incuviintare executare silita. Activitatea de recuperare creante poate fi desfasurata de la 1 ianuarie 2017 doar de entitatile inregistrate de A N P C

 

incuviintare executare silita. Activitatea de recuperare creante poate fi desfasurata de la 1 ianuarie 2017 doar de entitatile inregistrate de A N P C 

Potrivit dispozitiilor art. 951 alin. (1) din OUG 50/2010 incepand cu data de 1 ianuarie 2017 vor putea sa desfasoare activitatea de recuperare creante doar entitatile inregistrate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

 

Tribunalul BUCURESTI 1959/2018 11-05-2018

Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2018:012.xxxxxx

DOSAR NR.XXXXXXXXXXXXX  

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA

DECIZIA CIVILA NR.1959 A

SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA DATA DE 11.05.2018

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: E________ F_____

JUDECATOR: G________ V_____

GREFIER: F_____ C______

 

Pe rol se afla solutionarea apelului civil declarat de apelanta-creditoare I____________ M____ L__, impotriva incheierii din data de 20.02.2018, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, cauza avand ca obiect incuviintare executare silita.

La apelul nominal facut in camera de consiliu nu a raspuns apelanta creditoare.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza obiectul cererii, stadiul procesual si modalitatea indeplinirii procedurii de citare.

Tribunalul constata ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa si retine cauza in pronuntare.  

TRIBUNALUL, 

         Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:  

          Prin incheierea din Camera de Consiliu din data de 20.02.2018 Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a respins ca neintemeiata cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul B__ S_________ V______ privind pe creditoarea I____________ M____ L__ si pe debitorul D_________ R_____ MIHARLA.

In motivare, instanta de fond a retinut faptul ca potrivit art. 632 din Cod de procedura civila, executarea silita se va efectua numai in temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii: hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare. Conform art.666 alin.5 Cod procedura civila instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca: 1.cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat; 2.hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; 3.inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege sau alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege; 4. creanta nu este certa, lichida si exigibila; 5. debitorul se bucura de imunitate de executare; 6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita; 7. exista alte impedimente prevazute de lege. Art. 951 alin. 1 din OUG 50/2010 prevede faptul ca incepand cu data de 1 ianuarie 2017 vor putea sa desfasoare activitatea de recuperare creante doar entitatile inregistrate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. A___. 10 al aceluiasi articol prevede ca activitatile de recuperare creante pot fi desfasurate doar de creditorii prevazuti la art. 7 pct. 5 (respectiv creditor – persoana juridica, inclusiv sucursalele institutiilor de credit si ale institutiilor financiare nebancare din strainatate, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei si care acorda sau se angajeaza sa acorde credite in exercitiul activitatii sale comerciale ori profesionale) si de entitatile care desfasoara activitatea de recuperare creante admise potrivit alin. (1)-(8)

A___. 2 si 3 ale art. 951 din OUG 50/2010 prevad urmatoarele conditii pentru inregistrarea de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor : pentru a fi inregistrate, entitatile prevazute la alin. (1) transmit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor o cerere insotita de informatii si documente care atesta respectarea cerintelor prevazute de prezentul articol.  (3) Entitatile prevazute la alin. (1) indeplinesc urmatoarele conditii: a) sediul social, o sucursala sau un reprezentant in Romania pentru rezolvarea eventualelor litigii si pentru a raspunde contraventional si/sau penal in fata autoritatilor publice; b) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate; c) in cazul societatilor de recuperare creante, modul in care este remunerat si motivat personalul nu trebuie sa depinda exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creantelor si nici nu este raportat exclusiv la sumele recuperate.

Pe baza acestor dispozitii legale, retinand ca I____________ M____ L__ nu  este creditor in sensul art. 7 pct. 5 din OUG. 50/2010, instanta de fond a constatat ca aceasta entitate ar putea desfasura activitate de recuperare creante doar in masura in care face dovada inregistrarii de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in conditiile art.  951 din OUG 50/2010.Intrucat pe baza actelor depuse la dosar nu s-a putut retine inregistrarea creditoarei la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, instanta de fond a respins cererea de incuviintare a executarii silite.

          Impotriva sentintei primei instante a formulat apel creditoarea I____________ L__, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 02.04.2018, sub nr. de dosar  XXXXXXXXXXXXX, prin care a solicitat instantei de control judiciar schimbarea in tot a incheierii apelate si admiterea cererii de incuviintare a executarii silite a contractului de credit.

          In motivare, apelanta a invederat faptul ca instanta de fond a respins cererea de incuviintare a executarii silite inaintata de B__ S_________ V______ in considerarea faptului ca nu figureaza inregistrata la ANPC ca entitate ce desfasoara activitati de recuperare creante.  A precizat ca atat ea, in calitate de creditoare cat si administratorul de active KRUK Romania S.R.L sunt inscrise in registrul ANPC ca entitati ce desfasoara activitatea de recuperare creante, conform dovezilor anexate cererii de apel.

          In dovedire a fost solicitata proba cu inscrisuri, fiind atasate cererii de apel dovada inregistrarii KRUK ROMANIA in Registrul ANPC, dovada inregistrarii I____________ L__ in Registrul ANPC.

         Apelul a fost legal timbrat cu taxa judiciara de timbru in valoare de 20 lei, OP nr. 157/16.03.2018 fiind anexat cererii de apel (fil. 5).

         S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.  

         Analizand apelul formulat prin raportare la motivele de apel, tribunalul retine urmatoarele:  

In drept, potrivit dispozitiilor art. 951 alin. (1) din OUG 50/2010 incepand cu data de 1 ianuarie 2017 vor putea sa desfasoare activitatea de recuperare creante doar entitatile inregistrate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. A___. (10) al aceluiasi articol prevede ca activitatile de recuperare creante pot fi desfasurate doar de creditorii prevazuti la art. 7 pct. 5 (respectiv creditor – persoana juridica, inclusiv sucursalele institutiilor de credit si ale institutiilor financiare nebancare din strainatate, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei si care acorda sau se angajeaza sa acorde credite in exercitiul activitatii sale comerciale ori profesionale) si de entitatile care desfasoara activitatea de recuperare creante admise potrivit alin. (1)-(8)

A___. (2) si (3) ale art. 951 din OUG 50/2010 prevad urmatoarele conditii pentru inregistrarea de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: pentru a fi inregistrate, entitatile prevazute la alin. (1) transmit Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor o cerere insotita de informatii si documente care atesta respectarea cerintelor prevazute de prezentul articol.  (3) Entitatile prevazute la alin. (1) indeplinesc urmatoarele conditii: a) sediul social, o sucursala sau un reprezentant in Romania pentru rezolvarea eventualelor litigii si pentru a raspunde contraventional si/sau penal in fata autoritatilor publice; b) persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate; c) in cazul societatilor de recuperare creante, modul in care este remunerat si motivat personalul nu trebuie sa depinda exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creantelor si nici nu este raportat exclusiv la sumele recuperate.

         Tribunalul constata ca din inscrisurile anexate cererii de apel rezulta ca atat creditoarea I____________ L__ cat si administratorul de active KRUK Romania S.R.L sunt inscrise in registrul ANPC ca entitati ce desfasoara activitatea de recuperare creante. Din  inscrisul depus la dosar (fil. 6) rezulta ca  I____________ M____ L__ este in evidenta  ANPC ca entitate care recupereaza creante, prin reprezentant KRUK ROMANIA SRL, conform procuriri speciale inregistrata la ANPC la data de 24.04.2017, in conformitate cu prevederile  OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele  de credit pentru consumatori. Totodata, din adresa ANPC (fil. 7) rezulta ca urmare a cererii ___________________ de inregistrare nr. xxxxx/25.11.2016, administratorul de active al creditoarei este in evidenta ANPC ca entitate care desfasoara activitati de recuperare creante. Tribunalul va avea in vedere si faptul ca atat creditoarea I____________ MALTALTD cat si administratorul de active sunt in evidenta ANPC ca enititati care recupereaza creante anterior depunerii cererii de incuviintare a executarii silite, depusa la executor de catre  creditoare la data de 01.02.2018 (fil. 4 dosar fond).

          Pentru considerentele mai sus expuse,  constatand ca motivele de apel sunt intemeiate, in temeiul dispozitiilor art. 480 alin. (1) C.proc.civ., tribunalul va admite apelul, va schimba in tot incheierea civila apelata, in sensul ca va incuviinta executarea silita a titlului executoriu reprezentat de  contract de credit nr. xxxxxxx/16.03.2006, la solicitarea creditoarei I____________ M____ L__ impotriva debitoarei D_________ R_____ M______ pentru suma de 1469,59 ron si cheltuieli de executare.   

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE: 

             Admite apelul declarat de apelanta-creditoare I____________ M____ L__, cu sediul ales la KRUK ROMANIA SRL –  Splaiul Unirii NR.165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter, etaj.7,8,9, SECTOR 3, impotriva incheierii din data de 20.02.2018, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

             Schimba in tot incheierea apelata in sensul ca:

             Admite cererea.

             Incuviinteaza executarea silita a titlului executoriu – contract de credit nr. xxxxxxx/16.03.2006, la solicitarea creditoarei I____________ M____ L__. impotriva debitoarei D_________ R_____ M______, pentru suma de 1469,59 ron si cheltuieli de executare.

             Definitiva.

             Pronuntata in sedinta publica, azi, 11.05.2018.

      Presedinte                                              Judecator                                        Grefier

      E.F_____                                                  G.V_____                                  C. F_____ 

<AICI> articole despre executare silita