Mostenirea legala. Principiile devolutiunii legale a mostenirii

avocat succesiune si mostenire

Moștenirea legală este acea formă de succesiune care se aplică atunci când o persoană a încetat din viață, însă nu a lăsat un testament, sau testamentul pe care l-a lăsat nu include toate bunurile sale.

Mostenirea legala ca modalitate de impartite este reglementata de articolele 963 si 964 din Codul Civil care  lamuresc cine sunt mostenitorii legali (sotul/sotia, descendentii, ascendentii, colateralii), in ce ordine vin la succesiune aceste clase de succesori si care sunt principiile generale ale devolutiounii legale a mostenirii.

vezi si succesiune, mostenire (avocatalinpaidiu.ro) 

mosteniri, succesiuni Archives – AVOCAT PAIDIU ALIN (avocatalinpaidiu.ro)

Art. 963: Mostenitorii legali

(1)Mostenirea se cuvine, in ordinea si dupa regulile stabilite in prezentul titlu, sotului supravietuitor si rudelor defunctului, si anume descendentilor, ascendentilor si colateralilor acestuia, dupa caz.

(2)Descendentii si ascendentii au vocatie la mostenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai pana la gradul al patrulea inclusiv.

(3)In lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, orasului sau, dupa caz, municipiului in a carui raza teritoriala se aflau bunurile la data deschiderii mostenirii.

Art. 964: Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii

(1)Rudele defunctului vin la moştenire în următoarea ordine:

a)clasa întâi: descendenţii;

b)clasa a doua: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi;

c)clasa a treia: ascendenţii ordinari;

d)clasa a patra: colateralii ordinari.

(2)Dacă în urma dezmoştenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot culege întreaga moştenire, atunci partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă care îndeplinesc condiţiile pentru a moşteni.

(3)Înăuntrul fiecărei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul înlătură de la moştenire rudele de grad mai îndepărtat, cu excepţia cazurilor pentru care legea dispune altfel.

(4)Între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad, moştenirea se împarte în mod egal, dacă legea nu prevede altfel.