Impartirea activelor dupa plata creditorilor

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati; in lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.

 

ROMANIA

CURTEA DE APEL TIMISOARA                                 nr. operator 2928           

SECTIA a II-a Civila

DOSAR NR.XXXXXXXXXXXX

 

 

DECIZIA CIVILA NR.1022

Sedinta publica din 12 noiembrie 2015

Completul de judecata constituit din :

PRESEDINTE : L_____ C_____

JUDECATOR: F_____ M____

GREFIER        : O_____ D_____

 

S-a luat in examinare apelul declarat de catre petenta DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA – ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___ impotriva sentintei civile nr. 554/25.05.2015 pronuntata de Tribunalul A___ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata S.C. B___ P_______ SOLUTION S.R.L., avand ca obiect opozitie la dizolvare.

La apelul nominal facut in sedinta publica, nu se prezinta partile.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, se constata ca cererea de apel este scutita de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispozitiilor art.30 alin.1 din O.U.G. nr.80/2013. De asemenea se constata ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa potrivit art.223 alin.2 din N.C.P.C.

Nemaifiind alte cereri formulate si exceptii invocate se retine cauza spre solutionare.

C U R T E A

Deliberand asupra apelului de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 554/25.05.2015 pronuntata de Tribunalul A___ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis in parte opozitia la dizolvare formulata de reclamanta A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timisoara – A.J.F.P. A___, in contradictoriu cu paratii : S.C. B___  P_______ Solution S.R.L.; M_____ R_____ G_______, si D_____ L______ si, pe cale de consecinta: s-a constatat nulitatea partiala a  Hotararii A.G.A. S.C. B___  P_______ Solution S.R.L. nr. 1/02.02.2015, publicata in M.O., partea a IV, nr. 1079/27.02.2015, in ce priveste dispozitia privind caracterul simultan al lichidarii societatii cu dizolvarea acesteia; s-au mentinut dispozitiile Hotararii A.G.A. S.C. B___  P_______ Solution S.R.L. nr. 1/02.02.2015, privitoare la dizolvarea societatii. S-a respins cererea de obligare a paratilor la repararea prejudiciului invocat de reclamanta.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca opozitie cuprinde in fapt doua capete de cerere, solicitandu-se atat anularea hotararii generale nr. 1/02.02.2015, adoptata de asociatii societatii parate, cat si repararea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului in suma de 8.000 lei.

Conform art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, adoptarea unei hotarari de dizolvare si stabilire a modului de lichidare a societatii este conditionata de asigurarea stingerii pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

In cazul de fata aceasta conditie nu este indeplinita, existand o datorie de 452 lei a societatii fata de oponenta si, in consecinta, hotararea nu este legal adoptata in ce priveste lichidarea societatii.

Instanta a constatat totodata ca dizolvarea in sine nu creeaza prejudiciu si nu aduce vreo atingere activului si pasivului societatii comerciale, ci are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, procedura in care se achita datoriile societatii.

Fata de cele retinute, avand in vedere principiul conform caruia nulitatea unei prevederi nu duce automat la nulitatea intregului act, instanta a constatat nulitatea partiala a hotararii atacate in ce priveste lichidarea societatii simultan cu dizolvarea.

In ce priveste capatul de cerere privind repararea prejudiciului, instanta a constatat ca, prin solutia data cu privire la hotararea atacata, lichidarea societatii nu mai are loc in conditiile derogatorii ale art. 235 din Legea nr. 31/1990, simultan cu dizolvarea, ci urmeaza normele comune in materie, stabilirea pasivului si acoperirea acestuia urmand a se face conform acestora.

Conform art. 61 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.

Instanta a retinut ca hotararea de dizolvare nu aduce atingere creantei creditorului oponent si nu o transforma in prejudiciu, aceasta ramanand in continuare cu acelasi regim  juridic de datorie, de care urmeaza sa se tina seama in cursul lichidarii.

In consecinta, nefiind indeplinita conditia generarii de catre hotararea in cauza a unui prejudiciu, instanta a respins cererea de obligare la repararea acestuia.

In sensul celor deja expuse, se are in vedere si practica C.A. Timisoara care, prin d.c. nr. 7/14.01.2014, pronuntata in dosar nr. XXXXXXXXXXXXX,  a retinut ca, potrivit art.227 lit. d) din Legea nr.31/1990, unul din cazurile in care se dizolva o societate comerciala, este chiar hotararea adunarii generale a asociatilor, respectiv ca „nu exista nicio dispozitie legala care sa conditioneze in vreun fel, dreptul asociatilor de a pune capat activitatii subiectului de drept pe care acestia l-au infiintat, astfel incat incetarea fiintarii unei persoane juridice prin dizolvare presupune de regula doua etape: dizolvarea si lichidarea, prima avand ca efecte incetarea desfasurarii activitatilor specifice necesare indeplinirii scopului pentru care a fost infiintata, iar cea de–a doua avand ca finalitate stingerea pasivului societatii si repartizarea activului patrimonial ramasa in societate dupa stingerea intregului pasiv”.

Se mai  retine in respectiva decizie ca, „legea nu impune acordul creditorilor la dizolvare, ci acordul acestora cu privire la modalitatea stabilita de asociati pentru stingerea pasivului societatii”.

In privinta apararilor paratilor privind lipsa unui prejudiciu raportat  la formularea unei  plangeri  la contraventie, instanta a retinut ca, potrivit aplicatiei Ecris, respectiva plangere la contraventie a fost  respinsa, astfel ca  apararea formulata in cauza este nefondata, motiv pentru care se a admis in parte cererea, aceasta nefiind respinsa in tot, astfel cum s-a solicitat  de catre parati.

Impotriva sentintei civile nr. 554/25.05.2015 pronuntata de Tribunalul A___ a formulat apel petenta DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA – ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___ prin care a solicitat admiterea apelului, modificarea in parte a sentintei civile atacate  si in consecinta admiterea in tot a opozitiei la dizolvare, formulata impotriva  debitoarei.

In motivare a aratat ca potrivit art.61 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art.57 fiind aplicabile.

In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul,,asociati” include si actionarii in afara de cazul in care din context rezulta altfel.

Piin neplata la termen a obligatiilor fiscale datorate Ia bugetul general consolidat al statului, S.C. B___ P_______ SOLUTION S.R.L. a acumulat debite in suma de 8.000 lei, la momentul formularii opozitiei la dizolvare formulata de A.J.F.P. A___.

Ca o consecinta a faptului ca S.C. B___ P_______ SOLUTION S.R.L. nu si-a achitat debitele restante la buget, in conformitate cu dispozitiile din Codul de procedura fiscala, impotriva acesteia s-au inceput masurile de executare silita.

In situatia in care societatea se dizolva, bugetul general consolidat al statului este prejudiciat, avand in vedere ca urmatorul pas este radierea societatii, lucru de neacceptat, tinand seama de datoriile de la bugetul de stat.

In aceasta situatie, arata ca se opune dizolvarii societatii pana la momentul in care aceasta va achita obligatiile fata de petenta si solicita instantei de judecata sa dispuna ca societatea sau asociatii sa achite suma restanta, reprezentand prejudiciu la bugetul de stat. Mentioneaza ca suma de 8.000 lei reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila.

In cauza a formulat intampinare intimata S.C. B___ P_______ SOLUTION S.R.L. prin M_____ R_____ G_______ prin care a solicitat respingerea apelului declarat ca fiind nefondat.

Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:

Apelanta-petenta a contestat Hotararea nr.1/2.02.2015 a intimatei S.C. B___ P_______ Solution S.R.L. prin care s-a decis dizolvarea si lichidarea simultana a acesteia, in conditiile in care societatea are datorii neachitate la buget in cuantum de 8000 lei.

A invocat prevederile art.61 din Legea 31/1990, potrivit carora creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art.57 fiind aplicabile.

In mod corect prima instanta a retinut ca dizolvarea in sine nu creeaza prejudiciu si nu aduce vreo atingere activului si pasivului societatii comerciale, ci are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, procedura in care se achita datoriile societatii.

Conform art.235 al.1, 2 din Legea 31/1990, in societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii; prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati; in lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.

Cum in speta nu s-a asigurat in acord cu creditorii stingerea pasivului societatii, hotararea nu este valabila, astfel cum a constatat si prima instanta, doar in privinta lichidarii si dizolvarii simultane a intimatei.

Pe cale de consecinta, societatea urmeaza sa intre in etapa lichidarii, in cadrul careia se va asigura stingerea pasivului si doar dupa finalizarea etapei lichidarii se va proceda la radierea societatii.

Fata de cele de mai sus, retinand ca prima instanta a pronuntat o solutie temeinica si legala, Curtea va respinge apelul formulat de apelanta-petenta ca nefondat.

In baza art. 451-455 din Codul de procedura civila, nefiind solicitate, nu se vor acorda cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge  apelul formulat de apelanta-petenta DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA – ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___ in contradictoriu cu intimata S.C. B___ P_______ SOLUTION S.R.L. impotriva sentintei civile nr. 554/25.05.2015 pronuntata de Tribunalul A___.

Fara cheltuieli de judecata.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din 12.11.2015.

 

                         PRESEDINTE,                                       JUDECATOR,

                     L_____ C_____                                    F_____ M____