Anularea Deciziei de solutionare a contestatiei, a notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare

Anularea Deciziei de solutionare a contestatiei din 10 iulie 2013 emisa de parat, a notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare din 08 mai 2013 emisa de parat, radierea din registrul debitorilor a titlului de creanta contestat, precum si suspendarea executarii notei de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor financiare din 08 mai 2013 pana la solutionarea actiunii in fond.

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia nr. 3908/2014 Dosar nr. 184/2/2014

Pronuntata in sedinta publica, astazi 21 octombrie 2014.

Asupra recursului de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

Circumstantele cauzei.

Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VII-a contencios administrativ si fiscal, instante la data de 13 ianuarie 2014 sub nr. 184/2/2014, reclamanta SC C.A. SA  Arad SA a solicitat in contradictoriu cu paratul M.M.S.C. – D.G. A.M. P.O.S.M. anularea Deciziei de solutionare a contestatiei din 10 iulie 2013 emisa de parat, a notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare din 08 mai 2013 emisa de parat, radierea din registrul debitorilor a titlului de creanta contestat, precum si suspendarea executarii notei de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor financiare din 08 mai 2013 pana la solutionarea actiunii in fond.

La termenul din data de 10 aprilie 2014 reclamanta a formulat cerere de chemare in garantie paratului M.M.S.C. – D.G. A.M. P.O.S. M., solicitand ca in situatia in care va fi respinsa cererea de chemare in judecata, sa se dispuna obligarea chematului in garantie sa suporte cota pro rata de 83,34% din totalul corectiei financiare aplicate de 25%, reprezentand 20,83% din valoarea totala a contractului de servicii din 15 septembrie 2011 „Servicii de supervizare a lucrarilor”, cu consecinta suportarii si a 83,34% din creanta bugetara contestata, precum si obligarea la suportarea a unei cote pro rata de 83,34% din cheltuielile de judecata ocazionate de actiunea in contencios administrativ aferente corectiei financiare privind utilizarea unor criterii de calificare si selectie restrictive si disproportionate in fita de date din documentatia de atribuire.

Solutia instantei de fond

Prin Incheierea de sedinta din data de 29 mai 2014 Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, a respins cererea de chemare in garantie a paratului M.M.S.C., ca inadmisibila.

Recursul.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamanta SC Compania de Apa Arad SA, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivarea cererii de recurs, a aratat in esen?a ca atat reglementarea anterioara a institutie chemarii in garantie respectiv art. 60 alin. (1) din Vechiul C. proc. civ., cat si dispozitiile art. 72 alin. (1) din Noul C. proc. civ. permit chemarea in garantie a unei terte persoane impotriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau despagubiri, care poate fi chiar o parte din proces.

A sustinut recurenta ca intre parti exista mai multe raporturi juridice care plaseaza CA A. SA intr-o situatie atipica care permite, din punct de vedere procesual, chemarea in garantie a D.G. A.M. P.O.S. M., care detine atat calitatea de beneficiar, cat si de autoritate de management si autoritate de control.

Procedura in fa?a instan?ei de recurs

Inalta Curte a calificat calea de atac exercitata in cauza, ca fiind recurs, tinand seama de natura litigiului dedus judecatii si de dispozitiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 si art. 9 din Legea nr. 76/2012.

Considerentele ?i solu?ia instan?ei de recurs

Analizand cererea de recurs, motivele invocate, normele legale incidente in cauza precum ?i in conformitate C. proc. civ., Inalta Curte constata ca este nefondata pentru urmatoarele considerente:

In fapt, prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, instante la data de 13 ianuarie 2014 sub nr. 184/2/2014, reclamanta SC C.A.A. SA a solicitat in contradictoriu cu paratul M.M.S.C. – D.G. A.M.P.O.S.M. anularea deciziei de solutionare a contestatiei din 10 iulie 2013 emisa de parat, a notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare din 08 mai 2013 emisa de parat, radierea din registrul debitorilor a titlului de creanta contestat, precum si suspendarea executarii notei de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor financiare  din 08 mai 2013 pana la solutionarea actiunii in fond.

In drept, potrivit dispozitiilor art. 72 alin. (1) partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, impotriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in despagubiri.

Inalta Curte, in acord cu solutia primei instante, constata ca prevederile mentionate prevad in mod expres ca poate fi chemata in garantie „o terta persoana”, straina de judecata, doctrina acceptand posibilitatea formularii unei cereri de chemare in garantie intre partile din proces doar in situatia coparticiparii procesuale pasive, prin chemarea in garantie a unui parat de catre alt parat, iar nu intre reclamant si parat, primul putandu-si valorifica pretentiile pe calea cererii de chemare in judecata, modificata potrivit dispozitiilor art. 204 C. proc. civ., pana la primul termen la care a fost legal citat.

De asemenea, se retine si ca daca in reglementarea anterioara era prevazuta notiunea de chemare in garantie a unei alte persoane, legiuitorul prin Noul cod de procedura civila a restrans aceasta posibilitate.

Temeiul legal al solu?iei adoptate in recurs

Constatand ca incheierea recurata este legala ?i temeinica ?i ca nu exista motive care sa atraga casarea sau modificarea acesteia, Inalta Curte va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de SC C.A.A. SA impotriva Incheierii din 29 mai 2013 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 21 octombrie 2014.