Contracte incheiate cu consumatorii. Credit de consum. Procedura de executare silita

Contracte incheiate cu consumatorii. Credit de consum. Procedura de executare silita 

ECLI:EU:C:2019:950

ORDONANTA CURTII (Camera a noua)

6 noiembrie 2019(*)

„Trimitere preliminara – Articolul 99 din Regulamentul de procedura al Curtii – Directiva 93/13/CEE – Contracte incheiate cu consumatorii – Credit de consum – Procedura de executare silita – Termen de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silita pentru invocarea caracterului abuziv al unei clauze”

In cauza C‑75/19,

avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Specializat Mures (Romania), prin decizia din 27 decembrie 2018, primita de Curte la 31 ianuarie 2019, in procedura

MF

impotriva

BNP Paribas Personal Finance Paris SA Sucursala Bucuresti,

Secapital Sàrl,

CURTEA (Camera a noua),

compusa din domnul S. Rodin (raportor), presedinte de camera, doamna K. Jürimäe si domnul N. Piçarra, judecatori,

avocat general: doamna J. Kokott,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

avand in vedere decizia luata, dupa ascultarea avocatului general, de a se pronunta prin ordonanta motivata, in conformitate cu articolul 99 din Regulamentul de procedura al Curtii,

da prezenta

Ordonanta

1        Cererea de decizie preliminara priveste interpretarea articolului 6 alineatul (1), a articolului 7 alineatul (2) si a articolului 8 din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 273), in lumina celui de al doisprezecelea, a celui de al douazeci si unulea si a celui de al douazeci si treilea considerent ale acestei directive.

2        Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre MF, pe de o parte, si BNP Paribas Personal Finance Paris SA Sucursala Bucuresti, succesoare in drepturi a SC Cetelem IFN Bucuresti SA, si Secapital Sàrl, pe de alta parte, in legatura cu un contract de credit destinat finantarii achizitionarii de bunuri de consum.

 Cadrul juridic

 Dreptul Uniunii

3        Al doisprezecelea considerent al Directivei 93/13 are urmatorul cuprins:

„intrucat, cu toate acestea, in stadiul lor actual, legislatiile interne permit doar preconizarea unei armonizari partiale; intrucat, in special, prezenta directiva nu se refera decat la clauzele contractuale care nu au fost negociate individual; intrucat statele membre ar trebui sa aiba posibilitatea, respectand in acelasi timp dispozitiile tratatului, de a le asigura consumatorilor un nivel mai ridicat de protectie prin dispozitii de drept intern mai stricte decat cele din prezenta directiva”.

4        Al douazeci si unulea considerent al acestei directivei are urmatorul cuprins:

„intrucat statele membre ar trebui sa se asigure ca nu se includ clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii de catre un vanzator sau furnizor [a se citi «de catre un profesionist»] si ca, in cazul in care, cu toate acestea, se includ astfel de clauze, acestea nu creeaza obligatii pentru consumator, iar contractul continua sa creeze obligatii pentru parti prin acele clauze [a se citi «potrivit dispozitiilor sale»] in cazul in care poate continua sa existe fara dispozitiile abuzive”.

5        Al douazeci si treilea considerent al directivei mentionate enunta urmatoarele:

„intrucat persoanele sau organizatiile, in cazul in care sunt considerate, in temeiul legislatiei unui stat membru, ca avand un interes legitim in acest domeniu, trebuie sa aiba posibilitatea de a ataca clauzele contractului care au fost redactate pentru a fi utilizate in general in contractele incheiate cu consumatorii si in special impotriva clauzelor abuzive, fie in fata unui autoritati judiciare, fie in fata unei autoritati administrative care are competenta de a decide cu privire la reclamatii sau de initia procedurile legale corespunzatoare; intrucat aceasta posibilitate nu implica, cu toate acestea, verificarea prealabila a conditiilor generale utilizate in anumite sectoare economice”.

6        Potrivit articolului 6 alineatul (1) din Directiva 93/13:

„Statele membre stabilesc ca clauzele abuzive utilizate intr‑un contract incheiat cu un consumator de catre un vanzator sau un furnizor [a se citi «de catre un profesionist»], in conformitate cu legislatia interna, nu creeaza obligatii pentru consumator, iar contractul continua sa angajeze partile prin aceste clauze [a se citi «potrivit dispozitiilor sale»], in cazul in care poate continua sa existe fara clauzele abuzive.”

7        Articolul 7 din aceasta directiva prevede:

„(1)      Statele membre se asigura ca, in interesul consumatorilor si al concurentilor, exista mijloace adecvate si eficace pentru a preveni utilizarea in continuare a clauzelor abuzive in contractele incheiate cu consumatorii de catre vanzatori sau furnizori [a se citi «de catre profesionisti»].

(2)      Mijloacele mentionate la alineatul (1) cuprind dispozitiile in conformitate cu care persoanele sau organizatiile care au, in temeiul legislatiei interne, un interes legitim in protectia consumatorilor pot introduce o actiune in justitie sau in fata organismelor administrative competente, in conformitate cu legislatia interna in cauza, pentru a obtine o decizie care sa stabileasca daca clauzele contractuale elaborate pentru a fi utilizate in general sunt abuzive, astfel incat sa poata aplica mijloace adecvate si eficiente pentru a preveni utilizarea acestor clauze in continuare.

[…]”

8        Articolul 8 din directiva mentionata prevede:

„Statele membre pot adopta sau mentine cele mai stricte dispozitii compatibile cu tratatul in domeniul reglementat de prezenta directiva, pentru a asigura consumatorului un nivel maxim de protectie.”

 Dreptul national

9        Legea nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind institutiile financiare nebancare prevede, la articolul 52, ca contractele de credit incheiate de o institutie financiara nebancara, precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii.

10      Legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 10 noiembrie 2000), astfel cum a fost modificata ultima data in anul 2014 (denumita in continuare „Legea nr. 193/2000”), prevede, la articolele 1 si 6, interdictia ca profesionistii sa stipuleze clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii si, respectiv, ca astfel de clauze nu vor produce efecte asupra consumatorilor. Articolul 14 din aceasta lege prevede ca consumatorii prejudiciati prin contracte incheiate cu incalcarea prevederilor acestei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti in conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedura civila.

11      Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura civila, republicata (denumita in continuare „Codul de procedura civila”), confera, la articolul 712 alineatul (1), celor interesati sau vatamati prin executare dreptul de a formula contestatie impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare. Alineatul (2) al articolului mentionat prevede posibilitatea de a face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu.

12      Articolul 713 din Codul de procedura civila, referitor la conditiile de admisibilitate ale unei contestatii la executare, prevede la alineatul (2) ca, in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, debitorul poate invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui. In temeiul alineatului (3) al acestui articol, nu se poate face o noua contestatie de catre aceeasi parte pentru motive care au existat la data primei contestatii. Cu toate acestea, contestatorul isi poate modifica cererea initiala adaugand motive noi de contestatie daca in privinta acestora din urma este respectat termenul de exercitare a contestatiei la executare.

13      Articolul 715 din acest cod, referitor la termene, prevede la alineatul (1) punctul 1 ca contestatia privitoare la executare se poate face in termen de 15 zile, care incepe sa curga de la data la care contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta. La alineatul (3) se prevede ca contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.

14      Articolul 720 din codul mentionat, referitor la efectele solutionarii contestatiei, prevede la alineatul (1) ca, daca admite contestatia la executare, instanta sesizata, tinand seama de obiectul acesteia, dupa caz, va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, va anula ori lamuri titlul executoriu.

 Litigiul principal si intrebarile preliminare

15      La 27 octombrie 2008, MF a incheiat un contract de credit cu institutia financiara nebancara Cetelem IFN Bucuresti, avand ca obiect suma de 3 498 de lei (RON) (aproximativ 740 de euro), destinata achizitionarii unor bunuri de consum de la un magazin de electrocasnice. Acest contract prevedea o rata anuala a dobanzii de 12,70 %, comisioane lunare de 0,87 %, o prima de asigurare lunara de 7,52 RON (aproximativ 1,5 euro) si o dobanda anuala efectiva (DAE) de 29,82 %. Anexa 1 la acest contract cuprindea conditiile generale, in care erau definiti termenii utilizati si era stabilit cuantumul comisioanelor si al penalitatilor de intarziere.

16      Deoarece MF nu a rambursat ratele prevazute in contractul de credit in cauza, Secapital, in calitate de cesionar al contractului de credit in litigiu, a depus, la 5 decembrie 2013, la un executor judecatoresc, o cerere de executare silita pentru suma totala de 4 209,19 RON (aproximativ 890 de euro), din care 2 955,52 RON (aproximativ 629 de euro) debit principal, 510,42 RON (aproximativ 106 euro) dobanzi, 220 RON (aproximativ 45 de euro) penalitati si 523,25 RON (aproximativ 110 euro) comisioane bancare restante.

17      Instanta de executare initial investita cu solutionarea cererii de incuviintare a executarii silite a respins aceasta cerere apreciind ca Secapital nu a facut dovada existentei unei creante certe si exigibile. Instanta de apel a admis insa aceasta cerere si a incuviintat executarea silita. In consecinta, la 2 aprilie 2014, executorul judecatoresc in cauza a emis primele acte de executare silita, iar comunicarea acestor acte catre MF a avut loc la 7 aprilie 2014. La 21 mai 2014, executorul judecatoresc a dispus infiintarea unei popriri asupra venitului salarial al lui MF.

18      La 7 noiembrie 2014, MF a solicitat, prin intermediul unei contestatii la executarea silita inregistrate pe rolul Judecatoriei Targu Mures (Romania), anularea tuturor actelor de executare si a executarii silite insasi, precum si a deciziei prin care s‑a incuviintat executarea silita, intrucat dreptul de a cere executarea silita era prescris. Secapital a invocat o exceptie de inadmisibilitate intemeiata pe caracterul tardiv al contestatiei la executarea silita. Dupa ce instanta sesizata a dispus, la 5 ianuarie 2015, suspendarea provizorie a executarii silite, MF si‑a completat contestatia, solicitand instantei mentionate sa constate nulitatea absoluta a titlului executoriu pe care il constituie contractul de credit cu privire la anumite clauze cuprinse in acest contract, care ar fi avut un caracter abuziv.

19      Drept raspuns, Secapital a sustinut ca motivul intemeiat pe pretinsul caracter abuziv al unor clauze cuprinse intr‑un contract care constituie titlu executoriu nu poate fi invocat in cadrul unei proceduri de contestatie la executarea silita deoarece Codul de procedura civila prevede ca motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu pot fi invocate de contestator numai daca legislatia nationala nu prevede nicio alta procedura specifica pentru desfiintarea acelui titlu. Or, dispozitiile Legii nr. 193/2000 ar prevedea o astfel de procedura.

20      Prima instanta de judecata a respins exceptia inadmisibilitatii invocata de Secapital, considerand ca, pentru desfiintarea titlului executoriu care consta intr‑un contract de credit, calea este actiunea in justitie, care cuprinde inclusiv contestatia la executare, prevazuta la articolul 712 alineatul (1) din Codul de procedura civila. In schimb, instanta mentionata a admis exceptia intemeiata pe tardivitatea contestatiei la executare si a respins, ca tardiv formulata, cererea contestatoarei, in temeiul dispozitiilor Codului de procedura civila, care prevad un termen de 15 zile pentru introducerea contestatiei mentionate.

21      Contestatoarea a formulat apel la Tribunalul Specializat Mures (Romania), care, in acest context, a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

„1)      Se opun dispozitiile Directivei [93/13], respectiv considerentele al doisprezecelea, al douazeci si unulea si al douazeci si treilea din preambulul directivei si articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (2) si articolul 8 din directiva, unei interpretari a instantelor nationale conform careia consumatorul nu poate invoca in cadrul unei contestatii la executare, care, potrivit dreptului intern, reprezinta o actiune speciala ce poate fi exercitata in anumite termene si conditii restrictive, dupa inceperea unei executari silite impotriva contestatorului, pe motiv ca ar fi inadmisibila pe aceasta cale, constatarea existentei unor clauze abuzive intr‑un contract de credit incheiat cu un profesionist, contract de credit care reprezinta, potrivit legii, titlu executoriu si in temeiul caruia s‑a inceput executarea silita impotriva consumatorului, prin raportare la reglementarile din legislatia interna care prevad o actiune de drept comun, imprescriptibila, prin care consumatorul poate cere oricand constatarea existentei unor clauze abuzive si lipsirea lor de efecte, fara insa ca solutia in cadrul acestei proceduri sa produca consecinte directe asupra procedurii de executare silita, existand riscul ca executarea silita sa fie terminata inainte de obtinerea unei solutii in cadrul procedurii de drept comun?

2)      In caz afirmativ, se opun aceleasi dispozitii ale directivei unei prevederi din dreptul national care stabileste un termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte de executare silita (printr‑o dispozitie imperativa, de ordine publica, a carei nerespectare atrage respingerea actiunii ca tardiv formulata) pentru invocarea de catre consumatorul contestator (debitor urmarit silit) a caracterului abuziv al unor clauze contractuale din cuprinsul contractului de credit incheiat cu un profesionist, in conditiile in care acelasi regim il au in dreptul intern si invocarea unor critici similare apreciate ca aparari pe fondul cauzei, respectiv avand in vedere faptul ca, potrivit jurisprudentei constante a Curtii, exista in sarcina instantei nationale o obligatie de a examina din oficiu caracterul abuziv al unor clauze contractuale de indata ce dispune de elementele de drept si de fapt necesare in acest sens?”

 Cu privire la intrebarile preliminare

22      In temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedura, atunci cand raspunsul la o intrebare formulata cu titlu preliminar poate fi in mod clar dedus din jurisprudenta sau atunci cand raspunsul la intrebarea formulata nu lasa loc niciunei indoieli rezonabile, Curtea, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, poate oricand sa decida sa se pronunte prin ordonanta motivata.

23      In prezenta cauza se impune aplicarea acestei dispozitii.

24      Prin intermediul celor doua intrebari adresate, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita in esenta sa se stabileasca daca Directiva 93/13 trebuie interpretata in sensul ca se opune unei norme de drept national in temeiul careia un consumator care a incheiat un contract de credit cu o institutie de credit si impotriva caruia acest profesionist a inceput o procedura de executare silita este decazut din dreptul de a invoca existenta unor clauze abuzive pentru a contesta procedura mentionata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri.

25      Trebuie amintit ca protectia efectiva a drepturilor care decurg din Directiva 93/13 nu poate fi garantata decat cu conditia ca sistemul procedural national sa permita, in cadrul procedurii de emitere a ordonantei de plata sau in cel al procedurii de executare a unei asemenea ordonante, un control din oficiu de catre instanta al caracterului potential abuziv al clauzelor cuprinse in contractul in cauza (a se vedea in acest sens Hotararea din 18 februarie 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, punctul 46, si Hotararea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 45).

26      Astfel, in ipoteza in care in stadiul executarii ordonantei de plata nu este prevazut niciun control din oficiu de catre instanta al caracterului potential abuziv al clauzelor cuprinse in contractul in cauza, trebuie sa se considere ca o reglementare nationala este de natura sa aduca atingere efectivitatii protectiei urmarite de Directiva 93/13 in cazul in care aceasta nu prevede un asemenea control in stadiul emiterii ordonantei de plata sau atunci cand un astfel de control este prevazut numai in stadiul opozitiei formulate impotriva ordonantei de plata daca exista un risc care nu este neglijabil ca consumatorul in cauza sa nu formuleze opozitia necesara fie din cauza termenului deosebit de scurt prevazut pentru aceasta, fie avand in vedere costurile pe care le‑ar presupune o actiune in justitie in raport cu cuantumul creantei contestate, fie pentru ca legislatia nationala nu prevede obligatia comunicarii tuturor informatiilor necesare acestuia pentru a‑i permite sa stabileasca intinderea drepturilor sale (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punctul 54, Hotararea din 18 februarie 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, punctele 52 si 54, precum si Hotararea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 46).

27      In acest context, instanta de trimitere ridica problema daca Directiva 93/13 se opune unei norme de drept national precum cea care rezulta din articolul 712 si urmatoarele din capitolul VI din Codul de procedura civila, care prevede un termen de 15 zile, care incepe sa curga de la data la care debitorului ii este comunicata procedura de executare silita, in care acesta poate, pe calea contestatiei la executarea silita, sa invoce caracterul abuziv al unei clauze contractuale, in conditiile in care o actiune in constatarea existentei unor clauze abuzive cuprinse in titlul executoriu nu este supusa niciunui termen.

28      In aceasta privinta, este necesar sa se arate ca mentinerea efectului util al Directivei 93/13 se opune unei reglementari nationale care permite emiterea unei ordonante de plata impotriva unui consumator fara ca acesta sa fie in masura sa beneficieze in cursul procedurii de garantia ca un control al inexistentei unei clauze abuzive in contractul in cauza va fi efectuat de catre o instanta (Hotararea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 49 si jurisprudenta citata).

29      In speta, desi instanta de trimitere a aratat in cererea sa de decizie preliminara ca exista in dreptul national o procedura distincta de calea contestatiei la executare, care nu este supusa unui termen de prescriptie, care permite invocarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale, aceasta instanta a precizat ca o astfel de imprejurare nu produce efecte asupra procedurii de executare silita, in masura in care aceasta din urma ii poate fi impusa consumatorului inainte de solutionarea actiunii in constatarea existentei unor astfel de clauze abuzive.

30      Or, astfel cum s‑a amintit la punctul 26 din prezenta ordonanta, existenta unui control efectuat de o instanta cu privire la absenta unei clauze abuzive in contractul vizat numai in stadiul opozitiei la executarea silita nu este susceptibila sa mentina efectul util al Directivei 93/13 decat daca consumatorii nu sunt descurajati sa formuleze o asemenea opozitie (a se vedea in acest sens Hotararea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 51).

31      In speta, desi reglementarea nationala in discutie in litigiul principal prevede un termen strict de 15 zile in care consumatorul poate formula contestatie la somatia de plata, este cert ca, dincolo de acest termen, caracterul abuziv al unor clauze ale contractului care constituie temeiul unei astfel de somatii nu mai poate fi examinat inainte de executarea acestei somatii.

32      In aceasta privinta, in ipoteza in care procedura de executare silita ia sfarsit inaintea pronuntarii deciziei instantei de fond prin care se declara caracterul abuziv al clauzei contractuale aflate la originea acestei executari silite si, in consecinta, nulitatea acestei proceduri, aceasta decizie nu ar permite sa i se asigure consumatorului respectiv decat o protectie a posteriori de natura financiara, care s‑ar dovedi incompleta si insuficienta si nu ar constitui un mijloc nici adecvat, nici eficient pentru a preveni utilizarea acestor clauze in continuare, contrar prevederilor articolului 7 alineatul (1) din Directiva 93/13 (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 martie 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punctul 60).

33      In consecinta, o reglementare precum cea in discutie in litigiul principal genereaza un risc care nu este neglijabil ca consumatorul in cauza sa nu formuleze opozitie in termenul strict de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silita si, prin urmare, ca controlul de catre o instanta al inexistentei unei clauze abuzive in contractul vizat sa nu poata fi efectuat (a se vedea in acest sens Hotararea din 20 septembrie 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, punctul 53).

34      Avand in vedere consideratiile care preceda, este necesar sa se raspunda la intrebarile adresate ca Directiva 93/13 trebuie interpretata in sensul ca se opune unei norme de drept national in temeiul careia un consumator care a incheiat un contract de credit cu o institutie de credit si impotriva caruia acest profesionist a inceput o procedura de executare silita este decazut din dreptul de a invoca existenta unor clauze abuzive pentru a contesta procedura mentionata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar daca acest consumator are la dispozitie, in temeiul dreptului national, o actiune in justitie in scopul constatarii existentei unor clauze abuzive a carei introducere nu este supusa niciunui termen, dar a carei solutie nu produce efecte asupra celei care rezulta din procedura de executare silita si care ii poate fi impusa consumatorului inainte de solutionarea actiunii in constatarea existentei unor clauze abuzive.

 Cu privire la cheltuielile de judecata

35      Intrucat, in privinta partilor din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declara:

Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive in contracte incheiate cu consumatorii trebuie interpretata in sensul ca se opune unei norme de drept national in temeiul careia un consumator care a incheiat un contract de credit cu o institutie de credit si impotriva caruia acest profesionist a inceput o procedura de executare silita este decazut din dreptul de a invoca existenta unor clauze abuzive pentru a contesta procedura mentionata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar daca acest consumator are la dispozitie, in temeiul dreptului national, o actiune in justitie in scopul constatarii existentei unor clauze abuzive a carei introducere nu este supusa niciunui termen, dar a carei solutie nu produce efecte asupra celei care rezulta din procedura de executare silita si care ii poate fi impusa consumatorului inainte de solutionarea actiunii in constatarea existentei unor clauze abuzive.

sursa: https://curia.europa.eu/