Anularea cererii nu intervine in mod automat, pentru orice lipsuri formale ale cererii de chemare in judecata

„Anularea cererii nu intervine in mod automat, pentru orice lipsuri formale ale cererii de chemare in judecata. Fiind o sanctiune de natura sa ingradeasca, fie si temporar, accesul reclamantului la justitie, care este o componenta a dreptului constitutional si conventional la un proces echitabil (art. 21 alin. 3 din Constitutie si art. 6 par. 1 din CEDO) aceasta sanctiune trebuie sa fie proportionala cu motivele care o justifica. Ideea de proportionalitate intre ingerinta intr-un drept fundamental si motivul de interes public care o justifica trebuie sa devina una fireasca, de natura a orienta interpretarea si aplicarea cotidiana a normelor procesuale. Asadar, nu orice viciu formal, ci un viciu de o anumita gravitate ar trebui sa atraga anularea cererii.”

Deliberand asupra cererii de reexaminare, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.11.2014 sub nr. 44191/299/2014/a1, petentul  M.R.V. a formulat cerere de reexaminare impotriva incheierii data in Camera de Consiliu la data de 27.10.2014 in dosar nr. 44191/299/2014, prin care s-a anulat cererea de chemare in judecata.

A mai solicitat petentul admiterea cererii de reexaminare si trimiterea cauzei la completul initial investit in vederea continuarii judecatii. A sustinut petentul ca din cuprinsul adresei din data de 06.10.2014 se observa ca exista diferenta intre cele solicitate prin adresa emisa si cele retinute prin incheierea de sedinta din data de 27.10.2014 ca s-ar fi solicitat, cele retinute in incheiere avand un cu totul alt sens, fata  de cele din adresa comunicata subsemnatului. Examinand temeinicia cererii formulate, instanta retine urmatoarele: Prin rezolutia judecatorului, comunicata petentului la data de 09.10.2014, s-a pus in vedere acestuia sa indice urmatoarele: valoarea obiectului cererii si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare pentru capetele I, III,V, VII, VI si sa indice obiectul capetelor de cerere privind dobanda legala prin mentionarea datei de la care se solicita plata dobanzii si al capatului VI de cerere prin indicarea marjei bancii, cat si a temeiului juridic pentru cererea de obligarea a paratei la recalcularea platilor efectuate de reclamant. Potrivit art. 200 alin. 4-6 din NCPC „impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii. Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.  Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de catre un alt complet al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. (2)”. Referitor, insa, la motivele pentru care instanta investita cu solutionarea dosarului nr. 44191/299/2014 a anulat cererea formulata in temeiul art. 200 alin. 2 NCPC, instanta apreciaza ca anularea cererii nu intervine in mod automat, pentru orice lipsuri formale ale cererii de chemare in judecata. Fiind o sanctiune de natura sa ingradeasca, fie si temporar, accesul reclamantului la justitie, care este o componenta a dreptului constitutional si conventional la un proces echitabil (art. 21 alin. 3 din Constitutie si art. 6 par. 1 din CEDO) aceasta sanctiune trebuie sa fie proportionala cu motivele care o justifica. Ideea de proportionalitate intre ingerinta intr-un drept fundamental si motivul de interes public care o justifica trebuie sa devina una fireasca, de natura a orienta interpretarea si aplicarea cotidiana a normelor procesuale. Asadar, nu orice viciu formal, ci un viciu de o anumita gravitate ar trebui sa atraga anularea cererii. Dincolo de acest aspect, se impune abordarea unei interpretari sistematice si teleologice a dispozitiilor art. 200 NCPC. Aceste dispozitii nu pot fi absolutizate si detasate din contextul principiilor fundamentale ale procesului civil si al celorlalte prevederi din Noul cod de procedura civila. Este absolut necesar ca instanta sa aiba in vedere scopul urmarit de legiuitor la edictarea dispozitiei legal, pentru a se aplica textul legal de asa maniera incat sa raspunda acestui scop, iar nu intr-o maniera excesiv de formalista si de rigida care nu tine seama de intentia reala a legiuitorului. Astfel, instanta apreciaza ca miza litigiului pentru parti si necesitatea solutionarii grabnice ar trebui sa primeze fata de necesitatea complinirii unor lipsuri mai putin formale, care nu sunt de natura a afecta – cel putin nu in mod iminent, nemijlocit – buna desfasurare  a judecatii si finalitatea procedurii prealabile scrise. Instanta constata ca prin cererea de chemare in judecata initiala, reclamantul a solicitat : 1. constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit incheiat intre parti si eliminarea acestora; 2. obligarea paratei la restituirea comisionului de procesare in cuantum de 4963,10 CHF perceput de parata, la care se adauga dobanda legala de la data platii acestui comision si pana la data restituirii efective; 3. obligarea paratei la restituirea comisionului de administrare lunar perceput, la care se adauga dobanda legala de la data platii pana la restituirea efectiva; 4. obligarea paratei la eliminarea comisionului de administrare din contract; 5. sa se dispuna obligarea paratei la recalcularea dobanzii aplicate creditului conform dobanzii initiale de 4,3 %/an pentru perioada august 2008 – octombrie 2010 si obligarea paratei la restituirea sumei rezultate din diferenta dintre dobanda perceputa si dobanda recalculata, la care se adauga dobanda legala de la data platii si pana la data restituirii efective; 6. sa se dispuna obligarea paratei la recalcularea dobanzii aplicate creditului dupa formula marja bancii fixa + LIBOR CHF 3 luni pentru perioada noiembrie 2010 la zi, urmand ca parata sa actualizeze pe viitor, la fiecare 3 luni, dobanda conform indicelui LIBOR CHF 3 luni; 7. sa se dispuna obligarea paratei la convertirea in lei a creditului acordat la cursul de schimb CHF/RON de la data acordarii creditului si implicit recalcularea tuturor sumelor platite de la data acordarii creditului, cu cheltuieli de judecata. Prin comunicarea adresa din data de 06.10.2014, i s-a pus in vedere reclamantului sa-si indeplineasca urmatoarele obligatii: sa indice valoarea obiectului cererii si modul de calul prin care  s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare, sa indice obiectul capetelor de cerere privind dobanda legala prin mentionarea datei de la care se solicita plata dobanzii + al capatului VI de cerere privind indicarea marjei bancii pentru capetele I,III, V, VII, VI temeiul juridic pentru cererea de obligare a paratei la recalcularea platilor efectuate de reclamant. Prin incheierea de sedinta de la data de 27.10.2014  s-a  retinut ca reclamantul nu si-a indeplinit aceste obligatii, fiind complinite doar lipsurile privind indicarea marjei bancii. S-a mai retinut ca nu se cunosc in continuare obiectul capetelor de cerere accesorii privind dobanda legala, respectiv data de la care se solicita dobanda legala pentru comisionul de administrare si pentru diferenta de dobanda, nu se cunoaste valoarea obiectului cererii, respectiv valoarea datorata de reclamant pe tot parcursul contractului cu titlu de dobanda si comision de administrare, valoarea platita de reclamant cu titlu de comision de administrare, valoarea diferentei dintre dobanda perceputa si dobanda considerata datorata si valoarea diferentei de curs valutar. Insa, prin precizarile depuse la data de 21.10.2014, reclamantul a  indicat  in mod expres ca solicita dobanda aferenta comisionului de administrare calculata de la data achitarii fiecarui comision pana la restituirea efectiva precum si dobanda legala aferenta diferentei de dobanda calculata de la data platii fiecarei dobanzi lunare percepute si pana la data restituirii efective. In ceea ce priveste omisiunea de a  se indica valoarea datorata de reclamant pe tot parcursul contractului cu titlu de dobanda si comision de administrare, valoarea platita de reclamant cu titlu de comision de administrare, valoarea diferentei dintre dobanda perceputa si dobanda considerata datorata si valoarea diferentei de curs valutar, instanta constata ca aceste obligatii nu au fost prevazute in mod expres in cuprinsul adresei din data de 06.10.2014, fiind transmisa reclamantului doar mentiunea generala de a indica valoarea obiectului cererii. Prin urmare, in sensul interpretarii teleologice a textelor privitoare la regularizarea cererii de chemare in judecata si aplicarii lor acolo unde se regaseste ratiunea urmarita prin adoptarea lor, precum si ideea de proportionalitate a sanctiunii cu gravitatea lipsurilor constatate, impusa de principiile generale de drept ca si in mod specific de accesul la justitie, ca aspect inerent al dreptului la un proces echitabil, instanta  apreciaza ca anularea cererii pentru motivele retinute in cuprinsul incheierii este in mod obiectiv disproportionata, omisiunea de a  indica valoarea datorata de reclamant pe tot parcursul contractului cu titlu de dobanda si comision de administrare, valoarea platita de reclamant cu titlu de comision de administrare, valoarea diferentei dintre dobanda perceputa si dobanda considerata datorata si valoarea diferentei de curs valutar nefiind in masura sa impieteze asupra bunei desfasurari a procesului si asupra posibilitatii paratului de a se apara  – pentru a justifica anularea cererii, in conditiile in care aceste obligatii nu au fost indicate in concret in comunicarea transmisa reclamantului, iar valoarea obiectului cererii este determinabila in raport de continutul concret al pretentiilor deduse judecatii,  motiv pentru care se va admite cererea de reexaminare formulata de petentul M.R.V. si se va dispune inaintarea dosarului  completului initial investit pentru continuarea  judecatii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea de reexaminare.

Dispune inaintarea dosarului cu nr. 44191/299/2014 completului initial investit pentru continuarea judecatii. Definitiva. Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica, astazi, 26.01.2015.