Dizolvarea judiciara. Neactualizarea datelor privind sediul la Registrul Comertului

Dizolvarea judiciara. Neactualizarea datelor privind sediul la Registrul Comertului

R O M A N I A

TRIBUNALUL  BUCURESTI – SECTIA A VI-A CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 52

Sedinta publica de la 16.01.2018

Tribunalul  constituit din:

P_________  : N_______ B______

GREFIER : E____ T___

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect dizolvare, privind pe reclamantul O N al R Comertului prin O R Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in contradictoriu cu parata  CELEST A  SRL

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.

Cauza a fost lasata la finalul sedintei de judecata, conform Regulamentului de ordine interioara.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei obiectul cauzei, stadiul judecatii si modalitatea de indeplinire a procedurii de citare,  precum si faptul ca reclamantul a solicitat prin cererea de chemare in judecata solutionarea cauzei in lipsa partilor.

In temeiul art. 258 rap. la art. 255 NCPC, Tribunalul incuviinteaza pentru reclamant proba cu inscrisuri, constand in actele existente la dosarul cauzei, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente si concludente solutionarii cauzei de fata.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau exceptii de invocat, Tribunalul constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

TRIBUNALUL

Prin cererea formulata de reclamantul ON al R Comertului, prin O R Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, inregistrata pe rolul Tribunalului sub nr. XXXXXXXXXXXX s-a solicitat, in contradictoriu cu parata C A SRL, in temeiul art.237 alin.1 lit.c) din Legea nr.31/1990, sa se dispuna dizolvarea judiciara a societatii parate, precum si publicarea hotararii de dizolvare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform dispozitiilor art.237 alin.4 din Legea
nr.31/1990.                         

In sustinerea actiunii a aratat ca din evidentele r comertului rezulta ca parata si-a stabilit sediul social la adresa din Bucuresti, ____________________, ___________, parter, apart. 1, sectorul 5 , in baza contractului de comodat nr. 6685/ 16.09.2005 , valabil pana la data de 16.09.2010.

Conform prevederilor art.21 lit.a) coroborate cu art.22 alin.1 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului obligatia de actualizare a datelor cu privire la sediul social al societatii si conditiile pe care aceasta trebuie sa le indeplineasca sunt cunoscute de catre aceasta inca de la infiintare.

Cu toate acestea societatea parata a ramas in pasivitate, reprezentantii acesteia neefectuand demersurile necesare la ORC.

Importanta actualizarii datelor privind sediul social rezida din insasi finalitatea sa, respectiv aceea ca societatea sa indeplineasca toate conditiile prevazute de lege, nu doar in momentul infiintarii, ci si pe toata durata de functionare a acesteia. Obligativitatea actualizarii datelor cu privire la sediul societatii este o conditie esentiala si in conformitate cu legislatia Uniunii Europene in materie, parte integranta a acquis-ului comunitar – respectiv art.2 alin.1 lit.g) din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16.09.2009. Sediul social reprezinta un  criteriu de identificare a nationalitatii persoanei juridice, acesta trebuie sa fie serios, real, sub aspectul existentei sale, in caz contrar acesta putand fi considerat un sediu fictiv.

In sustinerea cererii a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, reprezentand extrase din datele inregistrate in  registrul comertului.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.194 si urmatoarele NCPC, art.237 din Legea nr.31/1990, Legii nr.26/1990 si Legii nr.105/1992.

Desi, legal citata,  parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Analizand cererea formulata prin raportare la probatoriul administrat si la dispozitiile legale incidente tribunalul constata ca cererea formulata de O___ este intemeiata si o va admite, pentru urmatoarele considerente:

In conformitate cu dispozitiile art.237 alin.1 lit.c) din Legea nr.31/1990, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a O___ tribunalul poate pronunta dizolvarea societatii daca societatea nu are sediul social cunoscut sau nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut sau nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta. In speta, societatea parata are sediul expirat si, desi cunostea ce obligatii ii incumba in conformitate cu dispozitiile art.21 lit.a) coroborate cu art.22 alin.1 din Legea nr.26/1990 nu a intreprins demersurile legale pentru actualizarea sediului.
Importanta actualizarii datelor cu privire la sediul social rezulta din chiar dispozitiile art.7 si 8 din Legea nr.31/1990, acesta reprezentand un element  esential de identificare a unei societati comerciale (acesta trebuie sa fie real si serios), iar obligatia de actualizare a datelor cu privire la sediu reprezinta o conditie esentiala si in conformitate cu Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16.09.2009.

Conform art.237 alin.3 din Legea nr.31/1990 urmeaza ca prezenta hotarare sa fie inregistrata in registrul comertului, sa se comunice Directiei generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, pe cheltuiala reclamantului, care se va putea indrepta impotriva societatii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantul O N AL R COMERTULUI prin O R COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI , cu sediul ales in
Bucuresti, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3 in contradictoriu cu parata C A SRL , inmatriculata la registrul comertului sub nr. J40/xxxxx/2005 , C.U.I. xxxxxxxx , cu sediul in Bucuresti, _______________, ____________, parter, apart. 1, sectorul 5.

Dispune dizolvarea societatii parate.                                 

Dispune publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, mentionarea in Registrul Comertului si comunicarea catre Directia Generala a Finantelor P ublice a Municipiului Bucuresti, pe cheltuiala reclamantului.

Cu apel in termen de 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, cererea de apel  urmand a se depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.01.2018.

                        
P_________,                                                                 
GREFIER,

       Judecator- N_______
B______       
                         
                      
   E____ T___