Impotriva sentintelor pronuntate in cauzele avand ca obiect recunoasterea sanctiunilor pecuniare se exercita calea de atac a apelului, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind aplicabile vreunei proceduri prevazute de legi speciale

Impotriva sentintelor pronuntate in cauzele avand ca obiect recunoasterea sanctiunilor pecuniare se exercita calea de atac a apelului, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind aplicabile vreunei proceduri prevazute de legi speciale.

 

In conformitate cu dispozitiile art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, aplicabile in procedura recunoasterii sanctiunilor pecuniare in temeiul art. 130 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, sentinta prin care judecatoria a dispus recunoasterea hotararii pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene si executarea sanctiunii pecuniare aplicate de autoritatile competente din statul membru emitent poate fi atacata pe calea apelului, care se judeca de catre curtea de apel, potrivit art. 38 alin. (2) C. proc. pen., iar nu pe calea contestatiei, de competenta instantei ierarhic superioare, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind incidente.       

        

I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 61 din 8 februarie 2019

 

Prin decizia penala nr. 1064 din 1 noiembrie 2018, Curtea de Apel Ploiesti a calificat drept „contestatie” calea de atac a apelului exercitata de petenta A. impotriva sentintei penale nr. 63 din 11 septembrie 2018 pronuntate de Judecatoria Sinaia si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Prahova, Sectia penala.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a retinut ca prin sentinta penala nr. 63 pronuntata in data de 11 septembrie 2018 de Judecatoria Sinaia, in baza art. 139 din Legea nr. 302/2004, s-a dispus recunoasterea si executarea unei hotarari judecatoresti pronuntate de autoritatile portugheze in conformitate cu Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare.

Impotriva acestei sentinte intimata A. a declarat apel. Curtea de apel a recalificat calea de atac din apel in contestatie, apreciind ca procedura de solutionare a unei cereri vizand recunoasterea si executarea unei hotarari pronuntate de autoritatile judiciare straine prin care s-au aplicat sanctiuni pecuniare este reglementata de dispozitiile art. 233 si urm. din Legea nr. 302/2004, dispozitii care nu reglementeaza in mod expres calea de atac ce se exercita impotriva unei sentinte pronuntate in temeiul acestor dispozitii. In aceste conditii, instanta de apel a constatat ca sunt incidente dispozitiile din Codul de procedura penala, Titlu V, referitoare la executarea hotararilor penale, respectiv art. 597 C. proc. pen., asa incat a calificat drept „contestatie” calea de atac a apelului exercitata si a declinat competenta de solutionare a contestatiei, in favoarea Tribunalului Prahova, Sectia penala.

Prin decizia penala nr. 41 din 21 ianuarie 2019, Tribunalul Prahova a calificat apel calea de atac exercitata de intimata A. impotriva sentintei penale nr. 63 din 11 septembrie 2018, pronuntata de Judecatoria Sinaia, a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Prahova, a declinat competenta de solutionare a apelului in favoarea Curtii de Apel Ploiesti, a constatat ivit conflictul negativ de competenta in cauza si a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca dispozitiile art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 reprezinta norme speciale, fiind aplicabile unei sfere restranse (proceduri speciale de recunoastere si executare), derogand de la dreptul comun (specialia generalibus derogant). Chiar daca dispozitiile art. 233 – 247 din Capitolul II, Sectiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004 nu reglementeaza in mod expres calea de atac ce se exercita impotriva unei sentinte pronuntate in temeiul acestor dispozitii, tribunalul a considerat ca in cauza sunt aplicabile normele speciale prevazute in art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, si nu normele generale prevazute in art. 597 C. proc. pen. 

Fiind investita cu solutionarea conflictului negativ de competenta, conform art. 51 alin. (6) C. proc. pen., Inalta Curte de Casatie si Justitie retine urmatoarele:

Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca stabilirea instantei competente sa solutioneze calea de atac exercitata de petenta A. impotriva sentintei penale nr. 63 din 11 septembrie 2018 pronuntate de Judecatoria Sinaia depinde de calificarea demersului judiciar promovat.

Astfel, se retine ca prin sentinta penala nr. 63 din 11 septembrie 2018 a Judecatoriei Sinaia, in baza art. 139 din Legea nr. 302/2004, s-a dispus recunoasterea hotararii din data de 8 septembrie 2008 a Tribunalului Judicial da Comarca de Viseu – Juizo Local Criminal – Portugalia, ramasa definitiva la data de 16 iunie 2017, si executarea in Romania de catre A. a sanctiunilor aplicate, astfel: – 1.184,69 euro din care 450 euro reprezentand suma de bani la condamnarea pentru o fapta penala in temeiul legii statului emitent – amenda penala, iar 734,69 euro reprezinta cheltuieli penale, totul la cursul de schimb publicat de BNR pentru data de 11 septembrie 2018.

Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti, a ordonantelor penale si a actelor judiciare in relatia cu statele terte este reglementata in Titlul V din Legea nr. 302/2004. Dispozitiile art. 130 alin. (1) teza finala, Capitolul I, Titlul V, fac trimitere la Capitolul III intitulat proceduri speciale de recunoastere si executare, capitol care prevede procedura privind recunoasterea si punerea in executare a sanctiunilor de drept penal si administrative aplicate de organele judiciare si a cheltuielilor judiciare. Conform art. 139 din Legea nr. 302/2004, recunoasterea si punerea in executare a hotararilor judecatoresti sau ordonantelor penale straine prin care au fost aplicate sanctiuni de drept penal sau administrative ori s-a dispus obligarea la plata de cheltuieli judiciare au loc in conditiile tratatului aplicabil intre Romania si statul strain solicitant sau, in lipsa acestuia, in conditiile prevazute de prezenta lege, precum si de Codul de procedura penala, daca este indeplinita conditia reciprocitatii. Potrivit art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, „instanta judeca in complet format dintr-un singur judecator, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Prezenta procurorului este obligatorie. Instanta hotaraste prin sentinta. Sentinta poate fi atacata cu apel, in termen de 10 zile de la pronuntare, de procuror sau de persoana interesata. Dosarul va fi inaintat instantei de apel in termen de 3 zile, iar apelul se judeca in termen de 10 zile.”

Aceste dispozitii au caracter general si completeaza procedurile speciale prevazute de lege.

Recunoasterea reciproca a sanctiunilor pecuniare intre statele membre ale Uniunii Europene este reglementata de Decizia-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului.

Prin art. 233 – art. 247 din Legea nr. 302/2004, dispozitii speciale, au fost transpuse in legislatia nationala prevederile Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului.

Dispozitiile art. 233 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala nu reglementeaza in mod expres o cale de atac impotriva sentintelor prin care autoritatile judiciare romane de executare recunosc sanctiunile pecuniare. Faptul ca nu este prevazuta o cale de atac determina raportarea la dispozitiile care reglementeaza procedura comuna in materie, respectiv art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 si care prevad ca sentinta (…) poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la pronuntare.

Ca atare, impotriva sentintelor pronuntate in cauzele avand ca obiect recunoasterea sanctiunilor pecuniare se exercita calea de atac a apelului, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind aplicabile vreunei proceduri prevazute de legi speciale.

Potrivit dispozitiilor art. 38 alin. (2) C. proc. pen., apelurile impotriva hotararilor penale pronuntate in prima instanta de judecatorii si de tribunale se judeca de curtea de apel.

Fata de cele ce preced, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Ploiesti, instanta careia i s-a trimis dosarul.