Evacuarea paratilor din imobilul adjudecat motivat de faptul ca acestia ocupa fara titlu spatiul respectiv

Evacuarea paratilor din imobilul adjudecat motivat de faptul ca acestia ocupa fara titlu spatiul respectiv

Tribunalul Buzau a respins actiunea reclamantei, retinand ca prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat evacuarea paratilor din imobilul proprietatea sa dobandit potrivit Ordonantei de adjudecare definitiva din 28 septembrie 1998 situat judetul Buzau, motivat de faptul ca acestia ocupa tara titlu spatiul respectiv.

 

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia nr. 169/2011

Pronuntata in sedinta publica, astazi 18 ianuarie 2011.

Asupra recursului de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta SC B. SA BUZAU a solicitat in contradictoriu cu paratii R.V., R.M. si T.V., pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna evacuarea acestora din imobilul situat in Buzau.

Prin sentinta nr. 5368 din 15 octombrie 2008, Judecatoria Buzau a admis exceptia necompetentei materiale de solutionare a cauzei si a declinat competenta de solutionare in favoarea Tribunalului Buzau.

Prin sentinta nr. 412 din 10 martie 2009, Tribunalul Buzau a respins actiunea reclamantei, retinand ca prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat evacuarea paratilor din imobilul proprietatea sa dobandit potrivit Ordonantei de adjudecare definitiva din 28 septembrie 1998 situat judetul Buzau, motivat de faptul ca acestia ocupa tara titlu spatiul respectiv.

Prima instanta a constatat ca intre obiectul dedus judecatii si motivarea actiunii este o vadita contradictie, avand in vedere ca motivarea apartine actiunii in revendicare iar potrivit obiectului actiunea este de evacuare. S-a mai retinut ca actiunea in evacuare este reglementata de dispozitiile art. 1410 si urm. C. civ. si este specifica raporturilor juridice de locatiune prin care locatorul pune la dispozitie locatarului folosinta pe timp determinat a unui bun individual determinat, in schimbul unei sume de bani numita chirie. intrucat intre parti nu au existat raporturi de obligatii derivate din locatie ci raporturi de drept real constand in exercitarea tara drept de catre parati a posesiei asupra imobilului proprietatea reclamantei, tribunalul a constatat ca un atare drept nu poate fi aparat decat pe calea actiunii in revendicare iar instanta nu poate schimba obiectul actiunii ci doar temeiul juridic al acesteia.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta SC B. SA BUZAU, sustinand ca in mod netemeinic instanta de fond a respins actiunea sa pe considerentul ca intre parti nu exista raporturi sau obligatii derivate din locatie, ci raporturi de drept real, constand in exercitarea fara drept de catre parati a posesiei asupra imobilului proprietatea sa si, astfel, un atare drept nu poate fi aparat decat pe calea actiunii in revendicare si nu pe calea actiunii in evacuare, deoarece paratii nu au invocat un drept de proprietate asupra imobilului situat in Buzau, iar in situatia in care acestia ar fi invocat un drept de proprietate asupra imobilului si ar fi prezentat un titlu de proprietate valabil, atunci instanta ar fi trebuit sa procedeze la compararea titlurilor ce se opun si aceasta nu ar fi fost posibil in cadrul unei actiuni in evacuare.

A sustinut apelanta-reclamanta ca in cazul de fata paratii nu au opus nici un titlu de proprietate valabil, deci nu poate fi vorba de o actiune in revendicare careia i se opune un titlu de proprietate, iar cauza actiunii in evacuare, o constituie ocuparea tara titlu a locuintei de catre parati si vointa sa de a face ca aceasta ocupare sa inceteze si, astfel, sa i se predea locuinta in materialitatea ei.

A precizat apelanta-reclamanta ca in cazul de fata este vorba de o obligatie de a face, adica de a preda creditorului, in speta SC B. SA, locuinta situata la nr. 64, dar care nu trebuie confundata cu obligatia de a da, respectiv de a constitui sau transmite un drept real, apelanta-reclamanta necautand sa isi valorifice un drept de proprietate exclusiv si absolut in cadrul unei actiuni in revendicare, ci doar un drept personal de creanta, avand caracter relativ, in cadrul actiunii in evacuare urmand sa constranga debitorii sa execute o obligatie de a face, adica de a evacua si preda material locuinta, situata la nr. 64.

A aratat apelanta-reclamanta si faptul ca nu a solicitat obligarea paratilor sa ii recunoasca dreptul de proprietate asupra imobilului ci doar sa ii evacueze si sa ii fie predat imobilul in materialitatea lui, fiind lipsita de suport legal motivarea instantei de fond in sensul ca admiterea actiunii in evacuare este conditionata de existenta unui contract de inchiriere valabil incheiat, iar a conditiona actiunea in evacuare exclusiv de existenta unui contract de locatiune sau inchiriere si, in lipsa acestora, a califica toate actiunile in evacuare ca fiind actiuni in revendicare cu consecintele ce decurg din acestea este o incalcare a principiilor de drept procesual civil.

Prin decizia nr. 147 din 20 noiembrie 2009, Curtea de Apel Ploiesti, sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, a respins ca nefondat apelul reclamantei SC B. SA BUZAU, retinand in esenta ca reclamanta SC B. SA BUZAU este proprietara imobilului situat in Buzau, judetul Buzau, dobandit in baza ordonantei de adjudecare definitiva transcrisa sub nr. 3219/1998.

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta SC B. SA BUZAU a solicitat evacuarea paratilor R.V., R.M. si T.V. din imobilul proprietatea sa, aratand ca, desi a solicitat acestora in repetate randuri sa elibereze imobilul, paratii continua sa-1 ocupe fara drept.

S-a mai retinut ca actiunea in evacuare este mijlocul procedural specific raporturilor de locatiune, prin care locatorul redobandeste folosinta bunului de la persoana ce il detine fara niciun titlu.

In cauza, Curtea a retinut faptul ca, intre parti nu au existat raporturi de locatiune, paratii ocupand imobilul in litigiu in calitate de proprietari pana la momentul adjudecarii definitive a acestuia in favoarea reclamantei si, ulterior acestui moment, fara nici un titlu.

Prin urmare, pentru apararea dreptului sau de proprietate, reclamanta, in calitate de proprietar neposesor, avea la indemana actiunea in revendicare indreptata impotriva posesorului neproprietar, si nu actiunea in evacuare.

Sustinerea apelantei in sensul neopunerii unui titlu de proprietate de catre parati nu poate fi retinuta, intrucat compararea titlurilor de proprietate specifica actiunii in revendicare se realizeaza si in ipoteza in care numai reclamantul detine un asemenea titlu, nu si paratul posesor.

Nu poate fi avuta in vedere nici sustinerea potrivit careia reclamanta nu isi valorifica dreptul de proprietate prin prezenta actiune, ci un drept personal de creanta, intrucat aceasta nu a facut dovada faptului ca este titulara unui asemenea drept de creanta. Dreptul de proprietate presupune exercitarea de catre proprietar a tuturor prerogativelor sale, respectiv dreptul de a folosi bunul, de a-i culege fructele si dreptul de dispozitie. in cazul in care proprietarul este deposedat de bun, dreptul sau de proprietate poate fi aparat in justitie pe calea actiunii in revendicare. Dreptul de creanta si obligatia corelativa de a restitui locuinta proprietarului se naste din raporturi de locatiune, numai asemenea raporturi dand posibilitatea apararii dreptului de folosinta pe calea actiunii in revendicare.

Impotriva deciziei sus mentionate, a declarat recurs reclamanta SC B. SA BUZAU, aratand ca paratii nu au opus nici un titlu de proprietate, deci nu suntem in prezenta unei actiuni in revendicare careia i se opune un titlu de proprietate, asa cum au retinut instantele inferioare. A apreciat recurenta ca nu se poate conditiona actiunea in evacuare exclusiv de existenta unui contract de locatiune sau inchiriere, iar in lipsa acestora, calificarea acestor actiuni in evacuare ca fiind actiuni in revendicare, echivaleaza cu o incalcare a principiilor de drept procesual civil.

A mai precizat recurenta ca in alte spete similare, Tribunalul Buzau a admis cererile reclamantei avand ca obiect evacuarea altor parati, din imobilul situat in Buzau, Jud. Buzau.

Recursul este fondat pentru considerentele ce urmeaza:

Potrivit dispozitiilor art. 518 alin. (1) C. proc. civ., prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului sau un alt drept real ce a facut obiectul urmaririi silite, se transmite de la debitor la adjudecatar, actul de adjudecare fiind un mod de dobandire a proprietatii.

In speta, prin Ordonanta de adjudecare definitiva din data de 28 septembrie 1998 din dosarul nr. 3219/1998 al Judecatoriei Buzau, recurenta-reclamanta a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Buzau, jud. Buzau. Anterior momentului adjudecarii, paratii au ocupat imobilul sus mentionat, in calitate de proprietari, iar ulterior acestui moment, au continuat sa-1 ocupe fara titlu.

In materia actiunii in evacuare, nu se pune in discutie insusi dreptul de proprietate asupra imobilului, ci doar folosinta acestuia, folosinta incalcata de catre parati, urmare a ocuparii fara titlu a imobilului. Actiunea in evacuare este un instrument juridic aflat la indemana proprietarului sau posesorului unui imobil, pentru apararea folosintei bunului, ca dezmembramant al dreptului de proprietate.

Astfel, Inalta Curte constata ca paratii ocupa fara titlu imobilul in litigiu, iar reclamanta in calitate de proprietar are dreptul la dobandirea folosintei bunului, ca atribut al dreptului de proprietate. De altfel, reclamanta nu a urmarit valorificarea unui drept de proprietate exclusiv si absolut in cadrul unei actiuni in revendicare, ci doar un drept personal de creanta avand caracter relativ, in cadrul actiunii in evacuare, urmand constrangerea debitorului la executarea obligatiei de a face. Altfel spus, reclamanta nu a solicitat obligarea paratilor sa ii recunoasca dreptul de proprietate asupra imobilului, ci doar evacuarea acestora si predarea bunului in materialitatea sa.

Se constata astfel ca, in mod eronat au apreciat instantele inferioare ca actiunea in evacuare constituie mijlocul procedural specific exclusiv raporturilor de locatiune intre parti, retinand ca neopunerea unui titlu de catre parati nu poate fi analizata decat in cadrul unei actiuni in revendicare. Astfel, dispozitiile art. 480 C. civ. constituie temei de drept inclusiv pentru actiunea in evacuare, ca mijloc procedural de valorificare a posesiei si folosintei asupra bunurilor, ceea ce face pe deplin admisibila si intemeiata o asemenea actiune.

A sustine ca reclamanta nu se poate prevala de titlul sau decat in cadrul unei actiuni in revendicare prin comparatie de titluri, in conditiile in care paratii nu au afirmat ca ar detine vreun titlu, contravine dispozitiilor legale sus mentionate, practicii si doctrinei in materie. Totodata, o asemenea abordare restrictiva conduce la consfintirea unei inechitati sociale, protejand culpa paratilor, carora li se permite folosinta unui bun, in lipsa oricarei justificari legale, doar in considerarea unei constructii juridice formale, nesustinute de nici un argument legal.

In consecinta, fata de cele ce preced, potrivit dispozitiilor art. 312 alin. (3) C. proc. civ., recursul reclamantei va fi admis, cu consecinta modificarii deciziei recurate, admiterea apelului reclamantei si schimbarii sentintei primei instante, in sensul admiterii actiunii si evacuarii paratilor din imobilul situat in Buzau, jud. Buzau.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Admite recursul declarat de reclamanta SC B. SA BUZAU impotriva deciziei nr. 147 din 20 noiembrie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, pe care o modifica si in consecinta:

Admite apelul declarat de reclamanta SC B. SA BUZAU impotriva sentintei nr. 412 din 10 martie 2009 a Tribunalului Buzau, sectia comerciala, pe care o schimba in tot in sensul ca admite actiunea reclamantei si dispune evacuarea paratilor R.V., R.M. si T.V., din imobilul situat in Buzau, jud. Buzau.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 18 ianuarie 2011.