Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Competenta alternativa

Doar dispozitiile referitoare la competenta generala a instantelor judecatoresti, precum si cele referitoare la competenta materiala si cea teritoriala exclusiva au caracter imperativ, fiind reglementate prin norme de ordine publica. Per a contrario, competenta teritoriala alternativa are caracter relativ, fiind reglementata de norme juridice de ordine privata. In speta, pentru solutionarea cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare – nu a fost instituita o competenta teritoriala exclusiva, ci in temeiul dispozitiilor art. 113 alin. 1 pct. 4 C. proc. civ., o competenta alternativa.

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia I civila

Decizia nr. 1443/2017

Sedinta din camera de consiliu din data de 03 octombrie 2017

Decizia nr. 1443/2017

Asupra conflictului de competenta de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 04 noiembrie 2016 pe rolul Judecatoriei Botosani, reclamantul A. a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata Societatea B. SRL Bucuresti, sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract autentic de vanzare-cumparare cu privire la suprafetele de teren ce fac obiectul antecontractului de vanzare-cumparare nr. 1185 din 14 aprilie 2016, autentificat de SPN C., respectiv cu privire la terenurile in suprafata totala de 288.214,00 mp situate in extravilanul comunei D., jud. Botosani, solicitandu-se totodata si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

La termenul de judecata din data de 06 februarie 2017, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Botosani, fata de dispozitiile Deciziei nr. 8/2013 pronuntate in recurs in interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Prin Sentinta civila nr. 1857 din 07 aprilie 2017, pronuntata de Judecatoria Botosani, s-a admis exceptia necompetentei teritoriale, invocata de instanta din oficiu si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti.

In motivarea hotararii s-au retinut urmatoarele:

Exceptia necompetentei teritoriale este o exceptie de procedura intrucat prin intermediul acesteia se invoca neregularitati procedurale, respectiv incalcarea normelor referitoare la aptitudinea unei instante de a judeca un anumit litigiu si dilatorie deoarece admiterea acesteia duce la intarzierea judecarii cauzei pe fond prin declinarea acesteia in favoarea instantei competente. De asemenea, instanta retine ca potrivit art. 129 alin. (2) pct. 3 C. proc. civ., necompetenta teritoriala este de ordine publica atunci cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura.

Fata de dispozitiile Deciziei nr. 8/2013 pronuntate in recurs in interesul legii de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu referire la caracterul actiunii privind pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare a unui imobil, instanta a retinut ca prezenta actiune are caracterul unei actiuni personale imobiliare, competenta fiind cea de la domiciliul paratului sau alternativa, daca in contract este indicat un loc pentru executare, intrucat reclamantul urmareste valorificarea unui drept de creanta, corelativ obligatiei asumate de partea adversa de a incheia contractul in forma autentica ceruta de lege ad validitatem.

Asadar, competenta teritoriala in solutionarea prezentei cauze putea apartine fie instantei de la domiciliul ori sediul paratului, fie instantei de la locul stabilit prin conventie pentru executarea obligatiei.

Intrucat in cuprinsul antecontractului partile nu au stabilit locul executarii nu mai poate fi vorba de o competenta alternativa, ci de una obligatorie, a instantei de la domiciliul paratului.

Ca regula generala, se retine ca potrivit dispozitiilor art. 107 C. proc. civ.: „(3) Cererea de chemare in judecata se introduce la instanta a carei circumscriptie domiciliaza (…) paratul, daca legea nu prevede altfel”.

In aceasta situatie, in masura in care conventia incheiata nu a prevazut locul executarii obligatiei de incheiere a contractului in forma autentica, se constata ca instanta de la domiciliul ori sediul paratului este competenta.

Prin Sentinta nr. 7148 din 13 iunie 2017 a Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti, sectia civila, s-a admis exceptia necompetenta teritoriala a Judecatoriei sectorului 3 Bucuresti, invocata din oficiu si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Botosani.

Constatand ivit conflictul negativ de competenta, s-a dispus inaintarea dosarului catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii acestuia.

In considerentele sentintei, s-au retinut urmatoarele:

Prezentul dosar are ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare iar potrivit Deciziei nr. 8/2013 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea unui recurs in interesul legii, aceasta are caracterul unei actiuni personale imobiliare.

Prin urmare, regimul juridic al competentei de solutionare a unei astfel de actiuni se determina in conditiile art. 107 si 113 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ.

Intrucat aceste norme reglementeaza o competenta teritoriala relativa, in sensul art. 129 alin. (3) C. proc. civ., nesocotirea lor poate fi invocata pe calea exceptiei de necompetenta numai de catre parat, in conditiile art. 130 alin. (3) C. proc. civ., respectiv prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.

De asemenea, conform art. 130 alin. (4) C. proc. civ., daca necompetenta nu este de ordine publica, partea care a tacut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei.

in cauza, fata de obiectul cererii, necompetenta teritoriala a Judecatoriei Botosani era de ordine privata, exceptia necompetentei teritoriale fiind relativa. Fata de dispozitiile art. 130 alin. (3) C. proc. civ., exceptia ar fi putut fi invocata doar de catre parata prin intampinarea formulata in termen legal.

In cauza insa exceptia a fost invocata din oficiu de catre instanta, cu incalcarea dispozitiilor art. 130 alin. (3) si 4 din C. proc. civ., astfel ca, prin prorogare legala de competenta, instanta competenta teritorial fata de dispozitiile art. 130 C. proc. civ. este Judecatoria Botosani, investita initial de reclamant.

In ceea ce priveste posibilitatea Judecatoriei sectorului 3 de a invoca exceptia necompetentei teritoriale, instanta a apreciat ca prin neinvocarea exceptiei de ordine privata de catre parata, prin intampinare, Judecatoria Botosani a devenit competenta absolut, cu excluderea competentei oricarei alte instante, aceasta imprejurare permitand instantei sa analizeze daca a fost in mod legal investita prin sentinta de declinare.

Cu privire la conflictul negativ de competenta, cu a carui judecata a fost legal sesizata in baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte retine urmatoarele:

Reclamantul a investit instanta cu o actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, cu consecinta transferului dreptului de proprietate de la vanzator catre cumparator, cu privire la suprafete de teren situate in extravilanul comunei D., judetul Botosani.

Nu au caracter real, ci personal actiunile care au ca obiect pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, sau rezolutiunea unul antecontract privitor la un bun imobil, restituirea contravalorii achitate sau/si plata sumelor datorate urmarea neexecutarii obligatiilor asumate.

Acest aspect a fost lamurit prin Decizia nr. 8/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care a fost admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, referitor la calificarea actiunii prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare a unui imobil, ca fiind o actiune personala imobiliara.

Se constata faptul ca, fata de obiectul cererii de chemare in judecata, acesteia nu-i sunt incidente numai dispozitiile art. 107 C. proc. civ., care reglementeaza regula generala de competenta teritoriala, in sensul ca „cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul paratul, daca legea nu prevede altfel”, ci si prevederile art. 113 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ.

Astfel, prin art. 113 C. proc. civ. este stabilita o competenta teritoriala alternativa, in alin. (1) pct. 4 stipulandu-se ca, in afara de instantele prevazute la art. 107 – 112, mai este competenta instanta „locului unde se afla imobilul, pentru cererile ce izvorasc dintr-un raport de locatiune a imobilului”.

Se observa insa ca in speta, pentru solutionarea cererii cu care a fost investita instanta de judecata – actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare -cumparare – nu a fost instituita o competenta teritoriala exclusiva, ci in temeiul dispozitiilor art. 113 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., o competenta alternativa.

Prin urmare, se pot retine, de asemenea, si prevederile cuprinse in art. 116 C. proc. civ., potrivit carora reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente.

Inalta Curte retine ca, potrivit dispozitiilor art. 129 C. proc. civ., doar dispozitiile referitoare la competenta generala a instantelor judecatoresti, precum si cele referitoare la competenta materiala si cea teritoriala exclusiva au caracter imperativ, fiind reglementate prin norme de ordine publica.

Per a contrario, competenta teritoriala alternativa are caracter relativ, fiind reglementata de norme juridice de ordine privata.

Or, in raport de dispozitiile art. 130 alin. (3) C. proc. civ., necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legai citate in fata primei instante.

Se retine ca, in cauza, prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 04 noiembrie 2016, Judecatoria Botosani a fost prima investita cu solutionarea actiunii, astfel incat, ca instanta legal sesizata, trebuia sa pastreze cauza spre solutionare.

Prin depunerea cererii de chemare in judecata la Judecatoria Botosani, reclamantul a investit in mod legal aceasta instanta, fixand in mod definitiv competenta in favoarea acesteia.

Necompetenta teritoriala invocata de catre Judecatoria Botosani, din oficiu (asa cum rezulta din practicaua incheierii prin care s-a amanat pronuntarea), este de ordine privata, iar aceasta putea fi invocata doar de catre parata prin intampinare sau, daca intampinarea nu era obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile erau legal citate in fata primei instante, potrivit art. 130 alin. (3) C. proc. civ.

Ca atare, Judecatoria Botosani nu mai putea sa dispuna, din oficiu, sau la cererea oricareia dintre parti, declinarea competentei, declarandu-se necompetenta, prin luarea in considerare a altui criteriu de stabilire a competentei, care nu este de ordine publica.

Fata de cele ce preced, Inalta Curte va stabili competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Botosani.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Botosani.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 03 octombrie 2017.