Insolventa. Acte de intrerupere a cursului prescriptiei.Valoarea prag a creantelor pentru deschiderea procedurii insolventei

Insolventa. Acte de intrerupere a cursului prescriptiei.Valoarea prag a creantelor pentru deschiderea procedurii insolventei

 

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A VI-A CIVILA

DOSAR NR. XXXXXXXXXX

(Numar in format vechi 2964/2014)

DECIZIA CIVILA NR.277/2015

Sedinta publica de la 23 februarie 2015

Curtea constituita din:

PRESEDINTE: F____ L_____ SALAR

JUDECATOR: A______ S_____ V_____

GREFIER: V______ G___

Pe rol se afla solutionarea apelului formulat de apelantele-creditoare VB L______ R______ IFN S.A. si V__ B_____ DE ASIGURARE S.R.L., impotriva Sentintei civile nr.7272 din 16.09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-debitoare S.C. N__________ T____ S.R.L.

La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Avand in vedere actele si lucrarile dosarului, precum si faptul ca apelantele-creditoare au solicitat judecarea cauzei in lipsa, Curtea retine apelul spre solutionare.

C U R T E A,

Deliberand asupra apelului de fata, constata :

Prin sentinta civila nr. 7272 din 16.09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul nr.XXXXXXXXXX s-a constatat intervenita prescriptia dreptului la actiune cu privire la pretentiile anterioare lunii ianuarie 2011 si s-a respins, ca nefondata, cererea prin care creditoarele VB L______ R______ IFN SA si V__ B_____ de Asigurare SRL au solicitat deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitoarei ________________________.

In motivarea sentintei, instanta a retinut urmatoarele :

VB L______ Romania IFN SA a incheiat in calitate de locator/proprietar, cu societatea debitoare ________________________ contractul de leasing nr. xxxxx avand ca obiect dreptul de folosinta al autoutilitara marca F___ Ducato ___________ ZFAxxxxxxxxxxxx0 nr. de inmatriculate XXXXXXXX.

Contractul a fost reziliat de catre creditoare ca urmare a neachitarii ratelor la o data neprecizata, dar pretentiile sale in cauza se intemeiaza pe facturi emise in perioada 21.12.2009 – 22.09.2011.

Contractul de leasing a fost incheiat sub imperiul vechiului Cod civil, astfel incat in cauza sunt aplicabile in ceea ce priveste prescriptia dreptului la actiune dispozitiile Decretului nr. 167/1958.

Potrivit art. 1 si 3 din Decretul nr. 167/1958 dreptul la actiune se stinge prin prescriptie daca nu este exercitat in termenul de 3 ani. In conditiile in care pentru facturile emise in perioada 21.12.xxxxxxxxxxxxxx11 nu a fost facuta dovada intreruperii cursului prescriptiei conform art. 16 din Decretul nr. 167/1958, instanta constata ca intervenit prescriptia dreptului la actiune.

In ceea ce priveste facturile emise in perioada 21.03.2011 – 22.08.2011, in cuantum de 2.996 lei, respectiv 63,54 lei, acestea nu ating valoarea prag prevazuta de art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 necesara pentru a se da nastere prezumtiei starii de insolventa a debitorului.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel creditoarele reclamante VB L______ Romnia IFN S.A. si V__ B_____ de Asigurare S.R.L., prin care au solicitat modificarea in tot a sentintei apelate, in sensul admiterii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei formulate impotriva societatii debitoare N__________ T____ S.R.L..

In motivarea apelului, apelantele au aratat urmatoarele :

Prin actiunea depusa au solicitat deschiderea procedurii insolventei societatii debitoare N__________ T____ S.R.L. pentru suma de 49.333,01 lei reprezentand rate leasing restante, taxe de somatie, cheltuieli diverse, rate prime de asigurare casco, si contravaloare polite RCA restante la contractul de leasing nr. xxxxx.

Creanta solicitata izvoraste din contractul de leasing, iar potrivit art. 1270 Cod civil care prevede: „Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante” reiese ca intre parti se vor aplica dispozitiile contractuale semnate si acceptate de catre acestea.

Societatea debitoare si-a incetat platile de aproximativ 1.111 zile prin neachitarea ratelor de leasing la scadenta. La data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei, societatea debitoare este datoare cu suma de 42.844,06 lei reprezentand rate de leasing restante, taxe de somatie si alte cheltuieli, rate prime de asigurare casco, si contravaloare polite RCA.

In mod incorect a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei pe motiv ca a intervenit prescriptia dreptului la actiune.

Instanta de fond a retinut in mod gresit ca pentru facturile emise in perioada 21.12.2009 – 20.01.2011 a intervenit prescriptia dreptului la actiune, iar facturile emise in perioada 21.03.2011 – 22.08.2011 nu ating valoarea prag.

Potrivit inscrisurilor anexate prezentei actiuni, apelantele si-au exercitat dreptul de a recupera debitul restant cu care societatea N__________ T____ S.R.L. figureaza in evidentele sale inca din data de 18.10.2010 cand au initiat procedura executarii silite impotriva acesteia in conformitate cu prevederile Cartii V a Codului de Procedura civila; cererile au fost inaintate Biroului Executorului Judecatoresc M_____ A_____, formandu-se dosarul de executare nr. 87/2010.

Prin incheierea de sedinta din dosarul nr. xxxxx/299/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1, instanta a incuviintat executarea silita a debitoarei S.C. N__________ T____ S.R.L. la cererea subscriselor, insa in urma demersurilor efectuate in cadrul acestui dosar executional nu a putut fi recuperat debitul.

In consecinta, potrivit dispozitiilor art. 1865 Cod Civil Vechi, in vigoare la momentul incuviintarii executarii silite, a intervenit intreruperea civila a prescriptiei prin cererea executarii unui titlu caruia legea ii recunoaste puterea executorie. Mai mult decat atat, potrivit dispozitiilor art. 1867 Cod Civil Vechi intreruperea prescriptiei sterge orice prescriptie inceputa inainte sa, acea prescriptie neputand fi continuata.

In conformitate cu dispozitiile art. 708 alin. 2 C.proc.civ., constituie cauza de intrerupere a prescriptiei si data depunerii cererii de executare si a indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare.

Astfel, contrar celor retinute de administratorul judiciar, la data de 18.10.2010, cand s-a inregistrat cererea de executare silita avand ca obiect recuperarea creantei inregistrate fata de debitoarea S.C. N__________ T____ S.R.L., creanta sa a fost constituita din aceleasi facturi pe care administratorul judiciar le considera prescrise.

Potrivit art. 17 din Decretul nr. 167/1958, „intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupt-o. Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.”. Asadar, intreruperea prescriptiei produce urmatorul efect: mai intai, anterior aparitiei cauzei de intrerupere, prescriptia este inlaturata, stearsa, ca si cand nu ar fi curs; pe de alta parte, dupa incetarea cauzei de intrerupere, incepe sa curga o noua prescriptie extinctiva, adica un nou termen de prescriptie, facturile nefiind prescrise la data inregistrarii cererii de admitere a creantei impotriva S.C. N__________ T____ S.R.L..

Astfel, facturile anexate cererii de inregistrare a creantei respecta termenul prescriptiei, intreruperea a operat si astfel a inceput sa curga un nou termen de prescriptie de acelasi fel, efectele intreruperii s-au produs instantaneu in momentul inregistrarii cererii de executare silita.

Creanta solicitata izvoraste din contractul de leasing, iar potrivit art. 969 Cod civil.

Debitoarea are obligatia de a achita pretul folosintei bunului pana in momentul predarii acestuia si cheltuielile ocazionate de recuperarea bunului, fapt prevazut expres si de lege, caci art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing modificata prin Legea nr. 287/2006 prevede ca: „Daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing”.

Mai mult decat atat in conformitate cu prevederile art. 10 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing modificata prin Legea nr. 287/2006: utilizatorul „isi asuma pentru intreaga perioada a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pieirii. distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing” coroborate cu dispozitiile generale reglementate de art. 969 Cod Civil.

Societatea VB L______ Romania IFN S.A. in calitate de proprietar al bunului a fost prejudiciata, prin neachitarea ratelor si a cheltuielilor conform contractului, intrucat bunul a fost achizitionat de aceasta la solicitarea expresa a debitoarei fiind achitat integral si ulterior pus la dispozitia S.C. N__________ T____ S.R.L.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 466 si urmatoarele, art. 708 alin. 2 NCPC, Decretul nr. 167/1958.

La cererea de apel au fost anexate inscrisuri.

Analizand sentinta atacata, prin prisma motivelor de apel formulate, a dispozitiilor legale incidente, Curtea retine urmatoarele :

In raport de data formularii cererii de deschidere a procedurii de insolventa, sunt aplicabile dispozitiile Noului Cod de procedura civila.

Referitor la dreptul material aplicabil contractului incheiat intre parti, fata de data incheierii acestuia, sunt aplicabile dispozitiile Codului civil din 1864, respectiv cele ale Decretului nr.167/1958 privind prescriptia dreptului material la actiune.

Potrivit art. 31 alin. 1 coroborat cu art. 3 pct. 6 din Legea nr.85/2006, deschiderea procedurii insolventei la cererea creditorului se poate face doar in conditiile existentei unei creante certe, lichide si exigibile, daca valoarea acesteia depaseste valoarea-prag prevazuta de art. 3 pct. 12 din lege, aceea de 45.000 lei.

Intervenirea prescriptiei extinctive afecteaza caracterul cert al dreptului de creanta pe care se intemeiaza cererea de deschidere a procedurii.

In cauza de fata, creanta pretinsa de creditoare este compusa din obligatii scadente in 2010, in conditiile in care cererea a fost formulata la data de 09.01.2014. Prin urmare, pentru a nu se putea retine prescriptia, respectiv implinirea termenului general de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr.167/1958, era necesar ca apelantele sa invoce si sa dovedeasca existenta unei cauze de suspendare sau de intrerupere a termenului de prescriptia.

Or, aceste cauze sunt limitativ prevazute de art. 13 – 16 din acelasi act normativ.

O astfel de cauza de intrerupere a fost invocata de apelante prin cererea de apel, respectiv efectuarea unui act de executare silita impotriva debitoarei.

Actul de poprire dateaza din 21.03.2011, iar ulterior acestei date nu mai apar a fi efectuate alte acte de executare silita impotriva debitoarei.

Prin urmare, se poate retine ca actul de executare silita mentionat intrerupe termenul de prescriptie a dreptului material la actiune, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. c din Decretul nr.167/1958, insa doar pentru dreptul de creanta ce a facut obiectul procedurii de executare silita.

Din continutul adresei de poprire rezulta ca suma pentru care s-a declansat procedura de executare silita este de 30.468,46 lei. Or, chiar daca s-ar aduna sumele solicitate ulterioare lunii ianuarie 2011, iar din verificarea acestei creante s-ar ajunge la concluzia ca este certa lichida si exigibila, cuantumul sau nu atinge valoarea-prag prevazuta de art. 3 pct. 12 din Legea nr.85/2006.

Pentru considerentele expuse, Curtea apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru deschiderea procedurii, astfel ca, in temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul formulat de apelantele-creditoare VB L______ R______ IFN S.A., inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. JXXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxxx si V__ B_____ DE ASIGURARE S.R.L., inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/xxxxx/2004, CUI xxxxxxxx, ambele cu sediul procesual ales la Cabinet de avocat T_____ Antonel, din Bucuresti, _____________________ B____ nr. 3, sector 5, impotriva Sentintei civile nr. 7272 din 16.09.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. XXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-debitoare S.C. N__________ T____ S.R.L., cu sediul in Bucuresti, ____________________, _______________, _____________, sector 6, inmatriculata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J40/xxxxx/2008, CUI xxxxxxxx, ca nefondat.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 23 februarie 2015.