Constituirea si inscrierea fundatiei. Dobandirea personalitatii juridice

Constituirea si inscrierea fundatiei. Dobandirea personalitatii juridice 

 

Art. 15

(1)Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

(1)Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.
(2)Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

(2)Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data constituirii fundatiei.
(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Art. 16

(1)In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2)Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

a)datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala a persoanei juridice si, dupa caz, domiciliul/resedinta ori adresa sediului social;
b)scopul fundatiei;

c)denumirea fundatiei;

c)denumirea fundatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul «fundatie». Dispozitiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplica in mod corespunzator.
d)sediul fundatiei;

e)durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

f)patrimoniul initial al fundatiei;

g)componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h)persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i)semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

(21)In cazul in care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, acestea sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale fundatiei.

(22)Dispozitiile alin. (21) se aplica in mod corespunzator in cazul membrilor consiliului director al fundatiei.
(3)Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);

b)explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;

c)categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;

d)atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;

e)procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

f)destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.

Art. 17

(1)Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

(2)Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a)actul constituiv;

b)statutul;

c)acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.

c1)copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii fondatorilor si membrilor consiliului director;

c2)declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei prevazute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Dispozitiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplica in mod corespunzator. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta;
d)dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
(3)Dispozitiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 si art. 14 se aplica in mod corespunzator.

Art. 18

(1)Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

(1)Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.
(2)Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

(3)Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.