Insolventa. Cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu este aplicabila pentru cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990

Insolventa. Cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu este aplicabila pentru cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990

DECIZIE nr. 49 din 14 octombrie 2019 referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Dosar nr. 1.583/1/2019

Eugenia Voicheci             – presedintele Sectiei a II-a civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – presedintele completului

Iulia Manuela Cirnu          – judecator la Sectia a II-a civila

George Bogdan Florescu  – judecator la Sectia a II-a civila

Rodica Zaharia                 – judecator la Sectia a II-a civila

Marioara Isaila                  – judecator la Sectia a II-a civila

Mirela Politeanu               – judecator la Sectia a II-a civila

Rodica Dorin                    – judecator la Sectia a II-a civila

Diana Manole                   – judecator la Sectia a II-a civila

Virginia Florentina Dumineca  – judecator la Sectia a II-a civila

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept competent sa judece sesizarea ce formeaza obiectul Dosarului nr. 1.583/1/2019 este legal constituit, conform dispozitiilor art. 520 alin. (6) din Codul de procedura civila si ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta este prezidata de doamna judecator Eugenia Voicheci, presedintele Sectiei a II-a civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

La sedinta de judecata participa doamna Ileana Peligrad, agistrat-asistent, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat in examinare sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la dezlegarea urmatoarelor probleme de drept:

„Cum se interpreteaza prevederile art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, respectiv daca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.”

Dupa prezentarea referatului cauzei de catre magistratul-asistent, constatand ca nu sunt chestiuni prealabile de discutat sau exceptii de invocat, presedintele completului, doamna judecator Eugenia Voicheci, presedintele Sectiei a II-a civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat dezbaterile inchise, iar completul de judecata a ramas in pronuntare asupra sesizarii privind pronuntarea unei hotarari prealabile.

INALTA CURTE,

deliberand asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizata, a constatat urmatoarele:

 1. Titularul si obiectul sesizarii
 2. Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila a dispus, prin Incheierea din 17 aprilie 2019, pronuntata in Dosarul nr. 41.757/3/2018, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in baza art. 519 din Codul de procedura civila, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la chestiunea de drept mentionata.
 3. Normele de drept intern care formeaza obiectul sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la pronuntarea unei hotarari prealabile
 4. Art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018 (denumita in continuare Legea nr. 85/2014), prevede urmatoarele:

„In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile au urmatoarele semnificatii: (…) 72. valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Cand cererea de deschidere a procedurii de insolventa este introdusa de debitor, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului.”

III. Expunerea succinta a procesului in cadrul caruia s-a invocat chestiunea de drept mentionata

 1. Hotararea primei instante
 2. Prin cererea introductiva inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a civila la 29 noiembrie 2018, debitoarea A, prin lichidator B, a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei in forma simplificata fata de aceasta societate.
 3. In motivare s-a aratat ca prin Rezolutia nr. 126.940 din 10.10.2018 a persoanei desemnate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, pronuntata in Dosarul nr. 5.033/1/2018, s-a admis cererea formulata de creditorul D.G.R.F.P. Bucuresti in temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile (denumita in continuare Legea nr. 31/1990) si s-a dispus inscrierea mentiunii privind numirea in calitate de lichidator a lui B, societatea A inregistrand creante catre creditorii bugetari in cuantum total de 664.816 lei.
 4. Lichidatorul a sustinut ca nu poate continua procedura de lichidare potrivit Legii nr. 359/2004, deoarece nu se pot stinge debitele fata de institutiile statului, in vederea obtinerii de certificate fiscale fara datorii, necesar a fi depuse la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea publicarii, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 38 alin. (2) lit. c), raportat la art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014. Mai mult, lichidatorul a intocmit raportul prevazut de art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.
 5. Prin Sentinta civila nr. 291 din 22.01.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a civila in Dosarul nr. 41.757/3/2018, a fost respinsa cererea formulata de debitoarea A, prin lichidator, ca neintemeiata.
 6. Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatorul-sindic a avut in vedere ca, potrivit art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, cand cererea de deschidere a procedurii insolventei este introdusa de debitor, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului.
 7. Analizand probatoriul administrat in cauza, judecatorul-sindic a constatat ca, odata cu cererea introductiva, la 29 noiembrie 2018 debitoarea a depus actele si declaratiile prevazute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 si ca asupra averii debitoarei sunt inregistrate mai multe creante exigibile care, potrivit actelor depuse, nu pot fi acoperite cu lichiditati aflate la dispozitia societatii.
 8. Cu toate acestea, nu s-a facut dovada ca este indeplinita conditia prevazuta de art. 5 alin. (1) pct. 72 din lege in ceea ce priveste existenta unor datorii bugetare care trebuie sa fie mai mici de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului.
 9. Calea de atac exercitata impotriva hotararii judecatorului-sindic
 10. Impotriva Sentintei civile nr. 291 din 22.01.2019 a formulat apel debitoarea A, prin lichidator B, solicitand anularea sentintei si trimiterea cauzei catre Tribunalul Bucuresti in vederea deschiderii procedurii simplificate de faliment impotriva societatii A.
 11. In motivarea cererii de apel s-a sustinut, in ceea ce priveste interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, ca acestea se aplica societatilor aflate in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990 doar in ceea ce priveste valoarea-prag de 40.000 lei, nu si cu privire la ultima teza a articolului mentionat.
 12. S-a mai aratat ca prevederile art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, referitoare la existenta unor datorii bugetare care trebuie sa fie mai mici de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului se aplica debitorilor (societatilor ce desfasoara activitate, in functiune) care solicita deschiderea procedurii de insolventa si cunosc componenta pasivului societatii, iar nu in cazul cand cererea de deschidere a procedurii de faliment in forma simplificata este introdusa de debitor, prin lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990. Lichidatorul nu poate cunoaste cuantumul datoriilor totale ale unei societati in situatia in care acestuia nu i-a fost predata contabilitatea societatii.
 13. Motivele retinute de instanta de trimitere care sustin admisibilitatea sesizarii
 14. Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila a constatat admisibilitatea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, in conformitate cu prevederile art. 519 alin. (1) din Codul de procedura civila, motivat de faptul ca:
 15. a) de lamurirea modului de interpretare/aplicare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, depinde solutionarea pe fond a cauzei, intrucat trebuie stabilit daca acest text legal se aplica in toate situatiile sau exista situatii de exceptie in care acesta nu este incident;
 16. b) problema de drept enuntata este noua, deoarece, dupa consultarea jurisprudentei, s-a constatat ca asupra acestei probleme Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat printr-o alta hotarare;
 17. c) problema de drept nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de solutionare, conform evidentelor Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
 18. d) cu privire la cerinta existentei unei cauze aflate in curs de judecata, aceasta este intrunita, deoarece litigiul in legatura cu care s-a formulat sesizarea se afla in curs de judecata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila;
 19. e) relativ la conditia potrivit careia cauza sa se afle spre solutionare in ultima instanta, s-a constatat ca si aceasta este indeplinita, intrucat Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa pronunte o hotarare judecatoreasca definitiva, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.
 20. Punctul de vedere al completului de judecata cu privire la dezlegarea chestiunii de drept
 21. Legea nr. 85/2014 a prevazut o serie de cerinte pentru a se putea deschide procedura insolventei fata de o persoana juridica (precum o societate constituita potrivit Legii nr. 31/1990), printre acestea enumerandu-se si cea a valorii-prag, respectiv a cuantumului minim al creantelor pentru care se solicita declansarea procedurii.
 22. In forma initiala a legii, art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 statua ca valoarea-prag este de 40.000 lei, iar acest cuantum al creantei trebuie sa fie indeplinit atat in situatia in care cererea este formulata de un creditor sau de debitor, cat si in cazul in care solicitarea este introdusa de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990 [fiind vorba despre desemnarea lichidatorului de catre Oficiul National al Registrului Comertului de la sediul societatii debitoare dizolvate, ca urmare a solicitarii unui creditor, astfel cum reglementeaza dispozitiile art. 237 alin. (6) si (7) din Legea nr. 31/1990].
 23. Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018, s-au modificat prevederile art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, adaugandu-se teza a II-a care stipuleaza ca, in ipoteza in care „cererea de deschidere a procedurii de insolventa este introdusa de debitor, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului”.
 24. Se observa ca aceasta modificare nu se mai refera si la cererea depusa de lichidatorul numit conform Legii nr. 31/1990.
 25. Or, in situatia in care legiuitorul ar fi dorit ca si in cazul acestui din urma titular al cererii de deschidere a procedurii insolventei sa se aplice acest criteriu restrictiv, in sensul ca valoarea creantelor bugetare sa fie sub 50% din totalul creantelor debitorului, ar fi mentionat expres acest lucru, astfel cum s-a intamplat in ipoteza reglementata de teza I a art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, in cadrul careia s-a stipulat ca cerinta valorii-prag trebuie sa fie indeplinita inclusiv in cazul cererii formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.
 26. In plus, textul nou-introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 trebuie interpretat si prin raportare la scopul urmarit de acest act normativ.
 27. Astfel, in nota de fundamentare a actului normativ se mentioneaza ca unul dintre motivele care au determinat emiterea ordonantei a fost evitarea afectarii mediului concurential prin folosirea procedurilor insolventei in mod abuziv de catre unii debitori care utilizeaza mecanismele reglementate de legea insolventei cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat.
 28. Asadar, introducerea acestei noi cerinte pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolventei (respectiv ca valoarea creantelor bugetare sa fie mai mica de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului) este justificata de incercarea unor debitori de a se sustrage de la plata creantelor bugetare (care, uneori, sunt majoritare in raport cu creantele de alta natura) prin formularea cererii de deschidere a procedurii insolventei.
 29. Insa acest pericol nu exista in cazul actiunilor de deschidere a procedurii initiate de lichidatorul desemnat pentru debitor in procedura necontencioasa prevazuta de Legea nr. 31/1990, de vreme ce societatea debitoare este dizolvata, aceasta nemaidesfasurand nicio activitate comerciala. Ca atare, nu se pune problema intentiei de fraudare a creditorului/creditorilor bugetar/bugetari.
 30. In acest context, faptul ca teza a II-a a art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, nu se refera si la cererea de deschidere a lichidatorului este relevant pentru interpretarea teleologica a textului mai sus indicat, intrucat scopul actului normativ modificator (evitarea folosirii abuzive a mecanismelor instituite prin legea insolventei) nu se atinge prin restrictionarea posibilitatii practicienilor in insolventa de a declansa procedura insolventei, neputandu-se prezuma ca acestia actioneaza pentru a frauda interesele creditorului bugetar/creditorilor bugetari.
 31. In plus, trebuie subliniat ca prevederile art. 5 alin. (1) pct. 72 teza I din Legea nr. 85/2014 are in vedere trei titulari ai cererii de deschidere a procedurii insolventei pentru creantele de minimum 40.000 lei, si anume: creditorii, debitorul si lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990. Or, in conditiile in care teza a II-a a art. 5 alin. (1) pct. 72 face referire doar la unul dintre acesti titulari, interpretarea logica a acestui text ar conduce la concluzia ca ceilalti titulari sunt exclusi.
 32. Punctul de vedere al partilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept
 33. Punctul de vedere al apelantei, prin lichidator, a fost exprimat in cererea de apel, astfel cum a fost redat anterior la pct. 11-12.

VII. Jurisprudenta instantelor nationale in materie

 1. Opinia exprimata de judecatorii Sectiei a II-a civile din cadrul Curtii de Apel Alba Iulia, fara a inainta si hotarari judecatoresti, este in sensul ca prevederile art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 fac referire doar la debitor ca titular al cererii de deschidere a procedurii insolventei, iar interpretarea logica a normei conduce la concluzia ca ceilalti titulari sunt exclusi. Modificarea introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 nu se mai refera si la cererea depusa de lichidatorul numit conform Legii nr. 31/1990.
 2. La nivelul Curtii de Apel Bacau, magistratii Sectiei a II-a civile, de contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului Bacau, inaintand doua hotarari judecatoresti, au opinat in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului trebuie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.
 3. In urma consultarii judecatorilor specializati in materia insolventei si a societatilor comerciale din cadrul Curtii de Apel Brasov, fara a fi identificata si practica judiciara, s-a conturat opinia conform careia si lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990 poate sa ceara deschiderea insolventei, daca cuantumul creantelor bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului.

S-a precizat ca aceasta chestiune de drept a fost abordata si la intalnirea presedintilor de sectie organizata de Institutul National al Magistraturii la Ploiesti in perioada 26-27 iunie 2019, fara a se putea stabili o opinie majoritara in urma votului asupra celor doua opinii prezentate in punctajul de discutii intocmit de formatorul Institutului National al Magistraturii.

In urma consultarii judecatorilor de la Sectia civila a Tribunalului Covasna specializati in materia insolventei, s-a conturat opinia in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

 1. Curtea de Apel Bucuresti a inaintat hotarari judecatoresti in care au fost adoptate ambele interpretari.
 2. Magistratii din cadrul Sectiei a V-a civile ai acestei instante au apreciat ca textul de lege trebuie interpretat sistematic si in raport cu teza I a art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, ce prevede ca valoarea-prag de 40.000 lei, respectiv cuantumul minim al creantei pentru a se putea introduce o cerere de deschidere a procedurii de insolventa, este aceeasi atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul judiciar numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

Asa fiind, nu exista nicio ratiune pentru care sa se poata considera ca prima teza a art. 5 alin. (1) pct. 72 este aplicabila inclusiv cererilor formulate in numele debitoarei de catre lichidatorul judiciar numit conform Legii nr. 31/1990, insa teza finala a aceluiasi text de lege nu le-ar fi aplicabila.

S-a apreciat suplimentar faptul ca in cuprinsul tezei finale a art. 5 alin. (1) pct. 72 nu a fost instituita nicio exceptie de la aplicarea acestor dispozitii cererilor formulate in numele debitoarei de catre lichidatorii desemnati conform Legii nr. 31/1990, intrucat cererea de deschidere a procedurii nu este formulata de catre lichidatorul judiciar in nume propriu, ci acesta actioneaza in calitate de reprezentant al debitoarei, conform art. 255 alin. (2) din Legea nr. 31/1990; in aceste conditii, instituirea unei astfel de exceptii pe baza altor principii de interpretare nu poate fi primita, intrucat exceptiile sunt de stricta interpretare si aplicare.

 1. Sectia a VI-a civila a Curtii de Apel Bucuresti a comunicat ca au fost exprimate urmatoarele opinii:

– intr-o opinie s-a apreciat ca, pentru cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor prin lichidatorul numit in procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990, conditia suplimentara referitoare la procentul creantelor bugetare din totalul declarat al creantelor debitorului nu este ceruta de legiuitor.

In motivarea acestei opinii s-a aratat ca din lecturarea art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 rezulta ca legiuitorul, atunci cand se refera la cuantumul valorii-prag cu privire la cererea debitorului, include expres si cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor prin lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, iar atunci cand adauga conditia suplimentara vizand procentul creantelor bugetare se refera generic la cererea de deschidere a procedurii introdusa de debitor.

Fiind vorba de o conditie care implica o interdictie, textul trebuie interpretat restrictiv, interpretul neputand adauga la lege.

Aceasta cu atat mai mult cu cat premisa de la care a pornit legiuitorul in cazul debitorului care formuleaza cererea de deschidere in nume propriu, aceea a preintampinarii atitudinii abuzive a acestuia de a cere intrarea in insolventa pentru a nu plati datoriile bugetare sau a plati cat mai putin din acestea, nu se regaseste in cazul lichidatorului numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990. Acesta din urma, neavand un interes propriu, formuleaza cererea de deschidere tocmai pentru a recupera o parte cat mai mare din creanta, apeland la mijloacele speciale puse la indemana de procedura de insolventa prevazuta de Legea nr. 85/2014 pentru maximizarea activelor debitorului in scopul platii pasivului, cum sunt cererea de antrenare a raspunderii patrimoniale a organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului, anularea actelor frauduloase etc.

Un argument suplimentar se regaseste in prevederea legala instituita in art. 2701 din Legea nr. 31/1990, care, in cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, stabileste imperativ obligatia lichidatorului de a cere deschiderea procedurii insolventei, trimitand la conditiile legislatiei insolventei;

– intr-o a doua opinie s-a apreciat ca, pentru cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitor prin lichidatorul numit in procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990, conditia suplimentara referitoare la procentul creantelor bugetare din totalul declarat al creantelor debitorului este ceruta motivat de faptul ca prevederea legala nu face distinctie intre cererea de deschidere formulata de catre un debitor prin reprezentantul sau statutar si cererea de deschidere formulata de catre un debitor aflat in stare de dizolvare, prin lichidator, dupa cum nu face distinctie in ceea ce priveste cerinta cuantumului creantelor bugetare intre procedura generala de insolventa si procedura simplificata de insolventa. Declararea creantelor constituie o cerinta nu numai pentru debitorul ce formuleaza cererea de deschidere a procedurii de insolventa prin organele sale statuare, ci si pentru cel reprezentat de lichidator, legea nefacand nici in acest sens vreo distinctie.

In ceea ce priveste instantele arondate Curtii de Apel Bucuresti, acestea au comunicat urmatoarele:

Tribunalul Bucuresti a comunicat ca, intr-o opinie majoritara, cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

Intr-o alta opinie minoritara, conditia referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

Tribunalul Ilfov a apreciat ca dispozitiile art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, referitoare la valoarea-prag si la procentul creantei bugetare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, sunt aplicabile si in cazul cererilor de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

Punctul de vedere al judecatorilor Sectiei civile din cadrul Tribunalului Teleorman este in sensul ca dispozitiile art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, nu se aplica cu privire la cererea de deschidere a procedurii de faliment in forma simplificata, cand aceasta este introdusa de debitor sau lichidator.

La nivelul Sectiei civile din cadrul Tribunalului Giurgiu, punctul de vedere al judecatorilor este unitar, in sensul ca art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 nu se mai refera si la cererea depusa de lichidatorul numit conform Legii nr. 31/1990.

Opinia majoritara a judecatorilor Tribunalului Ialomita este in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea 31/1990.

 1. La nivelul Curtii de Apel Cluj, inaintandu-se hotarari judecatoresti, opinia majoritara a Tribunalului Specializat Cluj este in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

S-a argumentat ca lichidatorul judiciar, chiar si in situatia in care a fost numit in conditiile art. 237 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, nu actioneaza in nume propriu, ci, in raport cu prevederile art. 255 alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ, sta in judecata in numele societatii. Din acest motiv, cererea de deschidere a procedurii de insolventa formulata de acesta reprezinta o cerere a debitoarei, care cade sub incidenta art. 5 alin. (1) pct. 72 teza finala din Legea nr. 85/2014.

Practica Sectiei a II-a civile din cadrul Curtii de Apel Cluj este in sensul ca dispozitia se aplica si cererilor formulate de catre lichidatorii numiti la oficiul registrului comertului in conditiile Legii nr. 31/1990.

 1. Curtea de Apel Constanta a aratat ca la nivelul Sectiei a II-a civile din cadrul Tribunalului Constanta s-au identificat doua opinii, dupa cum urmeaza:
 2. intr-o prima opinie – exprimata prin Sentinta civila nr. 18 din 22 ianuarie 2019, pronuntata in Dosarul nr. 199/118/2019 – s-a apreciat ca cererea formulata de debitoare, prin lichidator desemnat de Oficiul National al Registrului Comertului in conditiile Legii nr. 31/1990, este neintemeiata si a fost respinsa, intrucat valoarea totala declarata a creantelor este de 84.066 lei, in integralitate creanta bugetara.

In motivarea acestei hotarari s-a retinut ca intrunirea conditiilor prevazute de art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 se aplica si situatiei debitorului dizolvat potrivit Legii nr. 31/1990;

 1. intr-o a doua opinie – exprimata prin Incheierea nr. 305 din 7 iunie 2019, pronuntata in Dosarul nr. 3.032/118/2019 – s-a apreciat admisibila cererea formulata de lichidatorul desemnat de Oficiul National al Registrului Comertului in conditiile Legii nr. 31/1990, cu motivarea ca debitoarea a fost dizolvata in baza Legii nr. 31/1990, fiindu-i desemnat lichidatorul care a formulat cererea introductiva, caz in care sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014.

Referitor la conditia de admisibilitate a cererii formulate de lichidatorul debitoarei desemnat in baza Legii nr. 31/1990, in raport cu conditia prevazuta de art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procentul creantelor bugetare, care trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul creantelor neachitate de debitoare, judecatorul-sindic a constatat ca aceasta conditie nu este incidenta in respectiva cauza, ci numai in situatiile in care cererea de deschidere a procedurii insolventei este formulata de debitoare, prin administratorul statutar.

 1. La nivelul Sectiei a II-a civile a Curtii de Apel Craiova a existat practica neunitara cu privire la problema de drept in discutie, iar in cadrul intalnirii lunare din 12 februarie 2019 s-a adoptat, cu majoritate, opinia potrivit careia conditia vizand procentul creantelor bugetare de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului prevazut de art. 5 alin. (1) pct. 72 ultima parte, completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, nu se aplica si cererilor debitorului formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, inaintandu-se si procesul-verbal intocmit in acest sens.

Practica Sectiei a II-a civile din cadrul Tribunalului Dolj privind interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a IIa din Legea nr. 85/2014 era aceea a respingerii cererii, intrucat singura creanta a debitorului este cea bugetara si reprezinta 100% din totalul declarat al creantelor debitorului, insa sentintele de respingere pronuntate de Tribunalul Dolj au fost anulate, in calea de atac, de catre Curtea de Apel Craiova, aceasta retinand ca, pentru cererea de deschidere a procedurii introdusa de debitor prin lichidatorul numit in procedura prevazuta de Legea nr. 31/1990, conditia suplimentara referitoare la procentul creantelor bugetare din totalul declarat al creantelor debitorului nu este ceruta de legiuitor.

Opinia judecatorilor Sectiei a II-a civile a Tribunalului Gorj in legatura cu problema de drept pusa in discutie a fost in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul creantelor debitorului nu trebuie sa fie indeplinita si in cazul cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, avand in vedere specificul acesteia, in care nu se mai pune problema fraudarii intereselor creditorilor bugetari.

 1. Punctul de vedere exprimat de judecatorii Sectiei a II-a civile din cadrul Curtii de Apel Galati este in sensul ca, pentru identitate de ratiune, si cererile formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990 trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii stabilite de art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018.

Opinia magistratilor din cadrul Sectiei a II-a civile a Tribunalului Galati este aceea ca nu trebuie sa fie indeplinita cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, in acelasi sens fiind si opinia judecatorilor din cadrul Sectiei a II-a civile, de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Vrancea.

 1. Opinia exprimata de judecatorii din cadrul instantelor judecatoresti din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Pitesti, insotita de hotarari judecatoresti, a fost in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului trebuie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.
 2. Cu privire la chestiunea de drept in discutie, Sectia a II-a civila din cadrul Curtii de Apel Ploiesti a aratat ca aceasta a facut obiectul sedintei in care s-au dezbatut probleme de drept si probleme de practica neunitara aferente trimestrului I 2019, cu unanimitate hotarandu-se inaplicabilitatea conditiei vizand ponderea creantei bugetare, reglementata de dispozitiile art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, in cazul cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, cata vreme lichidarea societatilor dizolvate potrivit dispozitiilor acestei legi constituie o obligatie legala, instituita tocmai in vederea protejarii principiului stabilitatii circuitului civil si pentru a inlatura situatiile de incertitudine referitoare la drepturile si obligatiile societatii dizolvate, precum si situatia patrimoniului si a asociatilor/actionarilor acesteia.
 3. Opinia judecatorilor specializati in materie din cadrul Curtii de Apel Suceava si al Tribunalului Suceava este in sensul ca cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu trebuie sa fie indeplinita si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.
 4. Orientarea practicii judiciare la nivelul Curtii de Apel Targu Mures, inaintandu-se si hotarari judecatoresti relevante, este in sensul ca si in cazul unei cereri de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul desemnat in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990 se verifica indeplinirea cerintei legale prevazute de art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, iar in ipoteza in care aceasta cerinta legala nu era indeplinita, cererile de deschidere a procedurii insolventei inaintate de lichidator au fost respinse ca inadmisibile.
 5. Tribunalul Arad si Tribunalul Timis, instante arondate Curtii de Apel Timisoara, au considerat ca dispozitia este aplicabila numai in cazul cererilor introduse de catre debitoare, iar nu si in cazul cererilor introduse de catre lichidatorul judiciar numit in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, acesta fiind si punctul de vedere exprimat de catre judecatorii din cadrul Curtii de Apel Timisoara cu ocazia sedintelor de invatamant profesional.
 6. Ministerul Public, prin Adresa nr. 1.439/C/2103/III-5/2019 din 10 iulie 2019, a aratat ca la nivelul Sectiei judiciare – Serviciul judiciar civil nu se verifica practica judiciara in vederea promovarii unui eventual recurs in interesul legii in problema de drept care formeaza obiectul sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila.

VIII. Jurisprudenta Curtii Constitutionale si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

 1. La nivelul Curtii Constitutionale si al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu a fost identificata jurisprudenta cu privire la problema de drept ce face obiectul prezentei sesizari.
 2. Raportul asupra chestiunii de drept
 3. Prin raportul intocmit in cauza conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila s-a apreciat ca, in interpretarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018, cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu este aplicabila pentru cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.
 4. Inalta Curte de Casatie si Justitie
 5. Cu privire la admisibilitatea sesizarii
 6. Pentru regularitatea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, legiuitorul, in cuprinsul art. 519 din Codul de procedura civila, instituie o serie de conditii de admisibilitate a acestei proceduri, conditii care se impun a fi intrunite in mod cumulativ, respectiv:

– existenta unei cauze in curs de judecata;

– judecata cauzei sa se afle in ultima instanta pe rolul tribunalului, al curtii de apel sau al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

– ivirea unei chestiuni de drept esentiale, de a carei lamurire sa depinda solutionarea pe fond a cauzei;

– chestiunea de drept identificata sa prezinte caracter de noutate si asupra acesteia Inalta Curte de Casatie si Justitie sa nu fi statuat si nici sa nu faca obiectul unui recurs in interesul legii in curs de solutionare.

 1. Primele doua conditii de admisibilitate sunt indeplinite, intrucat curtea de apel, legal investita cu solutionarea unui apel in materie de insolventa, urmeaza sa pronunte o hotarare judecatoreasca definitiva, potrivit dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 634 alin. (1) pct. 4 din Codul de procedura civila.
 2. Chestiunea de drept relevata este determinanta pentru solutionarea pe fond a cauzei, fiind esential sa se stabileasca daca legea impune sau nu conditia ca, si pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei de catre lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului, precum in cazul unei cereri introductive formulate de debitor, prin organele statutare.
 3. Astfel, in speta, judecatorul-sindic a respins cererea introductiva privind deschiderea procedurii simplificate de faliment, retinand ca nu este indeplinita conditia prevazuta de art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind existenta unor datorii bugetare mai mici de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului.
 4. Prin apelul formulat impotriva hotararii de prima instanta, lichidatorul societatii debitoare a sustinut interpretarea potrivit careia legea nu prevede cerinta de mai sus in cazul societatilor dizolvate la care a fost numit lichidator in temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990.
 5. Din jurisprudenta si punctele de vedere indicate de curtile de apel rezulta divergenta de interpretare a art. 5 alin. (1) pct. 72 teza ultima din Legea nr. 85/2014, cu privire la conditiile ce trebuie indeplinite pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei de catre lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.
 6. Se constata existenta unei chestiuni de drept reale, care priveste interpretarea diferita a unui text de lege neclar, ce prezinta o dificultate suficient de mare, in masura sa reclame interventia instantei supreme in scopul rezolvarii de principiu a chestiunii de drept si a inlaturarii oricarei incertitudini care ar putea plana asupra securitatii raporturilor juridice deduse judecatii.
 7. In fine, este indeplinita si cerinta noutatii problemei de drept. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative a intrat in vigoare recent, la 2 octombrie 2018, introducand o conditie noua referitoare la valoarea-prag (cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa).
 8. Divergentele de interpretare nu au fost inlaturate pana in prezent si nici nu au facut obiectul unei jurisprudente constante a instantelor, iar chestiunea de drept nu a fost inca dezlegata de Inalta Curte de Casatie si Justitie si nu face obiectul unui recurs in interesul legii.
 9. Cu privire la chestiunea de drept supusa dezlegarii
 10. Prin art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018, a fost modificat art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014, in sensul adaugarii unei noi fraze cu urmatorul continut:

„Cand cererea de deschidere a procedurii de insolventa este introdusa de debitor, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului”

 1. Din preambulul acestei ordonante de urgenta rezulta ca emiterea actului normativ a avut ca premisa, intre altele, necesitatea eficientizarii mecanismelor de recuperare a creantelor bugetare fata de societatile aflate in stare de insolventa si necesitatea adoptarii unor masuri menite sa evite afectarea mediului concurential prin folosirea procedurilor insolventei in mod abuziv de catre unii debitori care utilizeaza mecanismele reglementate de legea insolventei cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat.
 2. In expunerea de motive a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, elaborat de Guvernul Romaniei cu nr. E181/27.09.2018 si inregistrat la Senat cu nr. L607/02.10.2018, au fost expuse motivele emiterii proiectului de act normativ si s-a aratat ca una dintre schimbarile preconizate se refera la intarirea regulilor privind responsabilizarea debitorului in gestionarea activitatii si plata datoriilor catre bugetul de stat, prin stabilirea unei conditii suplimentare pentru deschiderea procedurii, si anume ca debitorul sa poata obtine deschiderea procedurii numai daca cuantumul creantelor bugetare este mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului.

S-a precizat ca aceasta masura va da posibilitatea organului fiscal de a identifica, impreuna cu contribuabilul, cele mai bune solutii in vederea colectarii optime a creantelor bugetare, dar si a continuarii activitatii de catre contribuabil, in sensul viabilizarii activitatii acestuia, folosindu-se cu precadere posibilitatile de acordare a facilitatilor la plata, prevazute deja in procedura fiscala (de exemplu, esalonarea la plata, cu anularea penalitatilor de intarziere). De asemenea, aceasta masura urmareste asanarea mediului economic, prin limitarea utilizarii abuzive a procedurii insolventei, strict pentru evitarea platii obligatiilor fiscale catre bugetul public, astfel incat sa se asigure protejarea interesului public major de colectare a impozitelor si taxelor la buget si asigurarea unui mediu concurential loial. Se creeaza astfel o exceptie de la regula generala potrivit careia debitorul care are o obligatie de minimum 40.000 lei poate intra in mod voluntar in insolventa.

 1. In calitate de camera prim sesizata, in sedinta din 21 noiembrie 2018 Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 cu modificari, una dintre acestea fiind in sensul eliminarii ultimei fraze din art. 5 alin. (1) pct. 72 al Legii nr. 85/2014, a carei interpretare face obiectul prezentei proceduri.
 2. In prezent, procedura parlamentara referitoare la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 se afla in curs la Camera Deputatilor (camera decizionala), avand nr. PL-x 721/28.11.2018.
 3. Evolutia legislativa si motivele reglementarii prezentate anterior sunt deosebit de relevante pentru aplicarea metodei de interpretare istorico-teleologica. Astfel, intentia legiuitorului poate fi determinata prin raportare la premisele modificarii normative, dar si la scopul urmarit.
 4. Pentru a stabili daca legiuitorul a urmarit ca, si pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii insolventei de catre lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, sa fie aplicabila conditia referitoare la cuantumul creantelor bugetare reglementate in cazul unei cereri introductive formulate de debitor, prin organele statutare, trebuie observat daca obiectivele urmarite sunt plauzibile in ambele situatii.
 5. Or, in situatia in care atributiile lichidatorului sunt limitate legal la operatiunile, actele si procedurile implicate de lichidarea societatii, nu exista riscul unei utilizari abuzive a procedurii insolventei, doar pentru evitarea platii obligatiilor fiscale, dupa cum nu mai exista nici ratiunea continuarii/viabilizarii activitatii debitorului si nici a utilizarii facilitatilor la plata prevazute in procedura fiscala, in scopul optimizarii colectarii creantelor bugetare.
 6. In acelasi sens deschiderea procedurii simplificate de faliment ar crea cadrul juridic, in conditii de transparenta si sub controlul judiciar exercitat de judecatorul sindic, pentru formularea unor actiuni in anularea actelor/transferurilor efectuate in dauna drepturilor creditorilor, in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, precum si a cererii de atragere a raspunderii patrimoniale a persoanelor care au contribuit la starea de insolventa a debitorului.
 7. In concluzie, utilizand metoda de interpretare teleologica, rezulta ca, pentru cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, nu este aplicabila cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare.
 8. La aceeasi concluzie se ajunge si utilizand interpretarea logica si gramaticala a textului legal.
 9. Astfel, daca in ceea ce priveste valoarea-prag de 40.000 lei se mentioneaza expres ca ea este aplicabila atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, in ultima fraza a art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 se mentioneaza doar cererea de deschidere a procedurii de insolventa introdusa de debitor.
 10. Asadar, modificarea adoptata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 nu a mai inclus referirea la lichidatorul numit conform Legii nr. 31/1990. Daca legiuitorul a simtit nevoia sa se refere expres la acest lichidator in cazul valorii-prag, era logic sa procedeze la fel si in cazul conditiei privind cuantumul creantelor bugetare, daca ar fi urmarit ca aceasta sa se aplice si pentru cererile introductive formulate de lichidator.
 11. Argumentul potrivit caruia cererea de deschidere a procedurii nu este formulata de catre lichidatorul judiciar in nume propriu, ci in calitate de reprezentant al debitoarei, conform art. 255 din Legea nr. 31/1990, nu are puterea de a fundamenta o alta interpretare.
 12. In cuprinsul Legii nr. 85/2014, in cazul cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990 exista reglementari speciale si derogatorii. Astfel, la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 se stipuleaza ca: „… Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a)-g) si k)-n) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d), precum si a cazului in care cererea de deschidere a procedurii este formulata de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
 13. Prin urmare, chiar daca potrivit normei generale lichidatorul sta in judecata in numele societatii debitoare, in cadrul legii speciale a insolventei cererea introductiva formulata de lichidatorul numit conform Legii nr. 31/1990 are un regim juridic diferit si derogatoriu in raport cu cererea formulata de debitor prin organele statutare.

Pentru aceste considerente, in temeiul art. 521 cu referire la art. 519 din Codul de procedura civila,

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a civila in Dosarul nr. 41.757/3/2018 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018, cerinta referitoare la cuantumul creantelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului nu este aplicabila pentru cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 14 octombrie 2019.

-****-

PRESEDINTELE SECTIEI A II-A CIVILE

judecator EUGENIA VOICHECI

Magistrat-asistent,

Ileana Peligrad

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1010 din data de 16 decembrie 2019