. 5944/2000 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, sectia comerciala, in Dosarul nr. x/2000, in sensul ca a fost respinsa cererea de chemare in judecata ca neintemeiata. A fost obligata intimata SC B. SRL la plata catre apelanta revizuenta a sumei de 4167,82 lei reprezentand taxe de timbru fond si apel (69 lei) si onorariu de avocat fond si apel (4098,82 lei).

Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva art. 295 – 296 C. proc. civ. 1865 cu aplicarea art. 328 alin. (1) C. proc. civ. 1865, a retinut urmatoarele:

Revizuirea unei sentinte ramasa definitiva si irevocabila, fiind o cale extraordinara de atac nu poate fi exercitata decat pentru motivele expres si limitativ prevazute de lege pentru a nu se aduce atingere prezumtiei de validitate de care trebuie sa se bucure hotararea judecatoreasca irevocabila si pentru a nu se incalca principiul securitatii raporturilor juridice.

Curtea a retinut ca prin cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ., astfel cum a fost formulata si ulterior precizata la 12 noiembrie 2014 s-a solicitat: in principal, admiterea cererii de revizuire si schimbarea in tot a sentintei civile intrucat a fost pronuntata in baza unui inscris declarat fals prin Decizia penala nr. 180/A din Dosarul nr. x/3/2009** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in subsidiar, pe cale incidentala, sa se constate ca inscrisul care a stat la baza pronuntarii sentintei civile este fals, respectiv contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 se circumscrie notiunii de inscris fals prevazuta la art. 322 pct. 4 C. proc. civ. in masura in care se apreciaza ca inscrisul nu a fost declarat fals pe cale principala.

Instanta a avut in vedere considerentele Deciziei nr. 66/2008 pronuntate de Curtea Constitutionala prin care s-a retinut ca daca hotararile judecatoresti viciate de infractiunile mentionate nu ar mai putea fi reformate s-ar incalca principiul dreptatii si accesul liber la justitie.

In analiza cererii instanta a apreciat ca nu se impune analiza pe cale incidentala a constatarii savarsirii unei infractiuni fata de dispozitiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. si fata de considerentele deciziei penale invocate in cauza intrucat s-a retinut de catre instanta penala ca actele au fost falsificate astfel incat insasi instanta penala a procedat la anularea acestora.

Curtea a retinut ca exista o hotarare judecatoreasca penala definitiva prin care s-au declarat false inscrisurile relevante in cauza si ca s-a facut dovada savarsirii infractiunii de fals in modul aratat in hotararea penala. Asadar, dupa finalizarea procesului civil prin pronuntarea sentintei a carei revizuire se cere, s-a pronuntat o hotarare penala definitiva cu relevanta directa asupra prezentei cereri, hotarare penala care are autoritate de lucru judecat, cu privire la fapta, persoana si vinovatia acesteia.

In acest context, fiind dispusa anularea contractului de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 incheiat cu SC B. SRL s-a constatat incidenta in cauza a dispozitiilor art. 322 pct. 4 C. proc. civ. 1865 avand in vedere ca tocmai acesta a fost actul juridic (determinant) care a stat la baza pronuntarii sentintei civile a carei revizuire se cere, respectiv la obligarea SC A. SA sa incheie contract de vanzare-cumparare pentru obiectivul C. din statiunea Costinesti, judetul Constanta.

Ca atare, retinerea de instanta de fond a caracterului irelevant al inscrisurilor declarate false prin sentinta penala s-a facut prin gresita stabilire a situatiei de fapt si prin aplicarea gresita a legii.

Impotriva Deciziei civile nr. 663 din 13 aprilie 2016 pronuntate de Curtea de apel, sectia a V-a civila, in Dosarul nr. x/3/2014, a declarat recurs SC B. SRL solicitand instantei de recurs admiterea recursului, modificarea deciziei atacate in sensul respingerii apelului formulat de SC A. SA si mentinerii Sentintei civile nr. 6478/2014 pronuntate de instanta de fond, pentru urmatoarele motive:

Recurenta arata ca hotararea recurata a fost data cu aplicarea gresita a dispozitiilor art. 322 pct. 4 teza a doua C. proc. civ. si a art. 6 pct. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului – motiv de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Potrivit art. 322 pct. 4 teza a doua C. proc. civ., revizuirea unei hotarari se poate cere daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii.

Sustine recurenta ca in mod gresit Curtea de Apel a retinut ca exista o hotarare judecatoreasca penala definitiva prin care s-au declarat false inscrisurile relevante in cauza, intrucat niciun inscris depus la dosarul in care s-a pronuntat hotararea supusa revizuirii in prezenta cauza nu a fost declarat fals.

Prin hotararea penala Contractul de asociere in participatiune nr. 248/1999 nu a fost declarat fals ci a fost anulat, cele doua notiuni juridice de fals si nulitate, fiind total diferite. Art. 322 pct. 4 teza a doua C. proc. civ. face trimitere la un inscris declarat fals si nu la un act juridic anulat.

Desi Curtea de Apel a retinut ca au fost declarate false doar procesele-verbale, deciziile CA si hotararile AGA ale SC A. SA, incheiate in baza acestora si ca a fost anulat Contractul de asociere nr. 248/1999, totusi Curtea a considerat ca sunt incidente dispozitiile art. 322 pct. 4 teza 2 C. proc. civ., intrucat actele considerate false de instanta penala au stat la baza incheierii Contractului de asociere nr. 248/1999. Or, aceasta interpretare este evident data cu extinderea cazurilor de revizuire prevazute de art. 322 C. proc. civ., fapt interzis tocmai de caracterul de cale extraordinara al revizuirii.

Contractul de asociere in participatiune nr. 248/1999 nu a fost declarat fals prin decizia penala, nu pe motiv ca a intervenit un impediment legal ci pentru faptul ca a fost incheiat cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a SC A. SA situatie care nu se inscrie nici in cadrul unei interpretari extensive a art. 322 pct. 4 teza a doua C. proc. civ., date de anumite instante judecatoresti. Prin contractul de asociere nu a fost alterata o realitate juridica, continutul acestuia fiind unul real, recurenta fiind de buna-credinta la incheierea acestuia si neavand nicio implicare in faptele penale ale reprezentantului revizuentei SC A. SA.

Contractul de asociere in participatiune a fost incheiat inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 133/1999, respectiv la data de 14 mai 1999, legea intrand in vigoare ulterior la data de 23 iulie 1999, prin urmare, in mod gresit instanta de apel a retinut ca incheierea acestor contracte a fost facuta cu eludarea dispozitiilor legale privind privatizarea SC A. SA.

Este adevarat ca unul dintre inscrisurile determinante ale hotararii a carei revizuire se solicita este si contractul de asociere in participatiune dar acest inscris nu a fost declarat fals de catre instanta penala ci a fost anulat dupa 15 ani de la incheierea sa, pentru motive ce nu ii sunt imputabile, sustine recurenta. Se arata ca in conditiile in care la momentul introducerii cererii de chemare in judecata, respectiv septembrie 2000 ar fi cunoscut ca hotararile AGA si CA ale SC A. SA au fost falsificate de reprezentantul sau legal, nu ar mai fi solicitat incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Prin admiterea acestei revizuiri, dupa 16 ani de la pronuntarea hotararii judecatoresti revizuite, pentru fapte care nu sunt imputabile recurentei, se incalca nu numai principiul securitatii raporturilor juridice ci si art. 6 pct. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului in ceea ce priveste dreptul la un proces echitabil.

Sustine recurenta ca actele declarate false de catre instanta penala, respectiv procesele-verbale, hotararile AGA si deciziile CA ale SC A. SA, nu au fost falsificate de catre aceasta care nu avea posibilitatea de a verifica daca actele publice – hotararile AGA publicate in M. Of. – sunt false sau nu. Aceste acte declarate false de instanta penala emanau de la societatea parata revizuenta care s-a inscris ca parte vatamata pentru recuperarea prejudiciului produs de reprezentantul sau legal prin aceste fapte penale, cererea sa fiind admisa in parte.

SC A. SA prin cererea precizatoare a cererii de revizuire, recunoaste ca acest contract de asociere nu a fost declarat fals prin hotararea penala si solicita instantei de revizuire sa constate ca acest inscris se circumscrie notiunii de inscris fals prevazuta de art. 322 pct. 4 teza a doua C. proc. civ.

Inalta Curte, analizand recursul prin prisma motivelor invocate, constata ca acesta este nefondat pentru considerentele ce succed.

Recurenta a invocat motivul de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. potrivit caruia hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii, aceasta sustinand in esenta ca nu sunt intrunite conditiile art. 322 pct. 4 motiv pentru care decizia instantei de apel este nelegala.

Conform art. 322 pct. 4 C. proc. civ. teza a II-a revizuirea unei hotarari definitive in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere in urmatoarele cazuri „daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii”.

Prin Sentinta penala nr. 2076 din 09 octombrie 2006 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 1 in Dosarul nr. x/299/2005 ramasa definitiva prin Decizia penala nr. 180 din 27 iunie 2014 a Tribunalului Bucuresti, sectia I penala, in Dosarul nr. x/3/2009**, instanta de judecata a constatat caracterul fals si a dispus anularea urmatoarelor inscrisuri:

– art. 18 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC A. SA din 27 iunie 1999 prin care s-a hotarat „Art. 18. Aprobarea contractelor de asociere incheiate in anul 1999 conform notei nr. 2301 din 21 iunie 1999.”, la pct. 20 din Nota nr. 2301 din 21 iunie 1999, fiind mentionat Contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999 incheiat cu SC B. SRL.

– art. 2 din Decizia nr. 11 din 04 mai 1999 a Consiliului de Administratie al SC A. SA prin care s-a decis „Art. 2. Incheierea contractelor de asociere in participatiune cu urmatoarele societati SC B. SRL pentru C. situat in Costinesti pe termen de 5 ani si cu investitii de 1.000.000 dolari SUA”;

– Contractul de asociere in participatiune nr. 248 din 14 mai 1999;

Dupa cum reiese din cuprinsul sentintei civile, a carei revizuire se cere toate aceste inscrisuri au fost determinante in solutionarea si admiterea de catre instanta a actiunii promovate de catre SC B. SRL.

S-a retinut ca procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC A. SA precum si hotararile acestor organisme de conducere, care au stat la baza incheierii unor contracte de asociere in participatiune, printre care si contractul nr. 248 din 14 mai 1999, au fost falsificate, astfel ca instanta penala a anulat atat actele juridice sus-mentionate, cat si contractele de asociere in participatiune incheiate in baza acestora.

Contractul de asociere in participatiune din 14 mai 1999 a fost determinant in darea hotararii atacate, intrucat obligatia legala de a incheia contractul de vanzare-cumparare se fundamenta tocmai pe existenta acestuia.

Existenta unui contract de asociere in participatiune era o conditie esentiala pentru ca SC B. SRL sa beneficieze de dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/1999, temeiul de drept al actiunii formulate de catre aceasta, solutionata prin sentinta civila ce face obiectul prezentei revizuiri.

Prin urmare, daca, la momentul solutionarii cauzei, instanta de fond care a pronuntat sentinta civila ar fi cunoscut caracterul fals al inscrisurilor sus-mentionate si faptul ca acestea nu corespund realitatii, ar fi constatat faptul ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/1999, iar solutia evidenta ar fi fost aceea de respingere a actiunii prin care SC B. SRL a solicitat obligarea SC A. SA la vanzarea activului C. situat in statiunea Costinesti.

Asadar, contrar sustinerilor recurentei, prin sentinta penala mentionata anterior au fost anulate inscrisuri determinante care au stat la baza sentintei a carei revizuire s-a solicitat prin prezenta actiune.

Art. 322 pct. 4 C. proc. civ. in general, deci si prin teza referitoare la darea unei hotarari in baza unui inscris fals, are rolul de a proteja adevarul judiciar de „erori” datorate activitatii infractionale.

Forta probanta a mijloacelor de proba functioneaza in sensul aflarii adevarului doar daca probele sunt reale. De aceea denaturarea voita a probelor prin fapte prevazute de legea penala a fost prevazuta ca motiv de revizuire. Insa, daca referitor la martor, expert sau chiar de judecator art. 322 pct. 4 foloseste expresia „infractiune privitoare la pricina”, pentru inscrisuri textul de lege foloseste expresia „declarat fals”.

Cum legea nu acorda ab initio valoare probatorie diferita mijloacelor de proba nu se poate conchide ca se impune ca anumite probe sa fie protejate mai strict decat altele. Prin urmare cele doua exprimari aratate mai sus folosite de art. 322 pct. 4 nu releva o diferenta de conceptie, ci doar diferentele concrete dintre infractiunile referitoare la depozitiile martorilor si expertilor si cele referitoare la inscrisuri. In general insa infractiunile referitoare la denaturarea inscrisurilor sunt considerate infractiuni de fals. Pe aceasta linie de idei intr-adevar inscrisul care nu corespunde realitatii (cuprinzand aspecte nereale) este cel vizat in primul rand de art. 322 pct. 4, insa litera textului de lege nu rezolva expres si problema inscrisurilor subsecvente celui fals.

Or in cauza de fata de fapt aceasta problema este pusa. Contractul de asociere in participatiune in discutie este subsecvent unui act (inscris) declarat fals, anume actului de aprobare obligatorie a incheierii contractului de asociere in participatiune. Tocmai din cauza acestei relatii de subsecventa contractul a fost anulat de catre instanta penala si tocmai din cauza acestei relatii se poate afirma ca el reprezinta un produs al infractiunii de fals retinute de instanta de judecata in dosarul penal.

Actele subsecvente falsului nu sunt excluse de plano de la aplicarea art. 322 pct. 4 C. proc. civ. pentru ca altfel este vadit ca doar lipsa de imaginatie a falsificatorilor ar fi singurul obstacol in obtinerea unei hotarari favorabile. Adica ar fi suficient sa se creeze un lant de inscrisuri plecand de la un inscris fals pentru a castiga un proces, iar descoperirea ulterioara nu ar conta pentru ca ar fi blocata aplicabilitatea art. 322 pct. 4, ceea ce este frapant in contra ratiunii pentru care exista un astfel de motiv de revizuire, dar si celei pentru care nulitatea afecteaza ca principiu si actele subsecvente celui nul.

Un inscris anulat nu echivaleaza cu un inscris fals, dar aceasta nu inseamna ca cele doua notiuni se exclud. De fapt falsul este un motiv de nulitate, dar nulitatea poate avea si alte motive straine de fals, motive pentru care nu poate fi aplicabil art. 322 pct. 4 C. proc. civ. Motivul de nulitate constand in nulitatea actelor subsecvente pentru nulitatea actului primar are aceeasi natura cu motivul de nulitate a actului primar pentru ca nu reprezinta de fapt decat insusi modul in care se produc efectele nulitatii actului primar. De aceea anularea unor inscrisuri datorita subsecventei fata de un inscris fals intra in campul de aplicare al art. 322 pct. 4 C. proc. civ.

Avand la baza aceste considerente, sustinerile recurentei ca in fapt, prin hotararea penala Contractul de asociere in participatiune nr. 248/1999 nu a fost declarat fals ci a fost anulat, cele doua notiuni juridice de fals si nulitate, fiind total diferite, sunt nefondate, instanta de apel neextinzand cazurile de revizuire prevazute de art. 322 C. proc. civ., cum in mod gresit sustine recurenta.

Sunt de asemenea nefondate criticile referitoare la faptul ca prin efectele deciziei penale nu ar fi fost afectata valabilitatea contractului de asociere in participatiune deoarece acesta a fost anulat pentru ca a fost incheiat cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a SC A. SA situatie care nu se inscrie in cadrul interpretarii extensive a art. 322 pct. 4 teza a doua C. proc. civ.

Contrar sustinerilor recurentei, decizia penala are efecte depline asupra raporturilor juridice dintre parti respectiv a actelor incheiate prin vicierea vointei societare, independent de faptul ca acestea au fost incheiate cu multi ani in urma si ca in acest timp s-au aflat in circuitul juridic si chiar in conditiile in care nu s-ar putea retine culpa recurentei in vreuna dintre modalitatile sale, deoarece decizia penala, ca instrument de realizare a scopului legii penale, are puterea de a restabili legalitatea asupra raporturilor juridice de drept privat incalcate prin savarsirea infractiunilor, chiar daca in cauza recurenta nu a fost gasita vinovata de vreo infractiune.

Avand in vedere aceste considerente, Inalta Curte, in temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

Totodata, retinand culpa procesuala, Inalta Curte, in temeiul art. 274 C. proc. civ. va obliga recurenta SC B. SRL sa plateasca intimatei SC A. SA suma de 7787,24 lei cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de recurenta SC B. SRL impotriva Deciziei civile nr. 663 din 13 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a V-a civila, ca nefondat.

Obliga recurenta SC B. SRL sa plateasca intimatei SC A. SA suma de 7787,24 lei cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 14 decembrie 2016.

Procesat de GGC – CT