Constituirea si inscrierea fundatiei

Sectiunea 2: Constituirea si inscrierea fundatiei

Art. 15

(1)Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

(2)Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Art. 16

(1)In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2)Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

b)scopul fundatiei;

c)denumirea fundatiei;

d)sediul fundatiei;

e)durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f)patrimoniul initial al fundatiei;

g)componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h)persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i)semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

(3)Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b)explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;

c)categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;

d)atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;

e)procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

f)destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

Art. 17

(1)Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

(2)Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a)actul constituiv;

b)statutul;

c)acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.

d)dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

(3)Dispozitiile art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.

Art. 18

(1)Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.

(2)Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

(3)Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.

Art. 19

(1)Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.

(2)Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.

(3)Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, iar pentru fundatiile infiintate prin testament, de la data mortii testatorului.