Malpraxis.Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde individual potrivit legii, pentru prejudicii aduse pacientilor.

Malpraxis.Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde individual potrivit legii, pentru prejudicii aduse pacientilor.

R O M A N I A
TRIBUNALUL SATU MARE
SECTIA I CIVILA
DECIZIA CIVILA Nr. 36/R
Sedinta publicade la 23 Februarie 2015
Completul compus din:
Pe rol se afla judecarea recursurilor civile declarate de recurentul-reclamant X, cu domiciliul procedural ales in … si de catre recurenta-chematain garantie Y (institutie bancara), cu sediul procesual ales in …, impotriva Sentintei civile nr. 3572/25.09.2014 pronuntatade Judecatoria Satu Mare in dosar nr. …/296/2012, in contradictoriu cu intimatii-parati CMI DR Z, Z, cu sediul in …, avand ca obiect pretentii.
Se constata ca judecarea cauzei a avut loc la 9 februarie 2015, cand concluziile partilor prezente au fost consemnate prin incheierea din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta decizie, amanandu-se pronuntarea la 16.02.2015, iar apoi la data de azi.
INSTANTA
deliberand asupra recursurilor, constata urmatoarele:
Prin Sentinta civilanr. 3572/25.09.2014 pronuntatade Judecatoria Satu Mare in dosar nr. unic de mai sus, a fost admisaexceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratul Z, au fost respinse exceptiile invocate de Y, prin avocat si a fost admisain parte actiunea formulatade reclamantul X, impotriva paratului CMI DR Z si, in consecinta:
Paratul a fost obligat sa-i plateasca reclamantului suma de 2226,31 lei cu titlu de daune materiale si suma de 2000 lei cu titlu de daune morale.
Chemata in garantie Y prin reprezentantii sai legali a fost obligatasa-i plateascaparatului CMI DR Z suma de 4226,31 lei cu titlu de despagubiri civile.
Cheltuielile de judecataau fost compensate.
Pentru a pronunta aceastasentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:
La data de 02 februarie 2011, reclamantul s-a prezentat la cabinetul paratului pentru o extractie dentarasi apoi ulterior, deoarece locul extractiei nu se vindeca, incepuse sase infecteze si starea generalade sanatate a acestuia se deteriora accelerat, s-a prezentat din nou in data de 7 si apoi in 28 a aceleiasi luni la acelasi cabinet acuzand dureri. Vazand aceastasituatie paratul personal l-a insotit pe reclamant la doctor C.O., unde i s-a efectuat in acea zi o interventie chirurgicalade curatare si coasere.
In acest sens reclamantul a formulat impotriva paratului o sesizare medicalala Colegiul Medicilor Dentisti din … care prin Decizia nr. … din 04.11.2011 a constatat culpa medicalaa paratului si i-a aplicat acestuia sanctiunea mustrarii.
Reclamantul a invocat cadin cauza acestui incident a fost nevoit sasuporte cheltuieli in vederea recuperarii sanatatii sale in cuantum de 4500 lei reprezentand contravaloarea spitalizarii si transporturilor pentru alte tratamente in Ungaria si canu s-a putut alimenta corespunzator, fiindu-i afectatacapacitatea de munca, astfel casolicitasuma de 45.000 lei cu titlu de prejudiciu moral.
La dosarul cauzei reclamantul a atasat acte medicale si tratamente efectuate in Ungaria la Debrecen (filele 8-10 si 106-127 dosar fond), precum si dovada cheltuielilor efectuate si traduse in limba romana.
Paratul proprietar al cabinetului individual dr. Z a formulat cerere de chemare in garantie a Y invocand faptul ca, dacava fi admisaactiunea safie obligatachemata in garantie saachite despagubiri, deoarece detine o politade asigurare de malpraxis panala concurenta sumei de 37000 euro, politaatasatala fila 26 din dosar fond.
Paratul Z prin intampinarea a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca persoanafizica, raspunderea civilapentru malpraxis in masura in care acesta ar putea fi dovedit de catre reclamant poate fi invocatade catre acesta doar in raport cu CMI dr. Z.
Din raspunsul la interogatoriul paratului Z (fila 74), instanta de fond a retinut caacesta recunoaste caa efectuat reclamantului o extractie dentara, iar proba cu perforarea sinusului o apreciazaca fiind negativasi caoperatia de coasere a sinusului nu era in competenta sa profesionalasi carecunoaste capacientul s-a prezentat la el in data de 07.02.2011 si apoi la un interval de 3 saptamani cand simptomatologia era cu totul alta. Recunoaste caa fost sanctionat cu mustrare de comisia de disciplinain urma sesizarii formulate de catre reclamant, decizie pe care nu a contestat-o si caa indrumat pacientul spre organele competente pentru o patologie medicalacare nu depindea de atributiile sale.
In interogatoriul luat reclamantului cu aceeasi ocazie, acesta a aratat cai s-a efectuat o extractie a unui dinte la cabinetul medical al paratului si cain prealabil se efectuase un film radiologic, dupacare medicul a umplut locul extractiei cu gelaspon iodoformat, i-a dat anumite indicatii cu privire la tratamentul ce urma sa-l respecte dupacare s-a prezentat la control in data de 07.02.2011, linistind-ul catotul se vindecasi saia medicamentele prescrise. Reclamantul nu a recunoscut camedicul i-ar fi prescris saia antibiotice si antiinflamatoare si sarevinapeste o saptamanasi nici cas-a prezentat la control dupatrei saptamani. A mai aratat caimpreunacu paratul s-a prezentat la chirurgul maxilo-facial dr. C.O. in data de 27.02.2013 si intrucat acesta pleca in concediau l-a indrumat satinalegatura cu doctorul curant si cu dr. specialist ORL … A mai aratat caulterior, in luna martie, a apelat la tratamente in Debrecen unde in luna mai si august a efectuat o interventie de curatire a sinusurilor.
In cauzaa fost audiatamartora B.A. propusade catre parat, in sedinta publicadin 13.09.2014 si care a aratat caa lucrat in calitate de asistentamedicalaa paratului si isi aminteste careclamantului i s-a efectuat o extractie dentaradupacare locul a fost umplut cu gelaspon iodoformat, d-nul doctor i-a dat anumite indicatii cu privire la tratamentul ce urma sa-l respecte cu antibiotice si antiinflamatoare, interzicerea suflatului nasului timp de trei saptamani dupacare l-a chemat la control. Nu isi aminteste cand s-a prezentat ulterior reclamantul, aproximativ in data de 28.02.2011, constandu-se o altasimptomatologie, sens in care l-a insotit pe reclamant la dr. maxilo-facial C.O.
Martora L.O. propusade catre reclamant, a aratat careclamantului i se efectuase o extractie la cabinetul medical al paratului, care dupaextractie i-a prescris antibiotice si antiinflamatoare, dupacare l-a a chemat la control la un interval de 5 zile si intrucat acuza dureri l-a insotit pe reclamant la cabinetul doctorului maxilo facial care a constatat o gauraa sinusului. Acest a efectuat o cusaturadupacare l-a internat in spital timp de trei zile pentru a-l tine sub tratament si observatie. Ulterior, reclamantul a apelat la tratament si in Ungaria unde i s-au efectuat si alte interventii si tratamente care se ridicala suma de 300000 ft .
Cu privire la tratamentul efectuat de doctorul maxilo-facial s-au atasat in probatiune copia actelor de internare a reclamantului (filele 161-172 dosar fond) la sectia chirurgie generala, compartimentul BMF in data de 02.03.2013 .
In cauzas-a dispus si efectuarea unei expertize medico legale la LML …(filele 193-199 dosar fond) din care prima instanta a retinut cape fondul unui proces cronic granulomatos aderent la mucoasa sinusalain momentul extractiei pot saexiste deschideri ale sinusului maxilar care pot trece neobservate la manevra valsalva si cala cate va zile dupaextractie a unui dinte masiv, simptomele postextractionale pot consta in durere, inflamatia si durerea fiind putin probabile, insapot exista in cazul unei alveolite postextractionale si caresponsabilitatea complicatiilor ulterioare constatate in cazul in spetadecurge din deschiderea sinusala, urmare careia au survenit complicatiile si cadeschiderea sinusalaeste un accident destul de frecvent postextractional, iar dacaeste recunoscutasi inchisaimediat aceasta se vindecain circa 12-14 zile, retinand culpa medicului curant si conform Deciziei nr. …/4 nov 2011 a Colegiului Medicilor care a intarziat pre mult cu trimiterea pacientului la un medic specialist chirurg maxilo facial.
Instanta de fond a retinut cain mod legal paratul Z a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a lui ca persoanafizica, intrucat a actionat in calitate de medic curant al cabinetului medical CMI dr. Z, sens in care a admis aceastaexceptia ca fondata.
Pe de altaparte, instanta de fond a retinut caparatul identificat mai sus, detinea o politavalabila(de malpraxias) la data producerii riscului asigurat si in a carui reglementare la art. 642 al titlului XV din Legea nr. 95/2006 se prevede raspunderea persoanei pentru actiunile comise din culpa. S-a apreciat cain mod legal acesta a chemat in garantie societatea de asigurare unde detinea polita, sens in care in baza art. 60 C.proc.civ. a admis ca intemeiatacererea de chemare in garantie .
Instanta de fond a respins exceptia prematuritatii promovarii actiunii invocate de catre chemata in garantie ca nefondata.
Fatade probatoriul administrat in cauza, avand in vedere actele medicale anexate, interogatoriile partilor, depozitiile martorilor audiati, precum si expertiza medicalaefectuatain cauza- care retine o culpain sarcina paratului CMI dr. Z ca urmare a complicatiilor survenite datoritaextractiei unui dinte reclamantului, cu deschidere sinusalasi care au creat reclamantului dureri si suferinte -, raportat la art. 998 si art. 999 Cod civil – incidente la data promovarii actiunii care prevad caorice faptaa omului care cauzeazaaltuia un prejudiciau, obligape acela din a carui gresealas-a ocazionat sa-l repare si caomul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si acela cea cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa -, instanta de fond a admis ca intemeiatain parte actiunea reclamantului conform dispozitivului Sentintei civile nr. 3572/2014.
Impotriva acestei sentinte au formulat recurs, atat reclamantul, cat si chemata in garantie.
I. Prin recursul sau, reclamantul X, prin avocat, solicitaadmiterea caii de atac promovate si modificarea in parte a sentintei atacate, in sensul respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratul Z si admiterii actiunii astfel cum a fost ea formulata, cu obligarea paratilor, alaturi de asigurator la plata sumei de 4.500 lei reprezentand prejudiciu material si 45.000 lei reprezentand prejudiciul moral suferit. De asemenea, solicitaobligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare, se sustine ca, asa cum a aratat in actiunea introductivasi a demonstrat in fata primei instante, recurentul reclamant a fost pacient al paratilor. La data de 02.02.2011 i s-a extras o masea conform prescriptiei si investigatiilor facute de catre intimatul doctor Z. Ulterior extractiei s-a efectuat o verificare prin care s-a constatat caa fost gaurit un sinus, dar in ciuda faptului cain astfel de situatii se impune o operatie de coasere a ranii, intimatul a eliberat o simplaretetacu antibiotice si analgezice.
La data de 07.02.2011 si apoi la 28.02.2011 recurentul reclamant s-a prezentat la cabinetul intimatului parat, deoarece locul extractiei nu se vindeca, incepuse sase infecteze si starea generalade sanatate a acestuia se deteriora accelerat. Vazand aceastasituatie, intimatul parat personal l-a insotit pe recurent la doctor C.O., care a fost mintit caextractia s-a facut in acea zi, acesta efectuand o interventie chirurgicalade curatare si coasere.
Deoarece starea de sanatate a recurentului reclamant continua sase agraveze, iar doctor C.O. se afla plecat in concediu, acesta a fost internat de urgentala o clinicadin Debrecen unde a fost tratat corespunzator. Abia in luna august 2011 situatia recurentului s-a stabilizat, a inceput sase simtamai bine, a inceput sase poataalimenta corespunzator, treptat durerile incetand.
Initial a incercat solutionarea conflictului pe cale amiabila, insaintimatul parat a refuzat orice comunicare, reclamantul recurent inregistrand sub nr. …/12.05.2011 o plangere la Colegiul Medicilor Dentisti din …, care a constatat culpa medicalaa intimatului parat si i-a aplicat acestuia sanctiunea mustrarii, insain ceea ce priveste aspectele financiare nu s-a luat nici o decizie.
Recurentul reclamant precizeazacaa suportat cheltuieli in vederea recuperarii starii de sanatate initiale in cuantum de 4.500 lei, reprezentand contravaloarea interventiilor chirurgicale, spitalizarii si transporturilor in Ungaria. In cele 7 luni cat au fost necesare pentru recuperarea starii de sanatate avutaanterior interventiei efectuate de catre parat, recurentul a suportat permanent dureri, nu a putut sase alimenteze corespunzator fiindu-i astfel afectatacapacitatea de munca, insasi viata de zi cu zi. Apreciazacasuma 45.000 lei solicitatacu titlu de prejudiciu moral este una rezonabila, raportat la cele aratate mai sus.
In ceea ce priveste calitatea procesualapasivaa dr. Z, recurentul reclamant apreciazacaaceasta exista, Z – in calitate de medic, fiind cel care a efectuat interventia medicalaasupra recurentului, fiind astfel direct responsabil de prejudiciul produs.
In ceea ce priveste cuantumul daunelor materiale, recurentul reclamant apreciazacaacesta a fost redus in mod nejustificat de catre prima instanta, sustinand caa demonstrat atat cu acte, cat si cu martorii audiati cuantumul real al acestor cheltuieli.
In ceea ce priveste cuantumul daunelor morale, recurentul reclamant apreciazacasuma dispusaa fi achitatade catre instantapoate fi mai in cel mai bun caz jignitoare; a aratat primei instante casuferintele au fost intense si indelungate; vreme de 7 luni, in loc sabeneficieze de o viatanormala, a fost „abonat” al clinicii din Debrecen, unde a fost supus la douainterventii chirurgicale, tratamentul postoperator derulandu-se pe durata mai multor luni.
Consideracaodataconstatataculpa indubitabilaa medicului Z, instanta de fond trebuia doar sacuantifice prejudiciul moral suferit prin crearea starii de pericol si de suferintala adresa recurentului.
Avand in vedere cainstanta de fond a admis, chiar si in parte, actiunea sa, reclamantul apreciazacaeste injustacompensarea cheltuielilor de judecataraportat la faptul cainclusiv expertiza efectuatain cauzaa confirmat existenta culpei medicale.
In drept, invocaart. 299 si urm. C.proc.civ., art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil.
II. Prin recursul formulat (filele 6-13 de la dosar), chemata in garantie Y, prin avocat, solicitaadmiterea caii de atac promovate, modificarea sentintei recurate, iar pe fond respingerea actiunii formulatade intimatul reclamant X si pe cale de consecintaa cererii de chemare in garantie, ca fiind nefondata, cu cheltuieli de judecata, pentru urmatoarele motive:
Recurenta invedereazafaptul caintimatul reclamant a sesizat instanta cu o actiune in pretentii, constand in plata sumei de 4.500 lei prejudiciul material si suma de 45.000 lei reprezentand prejudiciul moral, ca urmare a unei culpe medicale a intimatilor parati Z si CMI doctor Z, in motivarea actiunii, invocandu-se faptul ca, prin Decizia nr. …/04.11.2011, Colegiul Medicilor Dentisti din … a constatat culpa medicalaa intimatului parat Z si i-a aplicat acestuia sanctiunea mustrarii.
Se mentioneazacaintimatul paratul CMI dr. Z a detinut polita privind asigurarea malpraxis medical avand nr. …, emisade societatea recurenta, cu valabilitate intre 08.05.2010 si 07.05.2011.
In baza calitatii sale de asigurator, legiuitorul a acordat societatii recurente unele drepturi in legaturacu actele emise de organele medicale competente a analiza activitatea asiguratului sau dr. Z.
Astfel, prin Capitolul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, este prevazuta„Procedura de stabilire a cazurilor de raspundere civilaprofesionalapentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale”.
La art. 672 din actul normativ invocat, este statuat: „Comisia stabileste, prin decizie, dacain cauzaa fost sau nu o situatie de malpraxis. Decizia se comunicatuturor persoanelor implicate, inclusiv asiguratorului, in termen de 5 zile calendaristice”.
Aceste obligatii ale Comisiei de Monitorizare si CompetentaProfesionalapentru cazurile de malpraxis sunt reiterate si prin Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competentaprofesionalapentru cazurile de malpraxis (Aprobat prin Ordinul nr. 1343/2006 emis de Ministerul Sanatatii).
Ori, in speta dedusajudecatii, recurenta chematain garantie sustine caaceastaproceduranu a fost respectatafatade asigurator – respectiv Y – decizia invocatanefiindu-i comunicata. Prin aceasta desconsiderare a prevederilor legale apreciazacai-a fost adusao atingere drepturilor sale procesuale, prin faptul cai s-a negat dreptul de a formula aparari, la cercetarea efectuatasub auspiciul acestei Comisii.
Fatade acestei imprejurari, cu ocazia solutionarii in fond a cauzei chemata in garantie a invocat pe cale de exceptie nulitatea absolutaa Deciziei nr. …/2011, instanta de fond omitand sase pronunte asupra acestei exceptii.
Raportat la intregul probatoriu ce a fost administrat in cauza, recurenta chematain garantie consideracainstanta de fond a comis o gravaeroare de judecataapreciind ca fiind intrunite in sarcina intimatului parat Z elementele raspunderii civile delictuale.
Malpraxisul este definit de art. 642 al titlului XV al Legii nr. 95/2006 ca fiind: „eroarea profesionalasavarsitain exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civicaa personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitar si farmaceutice”. Ori, in cazul dedus judecatii, recurenta consideracanu existanici una din formele de culpamedicalacare sa-l indreptateascape intimatul reclamant la obtinerea de despagubiri.
Recurenta solicitaa se observa faptul capotrivit pozitiei procesuale aratatade intimatul parat CMI dr. Z, in data de 02.02.2011, intimatul reclamantul X s-a prezentat la cabinetul medical cu o masea fracturata, ce fusese tratatatot de cabinet cu cateva luni in urma, dar pacientul nu se mai prezentase pentru finalizarea tratamentului. La examenul radiologie, s-a constatat pe langafractura coronarasi un proces cronic periapical aflat in contact intim cu membrana sinusala. De comun acord cu pacientul s-a luat masura extractiei dintelui. Dupaextractia dintelui, zona a fost curatatade resturi de membranachistica, medicul fiind foarte atent sanu lezeze membrana sinusala, de altfel, manevra Valsalva a fost negativa, contrar celor afirmate de reclamant, care dat fiind starea de fricain care se afla cu greu mai putea fi atent la manevrele pe care le efectua medicul. De altfel, deschiderea sinusala, este un accident relativ destul de frecvent postextractional, astfel cum s-a concluzionat prin raportul de expertizamedico-legalaintocmit in cauza(pct. 11 din concluzii) neputand fi vorba de o eroarea profesionalasavarsitain exercitarea actului medical.
In speta de fata, dupaextractia dintelui, membrana sinusalanu era rupta, manevra Valsava a fost negativa, dar preventiv medicul a umplut locul extractiei cu gelaspon iodoformat, a afrontat marginile plagii si a aplicat un tratament compresiv, dandu-i pacientului o reteta cu antibiotice si antiinflamatoare, precum si o listade sfaturi cu privire la ingrijirea locului de extractie: igienabucalariguroasa, interzicerea de suflare a nasului timp de trei saptamani, evitarea eforturilor fizice, administrarea de antibiotice conform retetei si antiinflamatoare la nevoie.
In data de 07.02.2011, intimatul reclamant s-a prezentat la cabinet, acuzand dureri la locul extractiei. In urma examenului local, s-a constatat caalveola fusese golitade continut, probabil in urma explorarilor locale intempestive efectuate de pacient. In lipsa altor semne obiective, data fiind si dificultatea extractiei lipsa de cooperare a pacientului, medicul a suspectat o alveolita. Aceasta este o afectiune inflamatorie autolimitantaa alveole care apare de obicei cand alveola este golitade cheagul de sange protector ce se formeazain urma sangerarii locale. Drept urmare s-a recomandat intimatului reclamant sacontinue cu antibioticele cu antiinflamatoarele de pe reteta, fiind chemat pentru control o saptamanamai tarziu. Acest tratament era cel indicat intr-o astfel de situatie, astfel cum se confirmasi la ad. 7 din concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza.
Intimatul reclamant nu s-a prezentat la control decat trei saptamani mai tarziu, in 28.02.2011, alarmat de prezenta unei formatiuni aberante in alveola. La examenul local s-a constatat prezenta unei sinuzite cronice a unui polip sinusal. In aceste conditii, intimatul reclamantul a fost indrumat spre serviciul de chirurgie maxilo facial, acesta fiind recalcitrant, a insistat sameargala dr. S.F.
Intimatul parat Z i-a explicat caafectiunea de care el suferea nu putea fi tratatadecat de un chirurg maxilo-facial, singurul din … cu acest nivel de competentafiind dr. C.O. Deoarece intimatul reclamant insista safacacontrar indicatilor recomandate, intimatul parat Z a luat decizia de a-l insoti personal la dr. C.O.
In momentul in care acestia au ajuns la dr. C.O., s-a efectuat un examen loco-regional al intimatului reclamantul. Dr. C. a preluat pacientul, a efectuat o curatare locala, urmatade spalaturi si sutura.
Reintorsi la cabinet, intimatului reclamant i-a fost eliberatao altaretetade medicamente, acesta fiind rugat sa-l informeze pe intimatul parat cu privire la evolutia sa, in conditiile in care acesta era preluat de catre dr. C.O. la Spitalul Judetean …, sectia Chirurgie Oro-Maxilo- Faciala.
Acest lucru bineinteles canu s-a petrecut, intimatul reclamant actionand din nou dupapropriile sale reguli.
Cu privire la constatarea Colegiului Medicilor Dentisti …, de intarziere a trimiterii pacientului intr-un serviciu specializat, este de retinut faptul caintimatul parat a facut acest lucru cu prima ocazie ce a avut-o fiind imposibil mai devreme acest lucru datoritalipsei de cooperare a intimatului reclamantului. Pe de alta parte, recurenta chematain garantie aratacaintimatul reclamant a ajuns in serviciul OMF din Debrecen in 20.08.2011. Din martie panain august e o perioadasuficient de mare ca pacientul sase fi putut adresa gratuit oricarui serviciu OMF din Romania.
Astfel, in cauza dedusajudecatii Y a fost introdusain calitate in chemat in garantie-asigurator in baza politei de asigurare de raspundere civilaprofesionalaa medicilor si personalului asigurat malpraxis nr. … in vederea acordarii de despagubiri pentru prejudiciile produse de asigurat din culpa, pacientilor in timpul si in legaturacu exercitarea activitatii profesionale.
Potrivit definitiei cuprinse in art. 642 alin. f1 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, malpraxisul este eroarea profesionalasavarsitain exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului si implicaraspunderea civilaa personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice, si pe cale de consecinta, in masura in care pentru evenimentul generator de prejudicii.
In prezenta cauza, dacas-a apreciat – in mod gresit considerarecurenta-, capoate fi antrenataraspunderea civilaa intimatului paratului Cabinet Medical Individual Z, antrenare si raspunderea chematului in garantie in calitate de asigurator se putea face numai in limitele si conditiile politelor de asigurare Malpraxis mentionate.
In sustinerea caracterului eminamente contractual al raspunderii asiguratorului, care nu poate fi altfel decat circumscrisacelor convenite prin clauzele (conditiile) contractului de asigurare, sunt si prevederile din dreptul comun in materia asigurarilor de raspundere civila, respectiv art. 42 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 unde se arata: „Drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei. Asiguratorul poate fi chemat in judecatade persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.”
Din cuprinsul textului de lege mai sus enuntat se desprind doualinii directoare in fixarea pozitiei Y in acest proces si a modului in care trebuie apreciatasi evaluataobligatia de despagubire in sarcina sa, astfel:
Raspunderea societatii chemate in garantie in calitate de asigurator este o raspundere contractualaangajatain baza contractului de asigurare incheiat cu asiguratul si nu o formaa raspunderii civile delictuale.
Conform art. 663 din Legea nr. 95/2006 „Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat”. Aceastanormajuridicanu instituie un raport obligational direct intre tertul prejudiciat si asigurator ci, este o dispozitie de favoare in beneficiul tertului prejudiciat pentru a se evita o eventualainsolvabilitate a debitorului sau a autorului prejudiciului.
In privinta daunelor materiale, solicitate de intimatul reclamant recurenta sustine ca- pentru justa stabilire a despagubirilor materiale de catre instanta- nu este suficientasimpla enumerare a cheltuielilor efectuate de reclamant (aproximate global de acestea), fiind necesaradovedirea prejudiciului suferit.
Potrivit capitolului 1 art. 1 lit. e) din Conditiile de Asigurare prin cuantumul prejudiciului se intelege contravaloarea costurilor si cheltuielilor in sarcina asiguratului, rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.
Recurenta solicitaca la acordarea daunelor materiale sase aibain vedere caacestea se pot acorda de asigurator numai in conformitate cu clauzele contractelor de asigurare malpraxis si constau doar in contravaloarea costurilor si a cheltuielilor generate de eveniment si trebuie dovedite cu inscrisuri.
In temeiul politei de asigurare Malpraxis nr. …suportarea de catre asiguratorul de malpraxis Y a daunelor morale a fost exclusa.
Astfel, potrivit Capitolul IV. art. 1 lit. q) din Conditiile de asigurare privind asigurarea de raspundere civilaprofesionalaa medicilor si personalului auxiliar: „Asiguratorul nu acordadespagubiri pentru prejudicii rezultand din daune morale”. Pe cale de consecinta, fiind vorba de o excludere, asiguratorul nu acordain baza politelor de asigurare Malpraxis mai sus¬mentionate despagubiri pentru daune morale
Recurenta chematain garantie reitereazafaptul cain cauza dedusajudecatii asiguratorul Y plateste despagubiri nu pe baza delictuala, ci in baza contractului de asigurare de raspundere civilaprofesionalaa medicilor si a personalului asigurat (malpraxis) in conformitate cu termenii si clauzele contractului de asigurare de raspundere civilaprofesionala- inclusiv pretul platit cu titlu de prima(nivelul primei de asigurare platita, a tinut, in mod evident, seama si de faptul caasiguratorul nu suportadaunele morale).
Prin intampinarile formulate (filele 26-27 si 28), atat CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. Z, cat si Z, solicitarespingerea ca nefondat a recursului declarat de reclamantul X, constatandu-se temeinicia si legalitatea hotararii atacate; cu cheltuieli de judecata, pentru urmatoarele motive:
Instanta de fond a retinut existenta unei culpe in sarcina CMI DR. Z ca urmare a complicatiilor survenite datoritarefractiei unui dinte al reclamantului, urmatade o deschidere sinusala, admitand in parte actiunea reclamantului si obligand la repararea prejudiciului ce i-a fost acestuia cauzat.
Prejudiciul material a fost admis in masura in care acesta a fost dovedit cu chitantele depuse la dosar, fiind stabilit la suma de 2.226,31 lei. Dauna moralaa fost stabilitade instantala suma de 2.000 lei.
Desi a sustinut de-a lungul derularii procesului in fata instantei de fond, caacele complicatii medicale survenite in urma extractiei dentare au fost rezultatul neglijentei reclamantului, care nu s-a prezentat la cabinetul medical pentru controale conform instructiunilor ce i s-au dat, intimatul parat nu a inteles sadeclare recurs impotriva hotararii instantei de fond, apreciind cahotararea este intemeiatape probele de la dosar sub aspectul cuantumului despagubirilor acordate reclamantului.
Intimatul parat reitereazasustinerile privitoare la lipsa de cooperare a pacientului care trebuia sase prezinte la cabinetul medical pentru control, la o saptamanadupadata de 07.02.2014, i s-a prescris tratament cu antiinflamatoare si antibiotice pe care trebuia sasi le administreze. Aratacala primul control membrana sinusalanu era afectata. Examenul medical de la acel moment nu impunea o interventie chirurgicala, manevra Valsava fiind negativa. Pacientul s-a prezentat la cabinet la control doar dupa3 saptamani, in data de 28.02.2011, alarmat fiind de prezenta unei formatiuni aberante in alveola. La examenul local s-a constatat prezenta unei sinuzite cronice si a unui polip sinusal. Pacientului i s-a explicat situatia si a fost indrumat spre serviciul de chirurgie maxilo-faciala, intimatul parat sustinand caa actionat strict in conformitate cu protocolul, iar complicatiile ulterioare nu ii pot fi imputate.
Sustinerile recurentului vizand lipsa de vigilentaa intimatului parat nu sunt reale, culpa proprie a pacientului se impune a fi luatain considerare.
Intimatul solicitaa se aprecia capretentiile privind daunele morale ale recurentului sunt disproportionat de mari fatade suferinta fizicape care o acuza.
Recursul reclamantului este fondat.
Prima instanta a respins actiunea in raspundere civila delictuala fata de paratul Z pe calea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, considerand ca, in calitate de medic a lucrat pentru Cabinetul individual Dr. Z, conditiile atragerii raspunderii fiind analizate fata de acesta din urma, astfel dupa cum rezulta din paragraful referitor la analizarea probelor in cuprinsul sentintei.
In temeiul dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea cabinetelor medicale insa, respectiv art.6 alin.2 din OG nr.124/1998 republicata, cu modificarile ulterioare, „Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde individual potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor”
In consecinta, in mod gresit s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a medicului, fata de acesta impunandu-se a se concluziona in baza probelor administrate daca sunt intrunite conditiile raspunderii civile. Judecatoria nu s-a pronuntat asadar pe fond, ci pe exceptie, conducand la trimiterea cauzei spre rejudecare conform art.312 alin.5 C.proc.civ. si reluarea procedurii de la ultima dezbatere in fata judecatoriei, nefiind anulataintreaga procedura.
Pe cale de consecinta, recursul asiguratorului va fi la randul sau admis.
In rejudecare, se va avea in vedere si intinderea obligatiei asiguratorului asupra daunelor morale, raportat la clauzele contractului de asigurare, precum si celelalte critici formulate cu privire la cuantumul daunelor materiale si morale, din perspectiva principiului repararii integrale a prejudiciului suferit.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:
Admite recursurile declarate de recurentul-reclamant X, cu domiciliul procedural ales in … si de catre recurenta-chematain garantie Y, cu sediul procesual ales in …, impotriva Sentintei civile nr.3572/25.09.2014 pronuntatade Judecatoria Satu Mare, in contradictoriu cu intimatii-parati CMI DR. Z si Z, cu sediul in …
Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Z.
Caseazasentinta si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante, conform indrumarului prezentei decizii.
IREVOCABILA.
Pronuntatain sedinta publicadin data de 23 februarie 2014.