Comercial. Obligatii. Capacitate de folosinta a agentiei. O agentie infiintata de o institutie bancara, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, nu poate fi titulara de drepturi si obligatii

Comercial. Obligatii. Capacitate de folosinta a agentiei. O agentie infiintata de o institutie bancara, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, nu poate fi titulara de drepturi si obligatii

Capacitatea procesuala de folosinta reprezinta alaturi de capacitatea procesuala de exercitiu o conditie de exercitiu a actiunii civile in lipsa careia procesul civil nu poate fi inceput sau continuat.

O agentie infiintata de o institutie bancara, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, nu poate fi titulara de drepturi si obligatii intrucat este o entitate lipsita de personalitate juridica. Raporturile de subordonare in care se afla agentia fata de societatea mama determina  obligatia agentiei de a incheia acte juridice numai in numele societatii mama, doar aceasta din urma avand,  capacitate procesuala ca titular de drepturi si obligatii.

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Arad, Sectia comerciala, reclamantul F.R. a chemat in judecata pe parata Banca I.R. – Agentia Arad, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza, sa fie obligata parata la plata sumei de 60.000 euro, cu titlu de daune morale.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a indeplinit functia de administrator unic al SC F.A. SRL ?i in exercitarea atributiilor sale a emis OP din 22 mai 2007, prin care a solicitat paratei schimbul valutar lei – euro a unei sume de bani aflati in contul societatii, precum ?i plata unui furnizor, insa a refuzat sa procedeze la plata furnizorului, invocand existenta unei hotarari AGA de revocare a reclamantului din functia de administrator al societatii.

Reclamantul a apreciat aceasta fapta a bancii ca ilicita, intrucat SC F.A. SRL era reprezentata in raporturile cu tertii de el, in calitate de administrator unic, raporturile dintre asociati ?i administrator fiind raporturi interne ale societatii, banca neavand competenta legala de a analiza legalitatea sau oportunitatea actiunilor unui asociat.(…)

Parata a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Agentiei Arad care nu poate fi titular de drepturi ?i obligatii intrucat este o entitate lipsita de personalitate juridica, infiintata de Banca I.R. SPA Italia Treviso conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990; raporturile de subordonare in care se afla societatea mama ?i agentia impun acesteia din urma obligatia de a incheia acte juridice numai in numele societatii mama, care este ?i titulara drepturilor ?i obligatiilor, astfel ca numai societatea mama are capacitate procesuala; ca dispozitiile art. 41 alin. (2) C. proc. civ. nu-i sunt aplicabile agentiei, pentru ca exclud raportul de subordonare.

Prin sentinta comerciala nr. 1501/2010, Tribunalul Arad a respins exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratei Banca I.R. Spa – Agentia Arad ?i exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului F.R.

A respins actiunea formulata de reclamantul F.R. in contradictoriu cu parata Banca I.R. Spa – Agentia Arad.(…)

Impotriva mentionatei sentinte a declarat apel reclamantul F.R., solicitand schimbarea hotararii in sensul admiterii actiunii.(…)

Curtea de Apel Timi?oara a invocat exceptia de ordine publica a lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratei Banca I.R. – Agentia Arad.

Curtea de Apel Timi?oara, Sectia comerciala, prin decizia civila nr. 60/A/2011 a admis apelul declarat de reclamantul F.R. impotriva sentintei comerciale nr. 1501/2010 pronuntata de Tribunalul Arad.

A schimbat in tot hotararea atacata in sensul ca a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a paratei Banca I.R. – Agentia Arad ?i a respins actiunea reclamantului, ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsite de capacitate de folosinta, iar ca atare a respins ?i exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea de Apel Timi?oara a retinut urmatoarele:

Instanta de fond in mod gre?it a respins exceptia lipsei capacitatii de folosinta a paratei, insu?indu-?i opinia reclamantului, in sensul ca agentia reprezinta o extensie comerciala in teritoriu a societatii mama.

Curtea a retinut ca, potrivit art. 41 alin. (1) C. proc. civ., orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate fi parte in judecata ?i ca textul impune existenta capacitatii de folosinta a reclamantului, ca o conditie a accesului la justitie.

In egala masura, principiul contradictorialitatii, ce guverneaza procesul civil conform art. 129 alin. (4)-(5) C. proc. civ., impune ca cerinta capacitatii procesuale sa fie indeplinita ?i in persoana paratului. Exceptia lipsei capacitatii procesuale poate fi invocata in orice stare a pricinii ?i chiar de catre instanta, conform art. 43 alin. (1) C. proc. civ., fiind lovite de nulitate atat actele de procedura ale incapabilului, cat ?i hotararea pronuntata in aceste conditii.

In speta, parata are statut de agentie, care este un sediu secundar, definit de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, modificat prin Legea nr. 441/2006, agentia fiind un dezmembramant fara personalitate juridica al societatii comerciale.

Fiind un dezmembramant al societatii, agentia nu poate fi o societate ori o asociatie in sensul art. 41 alin. (2) C. proc. civ. ce prevede ca asociatiile sau societatile care nu au personalitate juridica pot sta in judecata ca parate, daca au organe proprii de conducere.

Angajarea raspunderii delictuale presupune savar?irea unei fapte culpabile, in sensul art. 998 C. civ.

Cum in cauza reclamantul a solicitat angajarea raspunderii directe a agentiei care nu are personalitate juridica ?i functioneaza in baza unei imputerniciri de a reprezenta sau promova societatea, agentia fiind un sediu secundar, cat timp raspunderea delictuala exclude prin ipoteza existenta unui mandat, actiunea reclamantului a fost respinsa pe fond.

Impotriva mentionatei decizii, reclamantul F.R. a declarat recurs, intemeiat in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., criticand-o pentru nelegalitate, solicitand in concluzie admiterea recursului, modificarea in tot a deciziei in sensul admiterii cererii de chemare in judecata.(…)

Inalta Curte, analizand decizia recurata prin prisma criticilor formulate, in raport de actele aflate la dosar ?i de dispozitiile legale incidente in cauza, a constatat ca motivele invocate de recurentul reclamant nu se incadreaza in art. 304 C. proc. civ. care sa conduca la modificarea acesteia, astfel ca recursul este nefondat.

Potrivit art. 304 pct. 9 C. proc. civ., modificarea unei hotarari se poate cere atunci cand hotararea este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gre?ita a legii.

Recurentul reclamant critica a doua ipoteza, incalcarea, aplicarea gre?ita a legii.

In argumentarea acestui motiv, recurentul a invocat incalcarea dispozitiilor art. 295 C. proc. civ. in solutionarea exceptiei lipsei capacitatii procesuale de folosinta a intimatei-parate Banca I.R. Spa – Agentia Arad, critica ce se dovede?te a fi nefondata.

Exceptiile procesuale constituie un mijloc prin care, in conditiile legii ?i fara a pune in discutie fondul, partea interesata, procurorul sau instanta, din oficiu, invoca neregularitati procedurale sau lipsuri referitoare la dreptul material la actiune.

Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a intimatei-parate Banca I.R. Spa – Agentia Arad este o exceptie de ordine publica, referitoare la exercitiul dreptului la actiune, ce poate fi pusa in discutie in orice stare a pricinii inclusiv in calea de atac a recursului  ?i, cu atat mai mult in calea de atac  a apelului.

Potrivit art. 41 alin. (1) C. proc. civ., orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate fi parte in judecata, textul legal define?te prin urmare capacitatea de folosinta ca fiind aptitudinea unei persoane fizice sau juridice de a avea drepturi ?i obligatii in plan procesual.

Capacitatea procesuala de folosinta reprezinta alaturi de capacitatea procesuala de exercitiu o conditie de exercitiu a actiunii civile in lipsa careia procesul civil nu poate fi inceput sau continuat.

Potrivit art. 43 alin. (1) C. proc. civ. lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata in orice stare a pricinii.(…)

Referitor la dezlegarea data exceptiei lipsei capacitatii de folosinta a intimatei-parate, dispozitiile art. 41 alin. (2) C. proc. civ. care reglementeaza folosinta ?i exercitiul drepturilor procesuale au fost corect aplicate, astfel ca agentia nu are capacitate procesuala de folosinta de a sta in judecata in calitate de parata.

Nici critica privind gre?ita aplicare a legii asupra fondului exceptiei nu poate fi retinuta in raport de dispozitiile art. 41 alin. (2) C.proc.civ., avandu-se in vedere ca agentia, ca dezmembramant al bancii, nu poate fi asimilata unei asociatii, cu structura de conducere de sine statatoare, cu autonomie decizionala ?i patrimoniala, niciuna dintre aceste trasaturi nefiind intrunite in cazul agentiei.

Pe de alta parte, agentia nu poate fi asimilata nici unei societati fara personalitate juridica, de vreme ce ?i aceasta entitate beneficiaza de putere de decizie, patrimoniu ?i autonomie, ceea ce nu este cazul in materia agentiei, vazuta doar ca un dezmembramant operational in teritoriu al societatii, care pastreaza mai departe, toate prerogativele de decizie, angajare ?i control cu privire la activitatea personalului din agentie.

In raport de specificul raportului litigios dedus judecatii – raspundere civila delictuala – este cu neputinta de admis ca autorul faptei ilicite, cu o raspundere proprie, sa fie agentia unei persoane juridice, in conditiile in care o atragere a acestei raspunderi ar implica, in mod inevitabil, angajarea patrimoniala a societatii, ca autor al faptului ilicit, fara insa ca aceasta sa fie parte in proces, prin organele sale de conducere.

Fata de aceasta situatie, Inalta Curte, cu aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a respins ca nefundat recursul reclamantului.