infiintare SRL-D debutant

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatii cu raspundere limitata – debutant (S.R.L. – D)

 

Operatiuni prealabile

Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original) 

Inregistrare

1.Cererea de inregistrare (original)

2.Anexa 1 privind inregistrarea fiscala;

3.Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (original);

3.Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);

4.Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);

5.Actul constitutiv (original);

6.Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social (procedura inregistrarii documentului se deruleaza prin intermediul oficiului registrului comer?ului) – copie –

7.Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii);

8.Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);

9.Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/ administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);

10.Declaratiile date pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca, anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat in cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european (original);

11.Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

12.Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);

13.Declara?ie privind beneficiarul real al persoanei juridice;

14.Daca este cazul:

-avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018, daca la sediul social, imobil cu destina?ie de locuin?a, nu se desfa?oara activitate, administratorul/ administratorii societa?ii depune/depun o declara?ie pe propria raspundere, prin care atesta faptul ca la sediul social nu se desfa?oara activitate, in acest caz nefiind necesare formalita?ile prevazute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind infiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari, cu modificarile ?i completarile ulterioare;

-avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);

-imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).